Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

naam zijn, daar hij ruim in de gelegenheid is tot plaatsing van dezelve.

Vriendelijk verzoekt hij HH. Confraters die van hem in cornmiss ie ontvingen :

DE KAPITEIN VAN HET SCHIP DE GIER, en geen uitzigt hehhen op plaatsing, dat werk te willen terugzenden vóór of op 20 dezer.

Bij niet terugzending zal hij zoo vrij zijn over het bedrag ad/1,60 te disponeren. [538]

Tn een uitgebreiden Boekhandel en Handelsdrukkerij, te Amsterdam, wordt ten spoedigste gevraagd een BEDIENDE, die minstens drie jaren in den Handel is werkzaam geweest. Kennis van moderne talen zal tot aanbeveling zijn. — Voor een paar jonge lieden, die als LEERLING geplaatst wenschen te worden, is in dezelfde zaak eene schoone gelegenheid zich voor beide vakken te ontwikkelen.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [539]

"llïordt gevraagd een COLPORTEUR voor een populair gods''dienstig tijdschrift (nieuwe richting).

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [540]

Een bekwaam LETTERZETTER tevens DRUKKER, kan tegen hoog loon vast werk bekomen.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [541]

Te Groningen, bij uk Erven R. J. Schierbeek , cn de Erven de Wed. M. van Heijningen Bosch.

Prijs: in 4°. formaat ingenaaid J 1,00 ; partic. ƒ1,25. » 12°. » » -0,70; . -0,90.

. 24°. • » - 0,55; » - 0,70.

Met premien : 13 l 12' — 26 a 25 — 52 a 50 enz. In den loop dezes jaars verschijnt dit werk nog in 3 andere formaten.

De bestellingen kunnen niet vroeger dan den lSden Maart worden geëffectueerd. [549]

Ik maak den Boekhandel opmerkzaam op de aangekondigde uitgave : BLOEMLEZING UIT DE WERKEN VAN CHRISTIAAN SALOMO DUIJTSCH. Met portret. Verscheen in deze eenw meer dan op eene plaats een stuk of deel van genoemden Schrijver, de gretigheid waarmede alles wat van Duijtsch kwam werd gekocht, bewijst de voortreffelijkheid zijner werken.

Reeds nu ontving ik aanvragen p. post om partijen prosp. en lijsten met aanvankelijke bestellingen.

Elk die wil, kan met ijver en doelmatige activiteit vele inteekenaren op dit werk krijgen; de Schrijver is zeer populair. Ik maak tevens attent op de ruime premiën. Doesborgh, 16 Maart 1869. J. C. van Schenk Brill. [550]

Een Boekhandelaar , in het bezit eener goede Boekdrukkerij, |

vraagt een fatsoenlijk BOEKDRUKKER tevens LETTERZET- j

TER, die het vak grondig verstaat, en genegen is het beheer der i

Drukkerij op zich te nemen , tegen genot van de helft der winsten, j

Alleen zij, die bewijzen van soliditeit kunnen geven, zullen in aan- j merking komen.

Belangstellenden adresseren zich met franco brieven, onder 't N°. ■

dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [542] l

Aanbieding op jaarrekening van het werkje getiteld: CHRISTINA VAN DEN BRINK enz. Part. prijs 30 ct. 13/12 ƒ1,80; 26/24 ƒ3 — ; 52/48 ƒ5,—. In losse bladen.

Zutfhen. W. C. Wansleven. [551]

De schuldeischers van J. Proper Bzn., Boekverkooper te Utrecht, en aldaar gehandeld hebbende onder de Firma Post Uiterweek & Comp., worden opgeroepen tegen Dingsdag den 6den April 18 69, 's morgens te \ 11 uur, aan het Paleis van Justitie te Utrecht, ten einde te beraadslagen en te stemmen over een door den gefailleerde aan zijne gezamenlijke schuldeischers aangeboden accoord.

De Curators,

Mr. J. J. Metelerkamp.

Mr. D. J. H. van Eeden. [543]

Te koop gevraagd: 2 a 300 Ned. ponden gebruikte doch nog goed bruikbare GARMOND, eenige KAPITALEN en BLOEMEN, op Hollandsche hoogte; een IJZEREN INKTTAFEL met CILINDER, een PLETPERS en een PARTIJ HOUTGRAVURES.

Prijsopgaven en afdrukken franco, onder't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [544]

GENEALOGISCHE KWARTIERSTATEN.

Voor den meestbiedende te koop de eerste 4 jaargangen van bovengenoemd werk, met Index van de eerste serie. Geheel nieuw. Franco te bevragen bij

Felp, 8 Maart 1869. van Hengel. [545]

[pen Uitgever die zich van zijn Fonds wenscht te ontdoen, waarbij ^verscheidene goede copijen, wil, op aanvrage, gaarne zijn Fondslijst toezenden.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [546]

Een R. K. Boekhandelaar, zijn zoon eene verdere opleiding in den handel wenschende te geven, vindt daarvoor op aannemelijke voorwaarden bij een Boekhandelaar-Uitgever gelegenheid.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [547]

HH. BOEKHANDELAREN:

trten zeer gunstig bekend LETTERKUNDIGE, van goeden naam en ^karakter, wiens fort vooral bestaat in het schrijven van verhalen, gewoonlijk in luimigen trant, maar die ook geschiktheid bezit de meest verschillende onderwerpen te behandelen, vertalingen uit het Dnitsch, Fransch en Engelsch te leveren, dagblad-artikelen te schrijven, proeven te corrigeren, enz., wenscht zich met een Uitgever te verstaan, om hem zijn ganschen tijd te geven, zoowel op kantoor, als in huis, ten einde hem behulpzaam te zijn in de uitbreiding en goeden gang zijner zaken.

Franco brieven worden ingewacht , onder letters ABC, bij den Uitgever A. W. Sijthope te Leiden. [548]

yERVOLGBUNDEL OP DE EVANGELISCHE gIïZANGEN, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk uitgegeven ten voordeele van de Algemeene Fondsen dier Kerk.

Te Amsterdam, bij J. Brandt & Zoon.

Te Haarlem, bij Joh. Enschedé & Zonen.

J. J. SLEUSER, Hoogewoerd TE LEIDEN, sedert vele jaren alhier gevestigd als Kaart- en Plaatklenrder, heeft zijne inrigting zeer uitgebreid , en geheel naar den eisch des tijds geregeld; de begunstiging van zeer vele HH. Uitgevers en Lithografen stelde hem daartoe in staat. Hij beveelt zich verder beleefdelijk aan, onder verzekering van eene nette, spoedige en zeer civiele uitvoering.

J. J. Sleijser , Kaart- en Plaatkleurinrigting, Hoogewoerd te Leiden. NB. Gelieve, om abuizen te voorkomen, vooral op de voornamen te letten. [552]

DE MAASBODE.

Dit weekblad verschijnt Donderdags en telt ongeveer negenhonderd abonné's. Advertentiën a 15 ets. per regel met 20°/o. Boekaankondigingen a 8 ets. per regel en 3/2 maal, buiten het zegel.

G. W. van Belle, Uitgever. [553]

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7| ets. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2J maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10%, rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleep, te 's Gravenhage. [554]

Hiermede berigt de ondergeteekende, dat hij van de HH. de Erven F. Bohn het vertalingsregt heeft overgenomen van: RALPH THE BAILEFF AND OTHER TALES, by the Author of

"Lady Audley's secret"; waarvan in zijne Romantische Bibliotheek en andere uitgaven vertalingen zullen verschijnen.

Tevens is door hem verzonden: ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK. Lectuur voor alle standen. Onder redactie van J. Speijer Klerk en A. J. le Gras. N°. VII. VERMAKELIJKE LIEFDESGESCHIEDENISSEN. Naar het Hoogduitsch van Oswald Hancke, dooor J. P. Coentz. Prijs per jaargang, 12 deelen van 160 pag. kl. 8°., part. ƒ3,—. Premiën 5/4'met 20%; 8/7, 14/12 met"25%; 30/25, 100/80 met 30%.

Verder is de inteekening door hem opengesteld op een nieuw humoristisch werk, getiteld:

UILENSPIEGEL. Humor en Satire — Ernst en Luim. Onder redactie van Dr. Schalkland.

34 afleveringen — 500 kolommen druks — 140 platen — slechts ƒ 5,60 per jaargang part.

Bovendien ontvangen de 500 eerste inteekenaars eene keurige gravure, voorstellende: UILENSPIEGEL, naar de beroemde plaat van Ldkas van Leiden.

Premiën 5/4J, 8/7, 14/12 met 20% rabat.

De vier eerste nummers zijn verzonden.

Proefbladen en Prospectussen op aanvrage te bekomen. 'sHage, Maart 1869. H. van Duijl Jr. [555]

IN DIE.

Binnen kort zal door mij wordeu uitgegeven : MIJN LAATSTE WOORD over de Padang-Pandjangsche aangelegenheid , in antwoord op de Brochure van den gepensioneerden Majoor van Rouveroï : De Padang-Padangsche Garnizoensraad van Administratie, enz., door E. O Smets , gepens. Onder-Indendant le klasse. 30 Cts.

Sluiten