Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

WE. J. Tjeenk Willink te Zwolle, zoekt: .1 DE GIDS. 1837—1867. 1 Racer, OVERIJSS. GEDENKST. I, VI, VII, VIII. 1 van Hattem, GESCH. VAN ZWOLLE. I—V : 1.

Aanbiedingen franco of per couvert. [570]

DUITSCH COMMISSIEGOED VAN 1868.

Uiterlijk deze week verzoek ik het achtergebleven Duitsch Commiasiegoed van 1868 terng. — Na dien tijd is het mij onmogelijk iets terag te nemen.

Groningen, 15 Maart 1869. P. Noordhoef. [571]

HH. Boekhandelaren die nog artikelen in commissie hebben, behoorende tot het fonds van wijlen den Heer A. J. Blom , Boekh. te Culemborg, worden verzocht die zoo spoedig mogelijk en wel vóór 10 April a. s., per couvert de HH. Schalekamp c. s. terng te zenden; kunnende onmogelijk na dien datum iets meer worden teruggenomen, en wordt het niet teruggezondene alsdan voor rekening genoteerd. [572]

Gevraagd om terstond of 1 April in betrekking te komen: een BEDIENDE, die van goede getuigenissen voorzien en eenigen tijd in den Boekhandel werkzaam geweest is. — Boekenkennis en vertrouwd met de administratie is vereischte.

Reflecteerenden gelieven met franco brieven, waarin de noodige opgaven eigenhandig geschreven zijn, zich te adresseren onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [573]

Men zoekt een Confrater of Reiziger, die genegen is, tegen provisie, op zijne afrekeningsreis eenige goede artikelen met groot rabat den Boekhandel aan te bieden.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [574]

ONGEVOUWEN MISDRUK.

Geschept grootmediaan per riemƒ2,—, machinaal grootrn ed iaan per riem ƒ3,— en ƒ3,50, te bekomen bij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. [575]

TER PERSE:

ORGELTOONEN TER VERHEERLIJKING VAN DEN ZALIGMAKER, door Ds. K. Soharten, Evang.-Lnth. Predikant. Deze bundel oorspronkelijke gedichten en liederen, wordt uitgegeven

tot ondersteuning bij de daarstelling van een nieuw orgel, in de

kerk der Evang.-Lnth. gemeente te Leeuwarden.

Prijs ingenaaid ƒ1,25, en in verguld linnen band ƒ1,75.

Bij iederen Boekhandelaar verkrijgbaar, en bij

Leeuwarden, den Uitgever

Maart 1869. J. Peters. [576]

Bij C. L. van Langenhuysen en Gebr. van Es is verschenen : DE HEEREN FRUIN IN DE GIDS, JONCKBLOET IN DE TWEEDE KAMER, GROEN EN ZIJNE DERDE BROCHURE, door J. W. Brouwers. 4 vel. ƒ0,40. De derde druk van: DE NEDERLANDEN EN DE GEVIERDEN TE HEILIGERLEE.

De tweede druk van: ANTWOORD AAN DEN HEER GROEN. N°. 1 en 2,. van : WAT NU TB DOEN? Een broederlijk woord aan mijne

Synodale en Anti-Synodale medeburgers, van: WEDERWOORD AAN DEN HEER B. TER HAAR BZN.

[577]

Bij J. Stbenmeijer te Bergen-op-Zoom , is verschenen: J. Geluk, FRANSCHE SPREEKOEFENINGEN MET WOORDENLIJSTEN, NAAR DIE OEFENINGEN GERANGSCHIKT. Een werkje, dienende ter vervanging der zoogenaamde «Méthodes familières." Prijs 45 ets. DE ANTI-PAEDAGOGISCHE RIGTING DER ACTE-EXAMENS BIJ HET LAGER ONDERWIJS. Een woord aan H H. Schoolopzieners. Prijs 25 ets.

Daar ik niet weet, bij wie deze uitgaven t'huis behooren, boude men het mij ten goede, dat ik ze alléén op verzoek in commissie zend.

Voor rekening besteld worden de premién 7/6 en 15/12 toegestaan. [578]

Door M. C. Bronsveld, te Harderwijk, is uitgegeven en vrij algemeen in comm. gezonden: WILLIAM CHALMERS BURNS, ZENDELING IN CHINA. Naar het Engelsch door H. E. Faure, Predikant te Doesborgh. Part. prijs 15 cents, bij 25 exx. k 12J cents. Zij, die het niet in comm. ontvingen en deuken er van te kunnen plaatsen, gelieven s. v. p. aan te vragen.

Daar binnen weinige dagen N°. 1 der Volksblaadjes, onder den titel:

VOOR DRIE-HONDERD JAREN , zal verschijnen, is 't hem aangenaam spoedig opgave van 't getal inteekenareu te ontvangen. [579]

Gemengde Berichten.

Telegrammen. — Postkantoren.

Bij Zr. Ms. besluit van 3 Februari) j.1. (Staatsblad n°. 19) is,

met wijziging in zoo verre van het 2e lid van 's Konings besluit vau 17 Junij 1856 (Staatsblad n». 64) bepaald, dat in de gemeenten, waar geen telegraafkantoor, doch wel een postkantoor is gevestigd, de verzending van telegrafische berigten aan het naastbij gelegen telegraafkantoor, door middel van de post, overeenkomstig het verlangen der afzenders, al of niet aangeteekend zal kunnen geschieden, zoodat de verpligting tot het aangeteekend verzenden der bedoelde berigten, krachtens het bovengemeld besluit, komt te vervallen.

Het Staatsblad n°. 30 houdt in een besluit van den 7den Maart 1869, tot intrekking van het 4de lid van art. 2 van het Koninklijk besluit van 7 April 1866 (Staatsblad n°.19), en wijziging van artt. 2 en 8 van het Koninklijk besluit van 5 October 1851 (Staatsblad n°. 138), betrekkelijk het port der brieven en der gedrukte stukken, die tusschen het Rijk en Nederlandsch Indie door middel van de gesloten brievenmalen over Triest worden verzonden, mitsgaders tot regeling van het port der monsters van koopwaren, die langs denzelfden weg tusschen het Rijk en Nederlandsch Indie worden gewisseld.

Bij dat besluit is bepaald:

Art. 1. Met intrekking van het bepaalde bij het 4de lid van art. 2 van Ons besluit van 7 April 1866 (Staatsblad n°. 19), wordt art. 2 van Ons besluit van 5 October 1851 (Staatsblad n». 138) nader gewijzigd als volgt: »Bij verzending over Duitschland langs den weg van Triest, vijf en zestig cents."

Art. 2. Het port der nieuwspapieren en andere gedrukte stukken, vermeld in art. 8 van Ons beslnit van 5 October 1851 (Staatsblad n».138), alsmede dat der monsters van koopwaren, tusschen het Rijk en Nederlandsch Indie wordt bij verzending over Duitschland langs den weg van Triest, in de eene of andere rigting, bepaald op tien cents voor elke veertig wigtjes of voor elk gedeelte van veertig wigtjes.

In de rigting van Nederland naar Nederlandsch Indie wordt het port der nieuwspapieren en verdere gedrukte stokken echter met twee en een halve cent verhoogd en alzoo gebragt op twaalf en een halve cent voor elke veertig wigtjes of gedeelte van veertig wigtjes, wanneer die stukken op den laatsten of vóórlaatsten dag van het vertrek van elke post ter verzending worden aangeboden.

De monsters van koopwaren zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen als bij art. 1 van Ons beslnit van 12 Junij 1868 (Staatsblad n". 73) voor de verzending per gesloten brievenmaal over Marseille en Southampton zijn vastgesteld.

Art. 3. De vorenstaande bepalingen worden voor het eerst toegepast op de brieven, gedrukte stukken en monsters van koopwaren , die met de laatst vertrekkende brievenmaal in de maand Maart uit Nederland verzonden worden, alsmede op die, welke met de eerste post van de maand Mei aanstaande uit Indie zullen vertrekken; onverminderd de toepassing van het verminderde port op de ongefrankeerde brieven, die na het vertrek van de laatste brievenmaal in de maand Maart in Nederland worden ontvangen.

Zaturdag werd op de drukkerij onzer courant een zeldzaam en regt gelukkig feest gevierd. Een drietal werklieden had het voorregt gedachtenis te mogen vieren van langdurige en trouwe dienst bij dezelfde firma, schoon onder opvolgende patroons. J. J. den Boer was 40 jaren, A. den Hollander en A. A. Dercksen ieder 25 jaren aan deze drukkerij verbonden en het was hun tegenwoordige patroon een aangename taak, hun bij die gedachtenisviering een vrolijk feest te bereiden. Des avonds ten zes ure werden de jubilarissen, met hunne familiën, ontvangen in de ruime lokalen der drukkerij , door vlaggen, groen en vele chassinetten in een feestzaal herschapen. Onder gepaste toespraak werd aan elk hunner een gedenkpenning uitgereikt en hun tevens als belooning eene verhooging van het vaste weekgeld voor het vervolg toegezegd, waarvoor een hunner, in hartelijke woorden, hunnen dank betuigde. Ook van het Goessehe departement van de maatschappij tot nut van 't algemeen ontving het drietal een schrijven, ter erkentenis van hunne verdiensten en met berigt, dat aan het hoofdbestnnr kennis gegeven was van dit feest. In gepaste vrolijkheid werd daarna het overige van den avond doorgehragt door alie aan de drukkerij verbondenen; aan den welvoorzienen disch, en gedurende de gansche feestviering, beerschte eene dankbare stemming en regte vrolijkheid, en met genoegen vermelden wij de zeldzame aanleiding tot die feestviering, die een schoon getuigenis geeft hoe ijverige pligtsbetrachting altijd waardeering vindt en anderen opwekt om in getroaw dienstbetoon en werkzaamheid deze jubilarissen na te volgen.

(Qoessche Cour)

De beroemde en wetenschappelijke uitgever Samuel Bagster te Londen heeft eene nieuwe uitgave aangekondigd van zijne Polyglottenbijbel. Zij zal bestaan uit twee folio-deelen en de H. Schrift bevatten in acht talen. Het Hebreeuwsch met de vocaal-punten volgens van der Hoogt, het Grieksch naar de Septuagint endenTextus receptus, het Latijn naar de Vulgaat, het Hoogduitsch naar Luther, het Fransch naar Osterwald, het Italiaansch naar Diodati, het Spaansch naar Pater Scio. Er zal worden bijgevoegd eene vertaling van het N. T. in het Hebreeuwsch door W. Grunfeld, de Peschito (het N. T. in het Syrisch) en de Samaritaansche pentateuch.

K. C.

De bisschop van Surate, de heer Maret, de groote verdediger der gallikaansche beginselen in Frankrijk, onderneemt de uitgave eener revue , onder den titel: le Concile. Onder de medewerkers behooren 17 bisschoppen en vele geestelijken van minderen rang. Dezelfde schrijver heeft aangekondigd een werk van vier deelen over de aanstaande kerkvergadering.

K. C.

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten