Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

Statistiek van den handel en de scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden. Staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand Januarij 1869. Uitgegeven door het Departement van Financien, 's Gravenhage , Gebroeders Giunta d'Albani. Gr. 4°. (Per jaarg. van 12 maandel. afl. a 50—60 blz.) ƒ4,—.

Stuart (A. A.), Handboek voor directeurs en bewaarders in gevangenissen , inzonderheid bij cellulaire opsluiting. Leeuwarden, G. T. N. Snringar. Postf. (XVÏ en 75 blz.) ƒ0,60.

SuÉ (Eugènk), De verborgenheden van Parijs, le deel. 6e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 241—288 in 2 kol.) ƒ0,35.

Themis. Regtsknndig tijdschrift, door Mr. Dav. H. Levyssohn Norman en anderen. 2e verzameling. N°. 1. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. 8°. (180 blz. — Lijst regtsgel. werken 8 blz. — Alg. Regist. 1863—1868, 38 blz.) ƒ2,25. (4 stukken van onbep. grootte vormen een deel of jaargang).

Thesingh (P. A. H. Geraerds), Over de rivier-versperringen en torpedo's, ook met betrekking tot Nederland. Met 8 nitsl. platen. Arnhem, J. van Egmond, Jr. 8°. (4 en 80 blz. met 8 uitslaande steendr. platen). ƒ2,25.

Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Herv. Kerk, uitgegeven ten voordeele van de Algemeene fondsen dier Kerk. Amsterdam, Haarlem, Groningen; J. Brandt & Zoon, Johannes Enschedé & Zonen, de Erven R. J. Schierbeek en de Erven de Wed. M. van Heyningen Bosch. (1868). 4°. (4, 56 en 3 blz) ƒ1,25.

Als boven. 12°. (8, 150 en 9 blz.) ƒ0,90.

Als boven. 24°. (6, 142 en 7 blz.) ƒ0,70.

Verzameling van werkstukken, ten gebruike bij het eerste onderwijs in het rechtlijnig teekenen. Naar het Hoogduitsch. Groningen, J. B. Wolters. Postf. (98 blz.) ƒ0,90.

van consulaire en andere berigten en verslagen over

nijverheid, handel en scheepvaart, uitgegeven door het ministerie van Buitenl. Zaken. Jaargang 1868. Deel III. 7e—11e afl. 's Gravenhage, van Weelden & Mingelen. Roy. 8°. (blz. 1025—1219 en 8 blz. voorwerk.) ƒ1,82.

Vitringa (A. J.), Over opvoeding en emancipatie der vrouw. (Gedrukt op verzoek van het bestuur des departements Deventer der maatschappij tot Nut van't Algemeen.) Deventer, C. Zwaardemaker. Postf. (39 blz.) ƒ0,40.

Voornaamste Uitgaven in Frankrijk.

Albert (Paul), La poésie, lecons faites a Ia Sorbonne ponr 1'enseignement secondaire des jeunes filles. In-18°. jésus. 365 p. Paris, L. Hachette & Cie. 3 fr.

Authelande (A. d') , La sécurité des affaires civiles et commerciales par 1'explication raisonnée des bis de 1'Empire francais; par une société de jurisconsultes, d'agréés, d'arbitres et d'experts en coraptabilité commerciale. In-18°. xn-1280. p. Paris, Bourdier, Capiomont rils & Cie. 8 fr.

Blanchère (H. de la), Voyage an fond de Ia mer. Orné de vignettes sur bois et de 16 gravures coloriées. In-8°. 320 p. Paris, Furne, Jouvet & Cie. 8 fr.

Bonnemère (Eugène), Histoire des Camisards. In-18°. jésus. 344 p. Paris, Décembre-Alonnier. 3 fr. 50 c.

Capefigue, Isabelle de Castille. Grandeur et décadence de 1'Espagne. In-18°. jésus. vin-244 p. Paris, Amyot. 3 fr.

Champagne, Traité de la manie raisonnante. In-8°. 579 p. Paris, V. Masson & fils. 8 fr.

Comettant (Oscar), La mnsique, les musiciens et les instrnments de musique chez les différents penples du monde. Ouvrage enrichi de testes musicaux, orné de 150 dessins d'instrumeuts rares et curieux. Archives complètes de tous les documents qni se rattachent a 1'exposition internationale de 1867. Organisation, exécution, concours, etc. In-8°. vi-744 p. Paris, Michel Lévy frères. 20 fr.

Dionys (F.), L'ame, sou existence, ses manifestations. In-18°. jésns. 380 p. Paris, Didier & Cie. 3 fr. 50 c.

Duprat (Pascal), Les révolutions. In-18°. jésus. 255 p. Paris, le Chevalier. 3 fr. 50 c.

Gaston (A. de), Constantinople en 1869. Histoire des hommes et des choses. In-8°. 419 p. Paris, Kugelmann. 7 fr. 50 c.

Hirn (G. A.), Conséqnences philosophiques et métaphysiques de la Thermodynamique élémentaire de 1'univers. In-8°. xu-556 p. Paris, Gauthier-Villars. 10 fr.

LaferriÈre (E.) et A.Batbie, Les constitutions d'Europe et d'Amérique. Ouvrage contenant en ontre: les constitutions de France , de 1739 a 1852; des notes sur la législation électorale en vigueur dans les différentes Etats, etc.; et suivi d'une table alphabétiquc et de concordance. In-8°. cui-651 p. Paris, Cotillon. 12 fr.

Selden (Camille), L'esprit moderne en AUemagne. In-18°. jésus. 356 p. Paris, Didier & Cie. 3 fr. 50 c.

Witte (J. de), Recherches sur les emperenrs qni ont règné dan9 les Gaules au troisième siècle de 1'ère chrétienne. In-4°. 210 p. et 49 pl. Paris, Franck; Rollin & Fcuardent. 50 fr.

Wolowski, Le change et Ia circulation. In-8°. viii-480 p. Paris, Guillaumin & Cie. 7 fr. 50 c.

Worms (Emile), Théorie et pratique de Ia circulation monétairc et iiduciaire, ou exposition rationnelle des questions se rattachant a l'histoire et au róle économique de Ia monnaie, des traites, man-

dats, cheques, billets de banque, banques de dépot et d'étnission. In-8°. 337 p. Paris, Cotillon. 7 fr. 50 c.

Verkoopingen:

Van : Boeken in allerlei vakken , meerendeele nagelaten door Dr. G. Simons, lid van de 2e Kamer. Op Maandag 5 April 1869, door W. P. van Stockum te 's Gravenhage. Catal. 93 blz. » Handschriften, meerendeels zeer belangrijke voor onze vaderl. geschiedenis, benevens eene collectie pamphletten , en een Nederl. historische atlas, alles nagelaten door Jhr. J. W. van Sypesteijn, Kamerheer des Konings, belast met Z. M. huisarchief. Op Woensdag 14 (Handschriften) en Donderdag 15 April (Historische Atlas), door C. van Doorn & Zn. te 's Gravenhage. Catal. 62 blz.

" Kunstwerken in ivoor , vervaardigd in de 17e eeuw , door H. van Vliet , schilderijen , japansche porceleinen en lakwerken , gedenkp. en munten enz., nagelaten door P. F', van der Wallen , te Kralingen. Op Vrijdag 16 April 1869 , door G. Theod. Bom te Amsterdam. Catal. 8 blz. met eene plaat.

ADVERTENTIËN.

PUBLIEKE VERKOOPING, op Maandag den 5den April en volgende dagen bij W. P. vam Stockum te 's Gravenhage, van de WIS- en NATUURKUNDIGE BIBLIOTHEEK van wijlen den HoogEd. Gestr. Heer Dr. G. Simons , benevens vele belangrijke werken in verschillende vakken van Wetenschap, Kunst en Letteren; —

op Maandag en Dingsdag den 12den en 13den April, de voornaamste werken van NEDERLANDSCHE DICHTERS en LETTERKUNDIGEN van den laatsten tijd, (nagenoeg nienw en onopengesneden);

en op Vrijdag den 16den April, SCHILDERIJEN en TEEKENINGEN van levende meesters, nagelaten door den Heer S. J. van den Berqh. — De Catalogi zijn op franco aanvraag verkrijgbaar. [580]

J. M. van 't Haaff vraagt:

441 Dichterl. album. Geb. (Versch.) Uitg. W. J. Thieme & C°.

442 DiCKENs-Editie. Uitg. Roelants. In aflev.

443 Busken Huet, Lidewyde. (Zindelijk opengesneden kan dienen).

444 Olivier, Beperking van het eigendom.

445 De Gemeentestem. Compleet.

446 Gemeenteblad. Compleet.

447 Lafontaine, 1'abelen. Ed. Gebr. Binger.

448 J. Hoek, Agathe. 3 dln.

449 Zschokke, Uren aan de godsdienst gewijd. Ed. ten Brink & de Vries.

450 de Génestet, Dichtwerken.

451 Catalogus der Parijsehe tentoonstelling.

452 Bijdragen v. regtsgeleerdheid en wetgeving. Met jaarb. en bijblad van 1836—59.

453 Staatsblad. Uitg. van Goor. Compleet.

454 Grootmoeders geld. 2 deelen.

455 Om den broode. 2 deelen.

456 Ross, Een lief weeuwtje. 1 deel.

457 Hofdijk, Ons voorgeslacht, le deel.

458 Hello , Dn régime constitntionel.

459 Thackerat's Werken. Uitg. Roelants.

460 Veertig jaren. Geschied, van den laatsten tijd. Gebonden.

461 Thiele, Geschied, der christ. kerk. Idem.

462 Burmeister, Geschied, der schepping. Idem.

463 Johnston , De scheikunde. Idem.

464 Crüger's Grondbeginselen der natuurkunde. Idem.

465 Diestérweg, Het heelal. Idem.

466 Hartwig , De zee en hare wonderen. Idem.

467 Elwes, De zee en hare beheerschers. Idem.

468 Berghaus, Wat men van de aarde weet. Idem.

469 Gressler, De aarde, haar kern etc. Idem.

470 Wittwer, De aarde en hare wonderen. Idem.

471 Posteh , Grondbeginselen der scheikunde. Idem.

472 Winkler, Geschied, van het dierenrijk. Idem.

473 Putz, Vergelijkende aardrijkskunde. Idem.

474 Felisch , Wat er in de lucht gebeurt. Idem.

475 Page, Onze aardschors. Idem.

476 Harting, In het Noorden. Idem.

477 Koster Jr., Cheqneriana. Idem.

478 van Lennep, Romantische werken. In 12°. Idem. Compleet of afzonderlijke romans.

Biedt aan:

202 Journal pour tous. 1869. Direct bij uitgave . . . . a 4,—.

203 DicKENs-Editie. Per afl. - „,20.

204 v. Lummel, Platen bijb. gesch. (de Buisonjé). Tegen aanbiedingsprijs.

205 ten Kate, Stemmen des vredes. Ingen. 5 exx. . . - »,60.

206 v. Lummel's Platen bijbelsche gesch. Met 10% ^ra-

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven tVos. op te geven.

De Uitgever. [581]

Sluiten