Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

Men zoekt vooreen prijsje: 1 ex. MaGASIN PITTORESQUE. Parijsehe editie. Jaargang 1 tot en met 7; 18 tot en met 24; 26; 29 tot en met 33; zijnde der jaren 1833 tot 38; 1839; 1850 tot 56; 1858; 1861 lot 1865.

I ex MUSÉE DES FAMILLES. Parijsche editie. Tome 8, S en 10; tome 22; tome 23 tot 31; tome 33; benevens de inbond der 30 eerste jaargangen.

1 » DER SALON, le jaargang en vervolgen. 2 i 3 maanden na de uitgave.

1 » DIE ILLUSTRIRTE WELT. Jaargang 1860 en vervolgen.

1 » HOEK, AGATHA. 3 dln. Gelezen exemplaar.

1 » ALLEEN. 2 dln. Gelezen exemplaar. Uitgave Kirberger.

Aanbiedingen met prijsopgaven en hoe geconditioneerd worden franco of per couv. ingewacht door den Boekh. A. v. Dorsten Jr. te Utrecht, die met 50°/o rabat aanbiedt:

Thackeray, ROMANT. WERKEN. Afl. 1/5.

De vervolgen tegen gewone aanbiedingsprijs met premie 6/4J-. [582]

HOLLANDSCHE ROMANS, ook vertaalde, met jaartal 1868 of 1869, des nooda opengesneden, kunnen wij tegen matigen prijs gebruiken. Offerten s. v. p. per couv. of franco per post.

Dannenfelser & C. Losaj

SCHOOLBOEKEN INDIE.

HH. Uitgevers van boeken en andere leermiddelen voor het Lager Onderwijs die met veel kans op een buitengewoon debiet hunne nieuwe uitgaven in Indië willen bekend maken , gelieven ons geregeld p. couv. een present-exemplaar te zenden. 's Hoge, Febr. 1869. De Erven Tbierry & Ménsing. [584]

Tl H. Boekbandelaren die nog artikelen in commissie hebben , beHhoorende tot het fonds van wijlen den Heer A. J. Blom, Boekh. te Culemborg, worden verzocht die zoo spoedig mogelijk en wel vo'ó'r 10 April a. s., per couvert de HH. Scualekamp c. s. terug te zenden; kunnende onmogelijk na dien datum iets meer worden teruggenomen, en wordt het niet teruggezondene alsdan voor rekening genoteerd. [585]

De ondergeteekenden verzoeken opgave van het getal inteekenarcn op : Bohner's KOSMOS, Het boek der natuur. Vertaald door Da. Winkler Prins. De tweede aflevering wordt 26 Maart aanst. verzonden , met welken datum het extra rabat van ƒ1,75 per Exemplaar vervallen is.

Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon.

16 Maart 1869. [586]

Tn de vorige week ontving ik terug, als onverkocht comm.goed [van A°. P°.:

2 ex. Dr. Frisius , VOORSTEL WIJZIGING WET LAGER ONDERWIJS ; heden, een pakje inhoudende:

9 ex. BESLUIT VOORL. ORGAN. NED. HERV. KERK; niet de minste aanwijzing van afzenders er hij gevoegd zijnde, zoo verzoek ik die Heeren beleefdelijk mij te willen in staat stellen die artikelen te kunnen afschrijven.

24 Maart 1869. J. M. van 't Haaff. [587]

Door belangrijke bestellingen ben ik nu reeds genoodzaakt terug te vragen de exempl., die men niet denkt te plaatsen van: OVER DE RIVIBRVERSPERRINGE.V EN TORPEDO'S, door Kapt. Geraerds Thesingh.

Men zal mij dus met eene successivelijke terugzending ten zeerste vcrpligteu.

Arnhem, Maart 1869. J. van Egmond Jk. [588]

Yljie geen uitzicht heeft tot plaatsing van:

W Lampino , DE STAAT EN HET VOLKSONDERWIJS ,

Heynsius, ONDERZOEK. IN HET PHYSIOL. LABORATORIUM , zal mij met terugzending van in commissie ontvangen Exemplaren zeer vcrpligten.

Leiden, 23 Maart 1869. S. O van Dofsburgh. [589]

TERUGVRAAG.

Heeren Debitanten aan wie ik Maronier's UITGEBR. HANDL. Ie afd. le ged. voor eene maand in oommissie zond, herinner ik, dat voor de meestcn die termijn reeds verstreken is. In het algemeen verzoek ik de comniissie-exx. van dit ged. (Ie afd. le ged.) per eerste couv. terug. De enkele voorhanden exx. kunnen alleen nog maar voor rekening worden gezonden, daar de nieuwe druk bijna gereed is.

Eerdaags verschijnt: Vaciierot, DE KATHOLIEKE THEOLOGIE IN FRANKRIJK. ƒ0,40, ƒ0,30.

/ögelin, GODSDIENST EN KUNST, ƒ 0,75, ƒ 0,60.

Beiden overgedrukt uit Bibl. v. mod. thcol.

Ik meen dat liiermeê nog wel iets te doen is, evenzeer als met de inlangs verschenen :

!eller, DRIE VERHANDELINGEN, ƒ1,50, ƒ1,20. Scbkrer en Schwai.b, GODSD. BESCHOUW /O 75 f0 60 Senan en Wattenbach, EGYPTE, NINIVE EN BABYLON. ƒ 1 _ ƒ0,80.

Nog verzoek ik beleefd remise der saldo's 1868 van afgelegen plaatlen, ter vermijding van noodelooze kosten. 's Bosch. G. H. van der Schuyt. [590]

riUGO Suringar te Leeuwarden, vraagt een BEDIENDE, bekend Hmet de debietzaak. Brieven franko. [591J

Men vraagt een fatsoenlijke burgerjongen, die, op het vergulden na, het boekbinden verstaat en geschiktheid heeft om in den winkel om te gaan tegen inwoning en salaris.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. t592ï

tn eenen Boekhandel te Amsterdam is gelegenheid tot plaatJsing van een BEDIENDE.

Reflecteerenden adresseren zich, onder 't N°. dezer Advertentie, franco bij den Uitgever dezes. -593J

AANGEBODEN VOOR DEN MEESTBIEDENDE: ] ex M Viollet-le-Duc, DICTIONNAIRE RAISONNÉE DE ' L'ARCHITECTURE FRANCAISE DU Xle AU XVIe SIÈCLE. 10 deelen 8°. 1 « Pl. Latarouilly, EDIFICES DE ROME MODERNE. 2

deelen platen in folio en 2 deelen text io 4°. Gebonden. 1 . V. Stahr und Ungewittek, GOTISCHES MüSTERBUCH.

2 deelen in 4°. (16 afleveringen).

1 . A. W. Pugin, TYPES D'ARCHITECTURE GOTHIQUE.

3 deelen in 4°. Gebonden.

1 . August Rkichenspeeger , VERMISCHTE SCHRIFTEN ÜBER CHRISTLICHEN KUNST. 1 deel 8°. Gebonden.

1 . Heinrich Otte, IIAN DBUCH DER KIRCHLICHE KUNST ARCHEOLOGIE DES DEUTSCHEN MITTELALTERS. 1 deel 8°. Gebonden. Allen zoo goed als nienw.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [594]

iien presenteerd te koop: een sedert jaren gevestigden gunstig beillkenden en met succes gedreven BOEKHANDEL, enz., waaraan verbonden is den eigendom eener winstgevende periodieke uitgaaf; een en ander gevestigd in eene bloeijende stad.

Voor een wetenschappelijk gevormd en bemiddeld persoon is dit eene zeldzaam voorkomende gelegenheid, om zich dadelijk goed te vestigen.

Nadere informatiè'n zijn, op franco aanvragen, onder lett. M, te bekomen bij den Boekhandelaar J. Noordendorp te Amsterdam. [5951

BOEKHANDEL, rien fatsoenlijk jongmensen, 20 jaar oud, P. G., gedurende Hj7 jaar in den Boekhandel en Binderij werkzaam geweest zijnde, zag zich gaarne geplaatst in dnsdanige betrekking in een der dorpen in Noord- of Zuid-Holland, bij voorkeur waar gelegenheid bestaat om later de zaak te kunnen overnemen.

Retlecterenden gelieven franco brieven te adresseren onder lett. W GN, bij den Kantoor- en Boekhandelaar J. E. Duport, Rokin , A 442, te Amsterdam. [5%]

BIEDT ZICH AAN: een jong mensch, oud 33 jaren, P. G., gedurende vele jaren in den Boekhandel en aanverwante vakken werkzaam, tegen primo A n gustus of later.

Brieven franco, onder 't N». dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. C697J

Een jongmensch, ruim zes jaren in deu Boekhandel werkzaam, met administratie, correspondentie, w in keldebiet, enz., ruimschoots bekend, zag zich met Mei a. s. gaarne geplaatst.

Adres met franco brieven, met opgaaf van conditiën, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [598]

ONGEVOUWEN MISDRUK.

Geschept grootmediaan per riem ƒ 2,—, machinaal grootmediaan per riem ƒ3,— en ƒ3,50, te bekomen bij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. [599]

BERICHT.

' -.k acht mij verplicht HH. Confraters beleefdelijk meê te deelen, dat ! lik bij bestelling in commissie der bij mij uitgegeven boeken, de vroegere ontvangeuc als voor rekening behouden beschouw en die

Sluiten