Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 12.

28 Maart.

ZONDAGSBLAD VOOll DE GKABO\\KËRDE\

1869.

r-i'-.vv

OP HET

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VASJ 'T II.1AFF , te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.'/ Zonder bet "Nieuwsblad" is dit blad niet te bekomen.

Bj| de COMMISSIE tot regeling van het TERTALISSS-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

George Canterbury's will. By the Author of «East Lynne." Uit "Tinsleï's Magazine." N°. of April 1869 and following. Aangeteekend 21 Maart 1869, voor de Erven Loosjes.

HUGUET, Le E. P., Les perles de S. Francois de Sales. 2e e'd. améliorée. Paris 1869. Aangeteekend 25 Maart 1869, voor J. BeB-

hén donk.

Amsterdam, Namens de Commissie,

26 Maart 1869. C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Ainsworth (W. Haeeison), Old court. Naar het Engelsen. 2 deelen. Amsterdam, J. D. Sybrandi. Gr. 8°. (4, 282; 4 en 280 blz. met 1 gelith. titelplaat). Batavus, Olaw de Noorman of Friesland in 810. Geschiedkundig drama in drie bedrijven, naar een roman van dien naam voor rederijkers bewerkt. Amsterdam, P. H. Robijns. Post 8°. (4 en 54 blz.) ƒ0,60. Bekcher (Henry Waed), Norwood, of het volksleven in NieuwEngeland. Uit het Engelsen door W. J. v. N. le afl. Gorinchcm, W. J. van Nas (firma G. F. Gezelle Meerburg). Post 8°. (2 en 44 blz.) ƒ0,15; compl. 10 afl. ƒ1,50. Beets (Nicolaas) , Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. IV. Haarlem, de Erven F. Bohn. Gr. 8°. (4 en 104 blz.) ƒ 1,10.

Ook verkrijgbaar onder den afz. titel: Jacob van Lennep, benevens andere opstellen door Nicol. Beets. Als boven. ƒ1,10. Bibliotheek (Godgeleerde), of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland. 12e jaargang. (1867). Utrecht, Kemink & Zoon. Gr. 8°. Per jaargang van 60 bladen ƒ 5,—.

Deze jaargang bevat : Pressensé (E. de), Jezus Christus zijn tijd, leven en werk. Uit

het Fransch vert. door F. J. P. Moquette. 2e afl. (17 bladen:

blz. 273—523, titels en inbond XX blz.) Godet (F ), Kommentaar op het Evangelie van Johannes. Uit het

Fransch vert. door Dr. P. J. Gouda Quint. 2e dl., le afl. (22

bladen : blz. 1—352). Delitzsch (F.), Commentaar op de Psalmen. Op nieuw bewerkt

met Bijdragen van Dr. Fleischer en Wetzstein. Uit het Hoogd.

vert. door J. Hartog. le dl., le afl. (10 bladen: blz. 1—160). Erdmann (Dr. J. E.), Geschiedenis der wijsbegeerte. Naar het

Hoogd. door Dr. A. W. Bronsveld, le dl., le afl. (11 bladen:

blz. 1—176).

Bosman (J. M. H.), Nederland en zijn bewoners; zijn klimaat, bodem, bevolking, geschiedenis, regeeringsvorm en koloniën. Leesen leerbeek voor Hoogere burger- en normaalscholen. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Post 8°. (284 en 2 blz.) ƒ1,25.

Bronsveld (Dr. A. W.). Zie: Godgel. Bibliotheek.

Choler (A). Zie: Labiche.

Delitzsch (F.). Zie : Godgel. Bibliotheek.

Diogenes zoekende naar een lid voor de Tweede Kamer, voor het Hoofdkiesdistrikt Zuidhorn. Groningen, T. T. Borgesius. Post 8°. (7 blz.) f(l,10.

Erdmann (Dr. J. E.). Zie: Godgel. Bibliotheek.

G (W. M.). Zie: Labiche.

Godet (F.). Zie: Godgel. Bibliotheek.

Goedhuis (D.). Zie: Wegwijzer.

Hartog (J.). Zie : Godgel. Bibliotheek.

Hartsen (F. A.), Darwiu en de godsdienst. Eene populaire uiteenzetting van het Darwinisme, en beschouwingen over dit stelsel. Gevolgd door eene reeks losse gedachten (N°. 309—452) in een antwoord ann Prof. Pfaff. Leiden, de Breuk & Smits. ƒ0,75.

Hilker (W.), Verzameling van gedichtjes voor de Nederlandsche jeugd; ten gebruike bij Nieuwjaars-, verjaar-, en huwelijks-feesten, bij koperen-, zilveren- en gouden-bruiloften. Gonda, G. B. van Goor Zonen. Post 8°. (8 en 75 blz.) Geïll. omslag. ƒ0,50.

HlLKER (W.). Zie: MULLER.

Kalff (Martin), Huwelijks-beletselen. Blijspel in twee afdeelingen.

Amsterdam, G. Theod. Bom. Post 8°. (50 blz.) /o',50. Knapp (Albert) , Betrachtingen over de verzoening in Jezus Christus.

Uit het Hoogd. vert. door J. J. van ïoorenenbersen. 3e druk.

Amsterdam, H. Hövcker. Post 8°. (132 blz.) /0,60. Kutpeb (Dr. A.) De » Nuts «-beweging. (Bijblad van de Vereenigiug:

«Christelijke stemmen-'). Amsterdam, H. Höveker. Gr. 8°. (4

cn 83 blz.) ƒ0,60.

Labiche (E.) en A. Choler, Eene misdaad bij ongeluk. Blijspel in drie bedrijven, naar het Fransch: "Le pied dans le crime". Vrij vertaald door W. M. G.... Amsterdam, G. Theod. Bom. Post 8°. (101 blz.) ƒ0,90.

Laurillird (Dr. E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 5e afl. Amsterdam, D. B. Centen. Gr. 8°. (blz. 129-160). ƒ0,25.

Lennèp (Jacob van). Zie Beets.

Leonard. Zie: Ongeluksvogel.

Lesturgeon (A. L.). Zie: Wegwijzer.

Lindo (Dr. M. P.), De opkomst en ontwikkeling van het Engelsche volk, in zijne geschiedenis tot op onzen tijd geschetst. 3e afl. Amsterdam, Gebroeders Kraay. Gr. 8°. (le deel, blz. 129—192). ƒ 0,50.

Linden (J. H. van der), Goede vrijdag. Paaschmorgen. Gedachten, uitgegeven ten voordeele van de Diakonie-scholen der Nederd. Herv. Gemeente te Amsterdam. Amsterdam, H. Höveker. Post 8°. (15 blz.) ƒ0,25.

Macaulay (T. B.), Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. 2e druk. Op nieuw bewerkt door Dr. J. C. van Deventer. 13e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. Post 8°. (3e dl., blz. 1—80). ƒ0,45. Compl. in 20 a 24 afl. of 4 dln.

Miquel (F. A. Guil ), Annalcs Mnsei botanici Lugduno-Batavi. Tom IV. Fasciculus V. Amstelodami, Traiecti ad Khennm, C. G. van der Post, C. van der Post Jm. Fol. (IVe deel 5e st., blz. 129—160 met plaat IV. 5.) ƒ3,—.

Moquette (F. J. P.). Zie: Godgel. Bibliotheek.

Muller (Otto), Nieuw brievenboek, bevattende een groot aantal brieven in proza en poëzie, voor alle heuglijke gebeurtenissen in het leven, geschikt voor alle standen en voor eiken leeftijd. Vrij vertaald door W. Hilkcr. Gouda, G. B. van Goor Zonen. KI. 8°. (VIII en 127 blz ) ƒ0,60.

Naamlijst (Alphabetische) van boeken, landkaarten en in den Boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1868 in het Kon. Nederl. enz. uitgegeven en herdrukt zijn, enz.: alsmede een wetensch. register. Amsterdam, C. L. Brinkman. Post 8°. (2, XXX en 171 blz.) ƒ1,—.

Ongeluksvogel (Een). Blijspel in een bedrijf. Vertaald cn voor Rederijkers bewerkt, door Leonard. Amsterdam, G. Theod. Bom. KI. 8». (37 blz.) ƒ0,30.

Pressensé (E. de). Zie: Godgel. Bibliotheek.

Quint (Dr. P. J. Gouda). Zie: Godgel. Bibliotheek.

Samot (David J. A.), Emancipatie-woede, of wie zal heerschen : De man of de vrouw? Oorspronkelijk blijspel in 5 bedrijven en 8 tafereelen. Rotterdam, Wed. Samot. Gr. 8». (170 blz.) ƒ1,25.

Smets (E. C), Mijn laatste woord over de Padang-Pandjangscbe aangelegenheid, in antwoord op de brochure van den Gepeus. Majoor van Rooveroy. " De Padaug-Pandjangsche Garnizoensraad van Administratie 16 April 1859, uit. Augustus 1862. Amsterdam, J. D. Sybrandi. Post 8». (22 blz.) ƒ0,30.

Sweys (H.), Neêrlands vloot en reederijen. Alphabetisch opgemaakt. 12e jaargang. (1869.) Rotterdam, P. M. Bazeodijk. Post 8". (XI, 304 en 82 blz.) Linnen band. ƒ1,80.

Vreede (Mr. G. W.), Een twintigjarige strijd. Volledige verzameling der vertoogen over 's lands in- en uitwendigen toestand. (Febroarij 1848 —December 1868). Met eene inleiding. Utrecht, C. van der Post Jr. Gr. 8». (XX cn 600 blz.) ƒ4,80.

Wegwijzer (Een) ten leven. Maandelijksch tijdschrift voor Evangelische Christenen. Onder redactie van A. L. Lesturgeon en D. Goedhuis. 2e jaargang. Afl. 1 en 2. Koevorden, A. Boll Az. Gr. 8°. (blz. 1—64). Csrapleet in 12 maandel. afl. ƒ1,30.

Prospectassen en Inteekenlijsten:

Van : Het klavier-uittreksel van het historisch-dramatischc dichtstuk Claudius Civilis, op mnzijk gebragt voor soli.koor en orchest, door Wilhelmus Smits. De tekst, vervaardigd door den Heer F. J. de Wit, is voorzien van eene Hoogdnitscbc vertaling van den Heer Jansen. Amsterdam, W. H. Kirrerger.

Terkooping:

Van : de voornaamste werken van Nederl. Dichters en Letteik. van den laatsten tijd , benevens Schilderijen en Teekeningen van levende meesters. Nagelaten door den WelEd. Heer S. J. van den Bergh. Op 12, 13 en 16 April 1869, door W. P. van Stockum te 's Gravenhage. Catal. 34 blz.

Sluiten