Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

01

ADVERTENTIËN.

HOOGST BELANGRIJKE FONDSVEILING.

In Augustus e. k., op den dag na de jaarlijksche Algeraeene Vergadering der Vereeniging tot bevordering vaD de belangen des Boekhandels, zal G. Theod. Bom, te Amsterdam, aldaar onder genoodigde Boekhandelaren verkoopen, de belangrijke Fondsartikelen, uitgegeven en aangekocht door den Heer

Hendrik Frijunk, te Amsterdam. De Catalogus zal in tijds worden verzonden , en voor belangstellende Confraters, op franco aanvrage, verkrijgbaar zijn bij Amsterdam, 25 Maart 1869. G. Theod. Bom.

TERUGVRAGE VAN COMMISSIEGOED. Ingevolge bovenstaande kennisgeving, verzoekt de ondergeteekende, die zijne zaken quitteert, aan Confraters, die nog in commissie gezonden artikelen van hem hebben, die nu onverwijld terug te zenden. Aan aanvragen daarvan in commissie kan natuurlijk thans niet meer worden voldaan.

Amsterdam, 1 April 1869. H. Frijlink. [619]

De Wed. D. R. van Wkrmeskerkkn te Tiel, zal in 't begin van Mei e. k. verkoopen: eene niet onbelangrijke verzameling BOEKEN, voornamelijk betreffende Regtsgeleerdheid enz., nagelaten door Mr. G. C. Gordon in leven president der Arrond. Regtbank te Tiel.

De Catalogus is op franco aanvrage te bekomen. [620]

J. M. van 't Haafp vraagt:

495 Schwarts, Arbeid adelt. 2 dln. Gelezen.

496 Geld en arbeid. 2 dln. (Groningen, K. de Waard).

497 v. Lennep, Ferdinand Huyck. In bl. bandjes.

498 Weekblad van het Regt. Jaarg. 1861.

499 v. Lennep, Klaasje Zevenster. Blaauwe bandjes.

500 Woordenboek in 4 talen. (Fuhri). Gebruikt kan dienen.

501 Kuïper, Atlas der aarde. Ed. Stemler. Gebonden.

502 Conversatious-Lexicon. Brockhaus. Laatste uitgave.

503 Storm van 's Gravesande, Bnrg. en milit. bouwkunst. 3e druk.

504 J. van Lennep, Elisabeth Mnsch. 3 dln. Gr. 8°. Zindelijk gelezen.

505 E. Mehler, Grieksch woordenboek. 2 dln. » »

506 Hoek, Agatha 3 dln.

507 Alleen. 2 dln. Uitgave W. H. Kirberger.

508 Grootmoeders geld. 2 dln.

509 Om den broode. 2 dln.

510 Freitag, Het verloren handschrift. 2 dln. » »

511 Zimmermann, De wonderen der voorwereld. In 10 of 12 afl.

512 Hollandsche Illustratie. Al de jaarg. of 1868 afzonderlijk.

513 Handboek voor bloemkweckers.

514 Cremer , Anna Kooze.

Biedt aan:

209 v. Lennep, Klaasje Zevenster. Groote editie. Gelezen. 310 Staatsblad. Offic. ed. 1813 tot heden. Geheel compleet en gebonden. Fracht-cx.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven \os. op te geven.

De Uitgever. [621]

AANVRAAG OM COMMISSIEGOED.

De ondergeteekende verzoekt HH. Uitgevers om hem 1 a 2 van hunne uit te geven werken, vooral van Romans en hetgeen verder voor leesgezelschappen geschikt is, beuevens van liberale brochures, in commissie te willen zenden.

Tevens verzoekt hij ruime toezending van Prospectussen en Inteekenlijsten.

Tn/.ending s. v. p. per couvert den Heer U. J. Schierbeek te Groningen.

Noordbroek, April 1869. .1. J. Boelens Jr. [622]

De ondergeteekende, Boekhandelaar te Sappemeer (Groningen) verzoekt HH. Uitgevers toezending van Prospectussen, Inteekenlijsten enz. De Heer R. J. Schierbeek te Groningen is steeds toet de Hoofd-Correspondentie belast.

De Gemeente Sappemeer, alwaar geen andere Boekhandel is gevestigd, heeft thans p. m. 4000 inwoners en eene Rijks Hoogere Burgerschool.

O. P. H. Lofvers. [623]

Donck, THEORIE DER CIJFERKUNST. Dl. II.

HH. Confraters, die van Donck's THEORIE DER CIJFERKUNST. Dl. II, eeu meer dan gewoon getal in commissie wenschen te ontvan8«n, of cxs. ten vervolge verlangen, worden verzocht per eerste "ouvert hiervan opgave te doen, daar in het begin der volgende ■üaand het tweede deel gereed is. Haarlem, 26 Maart 1869. de Erven Loosjes. [624]

ONTWERP VAN WET TOT REGELING VAN HET HOOGER ONDERWIJS.

Rij gebrek aan exx. kunnen wij voor het oogenblik nog niet voldoen aan het verzoek van velen , die ons op nieuw exx. in commissie verzoeken. Zij, die nog exx. onverkocht hebben, zullen ons derhalve verpligten, ons die ten spoedigste terng te zenden.

'sHage, 31 Maart 1869. Geb. Belinfante. [625]

fjen jong mensch, P. g., gedurende 3J. jaar in den Bockhandel werkzaam, zag zich Kaarne verplaatst in eene drukke debietzaak of als reiziger!

Brieven franco, lett. BB, aan den Boekhandelaar H. A. Tjeenk Wielink te Arnhem , waar tevens informatie te bekomen is. [626]

Een jongmensch, in den boekhandel wenschende opgeleid te worden, zoekt met Mei a. st. eene plaatsing in een uitgebreide zaak en bij voorkeur in een der voornaamste Hollandsche steden. Brieven met opgave van conditiën franco onder N°. 104 bij A. W. Bruna te Haarlem, die nogmaals van alle nieuw uitkomende Brochuren en andere werken vier ex. in commissie vraagt.

Tevens zoekt hij : Hertzog, RE AL ENCYCLOPAEDIE FfiK PROTEST. THEOLOGIE. CODE NAPOLEON VAN 1812.

Aanbiedingen franco of p. c. [627]

BOEKBINDER.

Een jong mensch, acht en twintig jaar ond en Prot.Godsd., het Boekbindersvak grondig verstaande, zoekt als zoodanig eene betrekking. HH. Bockhandelaren of Boekbinders, hiertoe genegen , adresseren zich met franko brieven, ouder het motto Boekbinder, bij den Boekhandelaar Johs. M. Braun, Molsteeg, G 136, te Amsterdam. [628]

/ 1000,— COMPTANT.

\I7ordt ter overname aangeboden, wegens vertrek naar In éi6: 'Vecn BOEK-, KANTOÖRHANDEL en LEESBIBLIOTHEEK, in eene der voornaamste steden van Zu id - Ho 11a n d , die een burgerbestaan oplevert en zeer geschikt is voor uitbreiding.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [629]

ONGEVOUWEN MISDRUK.

Geschept grootraediaan per riem ƒ2,—, machinaal grootmediaan per riem ƒ3,— en ƒ3,50, te bekomen bij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. [630]

KERKELIJKE COURANT. Advertentiën.

«rij nemen de vrijheid UEd. op de groote voordeden opmerkzaam Yt te maken welke het adverteren in de Kerkelijke Courant, Weekblad voor de Nedcrlandschc Hervormde Kerk, aanbiedt.

Het getal abonnés op dit blad toch is reeds geklommen tot ongeveer 1500, waaronder zich dc meeste kerkcraden von ons land bevinden; men kan dns veilig aannemen dat ieder Nummer gemiddeld door 4000 ü 5000 personen gelezen wordt.

Niet alleen Advertentiën, werken van godsdienstigen en literarischen aard betreffende behooren hier te huis, ook die van boeken over onderwijs en opvoeding zijn er op hare plaats, daar wij onder onze abonnés een tal van onderwijzers tellen en deze toch, op verreweg de meeste dorpen, leden zijn van kerkeraden of kerkelijke besturen.

De prijs der boekannonces is 15 cents per regel, met 3/2 maal, zoodat zij eigenhjk gerekend kan worden slechts 10 cents te bedragen, terwijl wij voor hen die zich verbinden minstens 500 regels per jaar te plaatsen ze zullen noteren tegen 7£ cts. per regel. Altijd buiten het advertentiegeld.

De toezending der advertentiën wordt verzocht aan het adres van J. M. van VHaaff te 's Gravenhage.

Met alle achting hebben wij de eer ons tc noemen,

UEd. dw. Dienaren,

'sSértogenbosch. Gebr. Muller.

's.Gravenhage. J. M. van 't Haaff.

^T^=» Men zij indachtig dat dc Courant des Vrijdags wordt verzonden, zoodat advertentiën die te 's Gravenhage inkomen na Donderdag-ochtend eerst eene weck later kannen worden opgenomen. [631]

Op verzoek der Redactie van het door ons uit te geven Staat- en Letterkundig Residentie-blad:

HET VADERLAND, noodigen wij HH. Uitgevers uit van hunne nieuwe uitgaven voortaan liefst twee exemplaren ter beoordeeling te zenden, per eouv. den Hoofd-Correspondent te Amsterdam, de liriua Blikman & Sak-

Sluiten