Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 13.

4 April.

186$

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDEN V

OP HET ^

NIEUWSBLAD vook den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. WK 'T IIAAFI", te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het -/Nieuwsblad." Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen. >

Bg de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

NUCHTE, Dr. S., Die ersten Anfangsgründe der Chemie u. s. w.

Müochen 1869. Aangeteckend 30 Maart 1869, voor J. C. A.

Sulpke, ten behoeve van H. J. van de Garde, te Zalt-Bommel. SMITH, J. F., Woman's Love; or, Like and Uclike. Uit «The

London journal." N°. of 1 May 1869 and following. Aangeteekend

2 April 1869, voor Caahelsen & CD., ten behoeve van J. M.

van 't Haafp, te 's Hage. TIM BS, JOHN, Eccentricitics of the animal creation. London 1869.

Aangeteekend 30 Maart 1869, voor Is. An. Nïhoff & Zoon. VERNE, JULES, Tour du monde sous marin. Uit «Magasin d'édu-

cation et de re'cre'ation." N°. 121 et suivants. Aangeteekend 30

Maart 1869, voor L. van Bakkenes & C0., ten behoeve van

W. B. J. Tjeenk Willink, te Zwolle. WESTKITZ, J., Edelweisz. 2 Theile. Leipzig 1868. Aangeteekend

1 April 1869, voor G. L. Funke.

Zes afgedrukte bladen lijn vertoond tan : RAABE, WILHELM, Abu Telfan. Stuttgart 1868. Op 30 Maart

1869, door L. E. Bosoa & Zoon. Amsterdam, Namens de Commissie,

2 April 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Boek (R. W.), Natuur- en landhuishoudkundig leerboek, bestemd tot gebruik bij het onderwijs en tot zelfonderricht. Ie deel. Arnhem D. A. Thieme. Gr. S°. (VIII ea 368 blz.) fZ.ls'.

Bölte (Amelv) , De Welfenbruid. Vertaald door Z. C. C. van Lennep. Zutpheu, W. J. Thieme. Post 8°. (IV en 190 blz.) ƒ1,75.

Bouman (H.), Eersle leesboekje. Oefeningen naar aanleiding van dertien platen voor 't eerste aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin. 2e druk. Groningen, J. B. Wolters. Post 8°. (21 blz. met gekleurde visnetten). ƒ0,20.

Derde leesboekje. Als boven. (44 blz. met gekleurde

vignetten). ƒ0,20.

Briel (Open) aan den Paus. In antwoord op zijne uitnoodiging aan alle protestanten en niet-roomsclieu, om zich bij de roomsche kerk te voegen. Ter bezorging gegeven aan den abt Brouwers. Dooreen Protestant. 2e druk. Haarlem, W. J. Kat. Gr. 8°. (10 blz.)/"0,15. Brink (Dr. Jan Ten). Zie: Klassieken.

Brochuren-Verccniging (Katholiek-Nederl.). Onder directie van Dr. W. J. F. Nuyens en ür. E. J. P. van der Hurk. N». 7. Naschrift op de Ultramontaansche Kritiek door Dr. W. J." Y. Nuyens. Haarlem, A. B. van den Heuvel. Per jaarg. van 12 Nos.

ƒ3,—.

Bkuosma (B.), Kort overzicht van de opvoeding door het onderwijs in de lagere scholen. 8e, op nieuw herziene druk. Eerste gedeelte. (Blad 1—10). Groningen, A. L. Scholtens. Gr. 8°. (VIII blz. en blz. 1—160). Pro 2 gedeelten compleet ƒ2,40.

Bruna (G.). Zie: Bijvoegsel.

Bijdragen (Nieuwe) voor regtsgeleerdheid en wetgeving, verzameld en uitgegeven door Mr. B. J. L. de Geer, en Mr. van Boneval Faure. 19e deel. 1869. N°. 1. Amsterdam , Johannes Muller. Gr. 8°. Per deel of jaargang 4 stukken (a 150—200 blz.)

Bijvoegsel tot de Reglementen en Besluiten voor de Nederlandscho Hervormde kerk, verzameld door G. Bruna. Bevattende al de veranderingen sedert de uitgaaf van den 4en druk in de bestaande Reglementen gemaakt, beoevens de nieuwe Reglementen enz. die ia 1869 in werking treden. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Smal post 8°. (30 blz.) ƒ0,25.

Dekker Kz. (L.). Zie: Frebichs.

ÜioKENS-editie. 41e afl. Nicolaas Nicklebv. VI. Schiedam, HAM Roelants. Post 8°. (N. Nicklcby. II. blz. SI—144). ' f0,30.

Uingemans (B.), Readings in Englisb poetry. A new edition. Sne'ek , van Druten & Bleeker. Post 8°. (VI on 237 blz.) ƒ1,—.'

■ Zie: Zimmermann.

Elberts (W. A.), Hoofdgebeurtenissen der algemeene geschiedenis. Een leerboekje voor instituten en lagere scholen. 3e druk. Schiedam, H. A. M. Roelants. Post 8». (6 en 176 blz.) ƒ0,90.

Flavius Josephus (Al de werken van). Bewerkt door Dr. W. A. Terwogt. Met eeu aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee. Afl. 25 en 26. Blad 73—78. Dordrecht, J. P. Revers. Folio, (blz 289—312 in 2 kol. met houtgrav.) Per afl. ƒ0,30.

Fontaink (La), De fabelen van, nagevolgd door J. J. L ten Kote en geïllustreerd met platen en vignetten, door Gustave Uore'. 2e afl.

Amsterdam, Gebroeders Binger. Gr. 4°. (blz. 35 — 65 met 2 platen en vignetten). Per wekel. blad ƒ0,16; per maandel. afl. van 4 blad in omslag ƒ0 65

Frebichs (W. D.), Verzameling van Opstellen, ter vertaling in'het Engelsch, met de noodige spraakkunstige aanwijzigingen en ophelderingen. Herzien en uitgegeven door I,. Dekker Kz. en W. Viersen. 2e gedeelte. Se herz. druk. Sneek, van Druten & Bleeker Post 8°. (VI en 173 blz.) f090'.

- — Als boven. 3e gedeelte. 2e herz. druk Als 'boven. (X en 194 blz.) ƒ!,—.

Gustaaf-Adolf tafereelen en berichten uit de geschiedenis der Protestantsche kerk in onze dageo. Uitgegeven door en ten voordeele van de Nederl. Gustaaf-Adolf-Vereeniging. 1869. Ie afl. Leiden, Jacs. Hazenberg, Cornszoon. Gr. 8». Per jaarg. van 4 afl. (a 50—60 blz. met gelith. plaat). f

Hurk (Dr. E. J. P. van der). Zie: Brochuren-Vereeniging.

Kalvijn (Johannes), De verklaring op het Nieuwe Testament. Op nieuw uit het Latijn vertaald onder toezicht van A. Brnmmelkamp. De harmonie der Evangeliën. 11e en 12e afl. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr.8». (2e deel, blz. 393—439; 3e deel, blz'. 1—96, benevens titels en omslag voor het 2e deel). Per afl. ƒ0,25.'

Klassieken (Nedcrlandsohe), uitgegeven en met aanteekeuiu'ïeu voorzien door Dr. Eelco Verwijs. — Dr. Jan Ten Brink, Schets eener geschiedenis der Nederl. letterkunde. 3e afl. Leeuwarden, Hugo Suringar. Post 8». (blz. 257—382). ƒ0,85!

Laurensb (W. A.), Reglement op het beheer der kerkelijke goéderen. Breda, Broese & Comp. KI. 8». (19 blz.) Lennep (Mr. J. van), Romantische werken. 47e—50e afl. 'sGravenhage, Leiden, Arnhem, Martinus Njjhoff, A. W. Sijthoff, 1). A. Thieme. Roy. 8°. (IVe deel, blz. 89—216 in 2 kol.) Per' afl.

ƒ0,25.

Lion (Iz. J.), Mr. Groen van Prinsterer's «Karakterstudie" van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetst 's Gravenhage H. C. Susan C.Hzoon. Gr. 8°. (47 blz.) /0,!o! Nuyens (ür. W. J. F.). Zie: Brochuren-Vereeniging. Oosterzee (Dr. J. J. van). Zie: Flavius Josephus. Raad van State. Afdeeling voor de geschillen van bestuur. 8e deel. 1868. Blad 25—26 en Alph. Register 1 blad. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Roy. 8°. (blz. 385—407; register en titel XVII blz. benevens omslag). Per blad bij int. /"0,25 ; dit deel compleet ƒ6,75 Regt (J. W.), Necrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. 12e en laatste afl. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Post 8° (blz. 529—553 ; VIII blz. en omslag). Per afl. ƒ0,40. Scheliema (H ), Kleine Fransche spraakkunst. Amsterdam J D

Sybrandi. KI. 8°. (20 blz.) ƒ0,15'. Sue (Euqène), De verborgenheden van Parijs. Ie deel, 7e afl Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (blz. 289—327 in 2 kol.) Per afl. f 0,35. Terwogt (ür. W. A.). Zie: Flavius Josephus. Tiemersma Hzn. (G.), Veldbloempjes. Vertellingen en versjes. Een leesboek voor de volksschool. Sneek, van Druten en Bleeker. KI. 8». (64 blz.) ƒ0,20. Verwijs (Eelco). Zie : Klassieken. Viersen (W.). Zie: Frericiis.

Vitringa (A. J.), Over opvoeding en emancipatie der vrouw. (Gedrukt op verzoek van het Bestuur des üepartements Deventer der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen). Deventer, C. Zwaardemaker. Post 8°. (39 blz.) ƒ0,40.

Wijck (Prof. van der), Zielkunde. Ie afl. Groningen, J B Wolters. Gr. 8». (blz. 1—48). / o 60 Compleet in 7 afl. ' '

Zimmermann (W.), Korte Engelsche lees- en vertaalocfeningen. Voor de Nederlandsche scholen en inrigtingen van onderwijs bewerkt door H. Dingemans. 2e herz. druk. Sneek, van Druten & Bleeker. Post 8°- (1"0 bi*-) ƒ0,50.

Prospectassen en Inteekenljjsten:

Van: Oud maar niet verouderd. Rede, gehouden hij gelegenheid van het 325jarig bestaan van de Apostolische School, thans het Gymnasium te Nijmegen, door Mr. J. B. Kan, Rector aan het Gymnasium; en het gedicht uitgesproken bij die gelegenheid door Mr. S. J. E. Rau, Oud-Curator van 'het Gymnasium. Utrecht, J. L. Beijers.

Ter perse:

Dr. A. Pierson en de schoolwet, door F. A. Hartsen. Leyden , de Breuk & Smits.

Sluiten