Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

en Kinderwerken, bijna alles nieuw en veel in netle banden. Onder de prachtwerken munt vooral uit een Engelsch N. Testament, geheel in goud gedrukt op porcelijn karton.

De eerstvolgende verkooping zal plaats hebben in de eerste dagen van October 1869. Toezendingen van winkeldochters en ander goed tot bijvoeging worden zoo spoedig mogelijk ingewacht. Zoo mogelijk zullen voortaan in ieder wintersaizoen vier tweemaandelijkschc verkoopingen worden gehouden.

Amsterdam, 6 April 1869. De Firma: E. O. Meijee. [656]

OPENBARE VERKOOPING.

Üe Notarissen Reepmaker en Maronier, residerende te Rotterdam, zijn voornemens onder directie van Van Marle en de Sille , op Dingsdag den 20 April 1869 , des middags ten 12 ore , in het Notarishuis te Rotterdam , publiek te verkoopen : HET MATERIEEL der

BOEK- EN KANTOOR-DRUKKE RIJ , van den heer C. A. van Reijn te Rotterdam, hoofdzakelijk bestaande • in: Eene groote hoeveelheid diverse soorten van Let ter 8 , V i gne t ten en Bloemen, IJzeren Boek d r uk pers, Steendrukpers, Proefpers, Pietpers, Corrigeer-Steenen , Letterkasten, Ramen, enz. Daags te voren, van 10—4 uur, en op den dag der verkooping, van 9—11 unr te zien in het gebouw der voormalige Drukkerij aan de Hoogstraat, wijk 10, N°. 77 te Rotterdam. Catalogussen zijn te bekomeu , op franco aanvrage, bij de Notarissen en Vendumeesters voornoemd. [657]

Tot aanvulling mijner advertentie n°. 635 , Nieuwsbl. n°. 13, is bet misschien noodig te melden, dat door mij het vertaalrecht van: V. PÉCaut,IJS CHRISTIANISME LIBÉRAL ET LE MIRACLE, van den Heer W. Eekhoïf is overgenomen.

's Bosch 3 April 1869. G. H. van der Schuïi. [658]

J. M. van 'i Haaff vraagt: '24 Berlepsch, Schweiz. Gebruikt kan dienen. 25 Kevue des deux mondes. 4 a 6 weken na uitgaaf.

526 Kennis en kunst. Ie en 2e jaarg.

527 Hempel's Nat. Bibliothek. N°. 1—79. N°. 97 en vervolgen.

528 Felder, Zonderlingen. 2 dln. Nieuw.

529 Kaiser, De sterrenhemel.

530 Kramers, Nouv. dictioun. franc.-holl. et holl.-franc. Nieuw. 531 Geograph. woordenboek. Nieuw.

532 Alphabetische lijst van boeken, platen enz. 1790—1832.

533 Idem idem 1833—1849.

534 Idem idem 1850—1862.

Biedt aan:

220 Vrolik, Leven en maaksel der dieren. 3 dln. (Geleien).

221 Blikken in het leven der natuur. 1855—58.

222 Muller, Handb. d physica enz. 1852.

223 Sobernheim, Geneesmiddelleer. 1861.

224 v. d. Aa, Aardrijksk. woordenboek. 14 h. 1. b.

225 Egelino, Weg der zaligheid. 1832. 2 dln. gr. 8°.

226 Gervinus, Gesch. 19e eeuw.

227 v. Lennep, Klaasje Zevenster. 5 dln. Gr. 8°. (Gelezen).

228 . üithangteekens. 2 dln. Prachtb,

229 Soulosser, Gesch. der 18e en 19e eeuw. 8 dln.

230 Stoke, Rijmkroniek. 1669. Perg. Net ex.

231 v. d. Palm , Salomo. 3e dr. 9 dln.

232 Bijvoegsel tot het Staatsblad. 1813 — 55. Gor. 6 linn. b.

233 Op de bergen. Naar het Fransch van Zurcher en Maroollé. Met platen. Gecart. Met 40% rabat.

234 Cats, Al de dichtwerken. 8 dln. Gr. 8°. Met platen. Ed. ter Gunne. Meestbiedende.

235 van der Aa, Biogr. woordenb. Zoover verschenen. Tegen de helft der inteekenprijs,

236 v. Lennkp, Romant. werken. Afl. 1 — 50. 2exx.Idem.

237 Bohner, Kosmos. Het boek der natuur. Compl. Idem.

238 Bilderdijk, Bloeml. In afl. Compl. 4 exx. Idem.

239 Familiebijbel. Nieuw ex. In afl. Uitg. Kruseman . . al3,—.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen hij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven tVos. op te geven.

De Uitgever. [659]

EC. Rahms te Oudewater, zoekt: • DE GEMEENTE-STEM. Van af 1857 tot en met 1868. Compleete jaargangen. Opgaaf van prijs onder of per couvert, of per franco brieven. [660]

BROCHURES.

Heeren Uitgevers van Brochures, gelieven mij van elke nieuw uitkomende brochure 3 Exx. in commissie te zenden , wijl door het bestaan alhier van een Leesgezelschap voor Brochures, veel kans tot plaatsing bestaat.

Enschede, 5 April 1869. P. Enserinck. [661]

Hten Hokt te Nijmegen, vraagt: .1 REVUE DES DEUX MONDES. 4 of 6 weken na uitgaaf. 1 Berlei'SCIJ of Baedekeb, SCH WEIZ. Gebruikt. Voor een prijsje.

1 Prof. Vroolik, HET LEVEN EN MAAKSEL DEI! DIEREN. 1 Girari.in, SCHBIK. VOOR DEN BESCHAAFDEN STAND. Offertes franco per post of per couvert. [662]

MILITAIRE WERKEN. BROCHURES.

HH. Uitgevers van militaire werken en brochures worden dringend verzocht den oudergeteekende steeds een 6tal exx. in commissie te zenden, daar bij hem veel uitzigt tot plaatsing bestaat.

Utrecht, 3 April 1869. A. J. Servaas van Rooijen. [663]

DRINGEND VERZOEK om terugzending van de eerste en tweede afl. van de GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPAEDIE. Daar dit werk geheel buiten de gewone rekening blijft, en dns ook niet op de rekening van A. P. voorkomt, gelieve men bij retourzending dit ook niet onder de gewone commissiegoederen te noteren.

O L. Brinkman. [664]

WJ. Kat te Haarlem verzond de 3e druk van : OPEN BRIEF AAN DEN PAUS, enz. Hij verzoekt beleefdelijk dadelijke terngzending der ex., welke men meent niet te kunnen plaatsen, daar verscheidene aanvragen onuitgevoerd moeten blijveu liggen.

De 4e druk gaat ter perse. [665]

DE MENSCH IN DE VOORWERELD, door H. Li Hou.

Wij verzoeken vriendelijk opgave van het getal inteekenaren op dit werk, daar de 2e aflevering ter perse gaat, en wij gaarne de oplage daarnaar zouden regelen.

De premiën op dit werk tot de uitgave der 3e afl. zijn: 4/3}, 7/6 en 14/12.

Dit laatste getal werd reeds door onderscheidene Coufraters in plaatsen van 4 h 5000 zielen geplaatst; wel een bewijs wat er met dit boek te doen is.

Leiden, 5 April 1869. van den Heuvell & van Santen. [666]

BEDIENDE GEVEAAGD.

Svan Velzen Jr. te Kampen, vraagt tegen Mei of later een .BEDIENDE, die goede getuigschriften van bekwaamheid en zedelijk gedrag kan produceeren. Brieven franco. [667]

EEN BEKWAAM BOEKBINDER kan dadelijk te Amsterdam geplaatst worden tegen ruim salaris.

Adres franco, met opgave bij wien het laatst gewerkt, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [668]

megen 1 Mei a. s. kan een LETTERZETTER, tevens DRUK1 KER, vast werk bekomen. Brieven franco, bij den Boekdrukker F. H. Schiefer te Vlissingen, alwaar van de pers is gekomen de vierde druk van:

DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN, door F. J. Goemans , Onderwijzer te Vlissingen. Prijs 35, verk, 45 cents. Premiën 13/12 en 27/24.

Wordt niet in commissie verzonden. [669]

TE KOOP GEVRAAGD : eene gebruikte, doch nog goed werkende IJZEREN PLETPERS. Opgave van grootte, prijs en fabrijkant, franco onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [670]

Üe ondergeteekende, om redenen van geheel persoonlijken aard, zich van eeuige aangevangen uitgaven wenschende te ontdoen, biedt ter overneming aan, met de zoogenaamde copie- en vertaalregten : Louize Mühlbach , EI NE WELT DES GLANZES. Geheel vertaald. VON SOLFERINO BIS KöNIGGRiLTZ. Gedeeltelijk vertaald.

KAISEK FERUINANDI UND SEINE ZEIT.

Gedeeltelijk vertaald. GerstScker, DER MISSIONAIR. Geheel vertaald en gedeeltelijk afgedrukt.

Spielhagen, HAMMER UND AM BOS. Gedeeltelijk vertaald.

Maro Lemon, GOLDEN FETTERS. Gedeeltelijk vertaald.

L. ScmiCKINö, DIE MARKETENDERIN VON KoLN. Genoegzaam geheel vertaald.

HUISBIBLIOTHEEK. Lectuur voorden beschaafden stand. Terstond of met het nieuwe jaar aan te vangen. Verdere informatiën op franco brieven.

Deventer, April 1869. A. Teh Gunne. [671]

iemand van gevestigden leeftijd, toegerust met de de noodige knnJdigheden, wenscht zijne vrije uren te besteden tot bij honden van boeken of het voeren van co rr es p ond en t ie in de nieuwere talen. Men adressere zich onder lett. S aan de Boekhandelaars Lobman & Verster, Kalverstraat, E 221, te Amsterdam. [672]

De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich te Veenendaal als Boekhandelaar beeft gevestigd, en dat zijn vader, de heer O G. J. Wolters te Hhenen , zich voorloopig met zijne correspondentie zal belasten.

,1. .\. Wolters. [073]

Sluiten