Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No ld 11 Anril

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOiVIVEERDEA1^^^^7'

OP HET

NIEUWSBLAD voor m BOEKHANDEL

Uitgever .1. M. VAN 'T H AAFF , te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor net » Nieuwsblad." Zonder het " Nieuwsblad » is dit blad niet te bekomen.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALIIJGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

POLKO, ELISE, Sie schreibt. Leipzig 1889. Aangeteekend 7 April 1869, voor j. C. A. Sulpke, ten behoeve van P. Kluitman, te Alkmaar.

Amsterdam., Namens de Commissie,

9 April 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste altgaven in Nederland.

Atlas (Nieuwe geographische) der geheele aarde, geschikt voor alle inrichtingen van onderwijs. Naar de nieuwste bronnen bewerkt, onder toezicht van Dr. W. J. A. Huberts. 3e en 4e afl. Kaart 3, 4, 6 en 10. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen. Roy. 8°. (1 bladen 4°. lithographie gekleurd). Per afl. ƒ0,20. Compleet in 15 ad. elk van 2 kaarten.

Banck (Mr. J. E.), Geschiedenis der Nederlandsch-Indische spoorwegmaatschappij. (Voor rekening van den schrijver), 's Gravenhage, M. J. Visser. ƒ0,50.

Boogaard (J. F.). Zie: Wetten.

Bouwkunst (Hedendaagsche), Uitgezochte ontwerpen van vreeraden en inlandschen oorsprong, met korte beschrijvingen. Onder redactie van H. J. H. Groneman. 9e afl. Groningen, J. B. Wolters. Fol. (gelith. gekl. plaat 34.-37 en 2 blz.) In gelith. omslag, ƒ1,90.

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven vroeger door Mr. Is. Au. Nijhoff en P. Nijhoff, thans door Dr. R. Kruin. Nieuwe (2e) Reeks. 6e deel, lestnk. 's Gravenhage, Martinns Nijhoff. Gr. 8°. (2, 112 en 28 blz.) ƒ 1,25.

Fbuin (Dr. R.). Zie: Bijdragen. '

Funke (C. P.), Vertellingen voor de jeugd, tot een leesboek in de scholen; naar het Hoogduitsch, uit het le deel van het leesboek voor burgerscholen. 36e, verb. druk. Zutphen, W. C. Wansleven. KI. 8°. (71 blz.) ƒ0,20.

Geschiedenis (Nederlands) en volksleven in schetsen door Mr. J. van I,ennep, Prof. W. Moll en J. Ter Gouw. Staalgravuren naar de schilderijen van de hist. galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J. H. Rennefeld, C. I,. van Kesteren en H. Sluijter D.Jz. Opgedragen aan Z. M. den Koning der Nederlanden. 22e—24e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. folio. (12 blz. met 3 platen). Per afl. gew. pap. ƒ0,75; Chin. pap. ƒ1.12»; éprenve d'artiste f2,—.

Gouw (J. Ter). Zie : Geschiedenis.

Gbonehan (H. J. H.). Zie: Bouwkunst.

Groot (I>. di-), Overzicht der algemeene geschiedenis. Eerste gedeelte. Oude geschiedenis der middeleeuwen. 2e verm. druk. Groningen, A. L. Scholtens. Post 8°. (8, 166 eu 4 blz.) ƒ0,80.

Lennep (Mr. J. van). Zie: Geschiedenis.

Memorandum der heelkunde, behandelende de voornaamste onderwerpen, die — in de laatste jaren—op het gebied der heelkunde, meer en meer tot ontwikkeling zijn gekomen, ten gebrnike van zoowe! burgerlijke als militaire genees- en heelkundigen. Volgens de werken van Pitha en Billroth, Pirogoff en anderen, door B. G. van der Hegge Zijnen. Utrecht, J. G. Broeae. Gr. 8°. (6 en 479 blz.) ƒ4,90.

Millard (J.), De suikerindustrie op Java toegelicht en dc beraadslagingen daarover in het Indisch Genootschap, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Roy. 8°. (VIII en 218 blz.) ƒ2,50.

Moll (Prof. W.). Zie: Geschiedenis.

Nijhoff (Mr. Is. An.). Zie: Bijdragen.

(P.). Zie: Bijdragen.

Oosterzee (Prof. J. J. van) , De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen. 9e afl. Amsterdam, H. de Hoogh. Roy. 8°. (blz. 393—440). Bij int. ƒ0,25; buiten int. ƒ0,30.

Roorda (T.) Zie: Wajangverhalen.

Rutjes (Dr. H. G), Het leven, de daden en het lijden van Z. H. den Paus-Koning Pius IX, van zijne vroegste jeugd tot op onze

dagen. Naar het Hoogduitsch, bewerkt door II. J. W le afl.

Leiden, J. W. van Leeuwen. Gr. 8°. (blz. 1—48) ƒ0,25. Compleet in 12 a 15 afl.

Schuurman, Johzn. (J. A.), Mijne reis naar Java. Uittreksel uit miju dagboek, voor de mij onvergetelijke Gemeente van *s Gravenhage. Uitgegeven geheel ten voordeele van het Evangelisch-Luthersch weeshuis te 's Gravenhage. 's Gravenhage, M. J. Visser. Post 8°. (109 blz.) ƒ1,20.

Verslag over den toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Amsterdam, in 1868. Opgemaakt door de Kamer van Koophandel

en Fabrieken aldaar. Gcdrnkt ter Stads-drnkkerij. (Amsterdam, Johannes Muller). Gr. 8°. (201 blz.) ƒ1,50. \Y (H. J.). Zie: Rutjes.

Wajangverhalen (De) van Pala-Sara, Pandoe en Raden Pandji, in het Javaansch, met aanteekeningen door T. Roorda. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. (VIII en 536 blz ) ƒ6,—.

Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. Met aanteekeningen van J. F. Boogaard. 5e vervolg: Wetten, eoz. met aanteek. en alph. register over 1868. 's Gravenhage, Martinns Nijhoff. Gr. 8^. (4 en 174 blz.) ƒ1,70.

VVijck (Prof. van der), Het lager onderwijs en Dr. A. Pierson. Groninsen, J. B. Wolters. Post 8°. (46 blz.) ƒ0,40.

Zijnen (B. G. van der Hegge). Zie: Memorandum.

Prospectassen en Inteekenlijsten:

Van: Voyagc en Danemarck, en Norvège et en Snéde, via Hanovrc, Hambourg et Lübeck, par le Doctear S. A. Buddingh. Arnhem , J. Heuvklink.

Ter perse:

Een woord over het koloniale vraagstuk in Nederland, in den aanvang van 1869. Gorinchem, A. K. Noorduïn.

ADVERTENTIE N.

J. M. van 't Haaff vraagt:

535 Pütz, Grondbeg. der vergel. aardrijksk. Laatste druk.

536 Auehbach, Op de hoogte. 3 dln.

537 La Fontaine's Fabelen. Ten Kate en Doré. Ed. Gebbs. Binuer. 2 exx.

538 Geïll. Encyclopaedie. Met de grootekaart der Nederl. Ed. Brinkman.

539 Diefhuis, Burg. regt.1855.Dl.9afz. of alleen blz 1—272vandl. 9.

540 Girardin, Scheikunde.

541 Alexander v. H., Zijn er zoo?

542 Zoo zijn er.

543 de Veer, Trouringh. Ingenaaid en gebonden.

544 de Génestet, Dichtwerken. 4/3J- ex.

545 de Génestet, Dichtwerken. Gr. 8°.

546 Statenbijbel, (v. V elzen). Lat. lettor.

Biedt aan:

240 v. Lummel, Platen, (de Buisonjé). 8/7 stel. Met 15°/c van den aanbiedingsprijs.

241 Bijbel v. Goor. Met Apocr. In afl. Meestbiedende.

242 v. Lennep, Neêrlands roem. Geb. in prachtband. 2 exx. i 6,—.

243 Luttenbkrg's Chronologische verzameling. Met daartoe behoorende linnen banden. 1832—1865. Geheel compl. -75,—.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Hen gelieve vooral niet te verzalmen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven.

De Uitgever. [681]

JL. Beijers te Utrecht, zoekt: • Bellamï, PROEVEN VOOR VERSTAND EN HART. 1791. EEN PORTRET VAN BELLAMY. SOIPIO OF DE REIZENDE KAT. 1789.

BROCHUREN UIT DIEN TIJD VAN OF OVER QUINT ONDAATJE.

v. d. Honert, BOEDELSCHEIDING. Boxhorn, CHRONYK VAN ZEELAND. 1644. Prijsopgaven s. v. p. per couvert.

Ik verzend dezer dagen een Catalogus van theologische boeken (2000 nummers), bij mij voorhanden. — Op aanvraag is hij verkrijgbaar. [682]

Is. An. Nijhoff & Zoon te Arnhem, zoeken: 1 van Maerlant, RIJMBIJBEL.

1 ALEXANDER'S GEESTEN , door Snellaert.

2 dln.

1 GRIMBERGSCHE OORLOG. [6831

Sluiten