Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 15.

18 April.

ZOXDAGSBLAD VOOR DE GEABOWEERDE\

OP HET

NIEUWSBLAD voor m BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAIV 'T IIAAFF , te 's GravetiAat/e. Inzending van Advertentiën enz. niterlijk tot Zaturdag 'a middags. Conditie van plaatsing, even als voor net //Nieuwsblad." Konder het /-Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

In den laatsten tijd bleek mij, bij herhaling, dat sommige Confrater» in den waan verkeeren dat het Zondagsblad niet in handen komt van VI. de bezitters van het Nieuwsblad, en zij daarom bij voorkeur hunne Advertentiën in het laatstgenoemde plaatsen. Wit is niet juist begrepen : noch het Nieuwsblad noch het Zondagsblad worden apart geleverd: di« het eene ontvangt krijgt ontegenzeggelijk ook het andere; mijne onderneming zou anders een halve maatregel zijn geweest en dit heb ik getracht tc voorkomen 5 preferentie behoeft niet te bestaan, de Advertentiën van belden komen In handen van dezelfde lezers.

De Uitgever.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van bet TERTALfflSS-REfil lijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

COIGNET, C, I,a morale indépendanle. Paris 1869. Aangeteekend 13 April 1869, voor ScHALEKAMr, van de Grampel & Bakkeb , ten behoeve van G. H. van der Schuyt, te 's Bosch.

MüLLER, WILHELM, Politische Geschichte der Gegenwart. 1. Das Jahr 1867. Berlin 1868. Aangeteekend 14 April 1869, voor H.Nijgh.

SKELTON, Dr. H. T., The English commercial correspondent. London 1869. Aangeteekend 15 April 1869, voor Gebrs. Bingeb.

STORCH, ARTHUR, Die Geheimnissvollen oder Freimanrer nnd Jesnit. Ie Lief. Wien und Pest. Aangeteekend 14 April 1869, voor J. C. A. Sulpke, - ten behoeve van P. B. Nibuwenhuys, te Breda.

VOGEL, Dr. CHR., The german commercial correspondent. London 1869. Aangeteekend 15 April 1869, voor Gebrs. Binger.

WITT, H., Die Biblischen Geschichten u. s. w. Erster und zweiter Band. Kiel 1869. Aangeteekend 14 April 1869, voor H. Hövrker.

ZOLLMANN, THEODOR, Bibel und Natnr u. s. w. Zweite Auflage Hamburg 1869. Aangeteekend 15 April 1869, voor Schel-

tem.l & HoLKEMA.

Amsterdam, Namens de Commissie,

16 April 1869. C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Baarschers (H.); De kinderen van den buitenman; een schoolboekje, bevattende korte lessen over landhuisbonding. Met eene aanbeveling van Dr. L. Mulder, en afbeeldingen van landbouw-werktnigen. 4e stukje. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. KL 8°. (68 blz. met houtsneêvignetten). ƒ0,20.

Basting-Kattenbusch (Mevr. A. F.). Zie; Trevylyan.

Bruin (Servaas de), De Dnitsehe taal alleen door zelfouderricht. 5e Brief. (Les 9 en 10). Zntphen, P. Bz. Plantenga. Gr. 8°. (blz. 65—80 h 2 kol. in gesloten omslag). ƒ0,60. Afzonderl. brieven niet verkrijgbaar.

Bijbelvertaling (Nieuwe). Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den Grondtekst overgezet, en met inleidingen, inhoudsopgaven, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen 7oorzien. 12e en laatste afl. De Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam, Haarlem, J. Brandt & Zoon, Joh. Enschedé & Zonen. Roy. 8°. (blz. 525— 574 in 2 kol. en 6 blz. voorwerk. Met linnen band). ƒ0,60.

Cate (S. H. Ten). Zie: Kolb.

Coiien (Dr. L. Ali). Zie: Handboek.

Doorninck (Mr. J. I. van) , Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en psendonymen. 7e afl. 's Gravenhage, Utrecht, Mart. Nijhoff, J. L. Beijers. Gr. 8°. (Blad 19—21 in 2 kol., of folio 577—672. Zan—Zijn: Aan—Woo : Aan—Fas.) ƒ1,05.

Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kanat, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 3e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 8°. (blz. 97—144, in 2 kol.: Abstract—Adelaars-varen, met 1 dnbbele gelith. plaat en gravuren in den tekst). * ƒ 0,30.

Compleet in 10 dln. of 150 afl.

Fortuin (L. Droogleever) , Memoriaalposten ter uitwerking in Journaal en Grootboek. Ie Verzameling. Arnhem, D. A. Thieme. Post 8°. (IV en 54 blz.) ƒ0,60.

Gezelschapsliederen of nitgezochte verzameling van Nederlandsche zangen met de in gebruik zijnde melodien. Ie en 2e bundel. Leiden, D. Noothoven van Goor. Post 8°. (VIII, 80, VIII cn 80 blz. muziek en tekst). Gcill. omslag. Per bundel afz. ƒ0,75. Compleet (132 zangen) in omslag ƒ1,50.

Groen van Prinsterer (Mr.), Ons schoolwet-program. Aan de hulp-verecnigingen voor christelijk-nationaal onderwijs. Amsterdam, H. Höveker. Gr. 8°. (37 blz.) / 0,35.

Haar Bz. (B). Zie: Streckfuss.

Handboek der openbare gezondheidsregeling en der Geneeskundige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland bewerkt door Dr. L. Ali Coben. Met bijdragen van Dr. S. Sr. Coronel, en anderen. 2e deel, le afl. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 8°. (blz. 1-80). ƒ0,75.

Hoe nren volgens eene nieuwe methode in zes lessen zonder onderwijzer eene fraaie hand kan leeren schrijven. Eene practische handleiding tot eigen oefening in het schoonschrijven. Met zes ophelderende voorbeelden. Amsterdam, Jan Leendertz. Gr. 8°. (16 blz. en 6 gelith. schrijfvoorb. in gesloten omslag). ƒ0,60.

Huberts (Dr. W. J. A.). Zie: Kolb.

Kolb (G. Friedr), Geschiedenis van de beschaving der menschheid. Een algemeene wereldgeschiedenis naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitsch, door S. H. Ten Cate, met een voorbericht van Dr. W. J. A. Huberts. le deel, le stuk. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (2, II en blz. 1— 240). f*,— -

Compleet in 20 afl., 2 deelen of 4 stukken.

Kutper (Dr. A.), Het graf. Leerrede, uitgesproken aan den avond van Goedevrijdag in de beurt van wijlen Ds. D. Gildemeester. Ten voordeelc van de weezen der Ned. Herv. Diaconie te Utrecht. Utrecht, J. H. van Peursem. ƒ0,30.

Los en vast voor 1869. le afl. Leiden, S. C. van Doesburgh. Post 8°. (106 blz.) ƒ1,—.

Lugten (J. G.), De handwerksman in de maatschappij, en de aanstaande internationale tentoonstelling van voorwerpen voor bedrijf en huishouding van den handwerksman, toegejuicht. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. Gr. 8°. (22 blz.) 7 0,25.

Meurs, Rz. (J.), Rekenkunde. Voornaamste bepalingen en eigenschappen , met vragen en opgaven tot oefening bij iedere les, voor de hoogste klasse eener lagere school en mingeoefende kweekelingen. Deventer, A. Ter Gunne. KI. 8°. (50 blz.) ƒ0,20.

Nannette. Zie: Shipton.

Naville (Esnest), De pligt. Twee redevoeringen, op vereerend verzoek van de dames te Genève en te Lausanne, voor haar gebonden. Uit het Fransch vertaald, door Mevr. A. F. Basting-Kattenbusch. Amsterdam, W. H. Kirberger. Post 8°. (VIII en 72 blz.)

/"0,60.

Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I. Inleiding cn middeleeuwen. Delft, J. Waltman, Jr. Post 8°. (4 en 31 blz.) ƒ0,40.

Shipton (Anne), Het heilgeheim. Naar het Engelsch bewerkt door Nannette. Utrecht, Keraink & Zoon. Post 8°. (8 en 103 blz.)/,0,7B.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, voor het jaar 1869. Blad 1. Gouda, Arnhem, G. B. van Goor, P. A. de Jong. KI. fol. Per jaarg. ƒ1.85.

Trevylyan (Kitty). Een verhaal door de schrijfster van "De familie Schónberg-Cotta." 2 deelen. Amsterdam, W. H. Kirberger. Gr. 8». (4, 217; 4 en 221 blz.) ƒ4,50.

Streckfuss (Adolf), De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar Bz. 38e afl Leiden, Firma van den Hcnvell & van Santen. Gr. 8°. (5e deel, blz. 25—104). ƒ0,25.

Sue (Eugène), De verborgenheden van Parijs. 2e deel, le afl. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (II, blz. 1—48 in 2 kol.) ƒ0,35.

Wet betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen, 's Gravenhage, H. L. Smits. 12°. (24 blz.) ƒ0,10.

(Hetzelfde). Schiedam, H. A. M. Roelants. (23 blz.)

ƒ0,10.

Wolbers (J.), Geschiedenis van Java. 2e deel. Midden-geschiedenis.

Mohammedaansche Staten. (Tweede tijdvak). Utrecht, Kemink &

Zoon. Gr. 8°. (4 en 324 blz.) f3— ■

Woord (Een) over bet koloniale vraagstuk in Nederland, in den

aanvang van 1869. (Overgedrukt nit bet Gorincbemsche weekblad).

Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. ƒ0.30-

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: Vreeselijke boschbranden in de Kaapkolonie. Uitgegeven ten behoeve van de noodlijdenden in die volkplanting, 'sllage, Gebroeders Belinfante. —__——

Ter perse:

Onze Oost. Eene ernstige waarschuwende stem. Gorinchem, G. (.'. van der Mast.

Sluiten