Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

A. Aerssens, Asters. Leesboekje voor de volksschool. Idem. I

Verzameling van vraagstukken over de wis-, uatuur-

en werktuigkunde, voor het middelbaar onderwijs. Idem.

Wet betreffende maten, gewigten en weegwerktuigen , met toelichtende aanteekeningen door H. G. Hartman Jz., Secretaris te Goes. Goes, F. Kleeuwkns & Zoon.

Wet op het begraven van lijken, begraafplaatsen en begrafenisregten, met toelichtende aanteekeningen van denzelfden schrijver. Idem.

Verkoopingen:

Van: Boeken in verschillende vakken; eene Leesbibliotheek; Atlassen, Kaarten, Muziek, Platen, Liefhebberijen enz. Op Maandag 19 April 1869 en volg. door J. F. K. Schwaebe te Rotterdam. Catal. 70 blz. ii de Bibliotheken nagelaten door wijlen Jhr. F. A. Ridder van Rappard, Oud-Raad-Adviseur bij het Ministerie van Oorlog; en den WelBd. Heer Corstiaan de Jong, Letterkundige. Op Maandag 3'Mei 1S69 en volg. door Kemink & Zoon te Utrecht. Catal. 134 blz.

ADVERTENTIËN.

Ten huize van E. H. Tassemeij er , Eerste Lombardstraat, 8, 143 te Rotterdam, zal worden verkocht op Vrijdag 23 en Zaturdag 24 April, des avonds ten 6£ ure, eene kleine maar nette verzameling NIEUWE BOBKEN , waaronder voorkomen Godsdienstige boeken, wetenschappelijke en letterkundige werken, eene kenrige verzameling WOORDENBOEKEN, KERKBOEKEN, KINDER- en PRACHTWERKEN enz. enz., alle in de laatste jaren verschenen.

Te zien: Donderdag 22 April van 10 tot 3 ure. Aanvragen om den Katalogns worden franco per post aan bovengenoemd adres ingewacht. [733]

VERKOOPING

van een zeer belangrijk assortiment winkelgoederen; bestaande in boeken, schoolboeken, kerkboeken, papier, schrijfen kantoorbehoeften enz., afkomstig van wijlen den heer H. Geertsema Jr. , den heer P. van Wicheren Hzn. , mejufvrouw de Wed. S. G. Moerbeek enz. te Groningen, op Woensdag en Donderdag 28 en 29 April 1869, onder daartoe genoodigde boek v er kooper s, door en ten huize van R. J. Schierbeek te Groningen. De Catalogus is op franco aanvrage franco te bekomen. [734]

BOEK VERKOOPING.

De Boekhandelaars Kemink & Zoon te Utrecht, zullen op Maandag 3 Mei en volgende dagen verkoopen , eene fraaije verzameling BOEKEN, over alle vakken van wetenschap. Nagelaten door den HoogWelGeboren Heer Jhr. F. A. Ridder van Rappard, Ond-Raad-Adviseur bij het Ministerie van Oorlog; den WelEdelen Heer Corstiaan de Jong, Letterkundige te Utrecht, en anderen.

Alles te zien: Vrijdag 30 April en Zaturdag 1 Mei 1869, van 10 tot 3 ure.

De Catalogus is a 20 cents te bekomen. [7351

J. M. van 't Haafï vraagt:

568 Diephuis, Nederl. burgerl. regt. 9 deelen. (Opgave welke druk en hoe geconditioneerd).

569 Kramer's Groote knnstwoordentolk.

570 Themis. Regtskundig tijdschrift. Van het begin tot en met 1856.

571 Regtsgeleerde Bijdragen. » « » „ „ 1866.

572 Regtsgeleerd Bijblad. « « ,, „ „ „ 1866.

573 Goldschmidt, Zeitschrift für das gesammte Dentsche Handelsrecht. Van het begin tot en met 1867.

574 Stuiversprek. le jaarg. Uitg. Mulder te Delft. (Des noods gelezen).

575 Alphab. naamlijst boeken. Van 1850 tot heden. Uitg. Brinkman.

576 Dr. Wagner, Handb. der fabriekscheiknnde. Nieuw. Onopengesn.

Biedt aan:

245 Handy-volume Shakspeare. 13 linnen bandjes in linnen doos. a ƒ13,60 met 30%. '

246 v. Lummel, Stel Bijbelplaten, (de Buisonjé). 2 exx. Met 15°/0 van den aanb.prijs.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven rVos. op te geven.

De Uitgever. [736]

De Erven van wijlen den Heer H. Geertsema Jr. berichten HH. Boekhandelaren , dat de rekeningen van genoemde firma verzonden zijn. Daar binnen kort het Fonds zal worden geveild, wordt het nog overhebbend Com m i s s i e g oe d vóór primo Mei terug verzocht; na dien tijd kan niets worden teruggenomen, maar zal over het verschuldigde worden beschikt.

Groningen, den 13 April 1869. f737]

ne ondergeteekende verzoekt eene spoedige terugzending der eerste aflevering van:

Thackeray's WERKEN, waaraan hij groote behoefte heeft, om de eerste deelen dier uitgaaf te 'completeren.

Nog zou hij gaarne terug ontvangen, de ex. waarvan men geen uitzigt tot plaatsing heeft, van:

Reville, DE LEER VAN DE GODHEID VAN CHRISTUS, door Dr. I. Hooykaas.

Een en ander wordt per couvert te gemoet gezien.

Schiedam, 12 April 1869. H. A. M. Roelants. [738]

De ondergeteekende verzoekt aan den rechthebbende op eene overzetting of bewerking van : Sohmid, HISTORISCHES TASCHENBUCH ODER CHRONOL. UEBERSICHT DER WELT UND CULTURGESCHICHTE. Dritte vermehrte Anflage, de goedheid te willen hebben hem van dat bestaande recht binnen acht dagen per post kennis te geven, daar hij, zóó er na ommekomst van dien tijd , gééne reclame mocht inkomen, eene bewerking van dat werkje zal ter perse leggen.

Aangenaam zal hem 't zijn indien men met de in commissie gezonden brochure :

S. de Bruin, WAT IS VERKIESLIJK etc, wil blijven werken; de brochnre is populair geschreven, vooral om met het oog op de aanstaande verkiezingen tot voorlichting te strekken van die kiezers die zich tot dusverre in politieke zaken lieten leiden.

Aan eenige Confraters werd door hem eene circulaire gezonden met verzoek om onderaan dezelve de ten hunnent bestaande liberale kiesvereeniging etc. in te vullen, ze'ér zal men mij verplichten door het in dat circulairtje uitgedrukt verlangen te bevredigen ; wederkeerig kan men over hem als altijd beschikken, waar inlichtingen of iets van dien aard noodig zijn.

Zall-Bommel, April 1869. H. J. van de Garde. [739]

Wordt aangeboden a contant aan den meestbiedende: 4 ex. van Zeggelen, GEDICHTEN. Laatste nitgave. D. Noothoven van Goor.

2 ex. Zimmerman, DE WONDEREN DER VOORWERELD. Idem.

3 i Thackeray's WERKEN. Ed. Roelants.

4 DE ALGEMEENE KERKVERGADERING VAN 1869. Bij W. van Guliok.

8 ■> DE PAUSELIJKE ZOUAVEN. Bij S. & W. N. van Nooten.

Aanvragen franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. T740]

Iemand toegerust met de noodige bekwaamheden, biedt zich bij heeren uitgevers, boekdrukkers en schrijvers aan tot het corrigeren van drukproeven en kopijen. Men adressere zich met franco brieven, onder lett. P. aan de boekhandelaars Loman & Verster te Amsterdam. [741]

TE KOOP

wordt aangeboden, om zoo spoedig mogelijk te aanvaarden: eene in volle werking en op de hoogte des tijds zijnde BOEK-, COURANTen SM O UT DRUKKERIJ, met annexe BOEKHANDEL.

Het goed ingerigt HUIS met grooten Tuin moet daarbij overgenomen worden.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [742]

TE KOOP:

een tot heden werkende DUBBELE SNELPERS, waarop gedrukt kan worden een vel ter grootte van het tegenwoordig formaat der Amsterdamsche Courant.

Te bevragen aan het Bnrean der Amsterdamsche Courant, Nienwendijk H 37. [743]

De ondergeteekende berigt, dat hij zijnen BOEKHANDEL heeft geopend. Onder dankzegging aan die Heeren, welke hem reeds Commissiegoed hebben gezonden, hondt hij zich verder voor eene ruime in co m m is s i e - zend i n g aanbevolen, terwijl hem de ontvangst van Fondslijsten hoogst aangenaam zal zijn.

Leeuwarden, 7 April 1869. J. G. Wester. [744]

DE AANBIEDING mijner Kinderwerkjes, waaronder de werkjes van Andriessen, is met 30 April a. s. gesloten. Tusschentijds wordt niet met extra korting en gesorteerd met premiën afgeleverd. Men doe dus zijn voordeel.

Amsterdam, 15 April 1869. G. W. Tielkemeijer. [745]

Heden verzond ik algemeen in kommissie : PIET VOORMAN, EEN BANNELING IN ZIJN EIGEN LAND, door A. H. van der Hoeve, Pred. te Keppel. Prijs netto 56 c, verk. 70 c.

Deze novelle, uitgegeven in het belang eener te stichten Inrichting voor jeugdige ontslagenen uit de gevangenis, zal met behulp van den Boekhandel, ongetwijfeld een goed debiet vinden. Wie meer denkt te plaatsen dan hij in kommissie ontving , alsmede die, onwillekeurig overgeslagen, er plaats voor denkt te hebben, gelieve aan te vragen.

Boesborgh, 15 April 1869. A. H. van der Hoeve Jr. [746]

gedrukt bij C. blommen!)aal.

Sluiten