Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 16.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

NIEUWSBLAD VOOR DEIN BOERHANÖ1

1869'

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zon-

liet, geschiedt door J. M. u» T HAAPF te DONDERDAG ^s^> ƒ 2,25 per 3/m. De prijs der Advert. voor Gea-

't Gravenhage, aan wien men de Advertentién , ' honneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te (ja K|>j| 5 Cts- °PBame 3/2 m- Advertentién van Niet-Geabonn.

zenden. Alle briefporten komen op rekening der in- " * ' ' of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Ct«.

zenders. Per reS?el- Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALIHGS-RE&T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

COTGVET, C, La morale indépendante. Paris 18G9. Aaneeteekcnd 13 April 1869, voor Schalekamp, van de Gkampei, & Bakker , ten behoeve van G. H. van der Schuyt, te 's Bosch.

MuLLER, WILHELM, Politische Geschichte der Gegenwart. 1. Has Jahr 1867. Berlin 1868. Aangeteekend 14 April 1869, voor H.Nijoh.

SCHOEDLBR, I)r. FRIEDRICH, Das Hnch der Natnr. Erster Theil. Zwölfte Auflage. Brannschweig 1863. Aangeteekend 15 April 1869, voor van Dkuten & Bleeker.

SKELTOM, Dr, H. T., The English commercial correspondent. London 1869. Aangeteekend 15 April 1869, voor Gebrs. Bingek.

STOROH, ARTHUR, Die Geheimnissvollen oder Freimanrer nnd Jesnit. Ie Lief. Wien nnd Pest. Aangeteekend 14 April 1869, voor j. C. A. Sulpke, ten behoeve van P. B. Nieuwenuuys, te Breda.

VOGEL, Dr. CHR., The german commercial correspondent. Londou 1869. Aangeteekend 15 April 1869, voor Gebrs. Binger.

WITT, II., Die Bibliscben Geschichten u. s. w. Erster nnrl zweiter Band. Kiel 1869. Aangeteekend 14 April 1869, voor H. HóveKer.

ZOLLMANN, THEODOR, Bibel nnd Natnr n. s. w. Zweite Auflage Hamburg 1869. Aangeteekend 15 April 1869, voor Schel-

tema & HoLKEMA.

Amsterdam, Namens de Commissie,

20 April 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Baarschers (H.), De kinderen van den buitenman; een schoolboekje, bevattende korte lessen over landhtiishouding. Met eene aanbeveling van Dr. L. Mulder, en afbeeldingen van landbouw-werktuigen. 4e stukje. Zwolle, W. E. J. Tjccnk Willink. KI. 8°. (68 blz. met in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ0,20.

Bancr (Mr. J. E.), Geschiedenis der Nederlandsch-Tndische spoorweg-maatschappij. (Voor rekening van den schrijver).'s Gravenhage, M. J. Visser. 8°. (42 blz.) /0,50.

Boulet (L. A. J.) en A. van Otterloo , Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen builen Europa. Ten dienste van kooplieden , zeevarenden , cargadoors, assuradeuren en allen , die verder met den zeehandel en de scheepvaart in betrekking staan. 3e Deel. Azie , benevens de omliggende eilanden. Amsterdam , Gcbr. Kraay. 8°. (16 en 329 blz. doorschoten met wit papier). In half led. band. ƒ6,25.

Bredaasch nieuwtje (Een) uit de schoolwereld, medegedeeld in »de Tijd" van 31 Maart jl. en besproken door J. W. Breda, P. B. Nieuwenhuijs. 8°. (8 blz.) ƒ0,10.

Bijbel (Staten), dat is de gantschc H. Sehriftore, vervattende alle de canonyeke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, benevens de epocryphe boecken. Uit te geven volgens de beste uitgaven van Hendrik, Jacob en Pieter Keur. Met platen. Uitgegeven onder toezigt van S. van Velzen, A. Brummelkamp en H. de Cock. 61e (slot-) afl. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. fol. (12 blz. voorw. met titelplaat, een plaat in staalgrav. en een gelith. kaart in kleuren.) ƒ0,20.

Bijbelvertaling (Nieuwe). Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den Grondtekst overgezet, en met inleidingen, inhoudsopgaven, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen voorzien. 12e en laatste afl. De Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam, Haarlem; .T. Brandt & Zoon, Joh. Enschedé & Zonen. Roy. 8°. (blz. 525— 574 in 2 kol. en 6 blz. voorwerk. Met linnen band). ƒ0,60.

Consciencb (H), Werken. 45e en 46e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Imp. 8». (deel 4, blz. 193—256). In geill. omsl. Per afl. ƒ0,25.

Dektman (P.), De bckeering van Paulns. Twaalftal bijbellezingen naar aanleiding van Handelingen IX: 1—30. Ie afl. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 8». (blz. 1 — 32). f 0,20.

Cpl. iu 6 afl. (1 32 blz.)

DiCKENS-editie. 42e en 43e afl. Nikolaas Nickleby. VII—VIII. Schiedam , H. A. M. Koelants. 12». (deel II. blz. 145—240). In geill. omsl. Per afl. ƒ0,30.

Doorninck (Mr. J. I. van) , Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen. 7e afl. 's Gravenhage, Utrecht; Mart. Nijhoff, J. L. Beijers. Roy. 8°. (kol. 577—672.) ƒ1,05.

Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 3e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 8°. (blz. 97 — 144, in 2 kol. met 1 dubbele plaat en tusschen den tekst gedr. houtgravuren.) ƒ0,30.

Fortuyn (L. Droogi.eever) , Memoriaalposten ter uitwerking in Journaal en Grootboek. Ie Verzameling. Arnhem, D. A. Thieme. Postf. (4 en 54 blz ) ƒ0,60.

Genestet (P. A. de), Dichtwerken. Met portret en facsimile. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C. P. Thiele. 11e—12e afl. Amsterdam, Gebr. Kraay. Roy. 8". (blz. 321—345 en blz. 1—32 met eene staalgravure.) Per afl. ƒ0,35.

Groen van Pkinstkrer (Mr.), Ons schoolwet-program. Aan de hulp-vereenigingen voor christelijk-nationaal onderwijs. Amsterdam, H. Höveker. Roy. 8°. (37 blz.) 7"0,35.

Gramberg (J. S. G.), De sleutel van Madjapahit. Het Mohammedanisme tegenover de westersche beschaving in Indie. 's Gravenhage, Leiden, Arnhem; M. Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. Roy. 8». (4 en 47 blz.) ƒ0,60.

Handboek der openbare gezondheidsregeling en der Geneeskundige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland bewerkt door Dr. L. Ali Cohen. Met bijdragen van Dr. S. Sr. Coronel, e. a. Deel II., Ie afl. Groningen, J. B. Wolters. 8°. (blz. 1-80). ƒ0,75.

Heremans (Dr. J. F. J.), Nederl.-Franscb. en Fransch-Nederl. woordenboek. 11e aflev. Antwerpen, 's Hertogenbosch ; J. P. van Dieren & Cie., Henri Bogaerts'. Imp. 8°. (blz. 767—856 in 2 kol.)

ƒ0,50.

Hoe "men volgens eene nieuwe methode in zes lesseu zonder onderwijzer eene fraaie hand kan leeren schrijven. Eene practische handleiding tot eigen oefening in het schoonschrijven. Met zes ophelderende voorbeelden. Ie en 2e duizend. Amsterdam, Jan Leendertz. 8°. (8 blz. tekst met 6 gelith. tabellen.) In gesloten omslag, ƒ 0,60.

Hoeve (A. H. van der), Piet Voorman, een banneling in zijn eigen land. Doesborgh, A. H. van der Hoeve Jr. Postf. (4 en 67 blz.) ƒ0,70.

KlTTY Trevylyan, Een verhaal door de schrijfster van '/De familie Schonberg-Cotta." 2 deelen. Amsterdam, W. H. Kirberger. 8°. (4, 217; 4 en 223 blz.) ƒ4,50.

Kolb (G. Friedr.), Geschiedenis van de beschaving der menschheid. Een algemeene wereldgeschiedenis naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Naar "het Hoogduitsch, door S. H. Ten Cate, met een voorbericht van Dr. W. J. A. Huberts. Deel T., le stuk. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (2 blz. en blz. 1—240). fZ,—.

Krijt (Dr. W. II.), Zestal nagelaten leerredenen met levensbeschrijving en zalig sterfbed. Gevolgd door eene gedachtenisrede en grafrede. Volksuitgave, 2e vermeerderde drnk. Groningen , G. J. Reits. Postf. (68 blz.) ƒ0,65.

Los en vast voor 1869. le afl. Leiden, S. C. van Doesbnrgh. Postf. (4 blz. en blz. 1—106.) ƒ1,—.

Malcomesius (II.), Blijft in Jezus. Toespraak bij dé bevestiging van nieuwe leden. Leeuwarden, H. Bokma. 8°. (24 blz.) ƒ0,20.

Meurs, Rz. (J.), Rekenkunde. Voornaamste bepalingen en eigenschappen, met vragen en opgaven tot oefening bij iedere les, voor de hoogste klasse eener lacere school en mingeoefende kweekelingen. Deventer, A. Ter Gnnne.'Kl. 8°. (49 blz.) ƒ0,20.

Navillf, (Ernest), De pligt. Twee redevoeringen, op vereerend verzoek van de dames te Genève en te Lausanne , voor haar gehouden. Uit het Fransch vertaald, door Mevr. A. F. Basting-Kattenbusch. Amsterdam, W. H. Kirberger. Postf. (8 en 72 blz.) ƒ0,60.

Niemeijer (Dr. Felix von) , Leerboek der bijzondere pathologie en therapie, vooral met het oog op physiologie eo pathologische anatomie. Naar den 7en Hoogd. druk geheel op nieuw vertaald onder toezicht van Dr. J. Zeeman. 2e druk. Deel II. le afl. Ticl en Amsterdam; H. C. A. Campagne en D. 13. Benten. Roy. 8°. (blz.

1—80). jj>

NÖSSELT

naar de

(Fr.) Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, de 14de vermeerderde en verbeterde uitgaaf, onder toezicht

Sluiten