Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

IH. Dunk, Rotterdam, zoekt: .1 Weleveld, HANDB. V. D. NEDERL. ADEL. 1 GIDS. 1869. (1 maand na uitgaaf). 1 TIJDSPIEGEL. 1869. (Idem).

1 v. Lennep, GESCHIED. V. N.-NEDERLAND. 4 dln. Geb. [750]

Gevraagd: Schneidf.r, DE LANDBOUW IN ZIJN GEHEELEN OMVANG, door Enklaar. (Nieuw). — Mühlbach, MARIA ANTOTNETTE EN HAAR ZOON. — Braddon, CHARLOTTA'S ERFENIS. — v. Lennep, KLAASJE ZEVENSTER. — Cremkr, ANNA ROOZE.— DE GIDS. 3 a 4 maanden na uitgave. — REVUE DES DEUX MONDES. 2 a 3 maanden na uitgave. — Romans, 3 a 6 maanden na uitgave. Een en ander zindelijk gelezen.

Aangeboden 2 a 3 maanden na uitgave: LE MONDE ILLUSTRÉE. — ILLUSTRATED TIMES. — UEBER LAND UND MEER. — FLIEGENDE BLSTTER. — Cassel's MAGAZIN. — JOURNAL POUR TOUS.

En 1 Flavius Joskfhus. 1—24. De vervolgen tegen den nettoprijs van den Uitgever.

Offertes franco of per couv. aan

Veenendaal. J. H. le Cosquino de Bussy.

Gaarne ontvang ik van theol., med. en philos. brochures minstens 3 exx. bij uitgave in commissie [751]

WJ. Uilkens te Groningen, vraagt van eigenaren van Pracht.en Plaatwerken 1 ex. ter visie of prijsopgaaf, en zoekt voor een Theoloog een compleet of bijna compleet werk van pl. m. ƒ 60,-— of hooger. Theologie is niet noodzakelijk. Een prachtwerk kan ook dienen, doch geen beschadigde of verlegen exx. [752]

COURANTIERS

dezelfde Advertentie 12 of meer keeren te herhalen in nw Blad — te beginnen 1 Julij — deel mij eens mede wat u daarvoor berekend.

Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [753]

Chs. Kockfn , Bureauhandel en Leesbibliotheek te Soeraibaya (Java), vraagt Aanbiedingen van Romans in 4 talen, welke in de laatste drie jaren zijn verschenen. [754]

H

SCHOOLBOEKEN INDIE.

H. Uitgevers van boeken en andere leermiddelen voor het Lager

Onderwijs, die met veel kans op een buitengewoon debiet hnnne

nieuwe uitgaven in Indië willen bekend maken, gelieven ons geregeld p. couv. een present-exemplaar te zenden. 'tHage, Febr. 1869. De Erven Thierry & Ménsing. [755]

LEEST DIT!

Heeren Confraters worden nogmaals dringend verzocht, geen C o m mis s i e goed aan de ondergeteekenden af te zenden dan op aanvraag.

Tilburg, 16 April 1869. A. van der Voort & Zonen. [756]

HET VADERLAND.

Heeren coofraters worden op nieuw verzocht alles betreffende «het Vaderland" te adresseeren aan het Bureau, Hooge Nieuwstraat, te 's Hage, daar door het zenden naar Arnhem of Leiden slechts

M. Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. [757]

TERUGVRAAG.

Nogmaals verzoeken wij beleefd terug de onverkochte exx. van het ONTWERP HOOGER ONDERAVIJS, daar aan vele bestellingen niet kan worden voldaan.

's Hage, 19 April 1869. Gebr. Belinfante. [758]

ponfraters die nog in commissie hebben Exemplaren : ^BERAADSLAGINGEN IN DE EERSTE KAMER OVER DE AANBESTEDING VAN STOOMWERKTUIGEN VOOR DE MARINE, en niet voor rekening willen houden , verzoek ik beleefdelijk ze mij per eerste Couvert terug te zenden; mijn voorraad is uitgeput.

J. M. van 't Haaff. f759]

STORMEN DER OMWENTELING.

aar le afleveringen liggen zonder uitzicht op plaatsing zal men

ods met onverwijlde terugzenuiDg zeer verplichten , daar wn die

w

exx. dringend noodig hebben.

Zutfen, 15 April 1869. J. H

Onderstaande werken , welke goed geconserveerd zijn, worden a contant aangeboden voor ƒ14,50.

Van der Aa, Volksverhalen en Legenden, 2 d. — Limburg Brouwer , Diophanes, 2 d. — Ackkrsdijk , Reize in Rusland , 2 d. — James, Maria van Bonrgondië, 2 d. — Clearchns, Charioles en Euphorion , (carton). — Von Treskow , Denemarken en Zweden.— E. Sue, De Vuurtoren van Koat-Ven , 2 i — Engelen, Parijs in 1834 , met platen, 2 d. — Galerij van merkwaardige gebeurtenissen, 3 d. — James, Richard van Woodville , 3 d. — Meneval, Napoleon en Maria Louize. — Feith , De ouderdom.— Pichler, Uitgezochte verhalen. — Zsohokke , Zwitsersche opstand, 2 d. — Van Meerten, Het noorden van ons vaderland. — Zschokke , Stichtelijke uren, (carton). — Meijboom, Leerrede Joh 14: 37.— Christelijke Huisvriend 1860. — Beschrijving der overstroomingen.— Nieuwe Geestelijke Bloemhof. — Brieven van een afgestorvene. — Immerzeel, Stalen van schrijfstijl. — Dienstboden de ergste plaag, 2 d. — Genlis , Les parvenus, 2 d. — Heemskerk , Onze Vader. — Bilderdijk , Treurspelen , le d. — Gpzigten op Nijmegen. — Egeling, Weg der zaligheid, 4 st. — Dictionaire Fransch-Duitsch , DnitschFransch. — Scott, Aymé Verd , 5 d. Fr. uitgave. — Stowe , La Case de 1'Oncle Tom. — Cornflis Nepos met aanm. van Bremie, geb. — Vergani , Grammaire Ital. et Vingt Lecons. — Mkissas, Chimie. — Landremont, Recit de la Revolution. —Karr, Agathe et Cecile. — E. Sue, Martin 1'enfant trouve', 8 d. — Coumlhab, Pitié pour Elle, 2 d. — Voltaire, La Henriade. — Bernaro, La femme de 40 ans. — Mad. Bonnejuis, Un mariage d'inclination. — Caractères de Theophraste.^— Mad. Gay, Marie de Mancini, 2 d. — Mad. Junot d'Abrantés . Etienne Soulaier, 2d. — Souvestre, Au Bord dn Lac. — Méry Héva. — Adolphe Siret, Gloires et Misères, 2 d. — Leon Gozlar, Rosemany. — Elie Berth et , La femme de 1'Oseraie, 2 d. — Paul-L. Jacob , La Comtesse de Choiseul, 2 d. — Morel de Vindé, La morale de 1'enfance. — Grattan , l'Hén'tière de Brnces, 3 d. — Soulié , Eulalie de Pontois. —NoniER, La nenraine de la Chandeleur. — Pukler-Cohon , Entre 1'Europe et 1'Azie, 2 d. — Chateaubriand, Atala , René. — Dumas, Isabel de Barière, 2d. — Le Pays, Amitié Amours et Amourettes.— Racine, Oenvres, 4 d. — Virgilius, Moranis Opera. — Sue, Les Mystères de penple, 9 d.

Verder voor den meestbiedende :

Een folio Bijbel van Keur, met Apokryfe Boeken, waarvan een paar pag. beschadigd , Bijbel uit de band doch zindelijk en compleet. 1700. — Een folio Fransche Bijbel met platen, fraai exemplaar. 1702 bij Depins.

Offertes franco onder 't N°. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. [761]

Door het overlijden van Mej. de Wed. O Jennes, in leven Boekhandelaresse te Enschedé, is deze zeer bloeijende en druk beklante zaak te koop.

Reflecterenden adresseren zich met franco brieven aan den Heer J. W. Sohleijer, Boekhandelaar te Amsterdam. [762]

ƒ10,000 a ƒ12,000.

Voor een jong mensch met de noodige ambitie en ervarenheid, P. G., en die bovengemelde som disponibel heeft, bestaat eene uitmuntende gelegenheid zich in eene solide zaak te vestigen, waaraan vele vaste relatien verbonden zijn. De bewijzen van zekerheid kunnen in ruime mate gegeven worden. Nadere informatien per franco brieven, onder Iett. V F, bij den Boekhandelaar G. Theod. Bom te Amsterdam. [763]

TE KOOP

wordt aangeboden, om zoo spoedig mogelijk te aanvaarden: eene in volle werking en op de hoogte des tijds zijnde BOEK-, COURANTen SMOUTDRUKKERIJ, met annexe BOEKHANDEL.

Het goed ingerigt HUIS met grooten Tuin moet daarbij overgenomen worden.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [764j

Iemand toegerust met de noodige bekwaamheden, biedt zich bij heeren uitgevers, boekdrukkers en schrijvers aan tot het co r r ige r en van drukproeven en kopijen. Men adressere zich met franco brieven , onder lett. P. aan de boekhandelaars Loman & Verster te Amsterdam. [765j

A. Wansleven & Zoon. [7601

Een meester in de regten, tevens candidaat in de letteren, liberaal, door zijne geschriften gunstig bekend , biedt zich aan als REDACTEUR of MEDEWERKER aan een dagblad, bij voorkeur in eene der steden van Gelderland, Holland, Utrecht of Overijssel.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [7G6J

VERZOEKE GOEDE NOTA.

Heeren Confraters wordt bij deze bericht, dat alle aanvragen om KaMPER'a UBUNGS-BUCH u. s. w., voortaan dienen gericht te worden aan J. Voltelen te Arnhem. [767]

Sluiten