Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

(tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk). 2e druk. Geheel

herzien door P. van Os. Nieuwe (titel-)uitgave. 31e—32e afl.

Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8». (Deel IV blz. 193—288).

Per afl. ƒ0,18. Simon (M. C. F.), Beginselen der bolvormige driehoeksmeting. Breda,

Broese & Comp. 12". (4 en 40 blz. met in den tekst gedrukte

hontsneêfig.) ƒ0,40. Spielhagen (Fr.), In het dain. Een verhaal. Uit het Hoogduitsch

door Dr. L. P. Ouwersloot. Sneek, van Druten & Bleeker. 8°.

(4 en 243 blz.) ƒ2,50. Thackeraï (W. M.), Romantische werken. Herzien door Dr. M. P.

Lindo. 9e afl. Hendrik Esmond I. Schiedam, H. A. M. Roelants.

12». (Deel I blz. 1—48). In geill. omslag. ƒ0,30. Wendel (W. J.), Kindervreugd. Vertellingen, fabels en versjes,

naverteld en berijmd. Groningen, P. Noordhoff eu M. Smit. KI. 8°.

(96 blz) ƒ0,25. Verne (Jules), De Noordpool-expeditie van kapitein Hatteros. 3e

afl. Leiden, de Breuk & Smits. 8°. (blz. 129—192). In geïll.

omslag. ƒ0,55. Compleet in 9 afl. Versluijs (J.), Leerboek der vlakke meetkunde. Groningen, J. B.

Wolters. Postf. (8 en 200 blz. met in den tekst gedrukte hoatgrav.)

ƒ1,25.

Vliet (L. van Woudrichëm van), De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement. Niet in den handel. Presentexemplaar aan de inteekenaren op des schrijvers koloniale studiën. He reeks, le stuk: Organieke hervorming in Ned. Indië: Ontwerp van wet en memorie van toelichting. Rotterdam, M. Wijt & Zonen. 8°. (16 blz.)

Vox. Studiosorum.. 5e deel. le blad. Utrecht, Leideu; P. W. v. d. Weijer, Jac. Hazenberg Cz. 8». (16 blz.) Per jaarg. van 30 vellen -op onbepaalde tijden ƒ3,—. Afz. nos. ƒ0,20.

Wet van den 29en Maart 1833 (Staatsblad n°. 4), hondènde de belasting op het personeel, zoo als zij door latere wetten gewijzigd is. Officiële uitgave, krachtens resolutie van den Minister van Financien dd. 13 April 1869, N°. 53. D. B. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, (A van Hoogstraten & Zn.) 8°. (58 blz.) ƒ 0,25.

Wolters (W. P.), Adolf Versluis. Amsterdam, Loman & Verster. Postf. (310 blz.) ƒ 1 _

Voornaamste Uitgaven in Frankrijk.

Anglada (Charles), Etude sur les maladies éteintes et les maladies nouvelles, ponr servir a 1'histoire des évolutions séculaires de la pathologie. In-8°. vm-652 p. Paris, J. B. Baillière & fris. 8 fr.

Bancel (F. D.), Les Révolutions de la parole. Io-8°. vi-377 p. Paris, Degorce-Cadot. 6 fr.

Charnacb (Guy de), Nouveaux portraits. Les femmes d'anjourd'hui. Seconde galerie. In-18°. jésus. 287 p. Paris, Michel Le'vy frères. 5 fr.

Chivot (Henri) et Alfred Duru, Le Carnaval d'un merle blanc, folie paree et masquée en trois actes. Gr. in-18°. 86 p. Paris, Dentu. 2 fr.

Coenil (V.) et L. Ranvier, Manuel d'histologie pathologique. Première partie. Anatomie pathologique générale, avec 168 figures intercalées dans le texte. In-18°. jésns. vni-340 p. Paris, Germer Baillière. 4 fr. 50 c.

Cruzel (J.), Traité pratiqne des maladies de 1'espèce bovine. In-8°. vit-919 p. Asselin. 14 fr.

Demolombe (C.), Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général. In-8°. 670 p. Paris, A. Durand; L. Hachette & Cie. 8 fr.

Du Camp (Maxime) , Paris, ses orgaues, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié dn dix-neuvième siècle. T. 1. In-8°. 492 p. Paris, L. Hachette & Cie. 7 fr. 50 c.

Eudel du Gord (Armand) , Recueil de fragments historiques sur les derniers Valois, Henri II, Francois II, Charles IX, Henri III (1547 a 1589), précédés de notes. In-8°. vn-436 p. Paris, FirminDidot frères, fils & Cie. 8 fr.

Gratry (A.)., Lettres sur Ia religion. In-8°. xxvn-323 p. Paris, Douniol; Lecoffre & Cie.; Lyon, Girard. 6 fr.

Gueïmard (Emile) , Recueil d'analyses chimiqnes, a 1'usage de 1'agricnlture moderne, comprenant toutes les analyses des substances végétales, des fumiers naturels et artificiels, des amendements de toute espèce, d'eaux domestiques et d'eaux d'irrigation. Io-8°. 260 p. Grenoble, Prudhomme. 5 fr.

I-1ÉFÉLÉ (Charles-Joseph), Histoire des Conciles, d'après les docnments originaux. Traduite de 1'allemand par M. 1'abbé Goschler et M. 1'abbé Delarc. T. I. In-8°. 655 p. Paris, A. Le Clere & Cie. 6 fr.

Houssaye (Arsène), Histoire de Léonard de Vinei. In-8°. 494 p. et portr. Paris, Didier & Cie. 7 fr. 50 c.

Hubbard (Gustave), Histoire contemporaine de 1'Espagne. Première série. Règne de Ferdinand VII, 1814—1833. T. 1. In-8°. xit436 p. Paris, Anger. 7 fr. 50 c.

Meyer (Edouard), Maladies des yenx. Lecons sur la réfraction et 1'accommodation professée a, 1'Ecole pratique de la Faculté de médecine de Paris. Recueillies par Ie docteur A. Roulet, de Neuchatel (Suisse), revues et approuvées par le professeur. Avec figures. In-8°. iv-274 p. et pl. Paris, Chamerot et Lauwereyns. 5 fr.

Perceval (Victor), L'Enuemi de Madame. In-18°. jésus 292 n Paris, Dentn. 3 fr.

Pradier-FodérÉ (P.), Principes généranx de droit, de politique et de législation. In-8°. xix-608 p. Paris, Guillaumin & Cie; Durand et Pedone Lauriel. 7 fr. 50 c.

Rosny (LÉon de), Tlièmes faciles et gradués puur 1'étude de la langne japonaise, accompagnés d'un vocabulaire fran9ais-japonais

de tous les mots renfermés dans le recueil. In-8°. xxiv-104 p. Nancy, Paris, Maisonneuve & Cie. 5 fr. Rou8SKT (Gustave), Code général des lois snr la presse et antres rnoyens de pnblication, comprenant les lois réglementaires de 1'imprimerie, de la presse périodique, de la librairie, du colportage, de l'affichage, des théMres, etc, et les lois répressives des crimes, délits et contraventions commis par la parole, 1'écriture, la presse, etc; comraentés et annotés. In-8°. a 2 col. 346 p. Paris, Cosse, Marchal & Cie. 15 fr.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: Gelithographieerd portret van Z. M. Willem III, Koning der Nederlanden enz. Nijmegen, Adolf Blomhert. « Wet op het hooger onderwijs met de daarover vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken en gehouden beraadslagingen, eenige aanteekeningen en een register, door Mr. J. B. Kan, Rector van het Gymnasium te Nijmegen. Schiedam, H. A. M. Roelants.

Verknopingen:

Van: Boeken in allerlei vakken, platen, kaarten, portretten en teekeningen van de prov. en stad Utrecht, enz. Op Maandag 3 • Mei 1869, door Kemink & Zoon te Utrecht. Catal. 134 blz. « Boeken, winkelgoederen en eenige fondsartikelen, meerendeels nagelaten door den boekhandelaar H. Geèrtsema Jr. te Groningen. Op Woensdag 28 April 1869, door R. J. Schierbeek te Groningen. Catal. 22 blz.

In den laatsten tijd bleek mij, bij herhaling, dat sommige Confraters in den waan verkeert'11 dat het Zondagsblad niet in handen komt van AL. de bezitters van het Nieuwsblad, en zij daarom bij voorkeur hunne Advcrtentign in het laatstgenoemde plaatsen. Dit is niet juist begrepen : noch het Nieuwsblad noch het Zondagsblad worden apart geleverd: die het eene ontvangt krijgt ontegenzeggelijk ook het andere: mijne onderneming zou anders een halve maatregel zijn geweest en dit heb ik getracht te voorkomen; preferentie behoeft niet te bestaan, de Advertentiën van beiden komen in handen van dezelfde lezers.

Oe Uitgever.

ADVERTENTIËN.

Zoo iemand regt heeft op de uitgave eener Hollandsche vertaling van :

Prof. C. F. W. Held, SELBSTZEUGNISSE JESU. N. Ausgabe, wordt hij verzocht hiervan berigt te zenden, vóór 5 Mei a., franco, onder het N°. dezer advertentie, aan den Uitgever dezes.

Geen berigt inkomende wordt met het drukken onmiddelijk een aanvang gemaakt. [794]

PDuys wenscht uit te geven eene vertaling van : .Miss Yonge, DIE PERLENSCHNUR, ODER DER WEISSE

UND DIE SCHWARZE RIBAUMONT. Aus dem Englischen. Die hierop vroeger recht heeft adressere zich. Kampen, 26 April 1869. [795]

J. M. van 't Haaff vraagt:

614 de Veer, Trou-ringh. Gebonden. 2 exx.

615 Motley, Rise of the Dutch Republic. 3 vol. (Bingër) Gelezen.

616 van Lennep , Romant. werken. Deel I—XIV. Linn. bd.

617 de Génestet, Laatste der eerste.

618 van Lennep, Noord-Nederland. 4 dln. 2 exs.

619 Ferdinand Huyek. (Blaanwe bandjes).

620 Kamer, Sterrenhemel. 2 dln. Laatste druk.

621 Thorbeoke, Aant. grondwet.

622 Tasso, Jeruzalem verlost. Uitg. Kruseman.

623 Idem. » Sijthoff.

624 Auebbach, Op de hoogte. (Opengesneden kan dienen).

625 ten Brink, Het vuur dat niet wordt uitgebluscht. Nieuw.

626 v. Calcar, De vrouwen in de gevangenis.

627 Cremer, Anna Rose. „

628 V. Berlijn n. Koniggratz.

629 De zonen van den orgeldraaijer.

630 Dekker, Texelsche vertellingen.

631 de Veer, Trou-ringh voor het jonge Holland.

632 Nicolette, Lotgevallen van een vondeling.

633 Keller, Oude kennissen. »

634 Hoek , Agathe.

635 Meijer, De jonge leeuwen.

636 Staatsblad van Nederland. Officiële uitgave. Jaarg. 1818, 1842 tot en met 1849 en 1859 en vervolgens.

637 Harting, Bouwkunst der dieren.

638 De Gids. 1868 ; en 1869 2 a 3 maandeu na uitgave.

639 van der Palm, Bijbel voor de jeugd. Prachtuitgave.

640 de Génestet, Dichtwerken. In afl.

Biedt aan:

258 Prachtbijbel. Uitg. van Goor. In afl. Compleet. Meestb.

259 Streckfuss, De geschied, der wereld. Nieuw. Onopengesneden. In afl. Voor zoover verschenen en met regt van vervolg. Meestbiedende.

Sluiten