Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 17.

2 Mei.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEEUDEY

OP HET

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VA1S 'T HAAFF, te 's Gravenhage. Inzending van Adverteutiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bg de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werden:

MöLLIIAUSEN, BALDUIN, Der Meerkönig. 6 Biinde. Jena 1867. Aangeteekend 27 April 1869 , voor 0. L. Brinkman, ten behoeve van Otto Petri, te Rotterdam.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : MAC DONALD, GEORG, Annals of. a rjuiet neighbourhood. Leipzig 1867. Op 28 April 1869, door P. N. van Kampen. Amsterdam, Namens de Commissie ,

30 April 1869. C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Aarsen (A.), Asters. Wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes. Ken leesboek voor de volksschool. Gorinchem, G. C. van der Mast. KI. 8°. (91 blz.) ƒ0,30.

Reken-, stel- en meetkunstige opgaven. Ten dienste

van aankomende onderwijzers en leerlingen van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van middelbaar en meer uitgebreid lager onderwijs. Als boven. Post 8°. (36 blz.) ƒ0,25.

Alïord (Dr. Henrv), De apostolische zendbrieven van Paulus aan de Thessaloniceoseo, Corinthiërs, Galaten en Romeinen. In hun oorsprong, waarde en hunne regte beteekenis. Uit het Engelsch door E. Gerdes. Als boven. Gr. 8°. (120 blz.) f\,—.

Albada (B. L. van), Het maatschappelijk leven. Een leesboek voor de volksschool. Met een woord ter inleiding van J. F. Jansen. Leeuwarden, A. Akkeringa. Post 8°. (8 en 79 blz.) ƒ0,30.

Arrest van verwijzing en acte van beschuldiging tegen Pieter Johannes Bosman, ca., ter zake van feitelijken en gewelddadigen wederstand jegens bedienende beambten, handelende ter uitvoering der wetten en der bevelen van het openbaar gezag, gepleegd door meer dan 20 gewapende personen , te Rotterdam, in den nacht van 31 October 1868. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. Blad 4—6. (blz. 41—81). ƒ0,25. Teregtzitting in zake als voren. Blad 3 en 4. (blz. 33—64). ƒ0,20.

Beautics of English poetry with glossary and explanatory notcs. Botterdam, Hendrik Altmann. Post 8°. (6, 198 en IV blz.) In linnen band. ƒ1,10. Brochnren-Vereen iging (Katholiek-Nederl.). Onder directie van f)r. W. J. F. Nuyens en Dr. E. J. P. van der Hurk. N°. 8. Goethe, Opzoomer en Pierson, door J. A. de Rijk, Pr. Haarlem, A. B. van den Heuvel. Per jaarg. van 12 Nos. ƒ3,—. |

Busé (F. F. A.), The child's mannal of English poetry adopted for use in Dutch schools. Arnhem, j. Voltelen. Post 8°. (6, 80 en 20 blz.) ƒ0,40. Calisch (I. M). Zie: Huao.

Donck (j. j. C), Theorie der cijferkunst. 2e deel. Haarlem, De Erven Loosjes. (4, VIII, 328 en 4 blz.) ƒ1,50; le en 2e deel.

fè,—.

GABRiëL. Zie: Guldens-editie. Gerdes (E.). Zie: Alford.

Gnldens-editie. N°. 74. Ontboezemingen door Gabriël. Arnhem, D. A. Tbieme. ƒ1.—.

Groen van Prinsterer (Mr.), Aan de conservatieve partij. I. Het program. Amsterdam, H. Höveker. Gr. 8°. (14 blz.) ƒ0,25.

Hartsen (F. A.), Beschouwingen over het Catholicisme, zijne uitbreiding en den weg om het te bestrijden. Gevolgd door eene reeks losse gedachten. (N°. 453—496). Leydeu, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (14 blz.) ƒ0,50.

Heemskerk Az. (Mr. j.), Voordragten over den eigendom van voortbrengselen van den geest, gehouden in de Maatschappij Felix Meritis. 2e verm. uitgave. Amsterdam, J. Beerendonk. Gr. 8°. (8 en 106 blz.) ƒ0,90.

Heuvell & van Santen (van den). Zie: Zomerdiensten.

Hetdenrijck (Mr. C. J. A.), De regeling van het armbestuur in Nederland, 's Gravenhage , Gebr. J. & H. van Langenhuysen. Gr. 8». (98 blz.) /0,75.

Huao (Victob), De man, die lacht. Naar het Fransch, door I. M. Calisch. le deel, le gedeelte. De zee en de nacht. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (203 blz.) ƒ1,95. Compleet in 2 deelen van p. m. 40 blad.

Jansen (j. F.). Zie: Albada.

Johanna, De vrouw en de maatschappij. Amsterdam, W, H. Kirberger. Post 8°. (57 blz.) ƒ0,60. Klapper (Bibliographische) voor Nederland. Naamlijst van boeken,

! kaarten, platen enz. alphab. gerangschikt op het hoofdwoord van | den titel. Ten gebrnike bij Brinkman's Alph. Naamlijst of bij het Nieuwsbl. v. d. Boekh. of bij de Nederl. Bibliographie. lejaargang. 1868. Hoorn, Gebr. Vermande. Gr. 8°. (4 en 104 blz.) ƒ1,25. I Kroon (ür. T. T). Zie: Ontwerp.

! Lobatto's Leerboek der rechtlijnige en bolvormige driehoeksmeting. | 3e druk, bewerkt en verm. door Dr. P. van Geer. Met uitslaande platen. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. Gr. 8°. (VIII en 198 blz. met VI gelith. uitsl. platen). ƒ2,25. Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oude-, middel: | en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en ■ eenige genealogische bijzonderheden. 2e verm. druk. Amsterdam, Y. Rogge. Post 8°. (IV en 56 blz.) ƒ0,60. ; Maatjes (A. B.), Fransche woorden en korte samenspraken voor j eerstbeginnenden. Amsterdam, J. H. Gebhard & Comp. Post 8°.

(4 en 66 blz. in 2 kol.) ƒ0,30. i Ons recht willen wij handhaven. Open brief aan den Kerkeraad der j Nederdnitsch Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, door verscheidene leden der Gemeente. Met gemotiveerde redenen. Alkmaar, P. Kluitman. Gr. 8°. (28 blz.) ƒ0,25. I Oost (Onze). Eene ernstig waarschuwende stem. Gorinchem, G. C.

van der Mast. Gr. 8°. (23 blz.) ƒ0,30. | Oosterzee (Prof. J. J. van), De Heidclbergsche catechismus in j twee en vijftig leerredenen. 10e afl. Amsterdam, H. de Hoogh.

Roy. 8°. (blz. 441—492). Bij int. ƒ 0,25 ; buiten int. ƒ0,30. j Ontwerp van wet tot regeling van het Hooger onderwas, met de Memorie van toelichting, ingekomen bij de Tweede Kamer der j Staten-Generaal den 17 Maart 1869; benevens aanwijzing der pnnI ten van overeenkomst en verschil met het Ontwerp in de Memorie t van toelichting van 25 Febr. 1868. Met eenige aanteek. bewerkt I door Dr. T. T. Kroon. Arnhem, Is. An. Nijhofï & Zoon. Gr. 8°.

(VIII en 119 blz.) ƒ0,90. 1 Rijk (J. A. de). Zie: Brochuren-Vereeniging. Schlattkr (Anna), Levensschets in brieven. (Uit het Hoogd. van F. M. Zabn). Amsterdam, W. H. Kirberger. Post 8°. (8 en 224 ! olz.) ƒ1,90. Schuurmans Stekhoven (Dr. J. H.), De kwestie der kerkegoederen kortelijk uiteengezet voor Gemeenteleden. Harderwijk, M. C. BronsBronsveld. KI. 8°. (8 blz.) /0,05. Selection (A) of English synonymes. With practical exercises. Designed for Dntch schools. Leeuwarden, A. Akkeringa. Post 8°. (8 en 95 blz.) ƒ0,60. Spoorwegdiensten (De corresponderende). Uren van vertrek en aankomst. Tarief voor reizigers. 16e jaargang. 1869. Zomerdienst, 'sGravenhage, H. L. Smits. ƒ0,05. Stempel Jr. (A. A. van der) Een prijs uit do loterij of voor geld kan men alles knopen. Blijspel in één bedrijf. Leeuwarden, H. Kuipers. Post 8°. (32 blz.) ƒ0,30. Sue (Euoène), De verborgenheden van Parijs. 2c deel, 2e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 49—96 in 2 kol.) ƒ0,35. VERwi'ï,(Dr. L. H.), Het roode kruis, noodzakelijk in den oorlog, nnttig in vredestijd , ten allen tijde weldadig. Eene handleiding tot voorbereiding, 's Gravenhage, Gebr. J. & H. van Langenhuysen. Post 8». (32 blz. met gelith. gekl. plaat). ƒ0,30. Whateleï (E. Jank), A selection of English synonyms. Edited by Archbisbop Whately. Sixth edition, revised. Arnhem, J. Voltelen. Post 8°. (XXVIII en 212 blz.) ƒ0,90. Wolters (J. F. II.), Études littéraires sur Athalie. le partie. Boisle-Duc, J. J. Arkesteyn Sr fils. Roy. 8°. (4 en 95 blz.) ƒ1,—. Zaiin (F. M.). Zie: Schlatter.

Zomerdiensten der spoorwegen van 1 Mei 1869. Extra uitgave van Van den Heuvell & van Santen's Oftic. Reisgids voor Nederland. Uitgegeven met voorkennis van de Directie der Maats, tot expl. van Staatsspoorwegen. Leiden, Admin. der Reisgids voor Nederland. (Van den Heuvell & van Santen), ƒ 0,05; met spoorwegkaart ƒ0,10.

Ter perse:

Over den tegenwoordigen toestand van den landbouw op Java, door H. de Bruijn, oud-directeur der openb. werken in Ned. Indië. Leyden, de Beeuk & Smits.

Verkoopingen:

Van: Oude, zeldzame boeken, manuscripten enz., waaronder eene hoogst belangrijke verzameling boeken, manuscripten, porlretten, platen en kaarten over Amerika; — wijders een groot

Sluiten