Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 17.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

NIEUWSBLAD

VOOR DEN

BOEKHANDEL.

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht xiet, geschiedt door j. m. va.it t haapp te '« Gravenhage, aan wien men de Advertentiën » uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te lenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

6 Mei 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ2,25 per 3/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts., iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Bij de COMMISSIE tot regeling van bet VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

ARENDT, Dr. RUDOLF, Maierialien für den Anschauungs-Unterrichr, in der Naturlehre. Leipzig 1869. Aangeteekend 3 Mei 1869, voor H. A. Kramers, ten behoeve van J. Hruvklink, te Arnhem.

GRIESINGER, THEO DOR, Die Geheirnnisse des Escnrial. Ie Lief. Stuttgart 1869. Aangeteekend 3 Mei 1869, voor Johannes Muller, ten behoeve van van Hoogstraten & Gorter, te Zwolle.

GU1LLERMET, F., L'Evangile et Ia familie eprouvéc. Gcncve 1868. Aangeteekend 1 Mei 1869, voor L. van Bakkenes & C°., ten behoeve van P. B. Nieuwenhuys, te Breda.

MöLLHAUSE.V, BALDUIN, Der Meerköaig. 6 Baude. Jena 1867. Aangeteekend 27 April 1869, voor C. L. Brinkman, ten behoeve van Otto Petri. te Rotterdam.

NOTH, ür. JULIUS, Religion nnd Priesterthura. Leipzig 1869. Aangeteekend 4 .Mei 1869, voor Schalekamp, van be Grampel & Bakker, ten behoeve van H. A. M. Roelants, te Schiedam. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

MAC DONALD, GEORG, Annals of a quiet neighboorhood. Leipzig 1867. Op 28 April 1869, door P. N. van Kampen.

Amsterdam., Namens de Commissie,

4 Mei 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Aarsen (A.), Asters. Wetenswaardigheden, fabelen, vertellingen en versjes. Een leesboek voor de volksschool. (Oude spelling). Gorinchem, G. C. van der Mast. KI. 8°. (92 blz.) ƒ0,30.

Hetzelfde werkje. (Nieuwe spelling). Als boveu.ƒ0,30.

Reken-, atel- en mcetknnstige opgaven. Ten dienste

van aankomende onderwijzers en leerlingen van hoogere burgerscholen en andere inrichtingen van middelbaar en meer uitgebreid lager onderwijs. Als boven. 12°. (36 blz.) ƒ0,25.

Acte van beschuldiging tegen Jacob de Vletter, 'sGravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (blz. 49—84 van het proces in zake het Rotterd. oproer). ƒ0,25.

Albada (B. L. van), Het maatschappelijk leven. Een leesboek voor de volksschool. Met een woord ter inleiding van J. F. Jansen. Leeuwarden, A. Akkeringa. KI. 8=. (6 en 79 blz.) ƒ0,30.

Alford (Dr. Hknry), De apostolische zendbrieven van Panlus aan de Thessalonicensen, Coriothiërs, Galaten en Romeinen, in han oorsprong, waarde en hunne regte beteekenis. Uit het Eagelsch door E. Gerdes. Gorinchem, G. C. van der Mast. 8°. (2 en 120 Hz.) /I,-.

Arend (Dr. J. P.), Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brilt. Met platen, kaarten en portretten. 3e Deel. 5e stuk, 2e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer & Zoon. Roy. 8°. (blz. 33—64 met eene staalgravure). ƒ0,50.

Beauties of English poetry with glossary and explanatory notes. Rotterdam, Hendrik Altmann. KI. 8°. (VI, 198 en 4 blz.) In linnen band. ƒ 1,10.

Bergen (M. H. van) , Gelegenheids-gedichten voor jongen en ouden op verjaringen, nieuwe jaar, bruiloften enz. enz. Alkmaar, P. Klnitman. Postf. (4 en 110 blz.) ƒ0,45.

Bosscha (J.), Neerlands heldendaden te land van de vroegste tijden of tot in onze dagen. Herziene en verbeterde uitgaaf. 5e en 6e afl. Leeuwarden, G. T. N. Suriogar. Roy. 8°. (blz. 193—272 met een nital. gelithogr. kaart). Per afl. ƒ0,40.

Busé (F. F. A ), The child's mannal of English poetry adopted for use in Dutch schools. Arnhem, J. Voltelen. KI. 8°. (6, 80 en 20 blz.) ƒ0,40.

Codlinsin, (E. J. John), Mededeelingen betreffende de west-Wisconsin-spoorweg. Vrij naar het Engelsch. Amsterdam, P. M. van der Made. (8°. (16 blz. met een uitslaande gelith. plaat in kleuren). ƒ0,10.

Concretor (De). De nieuwe suikermachine uitgevonden door Alfred Fryer. Met eene vergelijking van dit nieuwe systeem met het oude, van graaf d'Adhémar. Vrij vertaald en bewerkt door een ooggetuige. Met eene plaat. Zalt-Bommel, Joh. Noman & Zoon. Roy. 8°. (72 blz. met eene uitslaande gelith. plaat). ƒ 1,—.

Donck (J. J. C.), Theorie der cijferkunst. 2e deel. Haarlem, Erven Loosjes. Postf. (8, 327 en 4 blz.) f 1,50.

Gezelschapsliederen of uitgezochte verzameling van 132 Nederlandsche zangen met de in gebruik zijnde mclodicn en waarvan 19

met piano-forte accompagnement. Leiden, D. Noothoven van Goor. KI. 4°. (XII en 160 blz. muziek met tekst). In geïli. omslag. ƒ1,50. Ook in 2 stukjes, elk a 75 ct. Groen van Prinsterer (Mr.), Aan de conservatieve partij. I. Het program. Amsterdam, H. Höveker. Roy. 8°. (14 blz.) r"0,25. Guldens-editie N°. 74. Gabriël, Ontboezemingen. Arnhem , D. A.

Thieme. 12». (8 en 227 blz.) ƒ 1,—.

Hartsen (F. A.), Beschouwingen over het Catholicisme, zijne uitbreiding en den weg om het te bestrijden. Gevolgd door eene reeks losse gedachten (N°. 453—496). Lcyden, de Breuk & Smits. 8°. (44 blz.) ƒ 0,50

Heemskerk Az. (Mr. J.), Voordragten over den eigendom van voortbrengselen van den geest, gehouden in de •> maatschappij Felix Meritis». 2e vermeerderde uitgave. Amsterdam, J. Beerendonk. 8°. (8 enl06 blz) ƒ0,90. Heydenrijck (Mr. C. J. A.), De regeling van het armbestuur in Nederland, 's Gravenhage, Gebr. J. & H. van Langenhuijsen. 8°. (98 blz.) ƒ0,75. Hoeven (Mr. H. A. des Amorie van oer), Het streven der Indischradicalen. Een woord aan Nederlaudsche Christenen. Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen. 8°. (27 blz.) /0,40.

Huoo (Victor), De man, die lacht. Naar het Fransch, door I. M. Calisch. Ie Deel, le Gedeelte. De zee en da nacht. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (203 blz.) ƒ1,95. Compleet in 2 deelen Indicateur nohilaire de Belgique, de France, de Hollande, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et d Aogleterre , d'après les collections raanuscrites des bibliothèques publiques de Belgique. La Haye, Mart. Nijhoff. 8». (6 en 638 blz.) ƒ10,—. Johanna, De vrouw en de maatschappij. Arasterdam, W. H. Kirberger. Postf. (57 blz.) ƒ0,60. Kerkvergadering (Ue algemeene) van 1869. Overgezet uit da Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 7e afl. 's Hertogenboseh , W. van Gulick. 8°. (2 blz. en blz. 303—348). ƒ0,30; voor da inteekenaren op de «Stadiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied» ƒ0,21. Klapper (Bibliographische) voor Nederland. Naamlijst van hoeken, kaarten, platen enz. alphabetisch gerangschikt op het hoofdwoord van den titel. Ten gebrnike bij Brinkman's Alphabetische Naamlijst of bij het Nieuwsblad van den Boekhandel of bij de Nederlandsche Bibliographie. Jaargang 1868. Hoorn, Gebr. Vermande. 8°. (4 en 104 blz.) netto ƒ1.25. Knstverlichting van Holland. Lijst van alle vuren en lichten langs de oevers der Schelde en de knsten der Noord- en Zuiderzee. Opgemaakt in Jannarij 1869. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. 8». (19 blz.) ƒ0.50. Lobatto's leerboek der rechtlijnige en bolvormige driehoeksmeting. 3e druk, bewerkt en verm. door Dr. P. van Geer. Met uitslaande platen. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. 8°. (8 en 198 blz. met 6 uitslaande gelith. pltn). ƒ2,25. Loon, Jz. (J. van), De kerkvoogdij ten platten lande in Friesland. Een ontwerp-reglement met toelichting. Leeuwarden, W. Eekhoff. 8». (47 blz.) ƒ0.50Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oude-, middelen nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en. eenige genealogische bijzonderheden (door H. C. Rogge.) 2c vermeerderde druk. Amsterdam, Y. Rogge. 12°. (4 en 56 blz.) ƒ0,60. Maatjes (A. B.), Fransche woorden en korte samenspraken voor eerstbeginnenden. Amsterdam, J. H. Gebhard Ss Coiup. KI. 8°. (4 en 66 blz.) ƒ0,30. Maier (Elise) , Friedrich Schleiermacher. Een beeld van zijn leven en eene bloemlezing uit zijne werken. Met eene aanbeveling van Dr. A. Pierson. 2e (titel-) uitgave. Rotterdam , Hendrik Altmann. KI. 8°. (XII en 258 blz. met een gelith. portret). In linnen band. ƒ 1,40. Mees Az. (Mr. G.), Het Rotterdarnsche oproer van 1690. Met een plan. Uitgegeven door de Koninklijke Academie voor wetenschappen. Amsterdam, C. G. van der Post. 4°. (2 en 121 blz. met een uitslaande tabel en een uitslaande gelith. kaart in sleuren). ƒ2,80. Ons recht willen wij handhaven. Open brief aan den Kerkeraad der Nederduitsclie Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, door verscheidene leden der Gemeente. Met gemotiveerde redenen. Alkmaar, P. Kluitman. 8°. (28 blz.) fO.25. Ontwerp van wet tot regeling van het hooger onderwijs, met de memorie van toelichting, ingekomen bij de 2e Kamer der StatenGeneraal den 17 Maart 1869; benevens aanwijzing der punten van overeenkomst en verschil met het ontwerp en de memorie van toelichting van 25 Fobr. 1868. Met eenige aanteekeningen. Bewerkt

Sluiten