Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

Weber, Max Maria v., Werke u. Tasje. Gesammelte Aufsütze.

Gr. 16». (VIII, 232 S.) Weimar , B. F. Boigt. 21 Gr. Wüstenfeld, F., Die Wohnsitzc u. Wanderungcn der arabischen

Slamme. [Aus d. Abh. d. k. Ges. d. Wiss.] Gr. 4°. (84 S.) Göt-

tingen, Dieterich. Thlr. 1. Zollner, Joh.Evang., das katholische Christcnthum in seinem Glau-

ben, seinen Geboten n, Gnadenmittelo. Oder : Kntechismnsprciligten

iib. die Gesammtlehre der chri-tkathol. Religion. Supplement. Ier

Jahrg. Die heiligen HandlunEen. Ier Bd. iSuleiturjg — let/.le Oelung.

Gr. 8°. (VIII u. 438 S.) Regensbnrg, Manz. Thlr. 1^.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: De vloek der uniformiteit, door Dr. A. Kuijper. Lezing, gehonden in het lokaal Ode'on , te Arasterdam, 22 April 1859. Amsterdam, H. de Hoogh.

ADVERTENTIËN.

J. M. van 't Haaff vraagt:

660 KeDnis en Kunst. 1867, 68 en 69. Zindelijk gelezen kan dienen.

661 de Bruin, Handl. Fransche taal. le afd. Uiig. Plantenga.

662 Fi.avius JosEpiiua. Ed. Revers. 2 en.

663 Zimmermann, De aardbol. 2 dln.

664 de Génestet, Dichtwerken. In afl.

665 Economist. 1867 en 1868.

666 Bkrnakden Huette, Handboek der knnstbewerkingen en heelk. ontleedkunde. Met gekl. platen.

667 Motlev, De opkomst «an de Nederl. republiek. 4dln. Post8°. 3edr.

668 Reuter's Hanne Hüte en de kleiue poedel, compl.

Biedt aan:

265 Bosscha, Heldendaden te land. 5/4J. en.

266 Neérlands geschiedenis en volksleven. 1—24. Gewoon.

267 Kits v. Heiningen , Leven tan Jezus. In afl. Eenige exx.

268 de Bruin, Engelsche, Hoogduitsche en Fransche brieven. Eenige exx.

269 Bots, Madelieven. 2 exx. Aanbiedingsprijs.

270 Aimard, De Lynch-wet. Onopengesneden k 1,25.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Kos. op te geven.

De Uitgever. [831]

PN. van Kampen te Amsterdam zoekt: • Goldóchmidt, ZEITSCHRIET FüK DAS GESAMMTE HANDELSBEGT. Alle jaargangen tot en met 1867. THE.MIS , REGTSKUNOIG TIJDSCHRIFT. Alle jaargangen tot en met 1856.

NIEUWE BIJDRAGEN VOOR REGTSGELEERDHEID. Met Bijblad. Alle jaargangen tot en met 1866. [832]

Tot uitbreiding en betere inrigting eener Volksbibliotheek, vraagt ondergeteekende aanbieding van goedkoope maar degelijke Ro man s, werken over Volksgeneeskunde, Reisbesc h r ij v inge n , Tij dschriften, Plaatwerken etc. Alleen van die kan hij nota nernen , die bepaaldelijk voor het volk geschikt en een middel zijn tot zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Nieuw is geen vereisehte.

Aanbiedingen worden ingewacht met franco brieven aan Koog aan de Zaan, 10 Mei 1869. P. Out. [833]

TrOYAGE EN DANEMARCK, EN NORVÈGE ET EN SUÈDE, VviA HANOVRE, HAMBOURG ET LiiBECK, par le Docteur

S. A. BlJDlMNGH.

Heeren Confraters, die op b. s. bestellingen ontvingen en mij nog niet opgaven, zullen mij met eene spoedige opgave verplichten. Arnhem. J. Heuvelïnk. [834]

DRINGENDE TERUGVRAAG.

De onmogelijkheid om aan alle aanvragen voor rekening te voldoen, dwingt mij om op eene spoedige terugzending der onverkochte commissie-exemplaren van :

HOE MEN VOLGENS EENE NIEUWE METHODE IN ZES LESSEN, ZONDER ONDERWIJZER, EENE FRAAIE HAND KAN LEE REN SCHRIJVEN,

aan te dringen.

Amsterdam, 28 April 1869. Jan Leendertz. [835]

BEDIENDE.

Tegen 1°. Julij a. s. wordt gevraagd in een Boek- en Papierhandel, een bekwaam BEDIENDE, grondig bekend met het boekhouden, tevens voorzien van goede getuigschriften, tegen genot van kost, inwoning en salaris.

Inclinerenden adressseren zich franco, onder 'tN°. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. [836]

Bij A. Schaafsma te Docknm, kan dadelijk geplaatst worden een ongehuwd BOEKBINDERSGEZEL, die zijn vak ten volle verstaat. Brieven franco. [837]

In eene uitgebreide debietzaak in een der provinciale hoofdsteden wordt tegen omstreeks Augustus a. s. een BEDIENDE gevraagd. Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [838]

Bij GFBROEntFS Muller te 's Hertoarenbosch, is gelegenheid tot plaatsing van een fatsoenlijk jongmensen al9 LEERLING. [839]

Door onvoorziene omstandigheden kan een jong mensch, eene beknopte doch nette BOEKHANDEL overnemen, in een der voornaamste steden van Z. H. en op den besten stand gelegen; er is niet veel kapitaal voor noodig.

Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [840]

Een bekwaam BROCHEERDBU, tevens Binder, van goede getuigschriften voorzien , zag zich gaarne als zoodanig verplaatst. Brieven franco, met opgaaf van salaris, onder letter V, aan G. Ph. Zalsman te Kampen. [841]

Heden verzond ik onderstaande circulaire. Wie deze abusivelijk niet ontving, gelieve deze voor kennisgeving aan te nemen.

Groningen, 1 Mei 1869.

M.

Door dezen heb ik de eer UEd. mede te deelen, dat ik voornemens ben mij alhier den 15den dezer als Boekhandelaar to vestigen.

De Heer J. B. Huber heeft, blijkens achterstzande aanbeveling, de goedheid mij bij UEd. in te leiden.

Beleefdelijk verzoek ik UEd. mij van uwe Uitgaven , Prospectussen, Inteekenlijsten enz., een flink getal te zenden om daarmede te kunnen werken.

De Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker hebben zich wel met mijne hoofdcorrespondentie willen belasten.

Met hoogachting heb ik de eer mij onder aanbeveling te noemen UEd. Dienstv. Dienaar : L. Beekhuis Damsté.

Groningen, April 1869.

Bij zijne vestiging als Boekhandelaar wenscht de Heer L. Beekhuis Damsté een woord van inleiding bij dc Confrérie en ofschoon de boekhandel in Groningen wel vertegenwoordigd is en ik dns liever gezien had, dat hij zich elders had gevestigd, kan ik toch niet uajaten aan zijn verzoek te voldoen.

Gedurende de drie jaren, dat hij in mijne zaken werkzaam is geweest, heeft hij zich doen kennen als iemand die zeer werkzaam en accuraat in zaken was, hoeveel te meer zal hij het zijn nu hij zijne eigene zaken zal beginnen.

Tevens durf ik U de verzekering geven hij zijne finantiëele verpligtingen prompt zal nakomen.

Hoogachtend

UEd. Dienstv. Dienaar :

J. B. Huber. [842]

VERANDERING VAN WOONPLAATS.

Ondergeteekende gaat zich primo Mei e. k. vestigen te Amsterdam, Nieuwendijk, 3e huis van den Dam, waar men verzocht wordt voortaan pakjes en brieven te willen laten bezorgen.

S. Folkers van Utrecht. [843]

Mijne Heeren '.

Door dezen heb ik do eer UEd. te berigten, dat al het onverkocht Commissiegocd van A°. P°. door mij verzonden is. Steeds ontvang ik gaarne van al uwe nieuwe uitgaven 1 i 8 exemplaren in commissie. Ook bui t en lan dsch e boeken kan ik veel plaatsen. Van alle Catalogussen, inzonderheid van Anctiën, ontving ik steeds gaarne 1 ex. Prospectussen worden, in hoe groot getal ook gezonden, doelmatig verspreid; Inteekenlijsten, Winkelbiljetten worden nimmer door mij ongebruikt ter zijde gelegd.

Dankbaar voor het genoten vertrouwen het eerste jaar der overname van de zaken van m!jn voorganger ondervonden, teeken ik my met de meeste achting en aanbeveling,

UEd. Dv. Dienaar, W. J. van Nas, firma: G. F. Gezelle Meerburg.

NB. Men gelieve mijne zaak niet te verwarren met die van den Heer A. Gezelle Meerburg te Hensden. Gorinchem, Mei 1869. [844]

HH. CONFRATERS.

Door dezen heb ik het genoegen UEd. te berichten, dat1 ik van iMejufvrouw W. M. E. Brave, eenige erfgename van wijlen den Heer J. Brave Wz., in leven Boekhandelaar alhier, door aankoop eigenaar ben geworden van alle de Fondsartikelen van genoemden Heer Brave. UEd. alzoo beleefd verzoekende van af heden die artikelen die men uit dat fonds benoodigd heeft van mij te ontbieden, zullende alles door mij op denzelfden voet worden afgeleverd. Aanbevelende heb ik de eer mij met achting to noemen : Amsterdam, UEda. Dv. Dienaar,

1 Mei 1869. M. E. Meijer. [8*5]

Sluiten