Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

NEEM HIERVAN GOED NOTA.

Aan veler verlangen willende tegemoet komen, dat de prijs van het onlangs door mij uitgegeven werkje: FRANSCHE SPREEKOEFENINGEN MET WOORDENLIJSTEN

NAAR DIE OEFENINGEN GERANGSCHIKT, wat minder gesteld worde, heb ik den prijs daarvan bepaald op 28 vk. 35 ets., in plaats van 36 vk. 45 cts. Deze prijsvermindering is ook van toepassing op de reeds verkochte exemplaren.

Bergen-op-Zoom. J. Steenmeijer. [846]

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7| cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2" maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10°/o rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 's Gravenhage. [847]

Van Velzen's BIJBEL is compleet. Van heden af zal de ondergeteekende geregeld iedere maand 100 exx. door hem ingebonden afleveren. Verzoeke de esx. ter inbinding franco toe te zenden aan den Bijbelbinder A. van Rossum Jr., Singel, bij de Gasthuismolensteeg, G 341, te Amsterdam. De modellen zijn op franco aanvraag gratis te verkrijgen. [84S]

Van verschillende zijden vernomen hebbende , dat eenige Heeren Boekhandelaren vermeenen, dat de ondergeteekende niet is een Nederlandsch maar wel een Fransch Auteur , zoo berigt hij bij deze aan den Boekhandel, dat al de onder zijnen naam nitgegeven werken wel deugdelijk oorspronkelijke romans zijn , en tevens~dat hij bereid is om verder voor Hli Uitgevers werkzaam te zijn en bijdragen te leveren in Maand- of Tijdschriften, of de redactie op zich te nemen van het een of ander nieuw op te rigten Dagof Weekblad.

Reflecterenden gelieven zich te adresseren aan

G. W. H. Panchaud , Amsterdam. Lauriergracht, FF n°. 173. [849]

Onderstaand bericht verzond ik heden per post: M.

Als de Zomerdiensten der Spoorwegen zijn geregeld, zal ik verzenden een geheel nieuwe

REISGIDS DOOR NEDERLAND. Met keurige Reiskaart in kleurendruk. Deze gids, 64 bladzijden drnks, zal bevatten: raadgevingen, overzicht van Nederland, grootte en bevolking van alle provinciën, beschrijving van alle steden met vermelding van het bezienswaardige, benevens eene naauwkeurige opgave der voornaamste logementen, restan r atiën, kof f ij h uizen, middelen van vervoer en uren van vertrek der Spoorwegen.

Ter bevordering van een groot debiet is de prijs slechts 40 cents, netto 32 eents, met de preraiën :

8/7, 14/12, 30/25, 60/48, 130/100.

Overtuigd, dat van deze gids veel te verkoopen is, raad ik ieder, die in dergelijke artikelen debiet heeft, een getal voor rekening te nemen.

Na deze uitgave in nwe welwillende aandacht te hebben aaubevolen, noem ik mij met achting,

Arnhem, Uw l)w. Dienaar,

26 April 1869. J. Voltelen. [850]

Door Is. An. Nijhoff & Zoon te Arnhem, is uitgegeven : ONTWERP VAN WET TOT REGELING VAN HET HOOGER ONDERWIJS, met de Memorie van Toelichting, ingekomen bij de Tweede Kamer der Sttaen-Generaal den 17 Maart 1869; benevens aanwijzing der punten van overeenkomst en verschil met het Ontwerp en de Memorie van Toelichting van 25 Februarij 1868. Met eenige aanteekeningen. Bewerkt door Dr. T. T. Kroon, Conrector aan de Latijnsche School te Arnhem. Netto ƒ0,72, verk. ƒ0,90. KUST VERLICHTING VAN HOLLAND. Lijst van alle vuren en lichten langs de oevers der Schelde en de kusten der Noord- en Zuiderzee. Opgemaakt in Jannarij 1869. Netto ƒ0,40, verk. ƒ0,50. [851]

Door J. G. Broese te Utrecht, is verzonden en nog op aanvrage in commissie te bekomen: MEMORANDUM DER HEELKUNDE, door B. G. van der Hegge Zijnen, a ƒ4,90.

Tevens zal men hem verpligten met het terugzenden der exx. van: Darwin, HET ONTSTAAN DER SOORTEN VAN PLANTEN

EN DIEREN ENZ., waarvoor men geen uitzicht heeft tot plaatsing. [852]

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Geldleening 1869 , groot ƒ 1,000,000. le Trekking 1 Jnnij 1869 met Premiën van ƒ150,000, ƒ20,000, /5.000 enz., enz.

De ondergeteekenden berichten Heeren Confraters, dat bij hen a ƒ 2,70 Definitieve Aandeelen in bovengenoemde Leening verkrijgbaar zijn, tegen overmaking van het montant met 10 centen korting.

Amsterdam, 28 April 1866. J. H. & G. van Heteren. [853]

HET STUIVERS VLOEIBOEK (the Penny blotter) met zwaar glacé omslag, bevattende vloeipapier, almanak en transparant, wordt sedert Jannarij 11. reeds door ons verkocht tegen ƒ4,— per 100 stuks.

't Gravenhage. Wed. L. Lazare & Zoon. [854]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren frisch gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben, waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [855]

KASSIERSKANTOOR VOOR DEN BOEKHANDEL van

Hoogstraten & Hoffen te Dordrecht, rpoezendingen kunnen kosteloos geschieden per couv. den Heer H. J. Ivan Kesteren te Amsterdam, die dagelijks aan ons afzendt. [856]

POPULAIRE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS. Met oorspronkelijke houtgravuren.

Als voorloopig berigt dient, dat bij de ondergeteekenden ter perse is, de eerste aflevering eener Geïllustreerde Vaderlandsche Geschiedenis, (geheel in den geest van de Histoire populaire de la France) geschreven door een gunstig bekend auteur, onder medewerking van de voornaamste N e d er lan dsc he Schilders, Teekenaar3 en H o n t g r a veurs.

Zij hopen in den loop dezer maand HH. Confraters persoonlijk met deze oorspronkelijke en kostbare uitgave nader bekend te maken.

Amsterdam, 1 Mei 1869. L. van Bakkenes & C°. [867]

Gemengde Berichten.

Dezer dagen werd voor de Arrondissements-Regtbank te Amsterdam gepleit in eene voor den boekhandel belangrijke zaak. Het goldt de vraag: "of een anteur, die met een uitgever is overeengekomen wegens de samenstelling van een werk in acht afleveringen binnen een tijdvak van anderhalf jaar, doch dat werk heeft doen uitdijen tot een-en-twintig afleveringen en daartoe eigenwillig den tijd van zeven jaren heeft gebezigd, schoon hij de bewustheid moest hebben dat die veel grootere uitgebreidheid aan het werk gegeven en de veel langere duur der uitgave noodwendig hoogst schadelijk moesten terugwerken op het debiet en alzoo de belangen des uitgevers aanmerkelijk moesten benadeelen, — of die auteur zich gerechtigd mag achten het volle honorarium, zoo als het onderÜDg bepaald was voor 8 afleveringen of 32 vel druks, nu ook te vorderen voor 21 afleveringen of 80 vel waartoe hij het werk eigenwillig, buiten en tegen verlangen des uitgevers en tot diens onmiskenbaar nadeel, had doen uitdijen."

Tot nadere toelichting dient, dat de kwestie betrof de uitgave van «Het Algemeene Duitsche Handelswetboek vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Koophandel, bewerkt door Mr. J. A. Levy, Advokaat te Amsterdam. Uitgevers de firma Wed. J. C. van Kesteren & Zoon, te Amsterdam." Door de gedaagden (de uitgevers) waren hunne belangen opgedragen aan Mr. J. C. de Vries; voor den eiscber (Mr. J. A. Levv) trad op Mr. J. W. Tïdeman.

Voor 't oogenblik zijn wij nog niet in de gelegenheid de geheele toedragt der zaak, evenmin het vonnis in deze gewezen, in ons blad op te nemen. De uitgevers beloofden ons echter alle mededeelingen, noodig om een getrouwe schets te geven van geheel het beloop, hetgeen wij in het belang van den handel wenschelijk, ja nuttig achten. Nn reeds echter merken wij op, dat de uitgevers, ondanks hun groot verlies, niet een aanzienlijke reductie in het honorarium, maar slechts eene in verhouding hoogst onbeduidende korting aan den eischer hebben voorgesteld; welke deze echter onvoorwaardelijk heeft afgewezen.

GEDRUKT BIJ C. BLOMMENDAAL.

Sluiten