Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

E

Een jong raensch, langen tijd in den Boekhandel werkzaam, zoekt gelegenheid zich te associëren of eene bestaande zaak over te nemen. -

«(CJjAdrjs franco, zoo mogelijk met opgave der conditiën, onder N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. r8631

ONVERKOCHTE exemplaren, die nog in kommissie mogten zijn van de onlangs verschenen brochure van :

Mr. H. A. des Amoiue van dek Hoeven, HET STREVEN DER

INDISCH-RADICALEN, worden per eerste couvert door den ondergeteekende terug verzocht, daar vele bestellingen onuitgevoerd liggen door gebrek aan exemplaren.'

C. L. van Langenhuïsen. [864]

Door mij wordt aan den meestbiedende te koop gepresenteerd a contant.- een FOLIO-BIJBEL van Hendrick en Jacob Keur. Met Apokryfe Boeken; van het jaar 1690. Goed geconserveerd, in heel lederen band, zwaar koper beslag, 2 sloten, 4 hoeken. Zeldzaa m aanbod.

Brieven franco of per couvert den Heer G. van Peursem te Amsterdam.

Verzoeke tevens Heeren Uitgevers vriendelijk van de nieuw uitkomende werken éen of meer exx. in commissie, zoo wel Prospectussen en Inteekenlijsten.

Hattem- A. Bomhoff. [865]

HH. CONFRATERS^ noor dezen heb ik het genoegen UEd. te berichten, dat ik van Mei/jnfvrouw W. M. E. Brave, eenige erfgename van wijlen den Heer J. Brave Wz., in leven Boekhandelaar alhier, door aankoop eigenaar ben geworden van alle de Fondsartikelen van genoemden Heer Brave. UEd. alzoo beleefd verzoekende van af heden die artike en die men uit dat fonds benoodigd heeft van mij te ontbieden zullende alles door mij op denzelfden voet worden afgeleverd. Aanbevelende heb ik de eer mij met achting te noemen: Amsterdam, TJEds. Dv. Dienaar

1 Mel 1869- J. M. E. Meijer. [866]

De ondergeteekende bericht dat de nitgave va7het tweede twaalftal

NIEUWE PHOTOGRAPHIEN, met dichterlijke Bijschriften van J. J. L. ten Kate ,

is uitgesteld tot 1 November a. s.

Amsterdam, 5 Mei 1869. A. Jager. [867]

Bij ons ligt ter verzending gereed: F. W. Hacklïnder, GRAVIN PATATZK Y. Een verhaal uit de dagen der Parijsche tentoonstelling. Naar hét Dnitsch door T. H. de Beer.

Wij geven dit werkje nit in 't formaat der G a 1de ns- Editie, in geïllustreerd omslag en voorzien van een keurig plaatje in het genre van die voor Cremer's Daniël Seis e. a.

De particuliere prijs is fl,~ Daar wij het niet in commissie wenschen te zenden, bieden wij het aan, voor rekening a 70 ets. netto per ex., met premiën 4/35., 7/6 en 15/12. Na. 1°. Juni e. k. is de prijs 80 ets. netto en premie 13/12.

Door doelmatige advertentiën zullen wij het debiet van dit boekje, dat langen tijd verkoopbaar blijft, trachten te bevorderen, terwijl wij ons voor eene bestelling minzaam aanbevelen.

Zuffen, 7 Mei 1869. J. H. A. Wansieven & Zoon. [868]

De tweede aflevering van de GELIJKENISSEN VAN DEN ZALIGMAKER, door C. E. van Koetsveld. Goedkoope uitgave; zonder platen , is heden aan de Inteekenaren verzonden.

Schoonhoven, De Uitgever,

3 Mei 1869. S. E. van Nooten. [869]

MARIA ANTOINETTA. Drama van Giacometti. |k geef een tweeden druk mijner Hollandsche brochure, la 25 cents (zie adv. het Vaderland 8 Mei)

Prijs voor den Handel 20 cents. Verzoeke spoedi"* opgaaf wordende hiermede een goed werk bevorderd; waarvan nader.'

'* Ua9e- A. J. van Tetroode. [870]

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Geldleening 1869 , groot ƒ 1,000,000. Ie Trekking 1 Jonij 1869 met Premiën van ƒ150,000, ƒ20,000, ƒ5,000 enz., enz.

De ondergeteekenden berichten Heeren Confraters, dat bij hen a ƒ 2,70 Definitieve Aandeelen in bovengenoemde Leening verkrijgbaar zijn, tegen overmaking van het montant met 10 centen korting.

Amsterdam , 28 April 1866. J. H. & G. van Heteren. [871]

POPULAmE VADERLANDSCHJE GESCHIEDENIS. Met oorspronkelijke houtgravuren.

\un7.?t,1„00r?ig W ü™1-^^ de ondergeteekenden ter perse is, de eerste aflevering eener Geïllustreerde Vader/ilandsche Geschiedenis, (geheel in den geest van de Histoire populaire de la France) geschreven door een gunstig bekend auteur onder medewerking van de voornaamste Nederlandsche Schilders, Teekenaars en Houtgraveurs § S te makerT" P ""^^ HH' Confraters Pe»oonlijk met deze oorspronkelijke en kostbare nitgave nader bekend

Amsterdam, 1 Mei 1869. t n „ „~ • L. van Bakkenes & C°. [872]

Gemengde Berichten.

Uitvoer van papier, boeken enz. nit Frankrijk , ln 18«8.

Blijkens de van regeringswege opgemaakte staten, zijn in 1868 uit Frankrijk uitgevoerd, voor eene waarde (in franken), als volgt:

Karton 1,456,795; wit of voor muziek gelinieerd papier 7 803 740 • enveloppe-papier 2,158,181; behangsel-papier 5,683,154; zoogenaamd inde-papier 610,752; boeken in doode of vreemde talen, almanakken daaronder begrepen , 2,129,130; boeken in de Fransche taal 11,166,656 • gravures en lithographiën 5,039,179; gegraveerde muziek 389 018 en speelkaarten 397,192.

Zie hier de vergelijkingen van de slotsommen over drie jaren • n . , 186s- 1867. 1866.

Papier en kaarten. . . .17,802,000. 17,774,000. 17 634 000 Boeken, gravures en lithogr. 18,335,000. 18,072,000. 16,'984io00.

I)e eerste categorie is dus in de drie jongste jaren nagenoeg gelijk' gebleven; in de andere is, vooral met 1866 vergeleken, vermeerdering op te merken.

Te Parijs ziet bij Lorenz het licht de eerste afiev. van het 3e deel van den : Cataiogue ge'ne'ral de la übrairie francaise pendant vingtcmq ans (1840-1865), re'dige' par Otto Lorenz, libr. (Het werk zal tn vier deelen voltooid zijn, die in 16 aflev. uitkomen).

Bij Schulz en Thuillié, te Parijs, zal eerstdaags in het licht verschijnen: le Catalogue des Journaux publiés a Paris en 1869 classe par ordre alphabe'tique et par ordre me'thodique, avec les prix ponr lans et les Uepartements et les adresses des Bureau* d'abonnement.

Tegenwoordig bevindt zich te Parijs de heer George W Childs uitgever en eigenaar van een der invloedrijkste dagbladen van de Vereemgde Staten, den Public Ledger, dat te Philadelphia verschijnt.

De loopbaan van den heer Childs levert een dier voorbeelden van snel verworven fortuin en van die op verbazende wijs geslaagde pogingen, welke men meermalen in de Vereenigde Staten aanschouwd heeft van lieden, die met een ondernemenden geest bezield zijn en daarmede eene onvermoeide werkzaamheid en een goed oordeel paren.

In 1829 geboren, kwam Childs op veertienjarigen leeftijd bij een boekverkooper in dienst; vier jaren later begon hij de zaken voor eigene rekening in een klein kantoor, dat in hetzelfde gebouw gelegen is, dat thans door de zaak van het blad de Public Ledger ingenomen wordt.

Van dat oogenblik werd hij door eene eerzucht geprikkeld die met de jaren aanwies; hij wilde eigenaar worden van dat huis, waarvan hij slechts een hoekje bezette, en van dat dagblad, waarvan hij de groote toekomst besefte.

In 1864, na jaren doorzettenden en altijd met goed gevol» bekroonden arbeid, was dit geeu droombeeld meer, maar eene wezenlijkheid; de heer Childs was de uitgever en eigenaar van den Public Ledger, dat, onder zijne bekwame leiding, zijn getal inteekenaren nog steeds zag vermeerderen en door de bevolking meer en meer werd gezocht. De Public Ledger neemt voor zijne binderij, drukkerij enz. thans een gebouw in van vijf verdiepingen, dat niet minder dan 175 voet breedte hij 84 voet diepte beslaat en meer dan 500 duizend dollars van aanleg gekost heeft. De werkplaatsen van de drukkerij van dit blad worden als de volledigste en best ingerigte van de geheele wereld beschouwd.

Vol gens den LoDdenschen Spectator zou in en io do depots van hèt Britsch-Indisch departement een boekenschat van onbegrijpelijk veel waarde hebben gevonden. De bibliotheek van Tamerlan, door dien veroveraar op zijne krijgstogten verzameld, zou aldaar ontdekt zijn, en onder anderen zouden daarin stukken zijn gevonden, die voor de kennis van 't leven van Mahomed van groot aanbelang zouden zijn.

Zulk een vondst is zeker mogelijk, doch het is toch zaak de bevestiging van dit berigt af te wachten, daar het zeer moeijelijk is aan te nemen, dat de onderzoeklievende geest der Engelschen zulk een schat zoo Iaug in de vergetelheid zou hebben gelaten.

Te Leipzig is bij O. A. Schulz, en door Herman Schultz bewerkt, uitgekomen de 3le jaargang van het Allgemein Adresbuch ƒ. den deutschen Buchhandel, den Antiquar-, Musikalien-, Kunstund Landkartenhundel u. verwandie GeschSftszweige. Het is een gr.-8°. boekdeel van 554 blz., en versierd niet eene staalgravure (JuL. Campe's portret).

GEDRUKT BIJ C. BLOMMEN!)A i I.

ons liet ter ver/emlinv .

►F. W. Hacklïnder, GRAVIN PATATZKV. Een verhaal uit

ae aagen aer Panische tentoonstelling. Naar hét Duitsch door T. H. de Beer.

Wij geven dit werkje nit in 't formaat der 6 a Idem-Editie, in geïllustreerd omslag en voorzien van een keurig plaatje in het genre van die voor Cremer's Daniël Seis e. a.

De particuliere prijs is ƒ1,—. Daar wij het niet in commissie wenschen te zenden, bieden wij het aan, voor rekening a 70 ets. netto per ex., met premiën 4/3», 7/6 en 15/12. Na 1°. Juni e. k. is de prijs 80 ets. netto en premie 13/12.

Door doelmatige advertentiën zullen wij het debiet van dit boekje, dat langen tijd verkoopbaar blijft, trachten te bevorderen, terwijl wfj'

...... wu\< ucoiciuug «ttuueveien.

7 Mei 1869. J. H. A. Wansluvh* Zn™ rsKsi

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Geldleening 1869 , groot ƒ 1,000,000. le Trekking 1 Jonij 1869 met Premiën van ƒ150,000, ƒ20,000, ƒ5,000 enz., enz.

De ondergeteekenden berichten Heeren Confraters, dat bij hen a ƒ 2,70 Def in it ie ve Aandeelen in bovengenoemde Le ening verkrijgbaar zijn, tegen overmaking van het montant met 10 centen korting.

Amsterdam , 28 April 1866. J. H. & G. van Heteren. [871]

GEDRUKT BIJ C. BI.OMMENDAAL.

Sluiten