Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 19. Zes-en-Dertigste Jaargang. 1869

NIEUWSBLAD yoorden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht liet, geschiedt door j. m. vak t haaff te 'x Gravenhage, aan wien men de Advertentiën ■ niterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te jenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

13 Mei 1869.

De Abonnements-pnjs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ2,,25 per 3/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geahonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Nieuwste altgaven ia Nederland.

Benedikt (Dr. Moritz). Elektrotherapie. Naar het Hoogdnitsch, door J. W. Lovsen üilüe'. Tiel, H. C. A. Campagne. Roy. 8°. (16, 482 en 5 blz) ƒ4,40.

Bruck (M. R.), Deutsches Lesebnch. Prosa nnd Poesie. (Mil einem deutscli-hollandischen Wörterb'iche). 2e verbesserte Auflage. Deventer. A. ter Gunne. KI. 8°. (8 en 240 blz.) ƒ1,10.

Bruin (Skrvaas de). De Duitsche taal alleen door zelfonderricht. 6e brief. (Les 11 en 12). Zutphen, P. Bz. Plantenga. 8°. (blz. 81—96 i 2 kol. in gesloten omslag). ƒ0,60.

Bruïn (H. de), Over den teger.woordigen toestand van den landbouw op Java. Redevoering, uitgesproken in de afdeeling Groningen der Maatschappij tot nut van den Javaan. Leyden, de Brenk & Smits. 8°. (50 bk) /"0,50.

DiCKENS-editie. 44e afl. Oombey en Zoon. I. Schiedam , H. A. M. Roelants. 12». (blz. 1—96). In geill. omslag. ƒ0,30.

Folmer (N-), Alphabet der kleuren, of nieuwe theorie van het licht en de kleuren in gekleurde fignren, met schetsen voor iedereen. Ie afl. Ie stuk. Groningen, J. B. VVotters. (Voor rekening van den schrijver.) Gr. fol. (4 blz. tekst. Hollandsch eu fransch en 8 gelith. platen in kleuren.) r"l,90. De le afl bestaat nit 12 pltn.

Fontaine (ea), Fabelen, nagevolgd door J. J. L. ten Kate cn geïllustreerd met platen en vignetten, door Gnstave Doré. 2e—4e afl. Amsterdam, Gebr. Binger. Gr. 4°. (blz. 99—129 met platen en vignetten.) ƒ0,65.

Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in tafereeleu, onder redactie van Prof. B. Ier Haar, en W. Moll. Met medewerking van Prof. P. Hofstede de Groot, E. J. Dieet Lorgion e. a. Met platen, 2e en laatste deel. Amsterdam, G. Portielje & Zoon. Roy. 8°. (8 en 715 blz. met 5 staalplaten), ƒ 11,35; Geb. ƒ12,85. 2 Deelcn compleet ƒ20,10; Geb. ƒ22,85.

Getnigenis (De). Maandschrift in het belang van waarheid en godzaligheid. Onder redactie van J. Bavinck en H. de Cock. 2e jaargang, le afl. Kampen, S. van Velzen Jr. S°. (blz. 1—32.) Per jaarg. van 12 afl. (a 32 blz.) ƒ 3,—; fr. p. p. r*3,50.

Haas (D. C. de), Het evangelie van Jezus in hoofdtrekken eeschelst. 5e afl. St. Anna-Parochie, .1. Kuiken Jz. Poslf. (blz. 129—176.)

ƒ0,25.

Hoedemaker, (Ph. J.), Onzichtbaar maar krachtig. Pinksterboekje. Uitgegeven door de Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging. Amsterdam, H. Höveker. Postf. (16 blz.) ƒ0,07'; 100 es. ƒ6,—.

Hoeven (A. van der), Handleiding tot de oefening in de vervoeging der fransche werkwoorden. Haarlem, Erven F. Bohn. KI. 8°. (8 en 176 blz) ƒ0,70.

Keulemans (J. G.), Onze vogels in huis en tuin, beschreven en afgebeeld. 13e afl. Leiden, P. W. M. Trap. Imp. 8°. (20 blz. met 5 gelith. platen in kleuren.) In geill. omslag. ƒ0,90.

Klassieken (Nederlandsche), uitgegeveu en met aanteekeningen voorzien door Dr. Eelco Verwijs. VII. Bredero's Spaansche Brabander. Leeuwarden , Hugo Snringer. Postf. (24 en 196 blz.) ƒ 1,60.

Kuypers (F. H. W.), Geschiedenis der Nederlandsche artillerie van de vroegste tijden tot op heden. 3e afl. Nijmegen, Adolf Blomhert. Roy. 8°. (blz. 97—144 met gelith. plaat V en VI). ƒ1,02'.

Muller (Gkorge), Verhaal van des Heeren leidingen met — Door hem zeiven in het filngelsch beschreven, en naar de vijfde uitgave nit het Engelsch vertaald door II. J. Budding. 3e deel. Gorinchem, W. J. van Nas. (Firma G. F. Gezelle Meerburg). Postf. (4 en 291 blz.) ƒ0,75; 3 dln. ing. /2,25; in ée'n linnen band. ƒ2,50.

NAHALtëL, Een ernstig woord over en voor den kinderdoop. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. Haarlem , W. J. Kat. Postf. (24 blz.) ƒ0,20. NiEuwENHUts (F. J. Domela), Schets der geloofsleer volgens de symbolische boeken der Luthersche, met vergelijking van de leer der Hervormde kerk. Amsterdam, C. L. Schleijer & Zoon. V. (54 blz.) ƒ0,75.

Portret van Z. Doorl. Hoogw. Mgr. Ignatius Schaepman door C. Ed. Taurel. Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen. Fol. Gewone druk ƒ2,—; Proefdr. op Chineesch papier met facsimilé ƒ4,—; Epreuve d'artiste. ƒ 6,—.

Question (La) Franco-Beige, son origine et les intéréts différents qui s'y raltachent. Par nn Hollandais. La Haye, W. P. van Stocknm. 8°. (16 blz.) ƒ0,40. Sack (Dr.), Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgens de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Met een voorbericht

van Dr. J. J. Kreenen. 4e deel, 3e afl. Zwolle, van Hoogstraten St Gorter. Roy. 8° (blz. 81-128). ƒ0.40.

SalmSalm (Felix prius), Qneretaro. le afl. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. (blz. 1—48 met 2 gelith. portretten). In geill. omslag. ƒ0.70.

Temmink (Mattiieus), Het kromme dat in de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. VII: 13. Na een voorbereidende oef ning over Hozea XIV: 10. 3e afl. (Onveranderde uitgave). Zivolle, J. Vlaanderen Oldenzeel. KI. 4°. (blz. 81—128). ƒ0,25.

Uildriks (Mr. J. W. van), Regeling van het beheer bij de hervormde gemeenten. Over de volmagt der afgevaardigden tot de provinciale kiesvergaderiog. Een woord tot de nieuwe kerkvoogden en notabelen. Groningen, J. B. Wolters. 8°. (16 blz) _ ƒ0,25.

Uitvoering (Openbare) der zangvereeniging «Excelsior", onder directie van den Heer G. A. Heinze, op Donderdag den 13en Mei 1869, des avonds te 8 uren , in het kerkgebouw der HersteldEvangelisch Luthersche Gemeente. Spreker , Ds. J. P. G. Wcslhoff. Amsterdam, (W. H. Kirberger). KI. 8°. (16 blz. tekst ractmnziek).

ƒ0,25.

Velden, Jz. (C. van der), Het eerste jaarfeest. Pinksterverhaal voor huisgezin en zondagschool. Amsterdam, H. Höveker. Postf. (31 blz.) ƒ0,15; 100 ex. ƒ12,—.

Verzameling van voorbeelden, formulen cn vraagstnkken uit de letterrekening en stelkunst. Gedeeltelijk naar het Hoogdnitsch van Meier Hirsch. 2e vermeerderde druk. Utrecht, J. G. Broese. 8°. (6 en 237 blz.) ƒ2,-.

Vorstman (Mr. R.), Volksfeesten. Leijden, Jac. Hazenberg, Cornzoon. 8°. (50 blz.) ƒ0,50.

Vriendenkring (De) te Vlasdorp, door W. D(egcnhardl). Gesprekken over de Nederlandsche volksschool. III. (Uitg. der Maats, tot Nut van 't Algem. N°. 51. Volksonderwijs III). Amsterdam, H. W. Mooij. S«. (24 blz.) ƒ0.20.

Waarom typhus ? Uitgegeven ten voordeele van herstellende patiënten , en ook ten bale van gezonden. Kampen , S. van Velzen Jr. KI. 8*. (21 blz.) ƒ0,15; 10 Er. ƒ1,25; 25 Ex. ƒ2,50; 50 Ex. ƒ3,75.

Wijnne (Dr. J. A.), Handboek der algemcene geschiedenis. Groningen , .1. B. Wolters. Roy. 8». (12 en 352 blz.) _ ƒ3,—.

Zimmerman (J. Df oker), Nagelaten rijmklanken inzonderheid nit da jaren 1866 en 1867. Benevens zijne nieuwste omwerking in't Hollandsch van «Schiller's Lied von der Glocke". Utrecht, W. F. Dannenfelser. Postf. (16 en 192 blz.) ƒ2,—; Geb. ƒ2,75.

Voornaamste Uitgaven in Engeland.

Baedae (Venerabilis), Historia Ecclesiastica. Cura G. H. Mober-

ley. Cr. 8°. Macmillan. 10 sh., 6 d. Barnes' (R. Y) Universal System of Book-keeping. 8°. Haddon. 14 sh. Barrï (ltev. J.), Elijah; or, The Baalim in Israël. 12». Parker. 2 sh. Barlett (John), Familiar Quotations. Cr. 8°. Routledge. 3 sh., 6 d. Berjeau (,T. Ph.), Early Üutch, German, and English Printers'

Marks. 8». Rascob. 10 sh., 6 d. Breaking a Butterfly. Bv the Anthor of «Guy Livingstone." 3 vols.

Cr. 8"°. Tinsley. 1 pd". st., 11 sh., 6 d. Browniso (Mrs. E. B.), Aurora Leigh. Cr. 8". Smith Se Elder. 7 sh. Poetical Works. 5 vols. Fcap. 8». Smith

& Elder. 1 pd. st., 10 sh. Poetry, Selections from. Cr. 8°. Smith &

Elder. 10 sh., 6 d. Balfern (W. P.), Glimpsesof Jesus. 4th thons., 12".Passraore& A. 3 sh. Burnley (James), Idonia, and Other Poems. Fcap. 8". Longmans.

3 sh., 6 d.

Bustamente (F. C), Spanish and English Dictionary. In 1 vol. 18». Nntt. 6 sh.

Colet (John), Two Treatises on Hierarchies of Dionysius. 8». Bell & Daldy. 12 sh.

Cust (Sir E.), Lives of Warriors who have Comraanded Fleets, &c.

2 vol. Cr. 8". Murray. 18 sh. Davies(W.), Works by D. S. Evans. 3 vols. 8». Simpkin. 1 pd. st, 4sh. Edwards (F.), On the Ventilation of Dweiling Houses, &c. Roy. 8".

Longmans. 10 sh., 6 d.

(H. S.), Life of Rossini. 8». Hurst & Blackett. 15 sh.

Eiloart (Mrs.), Madame Silva's Secret. 3 vols. Post 8". Hurst &

Blackett. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Exiles in Babyion; or, Children of Light. By A. L. O. E. New

ed. Cr. 8". Nelsan. 5 sh. Fah-Hian and Sang-Yun (Travcls of, from China to Japan). Trans.

Cr. 8°. Trübner. 10 sh., 6 d.

Sluiten