Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

BEN SNELPERSDRUKKER EN SMOUTZETTER, als zoodanig sints geruimen tijd werkzaam geweest, zaa zich gaarne, met overlegging van getuigschrift van bekwaamheid, elders geplaatst.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Adverteotie , aan den Uitgever dezes. l&^j

Wordt aangeboden GEZEGELD PAI'IER teger, den prijs van het zegel en de opcenten, i contant, en wel: DRUK MEDIAAN 52X38 Ned. duim; 1} cts zegel. FOLIO SCHRIJF (/.waar); l cts. zegel. BLAAUW POST aan halve vellen; 1 cts. zegel.

Te bevragen franco, onder 'tN°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [885]

VERANDERING VAN WOONPLAATS.

Ondergeteekende gaat zich primo Mei e. k. vestten te Amsterdam, Nienwendijk, 3e huis van den Dam, waar men verzocht wordt voortaan pakjes en brieven te willen laten bezorgen.

S. Folkers van VireM. [886]

De Weduwe Samot, Uitgeefster, woont thans: Hoflaan, Kralingeii , waarvan HH. Confraters nota gelieven te nemen. Kralingen, 10 Mei 1869. [887]

HH. CONFRATERS.

Door dezen heb ik het genoegen UEd. te berichten, dat ik van Mejufvrouw W. M. E. Brave, eenige erfgename van wijlen den Heer J. Brave Wz., in leven Boekhaodelaar alhier, door aankoop eigenaar ben geworden van alle de Fon dsartikelen van genoemden Heer Brave. UEJ. alzoo beleefd verzoekeude van af heden die artikelen die men uit dat fonds benoodigj heeft van mij te ontbieden, zullende alles door mij op denzelfden voet worden afgeleverd. Aanbevelende heb ik de eer mij met achting te noemen: Amsterdam, UEds. Dv. Dienaar,

1 Mei 1869. J. M. E. Meijer. [888]

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 1\ cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2* maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10°/o rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers üe Gebroeders van Cleef, te's Gravenhagc. [889]

Het NIEUW KERKELIJK WEEKBLAD wordt alom verspreid, en komt reeds in duizende handen, het is alzoo bijzonder geschikt tot het plaatsen van advertentiën.

Boekannonces worden geplaatst voor 10 cents de regel, 3/2 malen. Advertentiën moeten worden ingezonden uiterlijk Dingsdag, aan het adres van den Uitgever

I. de Haan te Krommenie, [890]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGENBOSSCHE COURANT.

JJ. Arkesteijn & Zoon maken hunne geachte collega's opmerkzaam • op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hunne tnsBchenkomst geplaatste advertentiën in bovengenoemde veel gelezen Courant. De particuliere prijs is 15 cts. per regel; Boekhandelaren genieten 5 cts. korting per regel. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen.

^KP™ Geen andere Courant geeft zuli een groot rabat. NB. Uitgevers van nieuwe Schoolwerkjes , die een presentexemplaar willen afstaan voor Indien , gelieven ons dat toe te zenden, met de uitdrukkelijke vermelding P r esen t-ex e'mplaar voor Indien. [891]

AAN HH. UITGEVERS.

Het NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE zal na 1 Julia.s. Annonces van Boeken en andere voor Geneeskundigen belangrijke Artikelen opnemen, waartoe omstreeks het begin van elke maand de omslag van een Weekblad beschikbaar wordt gesteld. De prijs der Advertentiëo is 15 cents per regel. Bij Abonnement van honderd regels, 10 cents.

De inzending geschiedt franco aan den Uitgever

Amsterdam, 15 Mei 1869. H. A. Frijlink. [892]

Spoedig zullen bij mij het licht zien de volgende drie artikelen , waarop ik zoo vrij ben de bijzondere aandacht te vestigen.

I. LIEF EN LEED UIT EENE KLEINE WERELD, (Oorspronkelijke Roman) door Ch ristin e Muller. Twee deelen in 8°. a fi — , verk. ƒ4,90.

Ik meen met gerustheid te mogen, verzekeren, dat deze nieuwe oorspronkelijke roman eener onbekende schrijfster grooten opgang zal maken. Hier geene navolging van Frausche zeden of Fransclie horreurs — hier geene onkiesche geschiedenis tot hoofdintiigue (hetgeen in den laatsten tijd bij ons wel eenigzins mode scheen geworden te zijn) — maar hier een ongekunsteld doch hoogst boeijend verhaal van de wederwaardigheden eener kleinsteedscbe familie in ons vaderland , dat des lezers belangstelling van het begin tot bet einde zal levendig houden, geschreven in een eigenaardigen , aangenamen stijl, en doorweven met fijne opmerkingen , die van het talent der schrijfster een onmiskenbaar getuigenis afleggen.

II. HET PARELSNOER. Een verhaal nit den tijd der Hngenooten. Uit het Engelsch van Miss C M. Yonge ,

Schrijfster van Violette, Raohel Cnrtis, De Duif in het Arendsnest, enz. Twee deelen in 8°. a / 5»— , verk. ƒ 6,25. Ik vermeld hier vooral De duif in het arendsnest, omdat bovenstaand boek eene tweede proeve der Schrijfster is van een historisch en roman en wel uit den tijd van den vreesselijken Bartholomensnacht en diens jammerlijke gevolgen. Voor hen die met dien tijd eenigzins vertrouwd zijn en in 't geheel voor allen , die naar eene afwisseling verlangen van de menigvuldige karakterromans, die tegenwoordig het licht zien, zal dit hoogst boeijend geschreven werk eene welkome verschijning zijn. De vertaling is aan eene uitnemende hand toevertrouwd.

UK De vijfde druk van BLOEMEN, gegaard in den lusthof der Vaderlandscbe Poëzy.

Deze vijfde druk zal we.lei- in hetzeWde formaat het licht zien als de vierde druk, doch ik heb, in plaats van het verouderde plaatje: Het Nachtspook, een nieuw plaatje laten graveren doorden Heer W. Steelink, naar eene originele teekening van den Heer Ch. Rochossen, bij een gedicht van den Heer W. J. Hofdijk, getiteld: Het kruis op de heide. Deze niet onaanzienlijke kosten heb ik mij gaarne getroost, waar het een boekje geldt, op hetwelk ik voortdurend zooveel succes geniet als op de Bloemen.

De prijs van den vijfden druk zal weder zijn: met vier staalplaatjes, ingenaaid ƒ 1,50, verk. ƒ1,90; gebonden in rood linnen, verguld op sneê , ƒ2,10 , verk ƒ2,60.

Ik bied deze drie artikelen tot aan de kortaanstaande uitgave bij vooruitbestelling aan met 10°/„ «tra rabat. De premiën van N'. 1 en II zijn 4/3A, 7/6 en 15/12, van N°. III, gesorteerd, 5/4' , 8/7 en 15/12 (de premiebanden berekend tegen 60 cts.)

P. N. van Kampen. [893]

fk hoop in de volgende week uit te geven een oorspronkelijk Iwerk, getiteld :

REISVERHALEN EN INDRUKKEN UIT IERLAND, 'T NOORDEN VAN WALLIS ENZ., door Jhr. Mr. D. F. van Alphen. De particuliere prijs zal zijn ƒ2,90; eene. aanbieding met premiën open ik er niet op; Confraters die er van voor rekening verlangen, kunnen ze bekomen tegen ƒ2,— Netto. Deze voordeehge prijsbepaling is geldig tot ultimo Junij a. Ik kan mij echter met verbinden meer exempl. te leveren als mijne oplage, die met van de grootste is, toelaat. Vóór 1°. Julij a. zal het werk niet in commissie te bekomen zijn.

Die eenig debiet heeft, plaatst ligt een exemplaar, t zij aan een Leesgezelschap, eene Leesinrigting, eene Volksbibliotheek of t. q., en waagt niet veel door slechts één ex. te bestellen.

's Gravenhage, 12 Mei 1869. J. M. van 'i Haaff. [894]

Bij ons ligt ter verzending gereed: _ F W. Hacklünder, GRAVIN PATATZKY. Een verhaal nit de dagen der Parijsche tentoonstelling. Naar het Dmtsch door T. H. de Beer. . Wij geven dit werkje nit in 't formaat der Guldens-Editie, in geïllustreerd omslag en voorzien van een keurig plaatje in het genre van die voor Cremer's Daniël Seis e. a.

De particuliere prijs is ƒ1,—. Daar wij het niet in commissie wenschen te zenden, bieden wij het aan, voor rekening a 70 cts. netto per ex., met premiën 4/3J, 7/6 en 15/12. Na 1°. Juni e. k. is de prijs 80 cts. netto en premie 13/12.

Door doelmatige advertentiën zullen wij het debiet van dit boekje, dat langen tijd verkoopbaar blijft, trachten te bevorderen, terwijl wij ons voor eene bestelling minzaam aanbevelen.

Zuffen, 7 Mei 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [895] jjoor Martinus Nijhoff te 's Gravenhage, wordt deze week ver-

l^Wc'j. K. J. de Jonge, DE OPKOMST VAN HET NEDERL GEZAG IN OOST-INDIE. 4e deel, ook onder den titel: DE OPKOMST V. H. NED. GEZAG OVER JAVA. le deel. 8°. ƒ3,80 verk. ƒ4,75.

Het 3e deel verscheen in 1866. Het thans verschenen deel vormt een werk op zich zeiven compleet en bevat het bestuur van

J. Pz. coen. t898j

Ter verzending ligt gereed: Maronikr, EENVOUDIGE HANDLEIDING BIJ HET GODSDIENST-ONDERWIJS, ƒ 1,30. ƒ1,04.

De schrijver noemt het «een leesboek voor minder ontwikkelden over het ontstaan en den inhoud des Christendoms" Wie er meer dan één ex. van verlangt vrage ze aan.

van Manen , HET GODSDIENSTIG KARAKTER DER NIEUWE

RICHTING, ƒ0,60. ƒ0,48.

Op aanvraag zijn noa exx. verkrijgbaar.

Pécaut's LE OHRISTIANISME LIBERAL.

(Zie Nieuwsbl. n°. 13, advert. 'n°. 635) wordt opgenomen in Bibliotheek van moderne theologie en ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld onder den titel:

CHRIST1SNDOM EN WONDERGELOOF.

Wie om deze schikking zijne vooruitbestelling wensebt terug tc nemen, gelieve dit per eerste couv. te doen. De vooruitbestelling, tegen de bepaalde voorwaarden, blijft tot aan de uitgaaf opengesteld.

Voor mij worden vertalingen gereed gemaakt van : Reuss, HIOB. About, LE PROGRÈS.

JulesFavre.DE L'INFLUENCE DES MOEURS SUR LA LITTÉRATURE. . r.a71

>s Bosch, G. H. van der SCHUTT. [897]

I Tvij ons ligt ter verzenuing gereeu:

Sluiten