Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 19.

16 Mei.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE*1

OP HET

NIEUWSBLAD voor dek BOEKHANDEL

«fcnffer J M VAN 'V HAAFF , te Gravenhage. Inzending van Advertentièn enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie ' van plaatsin-, even ala voor het - Nieuwsblad.» Zonder het „Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

( 1869.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINSS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Following fully; or, Giving ap all for Christ. Second. edilion. ;

London Aangeteekend 13 Mei 1869 , voor J. Bu>lkveld. SUMMER MAINE, HENKY, Ancient law. Tbird edition. London. 1866. Aangeteekend 14 Mei 1869, voor J. Noordendorp. . Zes afgedrukte bladen, zijn vertoond van : NöSSELT FRIEDRICH , Lehrbuch der Weltgeschichte. 14e verb. ■ und verm. Aullage. Breslau 1867. Op 13 Mei 1869, door Y. Rogge. ! Amsterdam, Naraen3 ie Commissie, 13 Mei 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Beekman (H. E.). Zie: Scheliha's Verhandeling.

Bestaan (Het 325jarig) van de apostolische school, thans het gymnasium, te Nijmegen. Rede van Mr. J. B. Kan en dichtstuk van Mr. S J.E.Rau. Utrecht, J. L. Beijers. Gr. 8°. (53 blz.) ƒ0,70.

Blanc (Dr. Henry), Onze gevangenschap in Abessinië. Met eene schets van Koning Theodorus, zijn land en zijn volk. Naar het Engelsch. 5e en 6e an. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Gr. 8 . , (blz. 193-288). Per afl. /.°,'45"

Conscience (Hendrik), Werken van —. 47e en 48e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Roy. 8". (4e deel, blz. 257-320 in 2 kol) Per afl. ƒ0,26.

Deventer (Dr. J. C. van). Zie: Macaulaï.

Groen van Prinsterer (Mr.), Aan de conservatieve partij. III. Conservatieve journalistiek. Amsterdam, H. HSveker. Gr. 8°. (32 blz) ƒ0,40.

Jonge (Jhr. Mr. J. K. J. de), De opkomst van het Nederlandsch j geza» iu Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stnkken uit het oud-koloniaal archief. 4e deel. 's Gravenhage, Amsterdam, | Martinus Nijhoff, Frederik Muller. Gr. 8°. (XVI, CL1II en 321 blz.) Z4'75- !

Jurrius (J.). Zie: Pütz.

Kan (Mr. J. B.). Zie: Bestaan.

Kreenen (Dr. J. J.). Zie: Pütz. „ „u

Lessing (G. E), Nathan der Weise. Ein Dramatisches Gedicht. Mit Inleitnng und Anmerkungen heransgegebcn von P. H. van Moerkerken Neue (Titel) Ansgabe. Sncek, van Druten & Bleeker. Post 8°. (VII en 198 blz.) /O.75-

Macaulay (T. 13), Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. 2c drak. Op nieuw bewerkt door Dr. J. C vaS Deventer. 14e en 15e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Post 8°. (3e dl., blz. 81-240). Per afl. ƒ0,45. Compl. in 20 a 24 afl. of 4 dln.

Moerkerken (P. H. van). Zie: Lessing.

Oosterzee (Prof. J. J. van). De Heidelbergsche catechismus m twee en vijfti» leerredenen. 11e afl. Amsterdam, H. de Hoogh. Roy. 8°. (blz.°493—540). Bij int. ƒ0,25; buiten int. ƒ0,30.

1'olvliet (C. G), Beknopt leerboek der meetkunst, ten dienste van het onderwijs. 2s stukje. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. KI. 8°. (4 en 40 blz. met houtgravuren). ƒ0,35.

Pütz (W.), Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde, onder medewerking van Dr. J. J. Kreenen uit. het Hoogduitseh vertaald en bewerkt door J. Jurrius. 2e herziene en verm. druk. Sneek, van Druten & Bleeker. Post 8°. (XIV en 580 blz.) ƒ2,80. Ge-

Leiddraad bij het onderwijs in de vergelijkende aardrijkskunde. Onder medewerking van Dr. J. J. Kreenen uit het Hoogduitseh vertaald en bewerkt door J. Jurrius. 3e herzi en verm. druk. Als boven. Post 8°. (VII en 234 blz.) fl,10.

Eerste beginselen der vergelijkende aardrijkskunde, als

inleiding tot de werken over vergelijkende aardrijkskunde. Een beknopt leerboek voor de burgerscholen en de hoogste klassen der lagere scholen. Met 13 schetskaarten. 2e herz. en verm. druk. Als boven Post 8°. (VIII en 110 blz. roet gravnren m den tekst).ƒ 0,50. Raad van State. Administratieve geschillen van bestuur. 9e deel. Blad 1—4. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (blz. 1—64). Per blad ƒ0,25. Rau (Mr. S. J. E.). Zie: Bestaan.

Reisgids (Nieuwe) door Nederland. Met reiskaart. Arnhem, J. Voltelen. Post 8°. (66 blz. met gelith. gekl. uitsl. kaart). ƒ0,40.

Scheliha's (von) Verhandeling over kustverdediging. (Gegrond op de ondervinding der Zuidelijke ingenieurs cn getrokken uit de offle.

rapporten der Noordelijke marine gedurende den Amerikaanschen oorlog, van 1861—1865). Vertaald door den kapitein der Genie H E ' Beekman. Met 8 platen. Amsterdam, C. L. Brinkman. Gr. 8°. (4 en 193 blz. cn 8 gelith. gekl. uitsl. platen). ƒ3,90. Siie (Eugène) De verborgenheden van Parijs. 2e deel, 3e afl. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8'. (blz. 97-144 in 2 kol.) ƒ0,35.

Ter perse:

Vooruitgang en kennis op historisch gebied en de democratie in Amerika, door John Lothrop Motleï. Rotterdam, H. Nijgh.

AD VERTE NT I ë N.

J. M. tan 't Haaef vraagt: 693 Verzameling v. wetten, enz. betref, de belastingen en accijnsen. 1850-1866.

697 Mr. A. Oudeman , Burg. regtsvordering. 3 dln. 3e druk. (Nieuw).

698 v. Lennep, Onze voorouders. Gebonden.

699 Elisabeth Musch. »

700 Ue pleegzoon. •

701 Cremer, Anna Rooze. Zindelijk.

702 Weekblad van het regt. Jaargang. 1863—68.

703 Bilderdijk's Werken. Compleet. Nieuw.

704 Lehmans en Mulder, Hebr. woordenb. 3 eix. \ f 4,—.

705 Waterman, Hebr. oefen 4 en. a ƒ 0,50.

706 Godgeleerde Bijdragen. 1867.

707 Thackeray, De Newcomes. | 708 Fskytao, Het verloren handschrift. ! 709 Vaillant, Handb. gem. administratie. | 710 Auerbach, Op de hoogte. Nieuw of ond. ! 711 La Maison Rustique au XlXe siècle. Eerste uitgave. 1 712 Bosscha, Neêrlands heldendaden te land.

713 Susan, Holl.-Duitsch, Duitsch-Holl. woordenboek. Nienw. ! 714 Dickens, David Copperlicld;— Nicolaas Nickleby;— Barnaby Ra(]ge. _ pickwick papers; — Slechte tijden, en Kleine Dora. Ed. KrusemaN.

Biedt aan:

i 295 Bilderdijk, Bloemlcz. üitg. v.Goor.Gedeelt.opengesn. i. 2,70. ' 297 v. Lennep, Uithangteekens. Bijna nieuw. . . . - 5,75.

298 Soulosser , Wereldgeschiedenis. 2e druk. Geb. Nienw. Meestbiedende.

299 Hoekstra, Geloof des harten. 2e druk. Geb. Nieuw. Idem. | 300 Grondslag, wezen en openbaring van het

godsdienstig geloof. Gebonden. Nienw. Idem.

301 Revue des deux Mondes. 1869. Nieuw -15,—.

; 302 Stieler's Hand-Atlas in 84 kaarten. 1868. Juchtleder.

Nieuw - " 80, .

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verznlmen bij Aanvragen of i Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Bios. op te geven.

De Uitgever. [907]

7 AH deelen zeer goede ROMANS, geschikt voor LeesbiblioóUUtheek, worden te koop aangeboden.

Aanvragen franco, ouder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [908]

IN EEN BOEKHANDEL, waaraan eene uitgebreide Boek- en Handelsdrukkerij is verbonden, wordt ten spoedigste gevraagd een JONG MENSCH, liefst die minstens een paar jaren in het vak is werkzaam geweest. Salaris naar bekwaamheid.

Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. t909j

pr worden gevraagd: een bekwaam BOEKDRUKKER, tevens JLjZETTER, om als Meeaterknecht op eene kleine Drukkerij, tegen hoog loon, werkzaam te zijn; alsmede een BOEKBINDER die zijn vak verstaat; beiden van de P. G. Bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag mogen niet ontbreken. \ | Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, tM> . i den Uitgever dezes.

Sluiten