Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

314 Tichler, Hnldrich Zwingli. 2 dln. ....... 2,—. '

315 Ben schat van kennis. In heel linnen. Met titel. 3 exx. - 3,—. i 310 Hofdijk, Vóór 300 jaren. Afl. 1—8. 4 exx. ... - 3,—.

317 Gaos, Handboek der heelkunde. 4 dln - »,—

318 v. Lennep, Vermakelijke Latijnsche spraakk. 8 exx. . - »,5U. 310 Godgeleerde Bijdragen. 1869. (Nieuw). Voor de helft <

van den boekverkoopersprijs. ,

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of ,

Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Bios. op

te geven. _.. i

De Uitgever. [924]

GEVRAAGD EENE GEBRUIKTE SNELPERS, in goeden staat.

Opgaaf van maker, grootte en prijs wordt verzocht.

Adres: Chs. Kocken, Uitgever der Soerabaya Courant,

Java. [925]

FONDS VEILING. — TERUGVRAAG. t\e ondergeteekende, voornemens in de maand Augustus dezes jaars Dzijn Fonds te laten verkoopen, verzoekt HH. Confraters, hem onverwijld, immers vóór 1°. Junij e. k. terug te zenden de artikelen die zij (ook van dit jaar) nog in commissie hebben. Wat op dien datum niet ontvangen is, wordt beschouwd als voor rekening gehouden. . .

Inmiddels kunnen voortdurend, tot aan den dag der verkooping, aanvragen voor rekening, alsmede opgaven van inteekenaren op de werken van Bosscha en Uilkens worden ingezonden.

Leeuwarden, 8 Mei 1869. G. T. N. Sueingar. [926]

ROMANS TE KOOP. 270 deelen Holl., 736 dln. Fransche, 298 dln. Engelsche. Zindelijk gelezen. Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. J>"'j

Een jongeling, van 16 jaar oud, P. G. , bekend met de nieuwere talen en ook met de .winkelartikelen" in den Bockhandel, zoekt eene gelegenheid om als inwonend Leerling geplaatst te worden. , Nadere inforraatiën verkrijgbaar bij den Heer G. L. üonke te Amsterdam. -928J

i-.e Weduwe Samot, Uitgeefster, woont thans: Hoflaan, KraUlingen, waarvan HH. Confraters nota gelieven te nemen. Kralingen, 10 Mei 1869. [929]

KERKELIJKE COURANT, rys Kerkelijke Courant zal met 1° Julij a. s. verschijnen in Ugrooter formaat, met behoud van den abonneraents-prijs van ƒ6,50 partic.

Eene nieuwe Rubriek , houdende een beredeneerd Overzigt van het nieuwst verschenen op Theologisch en Letterkundig gebied, zal er in worden geopend, weshalve HH. Uitgevers beleefdelijk worden verzocht van hnnne nieuwste uitgaven een Exemplaar ter besprekng te willen toezenden aan het adres van Gebboüders Muller te 's Hertogenbosch.

Advèrtentiën gelieve men, als gewoonlijk, te blijven inzenden aan J. M. van 't Haaff te 's Gravenhage. [930j

SPOORWEGKAART VAN NEDERLAND. 1869. Partic. prijs ƒ0,30. iirordt tot ult°. Jnnij aangeboden a 20 ct. netto, met premiën W7/6, 15/12.

HH. Boekhandelaren die van dit zeer verkoopbare artikel m A . 1 . een getalletje bij aanbieding ontvingen, kunnen de nog bij hun voorhandene ex. van vroegere jaren gratis inruilen tegen nieuwe, eene conditie die ook voor het vervolg blijft bestaan.

Amsterdam, Mei 1869. Seïffardt's Boekhandel. [931]

Bernoulli's VADE MECUM, 3e druk. rn antwoord op de vele aanvragen, diene dat de 3e aflevering lnu binnen weinige weken verzonden wordt, en het boek dan verder met den raeesten spoed wordt voltooid. Omstandigheden buiten onzen wil, gaven, zeer tot ons leedwezen , aanleiding tot deze langdurige

"00?'^ Ritter, THEORIE DER KAP- EN BRUG-CONSTRUCTIES, door van Gendt, verschijnt eerstdaags de le aflevering. Amsterdam, 15 Mei 1869. Ten Brink & de Vries. [932^

pKLIX BATEL OU LA HOLLANDE A JAVA, par Jules JT Babut.

Dit belangrijke werk, dat thans reeds door de bnitenlandsche en Nederlandsche pers is besproken , en waarvan de uitgave door allen die op de hoogte van dc Indische vraagstukken zijn met belangstelling

wordt te gemoct gezien, zal waarschijnlijk tegen het einde dezer

maand bii ons verschijnen.

Op onze voorjaarsreis hebben wij bereids FETiIX BATEL aangeboden. Aan de Confraters in die steden , welke w,j nog met hebben bezocht, berigten wij bij deze de voorwaarden van vooruitbestelling, die 31 Mei zijn vervallen:

Part. prijs der 2 dln. f6.—, bij aanbieding ƒ 4 50. Premien 7/6A, 14/12 en voor Oost-Indië premiën 7/6 en ^/li.

Daar wn van dit boek een buitengewoon debiet verwachten cn ook aan de aanvragen uit het buitenland achtervolgens zal moeten worden voldaan, zullen geen Ex. vroeger in commissie kunnen worden gezonden , dan veertien dagen na de verschijning van het werK. 'sHage, 18 Mei 1869. Gebr. Belinfante. [933]

Bij ons ligt ter verzending gereed: 1? W. Hacklünder, GRAVIN PATATZKY. Een verhaal uit de dagen der Parijsche tentoonstelling. Naar het Duitsch door T. H. de Beer. . Wij geven dit werkje uit in 't formaat der Guldens-Editie, in geïllustreerd omslag en voorzien van een keurig plaatje in het genre van die voor Cremër's Daniël Seis e. a. _

De particuliere prijs is ƒ1,— Daar wij het me in commissie wenschen te zenden, bieden wij het aan, voor rekening ï 70 cts. netto per ex., met premiën 4/3}, 7/6 en 15/12. Na 1°. Juni e. k. is de prijs 80 cts. netto en premie 13/12. .

Door doelmatige advèrtentiën zullen wij het debiet van dit boekje, dat langen tijd verkoopbaar blijft, trachten te bevorderen, terwijl wij ons voor eene bestelling minzaam aanbevelen.

Zulfen, 7 Mei 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [934]

Binnen weinige dagen is ter verzending gereed: Ca. Diokens, SCHETSEN EN VERHALEN. Een deel gr 8° met vignet (p. m. 20 blad druks). Part. prijs ƒ8,— , netto/'2,40. Bij aanbieding netto ƒ2,10. Premie 4/3}, 7/6. _ Dit werk 30 juweeltjes van Dickens bevattende, 19 door eene bekwame hand meesterlijk vertaald. Op keurig velin zéér compres gedrukt, (41 regels per pagina) beantwoordt de uitvoering volkomen aan den uitstekenden iahoud. Behalve leesgezelschappen en leesbibliotheken zullen ongetwijfeld vele koopers van Dickens werken zich dit boek aanschaffen. Voor zoo ver het mogelijk is zend ik dit werk ook in commissie; maar in de eerste plaats aan hen die van deze aanbieding gebruik maken. Tevens verzoek ik u mij op te geven het getal

SCHETS^VAn"1 DEN GOEDEN OUDEN TIJD DER KAAPKOLONIE, . .. ...

benevens het bedrag van vrijwillige giften, aangezien van alle giften verantwoording gedaan wordt in het boekje zelf, en dit heden ter perse gaat. , ....

Uwe aanvrage vóór 22 Mei te gemoet ziende, met achting, Rotterdam, Uw Dw. Dienaar,

14 Mei 1869. Hendrik Altmann. [935]

-nfl S. Giltjes, te Helder, ligt ter perse, om binnen weinige dagen Dhet licht te zien, eene zeer belangrijke brochure; het is een woord gerigt aan de Kiezers voor Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal in Nederland; met een woord vooraf tot aanbeve mg van het Bestuur der Centrale Kiesverecniging in het Kiesdistrict Alkmaar. Ze beslaat twee vel druks en is getiteld :

DE GEMENGDE SCHOOL FN NEDERLAND. Praktisch beschouwd door J. H. W. Slanqkn, Hoofdonderwijzer te Schagen. Bij inteekening ƒ0,25. Buiten inteekening ƒ0,30. Ter verspreiding, door Kiczersvereenigingen of belangstellende particulieren, bij 50- of lOOtallcn & ƒ0,20. Rabat 25°/0.

Wordt alleen op aanvrage in commissie gezonden. $CS» De ongave van het aantal inteekenaren gelieve men in te zenden vóór 25 Mei a.s., aan den Uitgever voornoemd. Voorts is ter Steendrukkerij van S. Giltjes, te Helder, van dc

AMMLlTrI'É-VRIJKORPS-MARSCH, voor Piano, door C. A. Bekker. Prijs ƒ0,55, verk. ƒ0,75.

Wordt alleen op aanvrage in comm. gezonden. lajoj

S jk hoop in deze week uit te geven een oorspronkelijk werk, I lgetiteld:

: REISVERHALEN EN INDRUKKEN UIT IERLAND, 'T NOORDEN VAN WALLIS ENZ., door Jhr. Mr. D. F. van Alphen. 1 De particuliere prijs zal zijn ƒ2,90; eene aanbieding met premiën open ik er niet op; Confraters die er van voor rekening verlan■ een kunnen ze bekomen tegen ƒ2,— Netto. Deze voordeeligc prijs. bepaling is geldig tot ultimo J un ij a. Ik kan mij echter niet ver, binden meer cxempl. te leveren als mijne oplage, die niet van ue L grootste is, toelaat. Vóór 1°. Julij a. zal het werk met in commissie

9 te DkTeoV'tebiet beeft, plaatst ligt een exemplaar, 't zij aan een Leesgezelschap, eene Leesinrigting, eene Volksbibliotheek of t. q., en waagt niet veel door slechts ée'n ex. te bestellen. ; 's Gravenhage, 18 Mei 1869. j. M. van 't Iïaafe. [937]

Sluiten