Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. 21.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL.

De üitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zou-

«et, geschiedt door j. m. tas 'i haaff te DONDERDAG /2.25 per 3/m. De prijs der Advert. voor Gea-

'i Gravenhage, aan wien men de Advertentiën, ' bonneerden, van 1—7 regels 60 Cts.; iedere regel meer

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te 27 Jlgj 1869 5 CtS' 0pIiame 3//2 m' Advertentiën ™n Niet"Geabonn-

zenden. Alle briefporten komen op rekening der in- ' of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts.

zenders, per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Fereeniglng ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur, voldoende aan art. 37 van het Keglement, heeft de- eer de leden uit te noodigen om vóór 20 Juni e. k. aan den Secretaris opgave te doen van die voorstellen, waarvan zij de behandeling wensehen in de aanstaande Algemeene Vergadering.

Tevens wordt den leden herinnerd, dat de opgave van candidaten voor het lidmaatschap moet geschieden schriftelijk, regtstreeks of door tusschenkomst van den provincialen correspondent aan het Bestuur, tijdig genoeg om hunne namen op de punten van deliberatie te plaatsen en naar hunne bevoegdheid onderzoek te doen.

Namens het Bestuur voornoemd, Amsterdam, W. H. Kibbebgeb, Voorzitter.

15 Mei 1869. J. C. Loman Jb., Secretaris.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

BRACEBRIDGB HEMYNG, A girl of the period her fortunes and misfortunes. London. Aangeteekend 21 Mei 1869, voor W. H. Kirberger , ten behoeve van Is. As. Nijhoff & Zoon , te Arnhem.

COQUEREL fils, ATHANASE, Histoire dn Cre'do. Paris 1869. Aangeteekend 19 Mei 1869, voor H. W. Moou.

HACKLaNDER, Y. W., Unter den püpstlichen Zuaven. Uit «Die illustrirte Welt." Heft 9 und folgende von 1869. Aangeteekend 23 Mei 1869, voor Erven Loosjes.

M&H L, JOACHIM, Fanny. Altona 1869. Aangeteekend 21 Mei 1869, voor C. van deel Post Jr.

PRESSENSÉ, E. DE, La vraie liberté. Quatre disconrs. Paris. Aangeteekend 20 Mei 18G9, voor Scheltema & Holkema.

SCHMIDT, FERDINAND, Torqtiato Tasso's Befreites Jernsalem. Nene Ausgabe. Leipzig. 'Aangeteekend 21 Mei 1869, voor P. M. van der Made, ten behoeve van J. vanEgmond Jr. , te Arnhem. Amsterdam, Namens de Commissie ,

25 Mei 1869. C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in flederland.

Aa (A. J. van der), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eeoigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K. J. R. van Harderwijk, vervolgd door Dr. G. D. J. Schotel. Aft. 164—166. Haarlem, J. J. van Bredcrode. 8°. (Letter M. blz. 1217—1268 (einde). Myle—Muyt. Register, titel en omslag. — Letter P. blz. 257—288. Phelsum—Pieter. — Letter R. blz. 49—112. Raland—Reael. — Letter S. blz. 1—32. Saab— Salm-Salm). Per af!, ƒ0,60; buiten inteek. ƒ0,80.

Hetzelfde werk in 4°. Met portretten. Ad.

201—204. (Letter M. blz. 373—391.in 2 kol. Myle—Muyt. Register, titel, omslag en gelith. portret. — Letter P. blz. 77—84 in 2 kol. Peyster—Pier. — Letter R. blz. 21—44 in 2 kol. Rampen—Reede. — Letter S. blz. 1—8 in 2 kol. Saab—Salis). Per afl. ƒ0,60.

Alewijn (P. Opperdoes), Historische politische herinneringen en daarmede in verband staande beschouwingen; aan de beoordeeling der Nederlandsche natie onderworpen. Utrecht, C van der Post Jr. 8°. (48 blz.) . ƒ0,40.

Alphen (D. F. van), Reisverhalen en indrukken uit Ierland, 't Noorden van Wallis enz. Een dagboek, met aanteekeningen.'s Gravenhage, J. M. van 't Haaff. Post 8°. (VIII, 336 en 2 blz.) ƒ 2,90.

Apostatus , De geloofspest en de openbare school, naar aanleiding van: «Waarom richt men te Breda op eene bijzondere katholieke school voor jongelingen?" door J. W. Breda. (J. J. van Turnhout.) Amsterdam, Johs. W. Braan. 8°. (31 blz.) ƒ0,25.

Archives du musée Teyler. 2me vol. Fascicuies premier et deoxième. Harlem , Héritiers Loosjes. Imp. 8°. (8 en 151 blz. met 31 uitslaande gelith. platen). ƒ2,—.

BaaRSCHERS (H.), Kinderbrieven. Leesboek voor de lagere scholen, ter bevordering van een duidelijken en ongekunstelden briefstijl. 2e vermeerderde druk. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. KI. 8°. (62 blz.) ƒ0,20. Bibliotheek (Geneeskundige), onder redactie van P. C. Tijken. 3e jaarg. 1868. 6e stuk. — Handboek der theoret. en kliu. percussie en auscultatie, van een histor. en krit. standpunt bewerkt door Paul Niemeijer, en in het Nederl. vert. door S. Sr. Coronel. Ie deel, 7e stuk. Over de duistere vormen der hersenziekten en daarmede verwante stoornissen der verstandelijke vermogens, door Forbes Winslow. 4e vermeerderde uitgave. Uit het Enaelsch vertaald door Dr. J. C. ten Noever de Brauw. Ie stuk. Tiel, H. C. A. Campagne. 8°. (11 en 222 blz.; 8 en blz. 1— 224). ƒ10.-. Hiermede is de 3e jaargang compleet. Burgmüller (F. R.), De kleine dansmeester. Twintig gemakkelijke dansen voor de piano-forte. 2e deel. Rotterdam , Hendrik Altmann. Langw. 4°. (20 blz. muziek). In geïll. omslag. ƒ0,60. Bijbel (De), door Martin Luther. Met voorreden, inleidingen en kantteekeningen , onder bewerking en toezicht van H. R. Bosch , en met een inleidend woord van Ludw. C. Lentz. 87e—92e afl. Amsterdam , D. Allart. Fol. (O. T. blz. 225—244 in 2 kol. met een staalgrav.) Per afl. ƒ0,10. Bijdragen (Bouwkundige), uitgeg. door de Maatschappij: Tot bevordering der bouwkunst. Onder red. van J. H. Leliman, H. M. Tetar van Elven en N. S. Caliseh. 16e deel. 5e stuk. (Blad 24— 29). Amsterdam, L. van Bakkenes & C°. Gr. 4°. (kolom 351—446 met uitslaande gelith. plaat 18—21). Voor de leden ƒ0,50; voor niet leden ƒ1.50. Conscience (H.), Werken. Platen-album. 9e afl. Leiden, A. W.

Sïjthoff. Imp. 83. (6 pltn. gegrav. op steen.) In geill. omsl. ƒ0,25. DiCKENS-editie. 45e afl. Dombey en Zoon. II. Schiedam , H. A. M.

Roelants. 12». (blz. 97—160). In geill. omslag. ƒ0,30. Encycl opaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Wiokler Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 4e aft. Amsterdam, C L. Brinkman. Roy. 8°. (blz. 145—192, in 2 kol met een uitslaande plaat en in den tekst gedrukte hontgrav.) ƒ0.30. Faber (J. G. A.), De Hondsbossche en duinen tot Petten. Met een kaartje. Purmerende, J. Schnitemaker. KI. 8°. (40 blz. met een uitslaande gelith. kaart). ƒ0,60. Francis (F.. A. J.), Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok. Utrecht, Kemink & Zoon. 8=. (36 blz.) ƒ0,50. Genestet (P. A. de) , Dichtwerken. Met portret en facsimile. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C P. Tiele. 13e—15e < afl. Amsterdam, Gebr. Kraay. Roy. 8". (Deel II blz. 33—128).

Per afl. ƒ0,35. Geschiedenis (Nederlands) en volksleven in schetsen door J. van Lennep, W. Moll en J. ter Gouw. Staalgravuren naar de schilderijen van de historische galerij der maatschappij Arti et Amieitiae. Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. 25e—27e afl. Leiden , A. W. Sythoff. Fol. (12 blz. tekst met 3 staalgrav.) Per afl. ƒ0,75; op Chineesch papier fl,l*i* Giacometti (Paolo) , Marie Antoinette. Historisch drama in 5 bedrijven , met een voor- en naspel, eipresselijk geschreven voor Madame Ristori. (In het Hollandsch bewerkt door A. J. van Tetroode). 's Gravenhage, W. Carpentier (A. J. van Tetroode). KI. 8°. (20 blz.) f0,25. Hacklünder (F. W.), Gravin Patatzky. Een verhaal uit de dagen der Parijsche tentoonstelling. Naar het Duitsch door T. H. de Beer. Zutfen, J. H. A. Wansleven en Zoon. Br. kl. 8°. (176 blz. met een gelith. plaat). In geïll. omslag. ƒ1,—.

Heemskerck (Johan van), Batavischo Arcadia. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door W. P. Wolters en H. C. Rogge. Amsterdam, Y. Rogge. Postf. (16, 170 en 3 blz.) ƒ1,50. Heije's Volksdichten. Ie afl. De bundel van vrijen. Amsterdam, G. L. Fnnke. Postf. (48 blz.) In geïll. omslag. ƒ0,25. (Compleet in 12 bundels) bij inteekening ƒ2,50. Hezenmans (J. C. A.), Schetsen uit onze staats- en kerk-geschiedenis. Ie Bundel, 'sHertogenbosch. Henri Bogaerts. 8°. (2 en 223 blz.) /!>—• Conipl. in 6 deelen (per 3 dln. verkrijgb.)

Sluiten