Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

Hom (H. le), De mensen in de voorwereld. Zijn leven, gewoonten en gebruiken verklaard uit de overblijfselen van kunst en arbeid. Naar de 2e Fransche uitgave bewerkt door li. M. C. van Oosterzee. 2e afl. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Roy. 8°. (blz. 65—112 met 2 gelith. platen en in den tekst gedr. houtgrav.)

ƒ0,50.

Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 8e afl. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 8». (2 en 24 blz. en blz. 349—417) ƒ 0,35; voor de inteekenaren op »Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied.» ƒ 0,48.

Knottenbelt (W. C), De kerkvisitatie en eenige andere zaken, naar aanleiding van Dr. A. Kuijper's kerkvisitatie te Utrecht in 1868, geschiedkundig toegelicht. Leiden, S. C. van Doesbnrgh. Postf. (8 en 105 blz.) ƒ0,95.

Küblek (Mevr. M. S.), Een boek voor moeders, en voor haar, die het zullen worden. Naar het Hoogduitseh door F. A. G. Holtkamp. Ie afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Postf. (18 blz. en blz. 1—44). ƒ0,35. Compleet in 8 afl. (h 48 blz.)

Laurillard (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des j'aars. 7e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (blz. 193—224). ƒ0,25.

Letterkunde (Oud-Christelijke). De geschriften der apostolische vaders, bewerkt door A. C. Duker en W. C. van Manen. Ie afl. Brief van Barnabas. Amsterdam, C. L. Brinkman. Postf. (blz. 1—96).

ƒ0,75.

Compleet in 5 a 6 afl. (a 96 blz.) Meesterstukken (De) der buitenlandsche letterkunde, vertaald en opgehelderd door I. G. van Deventer, H. Kern, J. J. L. ten Kate e. a. 18e—19e afl. (Torquato Tasso's Jeruzalem verlost). Amsterdam, G. L. Funke. 12°. (Deel II, blz. 1—144). Per afl. ƒ0,25. Miquel (F. A. Guil.), Annales Musei botanici Lugduno-Batavi. Tom. IV. Fasciculus VI. Amstelodami, Traiecti ad Rhenum; C.G. van der Post, C. van der Post Jm. Folio. (4 blz. en blz. 161—192 met gelith. plaat in kleuren. N°. 4—6.) ƒ 3,—.

Moll (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming. 2e deel, 3e stuk. Utrecht, Kemink&Zoon. 8°. (14 en 376 blz.) ƒ 3,75. Nagedachtenis (Ter) van Dr. G. Simons. Amsterdam, J. H. & G. van Heteren. 8°. (18 en 37 blz.) ƒ0,75; best papier ƒ1,—. Nippold(F.), De Christelijke wereld der laatste halve eeuw. (1814— 1867). Historische tafereelen, voor Nederland bewerkt door C. E. van Koetsveld. 3e afl. 's Gravenhage , Erven Thierrv & Mensing. 8°. (blz. 157—236). * ƒ0,75.

Oosterzee (J. J. van) , De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen. 11e afl. Amsterdam, H. de Hoogh. Eov. 8°. (blz. 493—540). Bij inteekening ƒ 0,25 ; buiten inteekening ƒ 0,30. Raad van State. Administratieve geschillen van bestuur. 9e deel. Blad 1—4. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (blz. 1—64). Per blad ƒ0,25. Sagittarius Parlementaire portretten. De aftredende helft van de tweede kamer der Staten-Generaal. Amsterdam , Loman & Verster Roy. 8°. (160 blz.) ƒ1,25. Sceiaepman, (H. J. A. M.), Het lied des Konings. Een gedicht.

Amsterdam, C. L. van Langenhnysen. 8°. (10 en 22 blz.) ƒ0,40. Schlossek (F. C.), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel)uitgave. 37e—38e afl. Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8°. (Deel V blz. 97—192). Per afl. ƒ0,18. SltPANOY E&E2IOY IJEPI TYNAIKEISINIIA9SW. Sorani Ephesii liber de muliebribus Affectionibus. Recensnit etLatine interpretatus est Franciscus Zacharias Ermerins. Trajecti ad Rhenum, Kemink et Filium. 8°. (121 en 304 blz.) ƒ4,75. Sue (Eugène), De verborgenheden van Parijs. 2e deel, 3e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 97—144 iu 2 kol.) ƒ0,35.' Uit het leven. Schetsen uit de achterbuurten. (Door K. van Belkum). Gedrukt bij G. T. N. Suringar te Leeuwarden voor rekening van de vereeniging «Christelijk Hulpbetoon.-/ (Verkrijgb. bij W. Eekhoff te Leeuwarden). 12°. (10 en 156 blz.) ƒ1,—. Verhandeling der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 4e deel. Met een plan. Amsterdam, C. G. van der Post. 4°. (4, 56, 22 en 121 blz. met een uitslaande tabel en gelith. kaart in kleuren). ƒ4,60. Voltelen's nieuwe reisgids door Nederland. Met reiskaart. Arnhem, J. Voltelen. Postf. (60 blz. met een uitslaande gelith. kaart iu kleuren). f0,40. Vondel (Joost van den), Vier treurspelen. N°. 2 Peter en Pauwels, benevens den lierzang de Kruisbergh, voorzien van eene inleiding, behelzende eene studie op des dichters terug-tred tot de moederkerk, en van eene nareden, door P. J. Koets, met bijlagen uitgegeven door J. A. Alberdingk Thym. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 8°. (6 en 124 blz.) ƒ0 80

terdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 97—144 iu 2 kol.) ƒ0,35.1

Agricultnral, Edncational, and Religious, a general view of the

United States, including every departrnent of the National and

State Government, together wilh a brief account of foreign states,

&c. &c. 8°. 16 sh. Cabey Lea (M.), A Manual of Photography, intended as a Text-

book for Beginners, and a Book of Reference for advanced Pho-

tographers. 8°. 15 sh. Dean (Amos), The History of Civilization. In 7 vols. Vols. 1 and

2. 8°. 18 sh. each. Dodge (E.), The Evidences of Christianity, with Introduction on

the Eiistence of God and the Immortality of the Soul. 12°. 7 sh., 6 d. Kneeland (S.), Annualof Scientiflc Discovery for 1869.12°. 7 sh., 6 d. Martineau (James), Essays Philosophical and Theological. Second

Series. 8°. 10 sh., 6 d. Murray (W. H. H.), Adventures in the Wilderness, or Camp Life

in the Adirondacks. Illustrated. 16°. 7 sh., 6 d. Nevius (Rev. John L.), China and the Chinese. A general descrip-

tion of the Country and its Inhabitants, its Civilization and Fora

of Government. Its Religious and Soeial Institntions. Its Inter-

conrse with other Nations; and its present Condition and Prospects.

With a Map and Illustrations. Post 8°. 8 sh., 6 d. Perry (Amos),, Carthage and Tnnis. Past and Present. 8°. 18 sh. Planchette, or the Despair of Science, being a Full Account of

Modern Spiritualism, its Phenomena, and the Varions Theories

regarding it, with a Survey of French Spiritism. Sq. 18°. 6 sh. Soott (Genio C), Fishing in American "Waters. With one hundred

and seventy Illustrations. Post 8°. 14 sh, Simpson, The Shortest Route to California. Illustrated by a History

of Explorations of the great Basin of Utah. 8°. 6 sh. Stearns (Charles W.), The Shakespeare Treasury of Wisdom and

knowledge. Post 8°. 9 sh.

Prospectassen en Inteekenlijsten:

Van.- Gods vinger in de geschiedenis van den tachtigjarigen oorlog, door P. Vergeks, Schrijver van «de Turfdrager van Haarlem." Met 4 platen in kleurendruk. In 6 maandel. afl. Utrecht, J. H. van Peursem. « Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur, door Eugen. Gugel, Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. Met 500 in den tekst opgenomen figuren. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon.

Voornaamste Uitgaven in Amerika.

Beach (Alfred E.), The Pneumatic Despatch. With Illustrations 8°. 7 sh., 6 d.

Camp (David N.), The American Year Book and National Register 1869. Astronomical, Historical, Political, Financial, Commercial,

In deu laatsten tijd bleek mij, bij herhaling, dat sommige Confraters in den waan verkeeren dat het Zondagsblad niet in handen komt van AL de bezitters van het Nieuwsblad, en zij daarom bij voorkeur hunne Advertentiën in het laatstgenoemde plaatsen. Dit is niet juist begrepen : noch het Nieuwsblad noch het Zondagsblad worden apart geleverd: die het eene ontvangt krijgt ontegenzeggelijk ook het andere: mijne onderneming zon anders een halve maatregel zijn geweest en dit heb ik getracht te voorkomen ; preferentie behoeft niet te bestaan , de Advertentiën van beiden komen in handen van dezelfde lezers.

De lljtgever.

»

ADVERTENTIËN.

0

ONGEBONDEN VERKOOPING.

Op Donderdag den 3den Juni aanst. zal in het Lokaal Eensgezindheid op het Spni te Amsterdam worden geveild: eene BELANGRIJKE VERZAMELING FONDSARTIKELEN, waaronder voorkomen die van de Heeren H. Gëertsema Jr. te Groningen en Hendrik Altmann te Rotterdam.

De Katalogus is heden verzonden en blijft voor belangstellenden verkrijgbaar bij

Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. 13 Mei 1869. H. J. van Kesteren en J. W. Schleijek. [960]

J. M. van 't Haaff vraagt:

755 van Lennep, Pleegzoon. Geb. in blaauwe bandjes.

756 ■ ■ Roos van Dekema. Id.

757 Ferd. Huyck. Id.

758 Elis. Musch. Id.

759 Verhalen (XX). Id.

760 Weekblad van het Regt. Jaarg. 1842, 43, 44, 53, 54, 55, 56 57

761 de Veer, Trouringh.

762 Diokens, Ccpperfield; — Barnaby Rudge; — Pickwick papers; — Slechte tijden; — Kleine Dora. Éd. Kruseman.

763 Rietstap, Handboek der wapenkunde.

764 Tollens, Dichtwerken, Liefst gebonden.

Sluiten