Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

Bond , werd allereerst mededeeling gedaan der optreding van de nieow benoemde Bestuursleden. Nadat de HH. Kirberger en van der Made hunne benoeming in de laatste jaarlijksche vergadering Wpaald hadden afgewezen en de HH. J. M. Binger en A. J. Enschedé waren afgetreden, werden in" de vergadering van 22 Maart de HH. Kirberger en van der Made op nienw verkozen, en deze namen op aandrang der Vergadering de betrekking van Bestuurders toen onder eenige reserve op zich.

In eene later gehouden bijeenkomst van het Bestuur werden de betrekkingen onderling geregeld en is dit nu samengesteld uit de heeren W. H. Kirbbrgkr, President, J. H. Laarman, Vice • President, J. C. Westerman, Secretaris, P. M. van derMade, Vice-Secretaris en J. M. Portielje, Penningmeester.

Na voorlezing der ingekomen missive van het Typographen-Bond , begeleid door eene circulaire, die aan de Boekdrukkers-Patroons zou gezonden zijn, met een ontwerp-tarief van zetloon in Nederland, werd een concept-antwoord ter kennis van de Vergadering gebracht, hetwelk na toelichting en bespreking met algemeene stemmen werd aangenomen. De missive en het antwoord zijn van den volgenden inhoud:

Amsterdam, 7 Mei 1869.

Mijne Heeren !

Het kan U niet onbekend zijn , dat het doel van de Nederlandsche Typographen-Bond is:

«het algemeen belang van de beoefenaars der typographie en aanverwante vakken door alle gepitste en wettige middelen op geoorloofde wijze, te bevorderen. »

Het zal U voorzeker niet onverschillig zijn, welke gepaste middelen door ons worden aangewend, ter bevordering van dit doel; wij van onzen kant achten alle middelen , 'waarbij niet de grootst mogelijke zamerwerking tnssehen heeren Patroons en gezellen wordt in acht genomen, in den regel ongepast en slechts dan bruikbaar, wanneer zamenwerking op onwil van heeren Patroons zou afstuiten.

Onder de middelen ter bevordering van het algemeen belang, is ons het voorstellen van eenheidsprijzen bij de berekening der typographische arbeid aanbevelenswaardig voorgekomen.

In nevensgaand ontwerp bieden wij U zulk een voorstel tot overweging aan.

Daarbij verzoeken wij U ons met uwe ondervinding ter hulp te komen, om uit deze allesbehalve onverbeterlijke regelen, te geraken tot een de meerderheid bevredigende grondslag.

Wij verzonden dezer dagen dat ontwerp met bijliggende circulaire aan Boekdrukkers-Patroons.

UEd. ziet daaruit, dat wij voornemens zijn in eenezamenkorastmet heeren Patroons de algemeene belangen te bespreken , en reeds ontvingen wij uit verschillende provinciën herigten van deelneming van heeren Patroons aan die bijeenkomst.

Moge onder Gods zegen ook uwe medewerking aanleiding geven tot eene zamenwerking tusschen heeren Patroons en gezellen, als waarvan tot nog toe het voorbeeld niet is gegeven, en zoo doende de aloude roem van Neêrlands eendragt en nijverheid vermeerderd worden.

Voor het Hoofdbestuur van den Nederl. Typographen-Bond ,

iget.) P. Werthweijn , Presid. * C. A. J. Geesink , Secr. Aan de Nederlandsche Vereeniging van Boekdrukkers-Patroons te Amsterdam.

Aan het Hoofdbestuur van het Nederl. Typographen-Bond. M. H.!

De Nederlandsche Vereeniging van Boekdrukkers-Patroons heeft uwe missive dd. 7 Mei jl. ontvangen en overwogen.

Zij moet beginnen met hare verwondering te betuigen , dat uw Bond zich op nieuw tot haar wendt en nu met een verzoek, zoo als dit in zijne missive is uitgedrukt. Nadat toch de Nederl. Vereeniging van Boekdrukkers-Patroons geoordeeld had, dat uw Bond de blijken heeft gegeven , in staat te zijn zich zelf te kunnen helpen, gaf zij U bij missive van 6 April te kennen, dat de door U ingeroepen hulp overbodig kon worden geacht.

Het spreekt van zelf, dat de Nederl. Vereen, van Boekdr.-Patroons, daarbij het oog had op de vestiging der Boekdrukkerij, uitgegaan van uw Bond, die' daardoor in strijd met Art. 1 van zijne statuten niet meer is een Bond van gezellen alleen, maar van gezellen en patroons beiden.

Met eerbiediging van deze door het Bond zelfstandig genomen maatregel, ora het lot zijner leden te verbeteren, is het echter voor de Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroons niet wel mogelijk te beoordeelen t of zij het laatste schrijven van het Typographen-Bond thans moet beschouwen als eene poging tot verbetering van het lot der gezellen of van dat der Patroons , eu in welke der beide maatschappelijke betrekkingen , dit Bond zijn laatste verzoek tot haar rigt.

Alvorens deze zwarigheid dus voldoende is opgeheven, kan dc Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroons zich in geene onderhandelingen met uw Boud begeven en zich met dit Bond omtrent loonstarieven verstaan of daarover haar oordeel uitspreken. Zij dient te weten of zij op grond van uwe statuten , waarmede de praktijk moet overeenstemmen , te doen heeft met gezellen, of met Patroons , óf met beiden.

Ware de door uw Bond genomen maatregel om door het oprigten eener Boekdrukkerij, zijne leden zelfstandig te helpen, niet in het leven getreden, juist iu den tijd, toen een vroeger verzoek om medewerking van de Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroons tot verbetering

van het lot der gezellen werd overwogen ; die Vereeniging zou IT reeds vroeger bekend gemaakt hebben met haren ernstigen wil om daartoe met U in overleg te koraeo , en met de bezwaren diu daartegen allereerst in uwe statuten bestonden. Door eene Commissie van onderzoek werd ten vorigen jare in eene der vergaderingen van de Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroons een uitvoerig rapport uitgebracht over de statuten van het Typographen-Boud.

Vele belangrijke opmerkingen werden daarbij onder de aandacht dier vergadering gebracht. Allermeest trok toen echter de opmerkzaamheid, dat in die statuten bepalingen voorkomen, die van animositeit jegens de Boekdrukkers-Patroons in het algemeen getuigen en zelfs enkele dier bepalingen schijnen opgenomen met het kennelijk doel, om de Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroon3 in hare goede bedoelingen met kracht tegen te werken.

Op nw laatste verzoek aan de Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroons, om met hare ondervinding U te hulp te komen ter overweging uwer voorstellen van eenheidsprijzen bij de berekening van typographischen arbeid, kan zij U dus geen ander antwoord geven dan:

1°. dat zij met uw Bond in geen overleg kan treden over de berekening van arbeïdsprijzen , zoo lang zij niet met zekerheid weet of zij daarbij onderhandelt met gezellen , of Patroons , of met beiden, en zoo lang het haar niet door ervaring blijkt, dat uw feitelijk bestaan in volkomen overeenstemming is met eene juist gepreciseerde hoofdbepaling uwer statuten;

2°. dat indien het sub 1 genoemde bezwaar voor haar is opgeheven , zij slechts in de eerste plaats bereid is om met U in overleg te treden over eene zoodanige wijziging uwer statuten , waardoor zelfs de schijn vervalt van eene bepaalde tegenwerking en daaruit veelmeer blijkt, dat het Typgraphen-Bond het prijzenswaardig doel heeft, om in overleg en zooveel mogelijk in overeenstemming met de Boekdr.Patroons hunne belangen te regelen en hunne toekomst te verbeteren.

De Ned. Vereen, van Boekdr.-Patroons houdt zich overtuigd, dat het alleen, bij de meest overtuigende blijken van goeden wil, aan de zijde der gezellen zoowel als aan die der Patroons mogelijk is, om beider belangen te bevorderen en de eer van de Nederlandsclten drukpers te verhoogen, en die Vereeniging wenscht niets liever, dan dat zich daartoe de gelegenheid zal opdoen.

De Ned. Vereeniging van Boekdrukkers-Patroons, en in haren naam , Amsterdam , (gei.) J. C. Westerman ,

21 Mei 1869. Secretaris.

Uitbreiding en ontwikkeling; van dagbladen enz.

Wij gaan voort met de wijzigingen op te teekenen, die de dagbladen enz. hier te lande, ten gevolge van de ophanden afschaffing van het zegelregt zullen ondergaan.

Het Handelsblad berigt, dat het van af 1 Julij in het formaat van de Indépendance Beige zal verschijnen, ook des Zondags. De abonnementsprijs per 3 maanden zal bedragen ƒ6,— voor de stad en f7,— voor buiten. Afzonderlijke nommers zullen voor 10 cents verkrijgbaar zijn. De ochtend-editie zal op de gewone wijze a ƒ6,—■ per drie maanden bij abonnement, of h 10 cents per contant, worden uitgegeven.

Het Weekblad van het Uegt zal zes en twintig nommers, of 312 kolommen, meer geven, zonder prijsverhoogïng. Hierdoor zal de gelegenheid worden verkregen tot bespoedigde plaatsing van regterlijke uitspraken en van ingezonden stukken, en de mededeeling der arresten van den Hoogen Raad met de daarbij hehoorende conclusiën van het Openbaar Ministerie nog regelmatiger en vroeger dau soms in den laatsten tijd kunnen geschieden. Tevens zal hierdoor de mogelijkheid worden geopend ook meer het oog te vestigen op de huiteulandsche jurisprudentie en regtsliteratuur, waartoe hij overvloed van stoffe en de beperkte ruimte minder gelegenheid bestond.

Van 1 Julij af zal de Provinciale Qron. Ct., ia plaats van driemaal *s weeks, dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen, verschijnen, zonder verhooging van prijs.

Ook de Groninger Courant kondigt aan, dat zij van 1 Julij af dagelijks zal verschijnen, met uitzondering van Zon- eu Feestdagen, en zonder verhooging van prijs.

De Nieuwe Groninger zal mede van 1 Julij af dagelijks verschijnen, behalve des Zondags, zoodat te Groningen drie dagelijks uitkomende bladen zullen het licht zien.

De Nieuwe Winschoter Courant zal, te beginnen met 1 Julij e.k., voorloopig driemaal 's weeks verschijnen, zonder verhooging van prijs.

Het Weekblad van Heusden en Waalwijk zal met 1 Julij zijn abonnementsprijs verminderen tot fl,— per drie maanden franco per post door het geheele Rijk; terwijl ieder ahonne' het regt heeft om elk kwartaal eene advertentie van hoogstens tien regels kosteloos te laten opnemen.

De Volksvriend, maandblad van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, plaatst van 1 Julij e.k. alle advertentien tot den prijs van 25 cent, bij kostelooze toezending van een postwissel van dit bedrag,—wanneer de advertentie niet meer beslaat dan 5 regels; voor eiken regel meer 5 cent. Groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. De Volksvriend zal, te rekenen van 1 Julij e. k., tevens met de zaak der afschaffing, alle onderwerpen behandelen van volkshuishoudelijken aard. Verdere plannen van uitbreiding en verbetering zijn nog in overweging.

Het Weekblad voor hel lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs zal met 1 Julij in prijs verminderen, en wel met ƒ1,40 per jaar, zoodat het abonnement van dien dag af zal zijn per kwartaal ƒ1,15 voor Groningen en ƒ1,30 franco per post.

Sluiten