Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

Prospectassen en Inteekenlijsten:

Van : Naam- en Ranglijst der Officieren vau het Koninklijke Leg, der Nederlanden en van Nederlandsen indien voor 187< 39e jaargang. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon - De ontwikkeling van den mensch van het zevende tot het twir A 1% * Jev™sJaar- Eene handleiding voor ouders en opvoeders JTV door Dr D Iubach en Dr. S. Sr. Coronel. Haarlem, D Erven F. Bohn.

Ter perse:

Fritz Reuter, Doorluchtigheidje. (Zijnde Gedroogde kruiden, VI deel). Leiden, P. Engels.

ADVERTENTIE N.

J. M. van 't Haaff vraagt:

820 Rietstap, Handb. der wapenkunde.

821 Klaasje Zevenster, le deel. Groot of klein

822 Gedrpogde kruiden, le deel.

823 Pequillo Alliago. le deel.

824 Illustraties op Fritz Reuter, Gedroogde kraiden.

825 .boek der uitvindingen. (Sythoff)

«7 r^V" buitJenlandsche lettervruchten. Compleet van af 1855 Uil Gedichten van den schoolmeester.

828 Eliot Boswell, In éen bandje.

829 Gervinus, Geschiedenis der 19e eeuw. (Liefst ingenaaid).

Biedt aan:

429 Dubbeltjes-vloeiboek. Per 10 exx i Kn

430 Gids. 1869. Geheel nieuw ^

431 De aarde en haar volken. Jaarg. 1865, 1866"en' 1867' ' '

432 Vondels Werken, door v. Lennep. Kompleet met de ruggen; met 45% van den part. prijs. Nieuw.

Aanvragen of aanbiedingen franco aJÜÏmJ?116™ ™oraI n,et te verzuimen bij Aanvragen of te geven de Werke" aa»S^e» «P

. u<> Uitgever. [1026]

ne ondergeteekenden zoeken :

lil of 2 ex. HET BOEK DER VROMEN MARTELAREN Met i t t verze* van KtAAS Bruin en koperen platen. In"folio 1 ex. J. Luiken, JEZUS EN DE ZIEL. Met pl KI 8° 1 » Couper, THEOLOGISCHE WERKEN. In folio '

Opgave van prijs en conditie wordt gewacht, per couvert de Heeren G. Portielje & Zoon of franko per post.

van Benthem & Jutting,

te Middelburg. [10271

BRUILOFTEN!

Tje oudergeteekende vraagt op zigt, stukken geschikt tot voordragt hebbende6™ ""^ perS°nen °f an<3ere artikele° daarop betrekking Botlerdam^l Jnnij 1869. J. A. Weinbeck. [l028]

TERUGVRAAG VAN: IER NAGEDACHTENIS VAN Dr. G. SIMONS. Een blik op ! den staatkundigen toestand van ons Vaderland i lotaal gebrek aan exemplaren noodzaakt ons tot dit verzoek Amsterdam, 4 Jnni 1869. J. H. & G. van Heteren. [1029] !

HERV KERK V00RL00PIGB ORGAN. VAN DE NBD.

en die niet voortekening wenschen te houden, gelieven mij die terng te zenden vóór 1°. Julij a. U

Aangezien ik met het „Algemeen Collegia van toezigt" dan moet I afrekenen , kunnen m geen geval na dien termijn exempl. door mi worden teruggenomen. * " J

. 5 J°n" 1869" J- M. van 't Haaff. [1030]

ren zoon van een voor eenige jaren overleden Boekdrokker-Uitgever I

al lr r,r*w ■ G L met a,les wat ^t vak betreft grondt bekend al ook met de Fransche, en eenigzins met de Engehche en°D, itsche

"ff"™

oSegd'Tder bekWaamheid' eerlijktdd - S-detrkunl

ondl-TN™^ ëtr\ 1Ch v- f'T"* met f"nco blieven, onciei t J\ . dezer Advertentie, bij den Oitgever dezes. [10311

K. CATH. BOEKH. EN BOEKBINDERIJ lyegens njtseheiding van affaires, kan iemand een BOEKHANDEI Wen BOEKBINDERIJ met al het henoodigde voor een i„Wn prijs overnemen, waarin men aanhoudend aan twee kneehtfn werk verschaffen kan. Ook is aan vele werken van inteekening en andere zaken een aanz^nhjk rabat verbonden. Het huis is te huur. Brieven franco, Bureau Handelsblad, onder de letters P. C. O ri032]

VOORDEEL!

JkFN uit tfpt^™^' REISVERHALEN EN INDRUKP.rt f»?n l i Ji' T N00RDEN VAN WALLIS ENZ.

ïl.i ?" i- (Zie m«ne TOr,'Se ^vertentiën).

Met 1 . Jnhj wordt de nettoprijs verhoogd en zullen eerst ex. in commissie te bekomen zijn.

Men leze en doe zijn voordeel; e'én ex. is ligt geplaatst van een oorspronkelijk reisverhaal.

J. M. van 't Haaff. [1033]

Ik heb verzonden ten vervolge voor rekenineFritz Reuter, HANNE NüTE. Derde aflevering De vierde of laatste verschijnt weldra J. H. Scholten, DE LEER DÉR HERVORMDE KERK ENZ

,V ïerde aflevering, waarmede het eerste deel kompleet is.

Als nienws, bij vooruitbestelling, en in kommissieUIT HET DORP. V roo lijke'V er tel lin gen^van een ouden

;ialrrtt?;i,52fv:rk./Vio.tdu,tsch'Mete™

| Leiden, 1 Juni 1869. P. Engels. [1034]

! T nH' if Gi VAN HET.En^^e JmW"° hebben uitgegeven :

?l\ \ ^T'/ SpHETS DER SCHEIKUNDE Met in den

j tekst gedrukte houtsneden. Uit het Hoogduitsch. I deel. Anorganische Scheikunde. Prijs fl, 12 , ƒ1,40. 5

, Dit leesboek wordt door Dr. A. Pelt , Directeur der H. Burgerschool

■ te Zaandam, ,n eene voorrede die hij aan dit werk toevoegde, bijzonder voor het onderwijs aan de Hoogere Burgerscholen aanbevolen Confraters die het met ontvingen en Ex. in commissie verlangen

j geheven franco aan te vragen. [1035]

Gemengde Berichten.

g.Pt ^fripcommmk voor het internationaal statistisch congres rn,t,beS,° .!an September te 's Gravenhage zal worden gehouden heeft het besluit genomen, om, bij gelegenheid van dat Congres eene tentoonstelling te honden van statistische kaarten, diaarummen en andere graphische voorstellingen. Ieder die iu staat en -ëneeen is daartoe eemge bijdrage te leveren, hetzij in druk hetzij in manuscript wordt uitgenoodigd die vóór 1 Augustus aanstaande aan de Gommis! 9.e te zenden aan t adres van den Minister van Binnenlandsche Za-

v:^tXe"gebe^om^de insezonden - ^

De voorbereidende werkzaamheden voor 't Congres, zijn n„ zoverre gevorderd, dat men de uitgave van 't programma binnen kort kan tegemoet zien. Naar aanleiding van 't vroeger ontwerp.programma znn belangrijke mededeelingen, tot toelichting der te behaLelen vraa" wertg T^t^ °»de-^-zijden nadere mede-

Door vele buitenlandsche regeringen is reeds het voornemen te kennen gegeven zich op 't Congres te doen vertegenwoordigen. Voor zooverre to heden officieel bekend is, zijn tot afgevaardigden benoemdvoor Beneren de heer Maïr; voor Egypte, Mazhar Pacha ; voor Frankrijk, de heeren Legoyt en Wolowski; voor Hessen, dé heer Maurer; voor Hongarije, de Heeren Keleti en Hunfalvï- voor Italië, de heer Maestri; voor Mecklenburg-Sehwerin, de heeren tAULL en de Nettelbladt; voor Noorwegen, de heer Kjaer,-voor Oostenrijk, de heer Fickkr voor Württemberg, de heeren Riecke ïn Kull; voor Zweden, de heer Berg.

De algemeene vergaderingen van 't Congres zullen worden gehouden n de Hofzaal op t Binnenhof; voor sectievergaderingen, bureaux enz =ijn lokalen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beschikbaar eeiteld. Door het gemeentebestuur van 's Gravenhage en de besturen van inaerscbeidene sociëteiten zal tot veraangenaming van 't verblijf der Teemde leden van 't Congres worden bijgedragen.

Uitbreiding en ontwikkeling van dagbladen enz.

De Amslerdamsche Courant zal met 1 Jnlij aanmerkelijk vergroot n tevens tot zeer verminderden prijs uitgegeven worden Zii zal ver chijuen in het formaat der Kblnische Zeitung en kosten • per drie laanden ƒ5 en franco per post binnen het Rijk ƒ6. Elk afzonderlijk

TuTe' 33,1 YJPT' 10 Cent U^ifte: ochtend ^diïie

nor en avond-editie 8J uur.

Be Arnhemsche Courant zal met 1 Julij verschijnen in het formaat er üaarlemsche Courant en per kwartaal kosten, voor Arnhem f 3 40 o franco per post ƒ4,20. '

Van de Provinciale Noordbrabantsche en 's Herlogenbossche Cou*nt die Dingsdags en Vr.jdagS verschijnt bij J. 3 Arkestetn ft oo». te s Bosch, zal met 1°. Jn]ij de ^ wotim h

8 op/6 per jaar dus slechts fl.60 per kwartaal. °

ik^vefZtTormaaf "'"I "l.™ 1 aanSt' af- in ™™<^

aanden ƒ 5 Tv^ H T 'UtgegeVen- De ™S Ml 2«n *™ ™*

iï°mr^i7}7en Amsterdam'en voor de

le weekblad in de dubbele grootte van thans, verschijnen met ver iindenng van den abonnementsprijs. J

heuhlkt bij c. blommendaal.

Sluiten