Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

Terwen (J. I,.). Zie: Armand.

Verzameling van officieel voorgeschreven of meest in gebruik zijnde formulieren van acten zoowel voor rekenpligtige ambtenaren als voor belastingschuldigen. Voornamelijk ten gebruike voor Heeren notarissen in Nederland. Tiel, A. van Loon. Gr. 8°. (8 en 76 blz ) ƒ0,80.

Vloeiboek (Het kantoor-) met transparent en almanak. Arnhem, J. van Egmond Jr. 4°. (8 blad vloei, 1 transparent en almanak 1869). ƒ0,20.

Vries (J. G. de), Wetenschap of bijbelgezag? Leeuwarden, A. Akkeringa. Post 8°. (62 blz.) ƒ0,60.

Wachenhusen (Hans), Eva te Parijs. Naverteld door J. van Go'gh. Dordrecht, J. P. Revers. Post 8°. (6 en 159 blz.) Gekleurden omslag. , ƒ 125.

Veenendaal (E. J.), Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neêrlands volk. Utrecht, J. J. H. Remmer. Post 8°. (VI, 2 en 192 blz.) Geïllustr. omslag. ƒ0,80.

Wet van den 29 Maart 1833 (Staatsblad n°. 4), betreffende de belasting op het personeel, zóoals die door latere wetten gewijzigd is. Schiedam,.H. A. M. Roelants. Post 8°. (48 blz.) ƒ0,20.

Zeggelen (W. J. van), Gedichten. Versierd met platen en het portret des dichters. 5e afl. Luimige verhalen. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor. Roy. 8°. (8 en 103 blz. met li gelith. plaat). Geïllustr. omslag. f\ ,

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: De Remonstrantsche Broederschap. Een getuige voor de gemengde volksschool. Leerrede over Josua 22 vs. 27 en 34, gehouden Zondag 6 Junij 1869, in de Kloosterkerk te 's Gravenhage, door W. Hoevers. Uitgegeven op verzoek van vele belangstellenden, 's Gravenhage, M. M. Couvée.

ADVERTENTIE N.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig en hevig lijden, onze hartelijk geliefde vader en behuwdvader, de Heer Alexander Cranendoncq, in den ouderdom van 69 jaren. Nijmegen, 6 Junij 1869. J. Cranendoncq.

C. J. Cranendoncq, Nyö.

J. H. Cranendoncq. Alexandee Cranendoncq Jr. J. H. J. Cranendoncq, van der Eb. Arend Cranendoncq. ^M^** De Boekhandel wordt door J. Cranendoncq, de Papier-, Muzijk- en Kunsthandel, onder de tirma A. Cranendoncq & Zonen, door de twee jongste zonen voortgezet. F1074}

J. M. van 't Haaff vraagt:

849 Yonge , Duif in 't arendsnest. 2 deelen. Nieuw.

850 Oplossingen keur. Sluiters

851 Beukelman, Feeststoffen. Compleet.

852 Catechismus. Compleet.

853 van Oosterzee, Leven van Jezus. Laatste druk. Geb. Compl.

854 Storm Buysingh, Waterbouwkunde.

855 Hoek, Agathe. 3 dln.

856 Buch, Kinderen des tijds, door van Campen. 2 dln.

857 Miss Debraï, De Protestant.

858 Galen, Johanna, de verstooten Jodin.

859 Fred. Bremer, Herinnering aan mijn. verblijf in Engeland.

860 Zipperlen, Geïll. veeartsenijkundig handboek. Compleet.

861 Cremer, Anna Rooze. 3 dln. (Zindelijk gelezen).

862 Vrolik, Tabnlae ad illustr.. embryogene in hominis etc.

863 Rietstap, Armorial général de 1'Europe.

864 Bryologia Javanica. Van afl. 11 af. (Vervolg door v. d. Boscu en v. d. Sande Lacoste).

865 Rauwenhoff, De loco Paulino etc. 1852.

866 de Roo van Aldeweeeld, Onze defensie. Met uitslaande platen

867 v. Lennep's Werken. 3 exx.

868 Contes de Peerault. Geïllustreerd door Doré. Nieuw] Liefst geb.

869 Steen e's Sentimentele reis. 2e druk.

Biedt aan:

449 van Chakante, Bijbel voor jonge kinderen. 4 dln.

met platen. Onopengesn. in cart. banden a 2 50

450 Hofdijk, Vóór 300 jaren. 5 exx. Meestbiedende.' De ' vervolgen tegen inteekenprijs.

451 v. Lennep en ter Gouw, Uithangteekens. 2 dln. Gecart. - 4 —

452 Gracieuse. Loopende jaargang. 2e kwartaal. Met 40°/ . '

453 Idem. Idem. 3e kwart. 2 exx. Idem.

Aanvragen o f aa n bi e d i n g e n franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nog. op te geven»

De Uitgever. [1075]

van Lennep, ROMANTISCHE WERKEN, compleet — in blaanwe bandjes — zoekt na voorafgaande prijsopgave Groningen, 9 Junij 1869. J. B. Wolters. [1076]

CHRISTELIJK ALBUM.

Confraters, die het in commissie gezonden exemplaar der premieplaat «Bij grootvader" behoorende bij het CHRISTELIJK ALBUM 1869, aan hunne inteekenaren hebben afgeleverd, worden verzocht mij daarvan vóór 1 Juli aanstaande kennis te geven, ten einde daarna de toezending te kunnen regelen. Tevens zal het mij zeer aangenaam zijn vóór dien datum de houten rollen terug te ontvangen, waarop bovengenoemde plaat is toegezonden en die op de factuur van I December 1868 voor 20 cents staat uitgetrokken. Arnhem, 7 Juni 1869. J. Voltelen. [1077]

MEN GELIEVE voor mijne rekening geen betalingen meer te doen aan de Colporteurs H. HARMSE & MöLMAN. Rotterdam, 8 Junij 1869. H. Nijgh. [1078'

BOEKVERKOOPERSKNECHT GEVRAAGD.

Bij S. van Velzen Jr. te Kampen kau tegen goed loon dadelijk worden geplaatst een BOEKVERKOOPERSKNECHT, die goed en vlug kan innaaien. Alleen zij, die bewijzen van vlijt en eerlijkheid kunnen overleggen, komen in aanmerking. Brieven franco. [10791

BOEKDRUKPERS.

Te koop gevraagd eene kleine IJZEREN BOEKDRUKPERS, zonder gebreken.

Prijsopgave en eenige omschrijving der aan te bieden pers, met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1080]

BOEKHANDEL VAN J. W. MARCHAND & Cie. , TE ANTWERPEN.

Heeren Uitgevers worden vriendelijk verzocht ons voortaan geen Commissiegoed te zenden, buiten Vervolgwerken en werken over Onderwijs, aan welker debiet wij voortdurend onze zorgen blijven wijden.

Antwerpen, 9 Juni 1869. J. W. Marchand & Cie. [1081]

Confraters die nog in commissie hebben staan exemplaren van het BESLUIT TER VOORLOOPIGE ORGAN. VAN DE NED HERV. KERK,

en die niet voor rekening wenschen te houden, gelieven mij die terug te zenden vóór 1°. Jnlij a.

Aangezien ik met het «Algemeen Collegie van toezigt" dan moet afrekenen, kunnen in geen geval na dien termijn onder welk voorwendsel ook, exempl. door mij worden teruggenomen.

10 Junij 1869. J. M. van 't Haaïf. [1082]

VERZOEK EN BERICHT.

Om aan bestellingen voor rekening te voldoen ben ik thans zeer verlegen om exemplaren van : A. B. Maatjes, SELECTION OF ENGLISH WORDS AND DIALOGUES. 6de druk.

WóRTER UND GESPRaCHE. 2de drnk.

HH. Confraters die nog exemplaren overig of in commissie hebben staan, worden dus beleefd verzocht mij die vóór 1 Jnlij terug te zenden. Later kan ik geen exemplaren terugnemen.

Tot nader bericht kan ik van bovenstaanden niet anders dan voor rekening afleveren.

Ter perse: de derde geheel herziene en vermeerderde druk van:

Mr. J. G. Kist, HET HANDELSPAPIER, zijnde tevens het tweede deel van:

Mr. J. G. Kist, Beginselen van Handelsregl. Mr. D. Binger, DE SCHRIFTELIJKE OF DE MONDELINGE

REGTSPLEGING ? Mr. C. W. Opzoomer, HET BURGERLIJKE WETBOEK VERKLAARD, lilde deel, 1ste afl.

Amsterdam, 6 Juni. J. H. Gebhard & C°. [1083]

TE KOOP;

een geheel nieuwe, zeer schoone ROMAN , uit het Hoogduitsch overgezet door een zeer ervaren hand. De beide deelen, 29J- en 27| vel drnks, liggen geheel afgedrukt gereed. Tijtel en omslag zijn nog met gedrukt, maar kunnen terstond worden gereed gemaakt, wanneer de uitgever bekend is. Het geheel kan worden overgenomen tegen restitutie der kosten van vertaling, drukken (400 Ex.) en papier, enz. , totaal berekend op ƒ 13,50 per vel. Te bevragen bij de firma L, E. Boscu & Zoon , te Utrecht. riQ84]

Sluiten