Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N\ 24. Zes-en-Dertigste Jaargang. 1889.

£

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL.

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht De Abonnementa-prijs is, met inbegrip van het Zon-

«iet, geschiedt door J. m. tan 't haaff te DONDERDAG dagsblad, ƒ 2,25 per 3/m. De prijs der Advert. voor Gea-

'* Gravenhage, aan wien men de Advertentiën , ' bonneerden, van 1—7 regels SOCts.; iedere regel meer

niterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te j ij Jjnjj JSAQ * ^'8- °Pnarne 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn.

zenden. Alle briefporten komen op rekening der in- « " of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 16 Cts.

«enders. per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

RASCH, GUSTAV, Ans einem freien Lande. Wien, Pest, Leipzig 1869. Aangeteekcnd 12 Junij 1869, voor J. C. A. Sulpke, ten behoeve van J. H. A. Wansleven & Zoon, te Zatphen.

SPCJRGEON, Rev. C. H., Smooth stones taken frora Ancicnt Books. London. Aangeteekend 10 Janij 18G9, voor B. H. Bui nkenberg Jr.

STAIIL, ARTHUR, lm Lande der Pharaonen. Wien, Pest, Leipzig 1869. Aangeteekend 12 Jnnij 1869, voor J. C. A. Sulpke, ten behoeve van J. H. A. Wansleven & Zoon, te Zutphen. Amsterdam, Namens de Commissie,

15 Junij 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Album (Bouwkondij). Verzameling van kleine ontwerpen voor architecten, timmerlieden, aannemers, opaichters, aankomende bouwkundigen, enz..2e afl. Groningen, M. Smit en P. Noordhoff. Roy. 8°. (12 blz. en blz. 17—32 met 6 gelith.-platen). Bij inteekening ƒ1,25; buiten int. ƒ 1,50.

Andersen (H. C). De Dryade. Een sprookje nit den tijd der Parijsche tentoonstelling in 1867. Naar het Deensch , door C. J. N. Nieuwenhuis. 12°. (51 blz.) Utrecht, K. A. Manssen. In gcïll. omslag.

ƒ0,50.

Armand, Olympia Ramière of Znid-Carolina in 1861. Geschiedkundige roman. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. L. Terwen. 2 deelen. Gouda. G. R. van Goor Zonen. 8°. (8 en 287; 8 en 260 blz. met gelith. titelplaten). ƒ5,65. Bancropt (Georgk), Geschiedenis der Vereenigde Staten van NoordAmerika. Naar den 21en Eogclscben druk door J. W. Straatman. Met een voorbericht van I)r. W. J. A. Jonckbloet. Ie deel. De Vereenigde Staten als koloniën. Groningen , J. B. Wolters. 8°. (8 en 500 blz. met een gelith. portr.) ƒ4,50. Berg (F. van den), Uitgelezene voorbeelden en vraagstukken, ter herleiding en oplossing, uit de algebra of stelkunst; voornamelijk ter toepassing van het geleerde in de beginselen der stelkunst van J. Badon Guyben en H. Strootman. 3e op nieuw herziene druk. Utrecht, Gebr. van der Post. Postf. (112 blz.) ƒ1,25.

Antwoorden op bovenst, wetkje. (69 blz.) Als

boven. ƒ0,75. Birch-Pfetpfer (Charlotte), De student uit Jena. Karakterschets in ée'a bedrijf. Naar het Hoogduitsch bewerkt en vertaald door W. M. G. Utrecht, K. A. Manssen. KI. 8°. (43 blz.) ƒ0,30. Braddon (M. B.). Sodoms appelen. Uit het Engelsch door A. A. Deenik M.Lz. 2 dln. Haarlem, Erven Loosjes. 8°. (6 en 311 6 en 285 blz.) ƒ5,80. Conscience (H.), Werken. 49e—50e aft. Leiden, A. W. Sijthoff. Trap. 8». (Deel 4, blz. 321—380 in 2 kol.) In geïll. omsi. Per af ƒ0,25. Cosijn (P. J.), Nederlandsche spraakkunst. (3e stuk). Syntaxis. Haarlem, Erven F. Bohn. Postf. (8 en 166 blz.) ƒ1,10; het werk cpl. (in 3 stukken). ƒ2,90. DiBntrs (H. O.), Eerste beginselen der qnalitatieve analytische scheikunde, ten dienste van het middelbaar onderwijl. Amsterdam, I). B. Centen. 123. (8 en 108 blz. met een uitslaande tabel), ƒ0,90. DiCKES3-editie. 46e—17e afl. Dombey en Zoon. III en IV. Schiedam , H. A. M. Roelants. 12». (Deel I blz. 161—260; dl. II, blz. 1—32). In gcill. omslag. Per afl. ƒ0,30. Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaviug en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 5e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 8". (blz. 193—240, in 2 kol., met een uitslaande plaat en in den tekst gedrukte houtgnw.) ƒ 0,30.

Geerts (P.), Handleiding tot bet leerling-apothekers-exaraen. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. Leeuwarden, A. Akkeringa. Postf. (46 blz.) /0,S0. Groen van Prinsterer, Bij de stembns. III. Amsterdam, H.

Höveker. Roy. 8°. (22 blz.) ƒ0,30. handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige

politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland bewerkt door L. AH Cohen. Met bijdragen van S. Sr. Coronel, e. a. 2e deel, 2e afl. Groningen, J. B. Wolters. 8°. (blz. 81—160). . ƒ0,75.

Hofkamp (H. K.), Klokjes. Nieuwe vertellingen van een torenwachter , voor de middelste klasse der volksschool. Groningen, J. B. Wolters. KI. 8°. (104 blz.) ƒ0,25.

Hozier , De oorlog van 1866 in Bohemen en Moravië. Brieven. Met vergnDning der uitgevers van den •Times" uit het Engelsch vertaald door H. M. F. Landolt. Leiden, J. K. Steenhen". 8°. (8 en 312 blz.) ƒ2,75.

Iets voor kinderen, door een vriend der jeugd. Arnhem, Is. An. Nijhofl & Zoon. KI. 8°. (2 en 13 blz.) ƒ0,05.

Janet (Paul) , De eenheid van het mensehdom op zedelijk gebied. (Overgedrukt nit de * Bibliotheek van moderne theologie en letterkunde, verz. door J. H. Maronier." 2e reeks. 2e deel, le afl.) 's Hertogenbosch , G. H. van der Schuyt. 12°. (74 blz.) ƒ0,60.

Just de la Paisières (J. W.), De ure der beslissing. Een woord aan de kiezers in het land van Heusden en Altcna. 2e druk. Gorinchera, G. C. van der Mast. 8°. (10 blz ) ƒ0,15.

KaMPER (J. P. H.), Uebungs-buch fiir Elementar-Schnlen znm Lesenlernen gesehriebener deutscher und lateinischer Schrift, anch practische Anweisung fiir den Burger und Baucrnstand znm Briefschreiben , zur Anfertigung schr iftlicher Cootracte, zu Hcchnungen, Quittnngen u. s. w., in sebr verschiedenen Haudschriflen nbgedruckt. Verbesserte Auflage. Arnheim, J. Voltelen. 4°. (201 blz.)

ƒ1.20.

Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet uitde Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 9e afl. 's Hertogenbosch, W. van Golick. 8». (2 blz. en blz. 419—491) ƒ0,50; voor de iuteekonaren op «Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied.* ƒ0,40.

Kermissen (De) der toekomst of het vermaakveld van den vierden stand. Leiden, firma Jacs. Hazenberg, Corns.zoon. 8». (14 blz.)

ƒ0,15.

Laurillard (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 8e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (blz. 225-256). ƒ0,25.

Motley (J. L), De opkomst der Nederlandsche Republiek. Tweede afdeeling. Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden van den dood van Willem den Eersten tot het Twaalfjarig bestand. 4e afl. 'sGravenhage, W. P. van Stockum. 8°. (Deel V blz. 327—392 , deel VI blz. 1 -64). ƒ1,10.

Neo, De kwestie Nederland en Indië op het eenig ware standpunt terug gebragt. Een waarschuwend woord aan mijne medekiezers. Rotterdam, van Meurs & Stufkens. 8°. (12 blz) ƒ0,15.

Nikmeijkr (Felix von) , Leerboek der bijzondere pathologie en therapie, vooral met liet oog op physiologie en pathologische anatomie. Naar den 7en Hoogd. druk geheel op nieuw vertaald onder toezicht van J. Zeeman. 2e druk. 2e deel, 2e afl. Tiel, Amsterdam; H. C. A. Campagne, D. B. Centen. Roy. 8°. (blz. 81—160).

ƒ!.—

Perk (Betsï), Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Rome en Florence

in 1471—1480. Historische roman. Dordrecht, J. P. Revers. 8°.

(4 en 319 blz. met een gelith. plaat). ƒ3,20. Riiijn (L. J. van) en H. J. Koenen, De anti-gezangseest in onze

Nederlandsche hervormde kerk. Met aanhangsel: openbare brief van

Ds. Brummelkamp aan l)s. van Rhijn en beantwoording er van.

Middelburg, K. van der Gijp. 12». (45 blz.) ƒ0,35. Roger's (Tkorold) Handboek der staathuishoudkunde , bewerkt door

L.de Hartog. Groningen, J. B. Wolters. Postf. (2 en 192 blz.)/1,50. schbatbha Ezn. (M. W.), Gevolgen eener wetsverandering. Doc-

kum, J. J. Hansma. 8°. (18 blz.) ƒ0,25. Souvenir de Rotterdam. Amsterdam, A. Jager. 12 Photographien,

cabinetformaat in linnen band. ƒ3,50. Stoomvaart op Amerika. Een nationaal en Zeenwsch belang. Door

een Zeenw. Middelburg, Gebr. Abrahams. 8«. (13 blz.) ƒ0,30. Strijd en zegepraal. Een verhaal uit de Egyptische kerk der derde

eeuw. Naar het Engelsch door Mev. Faure. Harderwijk, M. C.

Bronsveld. KI. 8°. (84 blz.) ƒ0,45. Thackerav (VV. M), Romantische werken. Herzien door Dr. M. P.

Liodo. 12e afl. Hendrik Esmond. IV. Schiedam , H. A. M. Roelants.

12". (Deel I blz. 177—240). In geill. omslag. ƒ0,30.

Sluiten