Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

Bronsveld, (A. W.) Bloemlezing nit de gedichten van Jods. van Lodenstcijn G. L. Funke.

Rijmpjes J. J. H. Kemmer.

Brug, (S. L.) Tante Anna's vertellingen over de natnur. Een leesboek voor de middelste klassen der lagere school, voor meisjes en huisgezinnen H. G. Koster H.Gz.

Brngsma, (B.) Allereerste oefeningen in het rekenen voor jonge kinderen, in bewaarscholen en de eerste klasse van lagere scholen.

R. J. Schier beek.

Brunings, (P. F.) De verloren zoon. Historische novelle. P. D.Bolle.

De gravin. Novelle uit de jaren 1812 en 1813.

Denzelfden.

Bnlwer, (E. L.) Athene, deszelfs opkomst en val, in verband met de letterkunde, wijsbegeerte en het huiselijk leven van het Atheensche volk.

G. Th. Bom.

Calcar, (Elise van) Onze ontwikkeling of de magt der eerste indrukken R. J. Schierbeek.

Campe, (J. H.) Beknopte zielkunde voor kinderen. G. Th. Bom.

Carlen, (E. F.) Camera Obscnra. Geschied-enzedekundige tafereelen, benevens bijzondere levensondervindingen. . . . P. D. Bolle.

Cleeff (J. van) Verhandeling over de Poligonaal of veelhoekige geta"m J. Römelingh.

Meetkundige oefeningen .... Denzelfden.

Cramer, (J.) Zes leerredenen. Uitgegeven tot een aandenken voor zijne vorige gemeente te O. en N. Wetering. . G. L, Funke.

Zes leerredenen. Uitgegeven tot een aandenken voor

zijne vrienden te Charlois en Katendrecht .... Denzelfden.

Cramer von Banmgarten, (G. J. F.) Bijbelsche geschiedenissen

in vragen en antwoorden J. Swarts. i

~~ ; Kort overzigt der bijbel¬

sche geschiedenissen, in vragen en antwoorden. . . Denzelfden. ~ Eerste beginsels der bij¬

belsche geschiedenissen, in vragen en antwoorden. . Denzelfden.

Cremers, (Mr. J. J.) Regtsgevolg van de overeenkomst aangegaan ! door eene in wettelijke gemeenschap gehuwde vrouw.

C. L. Schleijer & Zn. I

Cierny, (Carl) Brieven over het eerste onderwijs op de pianoforte. i Vertaald door S. W. Moulijn J. J. H. Kemmer. I

Dionysii H al ie arnas s en sis , Epistolae criticae tres, ed. H van I Herwerden „•.... J. Römelingh..!

Dissel , (S. van) De bijbel ten gebruike van kinderen. Onder mede- j

werking van C. S. Adama van Scheltema. . . Gebr. Koster Driessen, (Mr. R. K.) Monumenta Groningana veteris aevi analecta. J

J. Swarts. !

Eeden, (F. W. van) Hortus Batavus. Korte beschrijving van in-en I uitheemsche planten, heesters en boomen , die voor de Nederlandsche i tuinen kunnen worden aanbevolen. Wed. J. C. v a n K es t er en & Zn. !

Eger, (J. C.) Chronologische tabellen der Vaderl. Geschiedenis.

Gebr. Koster, i

Synchronistische tabellen der Algemeene Geschiedenis. \

Dezelfden, i

Ellis , (W. C.) Verhandeling over het wezen, de verschijnselen, de i oorzaken en de behandel, der krankzinnigheid. H. G. K o ster H. Gz. I

Famars Testas, (H. J. de) Ernstige en luimige zanden

Gez. A. H. en M. L. v. d. Beek, firma H. J. v. d. Beek. j

Flora. Jaarboekje voor bloeraliefhebbers en bloemkweekers. 1833—39. i

Gebr. Koster. J

Fröbels speelgoed R. J. Schierbeek.

Gasparin, (Graaf Agénor de) Een groot volk dat zich verheft. De Vereenigde Staten in 1861 C. H. Meijer |

Gedichtjes voor zoete kinderen . . . B. Schuringa Schaank !

Gee.rtsema's Teerling ten dienste van het lager en middelbaar onoerwijs .... Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker. 1 :

~ " Rekenmachine R. J. Schierbeek. !

Genabeth, (P. van) Bloemlezing nit Nederl. dichters, geheel omgewerkt en vermeerderd door Dr. J. W. A. Renssen. P. v Zwecden i

Gerdes, (E.) Handboek voor den hnisel. godsdienst. C H Meijer' 1

Gids door Londen Handboekje voor reizigers. Met platte grond ' i , aanwijz. de omnibus-rontes, spoorwegen, enz. H.G.KosterlI Gz' :

Gronden (Eerste) der fransche taal, bevattende eene reeks van oefeningen met de noodige aanwijzingen voor eerstheg. J. Rö m el in g h

Groot (Hugo de), Inleidinge tot de Hollandtsche regts-geleerdheyt.

Is. An. Nijhoff & Zn tv

Guikema, (H) De Zangvriend, bevattende een vijftigtal drie- en vierstemmige hederen. H. G. Koster II Gz j

~7T^ met-he-r-bTnJ Schilda en a^zelfs Edel Achtbaar

bestuur. Tooneelstuk meen bedrijf. W ed. J. C. v. K es teren & Zn j

Leven en bedri-)f van een zonderlinge profeet.

„■■„... . ,. , H- G- Koster H.Gz. j _

Handboekje voor jonge kinderen Denzelfden

Handleiding voor officieren en onderofficieren , die van 'of naar Oost' I

Indie vertrekken . C L. Schleijer & Zn. ~

Hemkes, Kzn. (H.) Vormleer voor de school en het leven. Eene

praktische handleiding voor onderwijzers. ' I M

Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker. Herbst, (Ferdinand) Leven, denken en werken van Johann [ W

Kasper Lavater ft. Th. Bom

Hermbstadt, (S. F.) Raadgever voor den bnrger en landman bevattende een aantal voorschriften, enz. . . J. Römelingh. Hensde, (Ph. W. van) De Socratische school of wijsbegeerte voor de 19e eeuw. 4 dln. . . . Wed. J. C. v. Kesteren & Zn. Hoekstra Bz., (S.) Het geloof des harten volgens het Evangelie

Studiën en beelden P. N. van Kampen.

Hoogeveen Sterck, (L. van) Het brave en gelukkige kind in

de zamenieving. 2 stukjes J. Römelingh.

Huisdieren. (De) Een leer- en leesboekje voor de scholen. Met afbeeldingen. 2e druk Denzelfden.

Humor en Ernst. Gedachten, wenken en opmerkingen.

H. G. Koster H.Gz. Jacobs, (J. F.) Practisch handboek om kinderen van 2 tot 8 jaar al spelende. gemakkelijk en leerzaam bezig te houden , volgens de ontwikkelingsmethode van F. Fröbel. . . R. J. Schierbeek. Jahn's, (G. A.) Katechismus der Astronomie, of onderrigtingen aangaande den sterrenhemel, de aarde enz., vertaald door M. J. van Oven. Met sterrekaart en 43 afbeeld. Wed. J. C. v. Kesteren & Zn. Jansen, (J. F.) De Winter, Een leesboek voor de middelste klasse

der lagere scholen. 3e dr A. L. Scholtens.

en J. C. Sander, Practisch Rekenboek, Naar een

nieuw plan bewerkt. 5 stukjes S. E. van Nooten.

Antwoorden op bovenstaande. Denzelfden.

Jean Paul's Hnmor uit zijne nagelaten werken, door Dr J R

Eilers Koch Firma J. H. van derBe'ek."

Beelden en Gedachten. Nieuwe verzamel. Dezelfde.

Jnnius, (W. M. S.) De leer der Syphilis, naar de engelsche uitgave van Erasmns Wilson J. W. v. Leeuwen.

K a n e, De Noordpoolvaarder. Togten en ontdekkingen van de tweede Grinnell-Eïpeditie ter opsporing van Sir John Franklin , in de jaren 1853, 1854 en 1855 , onder bevel van Dr. E. K. Kane. P. D.Bolle. Kemper, (J. M.) Verhandelingen, redevoeringen en staatkundigo

geschriften 3 dln Is. An. Nijhoff & Zn.

Kópperroaandag. (De) Blijspel met zang G. Th. Bom.

Koppius, (Dr. P. A.) Vraagboekje voor het afleggen der belijdenis

ra de christelijke hervormde gemeente j. Swarts.

Kort overzigt van de boeken des bijbels. Een

vraagboekje ten gebruike bij catecbisatiën , enz. . . Denzelfden. Koster, (H.) Zangwijzen op de kindergedichtjes in Leeren en spelen.

G. Th. Bom.

Soten, (.1. H. van) Natuurkundige Atlas. Vrij bewerkt naar de

Hoogduitsche uitgave, en met nieuwe figuren vermeerderd.

Firma J. H. van der Beek. Crebs, (Joh. Phil.) Grieksche Grammatica; benevens een leesboek

voor de lagere en middenste klassen. Naar het hoogduitsch geheel

omgewerkt door Jac. Terpstra. . . . H. J. van Kesteren. vregten, (R. van) Beredeneerd rekenboek, ten gebruike van de

scholen. 2 Stkn. . . C. L. B r i n k m an.

Praktisch rekenboek der meetkunde, herzien

omgewerkt en vermeerderd door J. van Cleeff. 2e druk. Denzelfden! ianghans, (E.) De Heilige Schrift. Handleiding bij het godsdienstig

onderwijs bij eigen bijbelstudie H. W. Mooi)

jambert (G. A) en J. P. Klerk, Leerboek voor de bataillons-

scholen van het Nederlandsche leger. Ie ditje. C. L. S chl e i j er & Zn. <asonder, (Dr. E. H.) Bloemen en bladen uit Herders' gaarde

verzameld en overgebragt , . . . J. Swarts

lawrence, (Miss) Vertellingen uit de geschiedenis des Ouden en

Nieuwen Testaments. Uit het Engelsch door A. G. Bruinses. 2 dln.

H. G. Koster H.Gz! eerboekje bij het onderwijs in het lezen. 4 Stukjes. J. Rö melingh. eenw, (Mr. C. M. van der) Over de tncht op de koopvaardij-'

.8chePen G. Th. Bom.

ivingstone. Ontdekkingsreizen in de binnenlanden van Afrika. In schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere reizen , vooral met betrekking tot de groote ontdekkingen in Zuid-Afrika gedurende

1840—1856. Vertaald door H. M. C. van Oosterzee. P.'D. Bolle, nder, (J. W.) Het vermakelijke rad van 't avontuur.

B. Schuringa Schaank. nlofs, (B. H.) Declamatie; of de kunst van declameren of reciterdn , en van de mondelijke voordragt of uiterlijke welsprekenheid

ra het algemeen H. J. van Kesteren.

Taalkundige werken , herzien door Dr. A. de Jager

3e druk. 2 dln. in 6 afdeel. Wed. J. C. van Kesteren & Zoon.' aandelijksche traktaatjes over de zending onder de Heidenen.

B. Schnringa Schaank. anhattan, Marien Beelden uit het leven te New-York. Naar den

indruk, uit het Engelsch vertaald P. D Bolle

aria, Hoe het kwam, dat de kleine Eduard zoo'ongelukkig was!

C. H. Meijer.

De klerae Johanna, of hoe word ik van de zonde gereinigd.

Denzelfden.

De diefachtige Anna, of zoo komt het van kwaad tot erger.

Denzelfden.

lerenberg. _ Asile provincial d'aliéne's, dans Ie voisinage de Harlem.

H. G. Koster. H.Gz. serten, (Wed. A. B. van) Lees- en prentenboekje voor de jeugd.

Denzelfden.

Sluiten