Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171

Meijer, (D. H.) De Genzenridder op het slagveld bij Heillgerlee. (23 Mei 1568) Denzelfden.

Merkwaardigste geschiedenissen (De) onzes vaderlands , in vragen en antwoorden , voor jonge kinderen. Wed. J.C.v. Kesteren &Zn.

Meschede, (Dr. F.) De paralytische waanzinnigheid.

H. G. Koster H.Gz.

Messias (Der) Oratorium. Mnsik von Handel. G. Th. Bom.

Meniën, (T. van der) A of eerste voorlooper van Nienwold's spelend onderwijs C. L. Brinkman.

B of tweede voorlooper van Nienwold's

spelend onderwijs . . Denzelfden.

Miller, (Hugh.) Het scheppingswonder, beschouwd in de geschiedenis van het geschapene. Vertaald door Dr. 1). Lubach.

S. van Velzen Jr.

Monod , (Adolphe) Paulus. Uit het fransch . . G. L. Fnnke.

Mugge, (Th.) Afraja. Roman. Uit het Hoogdnitsch door J. J. A. Goeverneur. 3 dln Firma J. H. v. d. Beek.

Miihlbach, (I,) (Clara Mundt.) Ouitschlond in storm en drang. Historische roman. Vertaald door J. M. Anne. [I. De Oude Fnts en de Nieuwe tijd. II. Vorsten en Dichters. III. Duilschland tegen Frankrijk H. G. Koster H. Gz.

Historische levensbeelden. Drie Novellen. Naar het

Hoogduitsch P. D. Bolle.

Frans Rakóczy. Geschiedkundige roman. Naar het

Hoogduitsch Denzelfden.

. (Clara Mundt), De groote Keurvorst en zijn tijd.

Historische roman. Vertaald door J. M. Aune. (I. De jonge keurvorst. — II. De groote keurvorst en zijn volk. — III. De groote keurvorst en zijne kinderen. Firma J. H. v. d. Beek.

Muller, (Dr. K.) De Plantenwereld. Krnidkundige reis om de wereld. Proeve eener kruidkunde in verband tot de kennis van den aardbol.

Gebr. Koster.

Muurker, (J. G.) Vijf en twintig Nieuwjaarswenschen voor kinderen.

B. Schuringa Schaank. Natunr- en kunstvoortbrengselen of natuuronderrigt voor de jeugd.

J. Kümelingh.

Natuurkundige leesboekjes. I. Bernstein , Over de snelheid van het licht. II. Brug, De zee. III. De scheikunde der jaargetijden. Lente, Zomer. IV. Idem Herfst en Winter . . . Kemink & Zoon. Nienhuis, (M r. H.) Van het huwelijk en de regtshetrekkingen, die door en ten gevolge van het huwelijk geboren worden.

J. W. van Leeuwen.

Akademische voorlezingen over het Neder-

landscb burgerlijk regt Denzelfden.

Nieuwen hu is, (J.) Handleiding voor eene geregelde uitvoering der voorschriften , betrekkelijk het beheer der Gemeente-comptabiliteit.

C. L. Schleijer & Z n. en W. J. Wendel, Wet op het lager onderwijs, met toelichtingen C. H. Meijer.

Nienwold, (.T. H.) Spelend onderwijs. N°. 1—4. C. L. B rinkm an. Onnekes, (L. H.) Register voor de periodieke en andere werkzaamheden der gemeentebesturen in de provincie Groniogen.

H. G. Koster HGz. Oosterzee, (Dr. J. J.) Dichterlijk genie. Een Schiller-Studie.

O H. Meijer.

Iets over da Costa. . . . Denzelfden.

Een papieren noodmunt . . Denzelfden.

Open brief aan de leden van de kiesvereeniging "het Evangelie."

H. G. Koster H.Gz. Opgaven van schriftelijke werkzaamheden op de eind-examens voorde

hoogere burgerscholen in 1867 Denzelfden.

Parijs in 1867. Het leven in de wereldstad, haar gebouwen , openbare

instellingen en merkwaardigheden. Een gids voor allen die Parijs

bezoeken. Voor Nederlanders bewerkt naar het fransch. Denzelfden.

Pascal, Gedachten over den mensch G. L. Funke.

Pastorie van Framley, (De) door den schrijver van Barche9ter Towers.

Uit het Eng. vertaald door ür. M. P. Lindo. D. Nooth. v. Goor. Pyttersen, (H.) Schoolkaart van de Provincie Vriesland, bekroond

door de Vricsche onderwijzers-vereeniging .... Denzelfden. Reehorst , (K.P.ter) English Exercises or Cacography for foreiguers.

G. Th. Bom.

Reglement voor het waterschap Hunsingo, vastgesteld door de Staten der provincie Groningen iu 1855. . . . R. J. Schierbeek. Renssen, (Dr. J. W. A.) Woordenboekje der Nederlandsche taal, ingerigt volgens de spelling van het Nederlandsch woordenboek, met regels voor de geslachten eti de spelling. Van üruten & Bleeker.

■ Oefeningen ter verbetering in het Nederi.

Wed. J. O v. Kesteren &Zn. Rnppe, (C. F.) Theorie der hedeudaagsche Muzijk en 70 platen.

Dezelfden.

■ Acht nieuwe voriatien voor Piano-forte op het Nederi.

volkslied Wilhelmus van Nassauen. C. L. Schleijer & Zn. XLV Praelndia en CCLXXVI Interludia, in alle

gebruikelijke kerktoonen , enz Dezelfden.

Gezangen, gecompon. voor drie stemmen. Dezelfden.

De zangwijzen der psalmen en gezangen. Dezelfden.

Koor van godsdienstige zanggenootsch. Dezelfden.

Ruppins, (O.) De Prairie-duivel. Een roman uit Arkansas. Naar

het hoogduitsch 1'. I). Bolle.

Rijkens, (R. G.) Do nuttige huis- en schoolonderwijzer ;-een boekje

voor ouders en meesters H. G. Koster H.Gz.

Schenkel, (H.) Claudins en Herman. Gesprekken en verbalen over

de geschiedenis van ons vaderland. Een leesboek. . J. Swarts. Bundeltje van leeslesjes voor verschillende soorten

van scholen Denzelfden.

Sieveking, (H. W.) Ter gedachtenis aan mijne jonge vriendinnen.

C. H. Meijer.

Soest, (J. van) Nagel. Oost-Ind. gedichtjes. D. Nooth. v. G oor. Spandaw , (Mr. II. A.) De invloed des gevoels op den geest en de

verstandelijke vermogens C. L. Schleijer & Zn.

Speekman, (J.) Onderwijs in de Bijbelsche Geschied, des O. en N.

Testaments H. G. Koster HGz.

Spuyman Az., (T.) Goede raad kan nimmer kwaad. Verhalen voor

de jeugd Denzelfden.

Staats Evers,(M r. W.) Eenige conclnsien in belangrijke zaken , voor

het Prov. Geregtshof in Gelder! genomen. Is. A n. Nijhoff&Zn. Stahl, (H.) De waterwereld. Beelden en schetsen voor jong en oud.

Gebr. Koster.

Steenmeijer, (J.) Brieven over de welsprekendheid. G.Th.Bom. Steger, (Fr.) De Nippon-vaarders, of het wedergeopende Japan.

In schetsen nit de bekendste oudere en nieuwere reizen. P. D.Bolle. Stratingh, (G. Acker) Aloude staat en geschiedenis des vaderlands.

K. H. Schadd.

Stranss, (D. F.) Ulrich van Hutten. Uit het Hoogduitsch door J. H. Maronier J. Swarts.

Streun, (T. R. van) Kronijk van Delfzijl . R. J. Schierbeek.

Susan, (S.) The Tempest; a comedy by William Shakespeare.

H. G. Koster H. Gz.

Sythoff's plan van Londen, voor Nederlanders bewerkt. Met platte grond, aanwijzende de omnibus-routes, spoorwegen, merkwaardigheden in en buiten Londen, enz Denzelfden.

Tafel van vermenigvuldiging. . . . B. Schuringa Schaank.

Teenstra, (M. D.) De landbouw in de kolonie Snriname, voorafgegaan door een geschied- en natuurkundige beschouwing dier kolonie.

H. G. Koster H.Gz.

Thnrn, (Wilh. Christ.) Vervolg van bet algemeen leesboek en ordelijk onderwijs. 7e druk. Wed. ,7. C. van Kesteren & Zn.

Timmer, (H.) Het idealisme of de Iicht-lilosophie der 19 eeuw, in betrekking tot het christendom beschouwd. H. G. Koster H. Gz.

-Ufkes, (H. A.) Leesboekje voor eerstbeginnenden. I—VIII.

A. L. Scholtens.

U1 e, (D r. 011 o) De wonderen van den sterrenhemel, voor beschaafden uit alle standen en alle vrienden der natuur. Vertaald door H. M.

C. van Oosterzee Gebr. Koster.

Uitboczeming bij den algemeenen klokkengalm in Nederland , bij den dood van graaf Willem van Nassau . .. H. G. Koster H.Gz.

Uit Fanny Fern's portefeuille K. H. Schadd.

Vaderlandsliefde CL. Schleijer & Zn.

Vastrik, (Cath.) Heidebloempjes. . . H. G. Koster H.Gz.

Veen Azn., (J. van der) Een paar vertellingen . . Denzelfden.

Verschuur, (J.) Waarheid in het binnenste , of bevindelijke godgeleerdheid. In veertien zamenspraken. B. Schuringa Schaank.

Verslag der commissien , belast met bet afnemen der examens van hen, die zieh in het najaar van 1864 hebben aangemeld , euz.

Wed. J. C. v. K esteren & Zn.

Verver, (B.) 1'Eclairage au Gaz & 1'eau a Narbonne et 1'e'clairagB an gaz Leprince, etc H. G. Koster H.Gz.

Verzameling van dertig portretten en tien facsimile's van voorname Nederlandsche Dichters G. Th. Bom.

van wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de

direkte belastingen, enz. van 1823—1862 voor zoover die niet hebben opgehuuden van kracht te zijn. 8 dln. C. L.Schleijer & Zn.

Vin et, (A.) Proeven van Evangeliebeschouwing. Naar het fransch door M. Colien Stuart. 2e druk J. J. H. Kemmer.

Volger, (Dr. G. H. Otto) De Aardbol. Eene natuurlijke geschiedenis der aarde en harer bewoners . . . . Gebr. Koster.

Volksalmanak. (Christelijke) 1859 — 1865 . II. G. Koster H.Gz.

Vollediz zamenstel der wettelijke verordeningen op het regt van patent tot 31 December 186L H. J. van Kesteren.

der verordeuingen op de personele belasting tot en

met 1855 Denzelfden.

der wetten betreffende den accijns op het geslagt

tot cn met 1860 H. G. Koster H, G z.

Vraagboekje (Christelijk) voor eenvondigen. 4e druk. . Denzelfden.

— over de kennis der Christelijke godsdienst. 3e dr. Denzelfden.

Vreemde dieren. Een leesboekje voor de scholen , door den schrijver van de Huisdieren J. Römelingh.

Wagner, (Herm.) De Franklin-expeditie cn haar afloop. Ontdekking van de noordwestelijke doorvaart door Mac Clure. — Het vinden der overblijfselen van de Franklin-espeditie door kapitein Mac Cliutock. Vertaald door Corstiaan de Jong. . P. ü. Bolle.

De nieuwste ontdekkingen aan de westkust van

Afrika. Reistogten , jagtavontnren en handelsreizen van Panl du

Sluiten