Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

HaUSSER'S, LIJD WIG, Geschichle des Zeitalters der Reformation. 1517—1648. Herausgegeben von Wilh. Ducken. Berlin 1868. Aangeteekend 15 Junij 1869, voor P. Kluitman.

NIBRITZ, GÜSTAV, Wilhelm Teil. Leipzig. Aangeteekend 17 Junij 1869, voor W. H. Kirberger, ten behoeve van W. N. C. Roldanus , te Rotterdam.

PITAWALL, ERNST, Wilhelm Teil der Befreier der Schweiz. Erster Theil. Berlin. Aangeteekend 17 Jnnij 1869, voor W. H. Kirberger, ten behoeve van W. N. C. Koldanus, te Rotterdam.

Amsterdam, 22 Jnnij 1S69.

Namens de Commissie, G. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde onder redactie van H. B. Moltzer. Met medewerking van W. Bisschop, G. W. Brill, J. T. J. Heremans e. a. 2e afl. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 28 en 94 blz.) ƒ1,50.

Binger (D.), De schriftelijke of de mondelinge regtspleging? Eene bijdrage tot de herziening van het wetboek van burgerlijke regtsvordering. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. 8°. (18 en S3 blz.) ƒ1-.

Bruijn (Servaas de), De Dnitsche taal alleen door zelfonderricht. 7e brief. (Les 13 en 14). Zutphen, P. Bz. Plantenga. 8°. (blz. 97—112 in 2 kol.) In gesloten omslag. ƒ0,60.

Bijbel (De), door Martin Luther. Met voorreden, inleidingen en kantteekeningen, onder bewerking en toezicht van H. R. Bosch , en met een inleidend woord van Ludw. C. Lentz. 93e—96e afl. Amsterdam, D. Allart. Fol. (N. T. blz. 117—132 in 2 kol. Per afl.

ƒ0,10.

Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal en gemeentebestuur in Nederland. Uitgegeven door W. R. Boer, J. A. Fruin en J. T. Buijs. 16e deel. Nieuwe serie 3e deel. Ie en 2e afl. Utrecht, J. L. Beijers en J. van Boekhoven. 8°. (blz. 1—147). Per deel van 7 a 8 aflev. ƒ5,50.

Camilla. Een verhaal door de schrijfster van: «Les horizons prochains." Naar het Fransch, met eene voorrede van E. C. Segers. Amsterdam, W. H. Kirberger. Postf. (8 en 157 blz.) ƒ1,40.

Conscience (H.), Werken. Platen-album. 10e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Imp. 8°. (6 pltn. gegrav. op steen.) In geill. omsl. ƒ0,25.

Croes (C. W. J.), De zon uitsluitend de bron van wit en kleurloos licht. Beschouwingen over de spectraal-analyse en het achromatisrae, naar den Oostenrijkschen hoogleeraar in de natuurkunde Jozef Kudelka. Amsterdam, Schalekamp, van de Grampel & Bakker. 8°. (19 blz. met een uitslaande gelith. plaat.) ƒ0,30.

Dickkns (Charles), Schetsen en verhalen. Naar het Engelsch. Rotterdam, Hendrik Altmann. 8°. (6 en 293 blz. met gelith. titelplaat). ƒ3,—.

DiCKENS-editie. 48e afl. Dombey en Zoon. V. Schiedam , H. A. M. Roelants. 12 ». (Deel II blz. 33—96). In geill. omslag. Per afl. ƒ 0,30.

Felix (B. C), Vivia Perpetua. Eene vrouw uit de derde eeuw. Een tafereel uit den vervolgingstijd der eerste Christenen. Nieuwediep, J. C. de BuisoDjé. Postf. (4 en 89 blz. met 2 gelith. platen), ƒ0.80.

Grinwis (C. H. C.), Wiskundige theorie der wrijvings-electriciteit. Utrecht, J. L. Beijers. Roy. 8°. (8 en 266 blz. met in den tekst gedrukte houtsneden). ƒ 5,90.

Groen van Prinsterer, Bij de stembus. IV—V. Amsterdam, H. Höveker. Roy. 8°. (19 en 23 blz.) Per n°. ƒ0,30.

Gr(oen) v(an) Pr(insterer) , Aan de kiezers. N°. 13—-14. Amsterdam , H. Höveker. Postf. Per n». (2 blz.) ƒ 0,01; 100 er. ƒ0,60.

Gugel (Eügen.), Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur. Met 500 in den tekst gedrukte figuren. Ie afdeeling. Afl. 1—2. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. Imp. 8°. (8 blz. en blz. 1—124 met in den tekst gedrukte houtgrav.) Pro compleet (in 30 vellen) bij inteek. ƒ15,—.

Hartogh Heïs van Zouteveen (H.), De voorhistorische mensch in Europa. Naar aanleiding van de lezingen door Prof. C. Vogt in Nov. en Dec. 1868 te Rotterdam gehouden, met gebruikmaking van verscheidene andere bronnen, 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. 8°. (64 blz.) ƒ0,70.

Hoevers (W.), De Remonstrantsche broederschap een getuige voor de gemengde volksschool. Toespraak over Jozua XXII: 27 en 34, gehouden 6 Junij 1869 in de Kloosterkerk te 's Gravenhage. — 's Gravenhage, M. M. Conve'e. 8°. (19 blz.) ƒ0,20.

Jeekel (C. A.), Onze bezittingen op de Kust van Guinea. Met een schetskaartje volgens het traktaat van 5 Maart 1867. (Overgedrukt uit het tijdschrift «Onze tijd"). 2e druk. Amsterdam, C. F. Stemler. 8". (4 en 83 blz. met een gelith. kaart). ƒ0,80.

Jorissen (Theod.), Het einde van den strijd. Een laatste woord tegen R. Fruin. Amsterdam , K. H. Schadd. 8°. (4 en 31 blz.) ƒ0,40.

Kist (J. G.), Beginselen van handelsregt volgens de Nederla'ndsehe wet. 2e deel. Handelsverbindtenissen uit schrift. Het handelspapier. Beginselen van wisselregt en van het regt omtrent acceptatiën, assignatiën, papier aan toonder, cognossementen en ontvangcedullen. 3e geheel herziene en vermeerderde druk. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. 8°. (16 en 511 blz.) ƒ5,50. De beidé deelen ƒ7,15.

Knuivers (T.), Hoofdgebeurtenissen uit de algemeene geschiedenis van 1815—1869. Supplement op het 3e deel der Algemeene geschiedenis, van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen. Een leer- en leesboek, tot zelfoefening eu voor inrigtingen van onderwijs, 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (8 en 243 blz.) ƒ2,40.

Kbuutïf (C. A. de), Snippers voor het kleine volkje. Leesboekje voor de laagste klasse der volksschool. Amsterdam, S. Folkers. KI. 8°. (31 blz.) ƒ0,10.

Kuiper Ez. (T.) , Natuurlijke historie der vogels, visschen , kruipende dieren enz. Een leer- en leesboek voor de scholen. Herzien en veel vermeerderd door Dr. ü. Lnbach. Haarlem, Erven F. Bohn. KI. 8°. (VI en 104 blz.) ƒ0,35.

Kuijper (J.), Gemeente-atlas van Nederland. Naar officieele bronnen ontworpen. 32e afl. Leeuwarden, Hugo Snringar. (32 gelith. kaartjes in kleuren in 4°. oblong.) ƒ1,60.

Lucifer. Een volksboek tot verbreiding van natuurwetenschap. Uitgegeven onder redactie van B. Verver. Ie afl. Leeuwarden, A. Akkeringa. Roy. 8°. (4 blz. en blz. 1—48 met 3 gelith. platen , gedeeltelijk in kleuren). In geïll. gelith. omslag. Bij inteekening op het geheele werk, met 2 premie-platen, ƒ0,35 ; bij inteekening per afzonderlijken jaargang, zonder premie-platen ƒ0,40. Cpl. in 4 jaargangen of 40 ü 50 afl. (a48 blz.) met 25 gelith. platen en in den tekst gedrukte houtgrav.

Murrai(A.), Blijft in Jezus. De weg tot het hooger geestelijk leven. Met een begeleidend woord van P. Huet. Nieuwediep , J. C. de Buisonje'. 16°. (4 en 221 blz.) ƒ0,45.

Naamregister der Doopsgezinde, Lnthersche, Hersteld-Luthersehe en Remonstrantsche predikanten in het Koningrijk der Nederlanden en zijn Oost- en West-Indische bezittingen, alsmede der hoogleeraren aan de seminaria; met aanwijzing hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen; benevens de namen der caudidaten. Amsterdam, Y. Rogge. KI. 8°. (4 en 66 blz.) ƒ0,60.

Nahuïs (Maurin), La question de Puniforraité internationale des monnaies, considérée au point de vue historiqne. Estrait de la Revue de la numismatique Beige. Utrecht, Kemink et fils. 8». (62 blz.) ƒ0,50.

Niemkijer (Paul), Handboek der theoretische en klinische percussie en auscultatie, van een historisch en kritisch standpunt bewerkt. In het Nederduitsch vertaald door S. Sr. Coronel. Ie deel. Geschiedenis der percussie en auscultatie. Theorie en kliniek der percussie. Litterarisch overzigt N°. 1. Tiel, H. C. A. Campagne. 8". (11 en 222 blz.) ƒ2,20.

Oskamp (G. A.), Leer der beweging- Cursus voor werktuigkunde. Ie stuk. Nieuwediep, J. C. de Buisonje. 8°. (4 blz. en blz. 1—160). ƒ1,70. Cpl. in 3 stukken.

Panchaud (G. H. W.), Amsterdam, geschetst in historisch-romantische tafereelen van af het begin zijner opkomst tot op den tegenwoordigen tijd. Vereerd met de inteekening van H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Opgeluisterd door platen, portretten en platte gronden van 1440 en 1716, en als premie een fraai bewerkte platte grond van Amsterdam volgens het plan der laatste uitbreiding. Ie afl. Amsterdam, D. Allart. 8°. (Deel I blz. 1—48 met een uitslaande gelith. plaat in kleuren.)ƒ0,25.

Cpl. in 4 deelen of 24 maandelijksche afl. (a 48 blz.) met 16 platen.

Ploetz (O), Lectures choisies. Chrestomathie francaise pourvue de conrtes notices biographiqnes et littéraires et de nombreuses notes explicatives. Arrangée a 1'usage des classes inférieures des écoles de 1'enseignement secondaire par J. M. Reinders. Leide, van den Heuvell & van Santen. 12°. (8 en 319 blz.) ƒ1,—.

Revius (J.), Een afgeluisterd praatje tusschen twee oproermakers, te Rotterdam iu 1868, gevolgd van eenige beschouwingen, 's Gravenhage, M. J. Visser. Gr. 8°. (35 blz.) ƒ0,20.

Sack (Dr.), Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgeus de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Met een voorbericht van J. .1. Kreenen. Deel 4, 5e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (blz. 177—224). ƒ0,40.

Schlosser (F. C.), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel)uitïave. 41e—42e afl, Amsterdam, K. H. Schadd Roy. 8°. (Deel V blz. 289—384). Per afl. ƒ0,18.

Steen huis (Tjerko), Bloemenkrans vau zes liedekens, met pianobegeleiding gecomponeerd (vooral ten gebruiko hij zanglessen.) Op. 3. Rotterdam, H. Nijgh. Imp. 8». (4 en 14 blz muziek) ƒ0,50.

Stoeger (P. J. N.), Wenken aangaande de geestelijke oefeningen van den H. Ignatius. Naar het Hoogduitsch door J. Dijckmann.'s Hertogenbosch, W. van Gulick. 24°. (60 blz ) ƒ0,25.

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Ie jaargang. N°. 3. Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen door A. van Gestel. 2e druk. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 8°. (87 blz.) Bij inteek. ƒ0,40; buiten inteek. ƒ0,50.

Swartwolt (R), De kaartlezer. Leerboekje bij het onderwijs op de kaart van Nederland. Amsterdam, S. Folkers. KI. 8°. (39 blz.)

ƒ0,15.

Tennyson (Alïred), Henoch Arden. Naar het Engelsch door S. J. van den Bergh met een voorbericht van J. j] L. ten Kate en portret van den Nederlandschen vertolker. 'sGravenhage, Erven Thierry & Mensing. KI. 4°. (8 en 67 blz. met gelith. portret en gelith. titelblad in kleuren, goud- eu tintdruk.) In gelith. omslag ƒ2,50; geb. ƒ3,50.

Thieeout (C. H.), Korte leiddraad bij het geven van onderwijs in de allereerste beginselen der scheikunde, voor burger-en burgeravondscholen. Ie stukje. De niet-metalen. Arnhem, D. A. Thieme. 12°. (94 blz. met in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ0 40.

Veldtogt (De) van het jaar 1866 in Dnitschland. Zamengesteld door de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den pruissischen grooten generalen staf. Uit het Hoogduitsch vertaald door E. H. Brouwer. Met 11 kaarten en terreinschetsen. 5e afl. Utrecht, Kemink & Zoon. Roy. 8°. Deel II. 4 blz. en blz. 595—773 en blz. 111—147; met 6 uitslaande gelith. kaartenen 16 blz. voorwerk) ƒ 2,70; het werk compleet ƒ10,40.

Sluiten