Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

179

Verklaring (Openlijke), namens de protestantsche genootschappen in Nederland: Welstand, Unitas, Hulpbetoon en Phylactenon, in antwoord op den apostolischen brief van Paus Pius IX aan alle Protestanten en andere on-Katliolieken. Leiden, de Breuk & Smits.

8°- <16 bl2') r ■ o J a

Verne (Jules), De Noordpool-expeditie van kapitein Hatteros. 4e afl. Leiden, de Breuk & Smits-. 8°. (bh. 193-256). I^geilL

VeTs^g aan den Koning over de openbare werken. 1868. ^Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 4». (214 blz.) ƒ1.--

Verzameling van konsulaire en andere berigten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart, uitgegeven door het ministerie . van buitenlandsche zaken. Jaargang 1869. Deel I, afl. 4—5. sGravenhage van Weelden en Mingelen. Roy. 8°. (blz. 121—200.) fl),70.

Vlinders. N°. 1. Rotterdam, W. L. Stoeller. KI. 8°. (32 blz.) In geill. omslag. . /°'2°'

Wedstrijd (De nationale) voor seherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en korpsen der land- en zeemagt, gehouden te 's Gravenhage, op den 21—26 September 1868. Uitgegeven met voorkennis van het Centraal Comité van den Weerbaarheidsbood , gevestigd te Utrecht. 2e afl. 's Gravenhage, M. J. Visser. 4°. (blz. 9—21 met 2 gelith. platen). Ordin. papier ƒ 0,40; best papier/1,—;•

Wet betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen, van 7 April 1869 (Stbl. N". 57.) Met eenige aanteekcningen. 'sGravenhage, Gebr. Belinfante. Postf. (32 blz. Hollandsch en Fransch.) ƒ0,25.

Worp (J.), Vervolgbundel van de melodicn der evangelische gezangen bij de Nederlandsche hervormde gemeente in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor. Ie afl. Groningen , J- B. Wolters. 4". Oblong, (blz. 205-236). ƒ0,90. Cpl. in 4 aft. _

Prospectussen en Int eekenlij sten:

Van : Bijdragen tot de militaire hygiëne in tijden van oorlog en vrede. Door Dr. Alexandër Ochwadt. In het Hollandsch vertaald door B. G. van der Hegge Zijnen, Officier van Gezondheid der Eerste Klasse. Schiedam, H. A. M. Roelants. „ Reis naar het H. Land door J. A. van Oorschot, Dr. en Lect. Genlis van de orde der Eerw. Paters Minderbroeders te Weert. Venlo, Wed. H. H. Uyttenbroeck.

ADVERTENTIËN.

Heden overleed, na een langzaam verval van krachten, nog zeer onverwacht, onze innig geliefde vader, de Heer F. Holtkamp, weduwnaar van wijlen Mejufvrouw Anna Maria Mooijen, in den ouderdom van ruim 77 jaren.

Sneek Holtkamp. 18 Junij' 1869. m aller Daam-

Eenige kennisgeving. [1189]

HOOGST BELANGRIJKE FONDSARTIKELEN.

GTBBOD. Bom, te Amsterdam, zal, dadelijk na afloop der Fonds.veiliug Hendrik Frijlink, overgaan tot den verkoop van al le de kop ij en uitmakende het belangrijke fonds van den heer G. T. N. Suringar , te Leeuwarden.

De Catalogus der beide verkoopingen zullen in tijds worden verzonden , en voor belangstellende Confraters verkrijgbaar zijn bij

G. Theod. Bom. [1140]

J. M. van 't Haabp vraagt:

903 Soulosser, Wereldgeschiedenis. In roode banden. Nieuw.

904 de Génestet, Kompl. dichtwerken.

905 van Rees, Geschied, d. staathuishoudkunde. 2 dlo. (of enkel deel II). Zindelijk gelezen kan dienen.

906 v. Bell, De Grondwet met aant. Idem. '■107 v. HoëvELL, Reis over Java enz. 3 dln. Idem.

908 Sue, Wandelende Jood. Idem.

909 Dumas, Ridder de Maison Rouge. Idem.

910 Gekdks, De marskramer. Idem.

911 Trollope, Verborgenheden van Londen. Idem.

912 Multatuli, Max Havclaar. Idem.

913 Doré, Bijbel. In afl. Uitg. Thieme.

914 v. Velzen's Staten-Bijbel. In afl. Duitsche letter.

915 Graciense. 3e kwartaal 1869. Eenige exx.

916 Het Morgenlicht, le jaargang.

917 Sioiierek, Hoogd. spraakkunst. Laatste druk.

918 Auerbaoh, Op de hoogte. (Opengesneden kan ook dienen).

919 Hoek , Agathe. 3 dln. (Idem).

920 de Bosch Kemper , Wetboek van strafvord. 3 dln. (Idem).

921 de Génestet, Gedichten. In afl. 2 exx.

Biedt aan:

466 Bourne, Leer van het stoomwerktuig.

467 J. Babut, Felix Batel, ou la Hollande a Java. . . a 3,50,

468 Dickens, Schetsen en verhalen. 3 exx. . . • • • - 2,10,

469 Serv. de Bruin, Histor. en geograph. woordenboek. In afl. (Meestbiedende).

470 Viotor Hugo , De man die lacht. Nieuw, a contant . - 4,—

471 van Lummel, Bijbelsche platen. (J. C. de Buisonje). 2 exx. Tegen aanb.prijs ad 4/3 J.

472 Een partijtje Holl. romans. Zindelijk gelezen.

Aanvragen of aanbiedingen franco.

De Uitgever. [1141

W.T. Goruon te Gorinchem, vraagt in comm. alle uitkomende .brochures (ook krijgskundige), nieuwe werkjes voor Rederijkers en Li efh e bber ij toon eel. aanbieding van werken voor eene volksbibliotheek en van 1 ex. v. Lennhp, DRAM. WERKEN. Compl. — Offertes franco of per conv. [1142j

STATISTIEK.

HH. Uilgevers van werken over statistiek, of waarin statistische tabellen en dergel. voorkomen, zullen mij verpligten daarvan 1 ex. in commissie uf ter inzage te zenden.

'sHage, Junij 1869. Martinus Nijhoff. [1143]

De Rijkscommissie tot regeling der zevende bijeenkomst van het I nternationaal Statistisch Congres, te houden te 'sGravenhage in de maand September 1869, heeft besloten, gedurende den tijd van dat Congres te houden eene TENTOONSTELLING VAN STATISTISCHE K-AARTEN, DIAGRAMMEN EN ANDERE GRAPHISCHE VOORSTELLINGEN.

Zij noodigt allen die genegen zijn , bijdragen tot deze Tentoonstelling, 't zij in druk of iu manuscript vervaardigd, te leveren, deze'aan haar adres in te zenden bij het Ministerie van Binnenlaudsche Zaken (Achtste Afdeeling) vóór den lsten Augustus 1869.

Kaarten of teekeningen tot boekwerken behoorende, worden afgescheiden van het boek ingeleverd.

De inzenders kunnen, des verkiezende, na afloop der Tentoonstelling, de ingeleverde bijdragen terug ontvangen.

De Rijkscommissie voornoemd, S. Vissering, Waarnemend Voorzitter. II. Jacobi, Secretaris. [1144]

COLPORTEURS.

Yoor een werk van gesch i ed k undig - rom ant isc h en aard, hetwelk in een bepaald getal afleveringen compleet is, worden gevraagd Colporteurs die bewijzen van soliditeit kunnen overleggen.

Adrea franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. r-1145^

MISDRUK.

Wij kunnen imploijeren een partij gelijmd MISDRUK Imperiaal formaat, liefst nog iets grooter. Monsters en prijsopgave zien wij gaarne ten spoedigste te geraoet. Haarlem, Juni 1869. Emrik & Binger. [11.4,6]

EVA TE PARIJS.

Hoewel nog slechts alleen geannonceerd door het W inkelbillet, der Konfrerie toegezonden, zijn de navragen om exx. van EVA TE PARIJS, zoo voor rekening als in kommissie, zóó talrijk, dat mijn voorraad reeds nu geheel is uitgeput en vele bestellingen op uitvoering wachtcu. Ik neem dus de vrijheid, Heeren Konfraters beleefdelijk om - terugzending te verzoeken van die exemplaren, welke zij niet denken te plaatsen. Zij zullen mij daardoor een grooten dienst bewijzen! De ingekomen bestellingen heb ik genommerd en zal deze, zoodra ik daartoe in staat ben, successievelijk nitvoeren. Dordrecht, 21 Junij 1869. J. P. Revers. [1147]

BELEEFD^VERZOEK OM TERUGZENDING N der onverkochte ex. van:

DE HOUDING VAN EENIGE NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN TEGENOVER 'S PAUSEN UITNOODIGINT, BETREFFENDE DE ALGEMEENE KERKVERGADERING BEOORDEELD, door F. Heijnen. j Na 15 Jnlij a. s. kan ik geen exemplaren meer terugnemen.

Rotterdam, 22 Junij 1869. G. W. van Belle. [1148]

' VERZOEK EN BERICHT.

Om aan bestellingen voor rekening te voldoen ben ik thans zeer verlegen om exemplaren van : A. B. Maatjes , SELECTION OF ENGLISH WORDS AND DIALOGUES. 6de druk.

WöRTER UND GESPRaCHE. 2de druk.

HH. Confraters die nog exemplaren overig of in commissie hebben ! staan, worden dus beleefd verzocht mij die vóór 1 Julij terug te

zenden. Later kan ik geen exemplaren terugnemen. | Tot nader bericht kan ik van bovenstaanden niet anders dan voor 1 reken in g afleveren.

j Ter perse: de derde geheel herziene en vermeerderde | druk — j G K]st> HET HANDELSPAPIEH, i zijnde tevens het tweede deel van:

Mr. J. G. Kist, Beginselen van Handelsrogt. I Mr. D. Binger, DE SCHRIFTELIJKE OF DE MONDELINGE REGTSPLEGING ? Mr. C. VV. Opzoomer, HET BURGERLIJKE WETBOEK VERKLAARD, lilde deel, 1ste afl.

• | Amsterdam, 6 Juni. J. H. Gebhard & C°. [1149]

j" TE KOOP AANGEBODEN.

• ! Tvoor vermeerdering mijner Fondsartikelen als anderziuts heb ik bej Dhoefte aan ruimte, en zoude derhalve wel geneigd zijn mijne zoo

welbekende uitgebreide HOLLANDSCHE, FRANSCHE en HOOGDUITSCHE LEESBIBLIOTHEEK op zeer billijke voorwaarden over \ te doen, dezelve is tot beden toe bijgehouden en meest alles iu half ] leder of linnen gebonden.

Sluiten