Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 25.

27 Junij. 1869.

, „ _ %—v< '4

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOWEERDEX

OP HET

NIEUWSBLAD voos den BOEKHANDEL.

UiWer J M VAN 'T HA/IFF , te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het . Nieuwsblad.» Zonder het .-Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn ! sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

COSTER, J., Geschichte der Festnng Luxemburg. Luxemburg 1869. Aangeteekend 24, Junij 1869, voor Johannes Muller, ten behoeve van Is. An. NiJHorr & Zoon, te Arnhem. Amsterdam, Namens de Commissie,

25 Junij 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Archief voor Nederlandsche oudheden, geschiedenis en letterkunde. Uitgegeven door U. Buddiugh. Ie stuk. Oe Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap. Arnhem, Brussel, Is. An. Nijhoff, C. Muqnardt. 6r. 8°. (8 en 103 blz.) ƒ1.—

Ballot (J. S. S.). Zie: Felder.

Blanc (Dr. Henrï), Onze gevangenschap in Abessinië met eene schets van Koning Theodorus, zijn land en zijn volk. Naar het Engelsch. 7e en 8e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Gr. 8°. (blz. 289— 357 en VI blz.) Per afl. ƒ0,45.

Hetzelfde werk. 2e Gedeelte. Gedenkschriften van

T Waldmeier en J. M. Flad. Ie afl. Als boven. Gr. 8°. (blz. 1— 48). ƒ0.*5Dit 2e Ged. compl. in ongeveer 5 afl.

Beuin (Servaas de), Nieow Engelsch woordenboek, in twee deelen. Veel gewijzigde en verm. 2e druk. 6e afl. Leiden, D. Noothoven van Goor. Post 8°. (blz. 401—480 in 2 kol. Hyp—Lieut). ƒ 0,40. Compl. in 16—20 afl.

Buddingh (D.). Zie: Archief.

Dümno (Dr. A. von), De oorzaken en genezing van Diabetes Mellitus. Uit het Hoogduitsch. Botterdam , W. L. Stoeller. Post 8°. (4 en 45 blz) ƒ0,40.

Felder (Franz Michael), Het hnisje aan de Brunnoheek. Een verhaal uit het Bregenzerwond. Naar het Hoogduitsch door J. S. S. Ballot. Amsterdam, J. D. Sybrandi. Gr. 8°. (4 en 234 blz. met gelith. titelvignet). ƒ2,50.

Flad (J. M). Zie: Blanc.

Flavius Josephus (Al de werken van). Bewerkt door Dr. W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van Dr. J. J. van Oosterzee. Afl. 27—28. Blad 79 —84. Dordrecht, J. P. Kevers. Folio. (blz. 313— 336 in 2 kol. met houtgrav.) Per afl. ƒ0,30.

Gardner (l)s. James), De Geloofsbelijdenissen der wereld, eene beschrijving van alle godsdienstige gezindheden enz. Voor Nederland bewerkt door J. G. R. Vos, onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van Prof. J. J. van Oosterzee, en anderen. Met keurige staalplaten. 21e afl. Nienwedi.p, J. C. de Btiisonje'. Roy. 8°. (2edeel, blz. 721—800 in 2 kol.) ƒ 1,05. (De ontbr. plaat komt met de volgende afl.)

Genest et (P. A. de), — De dichtwerken van — Met portret en facsimile. Verzameld en uitgegeven onder toezigt van C. P. Ticle. 16e en 17e afl. Amsterdam, Gebroeders Kraay. Gr. 8°. (He deel, blz. 129—192). Per afl. ƒ0,35.

Goeverneur (J. J. A.), Kinderleven. I. Karei en Marie. Eene familiegeschiedenis voor kinderen. Leeuwarden, llugo Snriugar. Post 8°. 8 en 103 blz. met 4 gelith. gekl. plaatjes). ƒ1,25. Compleet in 3 bundeltjes.

Hülsmann (Ur. J. J. H.), De strekkiDg van het onderwijs aan do Hooaere Burgerschool te Breda. Antwoord op de brochure: «Kunnen de Katholieken gebruik maken van de Hoogere Burgerschool te Breda?" Breda, Broese & Comp. Gr. 8°. (2 en 33 blz.)/0,30.

Jansen (J. F.), De winter. Een leesboek voor de middelste klasse der lagere scholen. 3e druk. (Nieuwe spelling). Groningen, A. L. Scholtens. KI. 8°. r 18681. (79 blz.) r"0,20.

Kerbert (Dr. J. J.). Zie: Klencke.

Klencke (Dr. H.), Vleesch of groenten? Populair antwoord op de vraag: Kon de mensch in overeenstemming met de wetten zijner gezondheid vleesch eten , of moet hij uitsluitend zich met plantenstoffen voeden? Naar het Hoogduitsch door Dr. J. J. Kerbert. Arnhem, Is. An. Nïjhoff & "Zoon. Gr. 8°. (63 blz.) ƒ 0,60.

Kutpers (F. H. W.), Geschiedenis der Nederlandsche artillerie van de vroegste tijden tot op heden. 4e afl. Nijmegen, Adolf Blomhert. Roy. 8°". (blz. 145—192 met gelith. dubbele platen Vla en VII).

ƒ1,02'.

Le Hon (H.), De mensch in de voorwereld. Zijn leven, gewoonten en gebruiken verklaard uit de overblijfselen van kunst en arbeid. Naar de 2e Fransche uitgave bewerkt door H. M. C. van Ooster¬

zee 3e afl. Leiden, Firma van den Heuvell & van Santen. Gr. 8°.

(blz. 113-160 met 1 gelith. plaat en gravuren in den tekst), ƒ 0.50. Naphthali, Waarom moet het floreenstelsel worden afgeichaft? Een

tiidvraoa beantwoord. Leeuwarden, H. Kuipers. Post 8°. (47 blz.) J 0 /"0.40. Nuiver (A), Kijkjes in het boek der natuur. Een leeshoek voor de

volksschool. Groningen, A. L. Scholtens. KI 8°. (6en 135 blz.) ƒ 0,30. Oosterzee (Prof. J. J. van), De Hcidelbergsche catechismus in twee

en vijftig leerredenen. 13e en 14e afl. Amsterdam, H. de Hoogh.

Roy. 8°. (le dl., blz. 589—639 en 2 blz. met omslag; 2e dl., blz.

1—48). Per afl. bij int. ƒ0,25; binten int. /0,30. Oosteuzke (Prof. J. J. tan). Zie: Gardner. (H. M. C. van). Zie: Le Hon.

Pimentel (M. Henriques), Overzigt van Buekle's geschiedenis der beschaving. Deel I. 'a Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (VIII en 156 blz.) ƒ1,60. " Roodk (P. J. de). Zie: Stowe. Sepp (Christiaan), Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858. — Uitgegeven door Teyler's Godgeleerd genootschap. 3e druk. (N. titeluitgaaf). Leiden, De Breuk & Smits. Gr. 8°. (VIII en 549 blz.) ƒ5,20. i Servaas db Bruin. Zie: de Bruin.

I Steeniiuis (Tjerko), Bloemenkrans van zes liedekens, met pianobegeleiding, gecomponeerd (vooral ten gebruike bij zanglessen). Op. 3. Rotterdam, H. Nijgh. Roy. 8°. (4 en 14 blz. muziek met woorden).

ƒ0,50.

' Stowe (Mrs. HARinëT Beeoher), Oldtown en zijne bewoners. Naar 1 het Engelsch door P. J. de Roode. le deel, 2e en 3e afl. Kotteri dam, H. Nijgh. Gr. S°. (blz. 33—128). Bij int. per afl. ƒ0.24; ! buiten int. f0.30Sue (Eugène), De verborgenheden van Parijs. 2e deel, 6e afl. Rotterdam, H. Nijsrh. 8°. (blz. 241—288 in 2 kolommen.) ƒ0,35. (Tets van Goudriaan — Van —). Brief aan de kiezers van het district Middelburg, 's Gravenhage, W. P. van Stockum. Gr. 8°. (12 blz.) /°.'°Ti elk (C. P.). Zie: Génestet.

Visser (Elsje), De Bekwame hnishondster. Handleiding voor huisvrouwen en jonge dochters uit den aanzienlijken en den burgerstand enz. 6e afl. Leiden, D. Noothoven van Goor. Post 8°. (blz. 241—264 en 1—24). " ƒ0,25.

Compleet in 8 a 10 afl.

Vos (J. G. R.). Zie: Gardnee.

Waldmeier (F.). Zie: Blanc.

Wet von den 3 October 1843 (Stbl. n°. 47), betreflende het regt ! van zegel, zooals die door latere wetten gewijzigd is. Schiedam,

H. A. M. Roelants. Post 8°. (39 blz) ƒ0,20. ; Woordenboek (Periodiek) van administrative en goregtelijke beslisi siogen, in zake van registratie, zegel, hypotheken, successie-regt,

kadaster, notariaat, enz., enz. 2e Gedeelte. 1868. Art. 5398 —54S2.

's Gravenhage, (te ontbieden bi) den Ontvanger der Registratie).

ƒ3,—. Per jaargang van 2 deelen ƒ6,—■

i Ypis (H), De axonometrische perspectief. Deventer, Jac. van der i Meer. Post 8°. (24 blz. met 3 uitsl. gelith. platen). ƒ0,60.

Prospectassen en lnteekenlijsten:

Van: Levensschets van Dr. F. J. Domela Nieuwenhuis, door een zijner vroegere leerlingen. Overgedrukt uit het zesde stuk der Godgeleerde Bijdragen voor 1869. Leyden, de Breuk & Smits. » Het oordeel onzer tegenstanders op schoolgebied. Rede gehouden bij de opening der school voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Amersfoort, door J. H. Wiebsma, Predikant. (De uitgaaf geschiedt geheel ten voordeele van genoemde school). Amersfoort, A. M. Slothouwer.

Wekelijksche volks-leerredenen, van Ned. Hervormde Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid prediken : Jezus Christus en dien gekruisigd. Vierde jaarg. Delft, J. A. Mulder.

Ter perse:

J. H. Maronier, Afscheidsrede uitgesproken te Leiden den 13den Juni 1869. Leiden, T. Hooiderg & Zoon.

De Wedergeboorte; bijdrage tot de leer van het spiritisme, door ***, schrijver van »een Medium." Als boven. m

De Toekomst; bijdrage tot de leer voor het spiritisme, door schrijver van «een Medium." Als boven.

Sluiten