Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

ADVERTENTIËN.

Heden overleed, na een langzaam verval van krachten, nog zeer onverwacht, onze innig geliefde vader, de Heer F. Holtkamp, weduwnaar van wijlen Mejufvrouw Anna Maria Mooi]en, in den ouderdom van ruim 77 j'aren.

Sneek, L. Holtkamp.

18 Junij 1869. Uit aller naam.

Eenige kennisgeving. [1165]

HOOGST BELANGRIJKE FONDSVERKOOPINGEN.

GTheoo. Bom, te Amsterdam, zal, dadelijk na afloop der Fonds. veiling Hendrik Frijlink, overgaan tot den verkoop van alle de kopijen, uitmakende het belangrijke fonds van den Heer G. T. N. Surinqar te Leeuwarden.

De catalogi der beide verkoopinsen zullen in tijds worden verzonden, en voor belangstellende Confraters verkrijgbaar zijn bij

G. Theod. Bom. [1166]

J. M. van 't Haaf? vraagt:

922 de GrsNESTET, Dichtwerken.

923 van der Groen, Den Nederlantsen Hovenier.

924 Nylant, Den verstandigen Hovenier.

925 De Medicyn-Winkel.

926 van JEngelen , De verstandige Hovenier.

927 De natnerlycke beschryvingh der Boomen.

928 Victor Hugo, De man die lacht. Openg. mits nienw, kan dienen.

929 Runiiart's Woordenboek.

930 Werner, Koraalb. Psalm, en Ev. Gez.

931 Guicciardyn, Beschrijv. van Nederland. Liefst zoo oud mogelijk.

932 L'Illustration. 1867. ïe kwart.

933 London News. '1867. 1 Jan.—4 Mei.

934 Aanbiedingen van boeken geschikt voor eene volksbibliotheek.

935 Staring, Geologische kaart van Nederland. A. C. Kruseman.

936 Wereldkaart, naar en met de laatste ontdekkingsreizen, opgedragen aan de Nederl. Handelmaatschappij. 1852. 4 bladen Stemler.

937 Kuyper, Kaart van Europa, met een rand van 64 kartons in 4 bladen. 1861. Stemler.

938 Wagner, Hellas. Het land en volk der oude Grieken, door Dr. J. C. van Deventer. Opengesneden, doch zindelijk. 2 exx.

939 Chr. Muller, Lief en leed uit eene kleine wereld. 2 dln. Opengesneden doch zindelijk.

940 Harting, Bouwkunst der dieren.

941 Yonge , Het parelsnoer. 2 dln. Opengesneden doch zindelijk.

942 Contes de Perrault. III. par Doré. Gebonden. Nienw.

943 Storm Buysingh, Waterbouwkunde.

Biedt aan:

473 Gids 1863—1868. Zindelijk gelezen.

474 - 1864, 1866, 1867. Idem.

475 Wetenschappelijke bladen. 1860, 1861, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868. Zindelijk gelezen.

476 Omnibus. 1868.

477 Tijdspiegel. 1867.

478 Nederl. Magazijn. 1864.

479 Nederl. Spectator. 1864.

480 Revue des deux Mondes. 1866, 1867.

481 The Illustrated London News. 1867 in dln. 1868 los.

482 Illustrirte Zeitnng. 1868. Los.

483 Eva te Parijs. 2 exx.

484 De Aarde, le jaarg. Los of ingenaaid.

485 Geerling, Briefsteller. 2 exx.

486 Jacob Cats. Uitg. Tul. Geb. Meestb.

487 Bijbel Doré. 1—56. Meestb. De vervolgen k 70 cent.

488 Mr. A. J. Zubli, Wisselregt. Meestb.

489 Schimmel, Rom. verh. Geb. 4 dln. (G.-ed. 9 dln.)

(Mary Hollis, Carlifle, en Sproken) - 5,50.

490 Toussaint, Rom. verh. Geb. 3 dln. (G.-ed. 7 dln.) (Lauernesse, Pepoli enz.) - 4,50.

491 Stel bijb. prenten v. Lummel. (Buisonjé). Aanbied.prijs.

492 v. Zeggelen, Compl. ged. (D. Nooth. v. Goor). Tegen aanbiedingsprijs 4/3£.

493 Hofdijk, Rom. poëzy. (Kraay) - 2,—.

494 Sicherer en Akveld, Duitsch woordenb. (v. Goor). Aanbiedingsprijs.

495 Pierson, De Me'rival. 3 dln. Zindelijk gelezen. Meestb.

496 Cremer, Anna Rooze. 3 dln. Idem. Idem.

497 HuET, Lidewyde. 2 dln. Idem. Idem.

498 Keller, Van hnis. 3 dln. Idem. Idem.

499 Klaasje Zevenster. 5 dln. KI. 8°. Idem. Idern.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven JSoa. op te geven.

°e Uitgever. [1167]

GA. van Trigt te Brussel, zoekt: .1 Kramm, LEVEN EN WERKEN DER HÖLLANDSCHE EN VLAAMSCHE SCHILDERS. Compleet. Aanbiedingen s. v. p. per post. [1168]

MISDRUK.

Gevraagd monsters MISDRUK (ongevouwen) divers formaat, echter niet kleiner als druk-mediaan.

Opgaven met prijzen, franco, onder 'tN°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1169]

Bij C. W. van den Heuvel, Boekhandl. : onder de firma Wed. D. R. van Wermeskerken te Tiel, is gelegenheid tot plaatsing van een BOEKBINDER, die zijn vak verstaat, om aan het hoofd zijner Binderij werkzaam te zijn.

Brieven franco. [1170]

CENTRAAL DEPÓT VAN DAG- EN WEEKBLADEN TE AMSTERDAM.

Heeren Uitgevers, die tot dusverre hun inschrijvingsbi 1 letten niet hebben gezonden, worden beleefd uitgenoodigd, vóór 1°. Juli toe te treden.

Het is den ondergeteekenden aangenaam hierbij mede te deelen , dat de onderneming gevestigd is, dank zij de welwillende medewerking der overgroote meerderheid.

Blikman & Sartorius. [1171]

BELEEFD VERZOEK OM TERUGZENDING der onverkochte ex. van:

DE HOUDING VAN EENIGE NEDERLANDSCHE PROTESTANTEN TEGENOVER 'S PAUSEN UITNOOIHGING BETREFFENDE DE ALGEMEENE KERKVERGADERING BEOORDEELD, door F. Heijnen.

Na 15 Julij a. s. kan ik geen exemplaren meer terugnemen. Botterdam, 22 Jnnij 1869. G. W. van Belle. [1172]

EVA TE PARIJS.

Hoewel nog slechts alleen geannonceerd door het Winkelbillet, , der Konfrerie toegezonden, zijn de navragen om exx. van EVA TE PARIJS, zoo voor rekening als in kommissie, zóó talrijk, dat mijn voorraad reeds nu geheel is uitgeput en vele bestellingen op uitvoering wachteu. Ik neem dus de vrijheid, Heeren Konfraters beleefdelijk om terugzending te verzoeken van die exemplaren, welke zij niet denken te plaatsen. Zij zullen mij daardoor een grooten dienst bewijzen! De ingekomen bestellingen heb ik genommerd en zal deze, zoodra ik daartoe in staat ben , successievelijk nitvoeren. Dordrecht, 21 Junij 1869. J. P. Revers. [1173]

DRINGENDE TERUGVRAAG.

HH. Confraters, die nog ex. in commissie hebben, van: Kuyper, HET BEROEP OP HET VOLKSGEWETEN, en die niet voor rekening wenschen te honden, worden beleefd verzocht mij die voor 10 Juli terug te zenden. Later kan ik ge ene ex. terugnemen.

Amsterdam, 23 Juni 1869. B. H. Blankenberg Jr. [1174]

TE KOOP VOOR 60 GULDEN een gebruikte, . doch nog zeer brnikbare, in goeden staat zijnde IJZEREN BOEKDRUKPERS.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1175j

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENTEN.

Met openlijke dankzegging aan de Heeren de Gebrs. van Cleef voor de sints jaren trouwe behartiging onzer belangen als HoofdCorrespondenten, berigten wij de Confrérie bij deze, dat van af 1°. Julij a. s. de Heeren Gebroeders Ebert als zoodanig voor ons zullen ageren, waarvan wij beleefdelijk verzoeken dat goede nota zal genomen worden.

Bij laatstgenoemde Heeren zullen steeds exemplaren van ons fonds voorhanden zijn.

Utrecht, Junij 1869. J. G. van Terveen & Zoon. [1176]

ADVERTENTIEN-BIJBLAD VAN DE HÖLLANDSCHE ILLUSTRATIE.

HH. Boekhandelaren worden attent gemaakt op het voordeel dat de plaatsing van advertentiën in bovenstaand Bijblad voor hen oplevert. Men zie de Circulaire door de ondergeteekenden dienaangaande aan den Boekhandel toegezonden.

Advertentiën voor het Nommer van Vrijdag 2 Julij worden vóór 27 Junij ingewacht.

Amsterdam, Junij 1869. Gebroeders Binger. [1177]

Met 1°. Julij a. wordt het ROTTERDAMSCH WEEKBLAD, in vergroot formaat driemaal 's weeks uitgegeven, des Dingsdags, Donderdags en Zatnrdags avonds, en wel onder den titel van ROTTER DAMSC H E COURANT. prijs ƒ2,— per kwartaal en ƒ 2,50 franco per post. Rabat 20%Advertentiën 10 cents per regel met 30°/o korting. Boekannoncen 6 cents per regel en 3/2.

Advertentiën voor de eerste nommers, die bij duizenden zullen worden verspreid, kunnen op de dagen der uitgaven tot des namiddags 4 ure worden ingezonden.

Van Meurs & Stuffkens. Botterdam , 25 Junij 1869. J. H. Kruijt.

Burean Toerijstuin N°. 39. [1178]

HAARLEMSCH WEEKBLAD.

Ten gevolge van het afschaffen der zegelbelasting van de dagbladen, wordt HAARLEMSCM WEEKBLAD van 1 Julij a. in vergroot formaat uitgegeven,

Sluiten