Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

Daar HAARLEMSCH WEEKBLAD in Haarlem en dcrzelver om- I streken in aller handen komt, is het eene zeer doelmatige Courant voor Boekaankondigingen, die men in ruimen kring onder het volk wil verspreid zien.

De prijs van Boekaankondigingen is slechts 5 cents per regel, met berekening 3 a 2maal.

Haarlem, Jnnij 1869. J- J- t4n Brederode. [1179]

MUSEUM VAN DER HOOP.

Confraters worden opmerkzaam gemaakt op den termijn van vooroitbestelling, die bepaaldelijk 1°. Julij gesloten wordt. Voor hen die welligt overgeslagen zijn in toezending van de aanbieding, diene volgende prijsopgave:

Formaat carte visite Netto ƒ0,175, Part. ƒ0,23.

Cabinet-formaat op 4°. carton . - "0,35, » "0,50. Bij vooruitbestelling tot 1°. Julij lever ik die af: bij 2 stellen elk van 10 stuks in smaakvol e'tui If 0.15; /3,— de 2 stellen, hij 5 . „ „ ., . . " » -■ 0,13»; -6,75 . 5 " in Cabinet-formaat de 10 stuks ia keurige portefeuille 4 ƒ3,—. hij meerdere stellen » « » « • • " -2,75.

Jan D. Brouwer. [1180]

Seyffaot's Boekhandel berigt mits dezen, dat voortaan de Baleo uit Leipzig en Berlijn per sneltrein verzonden, geregeld eiken dag hier aankomen, waardoor eene spoedigere expeditie vooreerst niet mogelijk is.

Door vermeerderde hestellingen hopen wij de enorme onkosten eenigzins te dekken en bevelen onzen handel bij vernieuwing aan. [1181]

Bij J. Waltman Jr. te Delft, zal binnen kort verschijnen : M. H. Jansen, GOEDKOOPER BROOD EN MEER WERK. Stoomvaart op Amerika. . .

De prijs zal ongeveer 90 ets. zijn. Wie deze brochure in commissie verlangt, vrage «óór de verschijning aan. [1182]

Bij W P. van Stockum te's Gravenhage, is verkrijgbaar gesteld: BRIEF AAN DE KIEZERS VAN HEL' DISTRI KT MIDDEL¬

BURG, door Jhr. Mr. J. G. H. van Tets van Goudbiaan.

ik 10 ets., netto 8 ets. I Jf •''i|

Alle'e'n op aanvrage in commissie te bekomen. % ..TT83

— \

■ryj Broese & Comp. te Breda , verscheen heden : X. .

DDE STREKKING VAN HET ONDERWIJS AAN DE HOOGERE BURGERSCHOOL TE BREDA. Antwoord op dê"brochure: «Kunnen de Katholieken gebruik maken van de hoogere burgerschool te Breda?" door Dr. J. H. H. HiiLSMANN, Directeur dier inrichting. Netto ƒ0,21, verk. ƒ0,30. Algemeen zonden wij deze brochure in commissie, wie echter geen

uitzicht tot plaatsing heeft, verplicht ons door terugzending. [1184]

Bii A. Ti. Scholtens te Groningen, is uitgegeven : TAFEL DER NED. MATEN EN GEWICHTEN. (Volgens de Wet van 7' April 1869). In groot royaal plano; voor school- en kantoorgebruik. Prijs 22J. ct., verk. 30 ct. Mede verkrijgbaar bij de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, te Amsterdam. [U85]

r/oolang de voorraad strekt biedt de ondergeteekende LEIJEN en ZiGRIFFELS aan tot de navolgende prijzen, tegen franco aanvrage: 00 0123 4 5 6 7 8

37 44 49 60 90 100 114 127 158 184 DUNNE GRIFFELS ƒ0,75. DIKKE » • 1,—.

Rotterdam, 25 Junij 1869. J. V. Marciadant. [1186]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C». te Amsterdam leveren in weinige uren frisc h gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN, bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [1187j

B

rvi G Portieue & Zoon te Amsterdam, zijn verschenen de laatste afleveringen van deel II yan :

BgESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK IN NEDERLAND IN TAFEREELEN. Onder redact.e van B. ter Haar, W. Moll en E B. Swaluk; met medewerking van de vooroamstc Godgeleerden. Met fraaije platen. Met deze aü. is dit hooest belangrijk werk compleet, waarvan de prijs is netto ƒ 16,40, verk. ƒ ^0 10 , Daar wij bet moeijelijkllgemefn in comm. kunnen zenden, stellen wij 'tgaarne als zoodanig ter dispositievoor die er belang .n stellen^ Dit werk vormt met de (Algemeene) Geschiedenis der Chr. Kerk in 5 kapitale deelen & ƒ 39,80 partic. een geheel ofschoon beid werken atoderlijk te bekomen zijn. Op beide werken staat de gelegenheid tot .nteekening betz.j blj deelen op verschillende ter. mi nen of bij maan d eïij ks c he afleveringen van 50 en 55 ets. open. Die lust heeft er me e te werken geniet, behalve het vr.j aan"i nlijk raha't en de premiën 4/^-7/6 en 15/12, nog eene fiksche tegemoetkoming voor colportage Proef-afl. e». .n tor dispo,.

Losse linnen stempelbanden voor bovenstaande werken zijn te bekomen voor het le en 2e deel a ƒ1,15 verk. ƒ1,40, voor het laatste en 5e deel a ƒ2,75 verk. ƒ 3,25

$L3» De bereids bestelde banden zijn onder handen en volgen spoedig. Dit ter beantwoording der herhaalde aanvragen. [1188]

Gemengde Berichten.

Uitbreiding en ontwikkeling van dagbladen enz.

Wij gaan voort de uitbreiding en veranderingen in uitgave enz. op te teekenen, die met 1°. Julij a. s. in de meeste dag- en weekbladen zullen plaats hebben. (1)

De Middelburgse he Courant zal met 1 Julij e. k. zonder prijsverhoogiog dagelijks worden uitgegeven.

De Goessche Courant heeft tot vergrooting van het formaat besloten, ten einde in het meermalen gebleken gebrek aan ruimte te voorzien.

De Belflsche Courant zal met 1 Julij driemaal 's weeks, Dingsdag-, Donderdag- en Zatnrdag-avond wordeu uitgegeven, terwijl belangrijke gebeurtenissen, wanneer die mogten plaats hebben op dagen dat de courant niet verschijnt, door afzonderlijke bulletins aan de abonnés zullen worden medegedeeld. Met 1 Julij wordt de prijs van de Delflsche Courant: per 3 maanden in de stad f 1,50 en franco per post ƒ1,90.

De Kamper Courant heeft den abonnements-prijs verminderd en bepaald: per 3 maanden binnen de stad ƒ1,25,

„ 3 » franco per post, buiten de stad. . " 1,50. Advertentiën worden berekend:

1». Geboorte-, trouw- of sterfberigten mits meer dan één en niet meer dan vier regels ƒ0,40;

en 2°. Annonces van allerlei aard, onverschillig van hoe veel regels, niet begrepen onder 1°, per regel ƒ0,20.

Van de Slenwijker Courant, die Dingsdaga nitkomt, zal van af 1 Julij een tweede nummer, des Vrijdags, ter halver grootte der courant, worden uitgegeven, waardoor de prijs per kwartaal alzoo blijft ƒ1,—; franco per post wordt zulks, wegens dubbele verzending, ƒ1,30.' Het Vrijdag-nummer zal ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor 50 ets. per kwartaal.

De Tilburger Bode zal met 1 Julij tweemaal in de week verschijnen.

De Alkmaarsche Courant zal met 1 Julij aanst. in vergroot formaat worden uitgegeven.

Gebr. Cohen, te Almelo, zijn voornemens een nieuw weekblad uit te geven, onder den titel van: Nieuwe Twentsche Courant. De Jpeldoornsche Courant zal met 1 Julij haar formaat vergroo-

(1) HH. Uitgevers van dag- en weekbladen gelieven , in hun eigen belang, van het eerste ongezegeld nommer hunner bladen twee exemplaren franco aan den uitgever van het Zondagsblad voor den Boekhandel te willen doen toekomen.

ten en den naam aannemen van: Nieuw Weekblad voor de Velum, Jpeldoornsche Courant.

Het Nieuw lsraélietisch Weekblad zal met 1 Augustus worden uitgegeven tegen den prijs van ƒ4,— en ƒ4,50 per jaar.

De Nieuwe Winschoter Courant, algemeen nieuws- en advertentieblad, heeft thans besloten, met de uitgave voor'shands op den bcstaanden voet te blijven voortgaan. Daarentegen zal nu prijs der courant verlaagd worden en van 1 Julij af zijn : voor Winschoten per 3 maanden ƒ1,25, iu plaats van ƒ1,90, en buiten Winschoten, franco per post ƒ 1,50, in plaats van ƒ2,20.

Nieuw Algemeen Effectenblad. Van 5 Julij af zal dat blad verschijnen tweemaal 's weeks, des Maandags en Donderdags; van tijd tot tijd zullen extra-nummers worden uitgegeven, zonder verhoogiog van prijs. Prijs per drie maanden ƒ1,90, zonder de frankeergelden. Advertentiën per regel 20 ets. Bureau, Ellerman & Hoitsema , Amsterdam.

De Nieuwe Arnhemsche Courant blijft drie maal 's weeks in het licht verschijnen tot den prijs van ƒ 1,25 voor Arnhem en franco per post door het geheele Rijk a ƒ1,50 per kwartaal.

Het Venloosch Weekblad heeft zijn formaat vergroot en zal na 1 Julij binnen de stad slechts 60 ets., franco per post 75 ets., in de drie maanden kosten.

Het Arnhemsch Weekblad en Geldersch Advertentieblad zal voortaan worden uitgegeven op ruim de dubbele grootte of bijna het formaat van de tegenwoordige Haarlemsche Courant.

Het Haarlems Weekblad zal in vergroot formaat worden uitgegeven. De Alkmaarsche Courant zal met 1 Julij a. s. in vergroot formaat worden uitgegeven tegen den prijs van 65 cents en franco per post 80 cents per kwartaal; afzonderlijke nummers 5 cents.

De Maasbode, die te Rotterdam verschijnt, zal van 1 Julij af driemaal 's weeks verschijnen en wel op Dingsdag, Donderdag eu Zondag. De vorm van het blad wordt behouden. De prijs zal alsdan zijn per kwartaal ƒ2,— voor Rotterdam en Schiedam en ƒ2,37' franco buiten die steden.

De Courrier de la Meuse zal zijn formaat vergrooten en den abonnementsprijs verminderen tot ƒ12,— voor Maastricht en ƒ15,— voor de overige deelen des Rijks. Prijs der advertentiën 10 ets. de regel.

De Wekker, Weekblad voor Onderwijs en Schoolwezen. Abonnementsprijs zal worden verminderd tot ƒ5,_—te 's Hage en ƒ5,50 buiten 's Hage; tevens wordt de redactie uitgebreid.

De Geneeskundige Courant zal na 1 Jnlij in een grooter formaat verschijnen , zonder dat de abonnementsprijs daardoor zal worden verhoogd. In de volgende maand zal bij den uitgever G. C. van der Mast

Sluiten