Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

Rietstap (J. B), De wereldbol. De jongste zee- eu landreizen, volgens W. Harnisch, F. Heinzelmann e. a. aan Neêrlaods volk verhaald. Met gekl. pltn. 22e afl. Groningen, Arnhem; P. Noordboff, J. Voltelen. Roy. 8». (deel III, blz. 449—528). ƒ0,25.

Schenk (J. J. van), Leerrede over Hosea II: 13. 3e druk. Doesborgh, J. C. van Schenk Brill. 8°. (32 blz.) ƒ0,20.

Schlosser (F. C.), Geschiedenis der achttiende en negentiende eenw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel)nitgave. 43e—44e afl. Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8°. (Deel V 'blz. 385—461). met 6 blz. voorwerk. Per afl. ƒ0,18.

Sepp (Christiaan), Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787- 1858. Uitgegeven door Teyler's Godgeleerd genootschap. 3e drnk. (Nieuwe (titel-)nitgave). Leiden , De Breuk & Smits. 8°. (8 en 549 blz.) / 5,20.

Stowe (Mrs. ÜARRiëT Beecher), Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. Ie deel, 2e en 3e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 33—128). Bij inteekening per afl. ƒ 0,24; bniten inteek. /0,30.

Streckfuss (Adolf), Geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald. Naar het Hoogdnitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. 34e afl. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Roy. 8°. (Deel V, blz. 185—264). ƒ0,25.

Sue (Eugène), De verborgenheden van Parijs. 2e deel, 6e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 241—288 in 2 kol.) ƒ0,35.

Tets van Goudkiaan (Van) , Brief aan de kiezers van het district Middelbnrg. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 8°. (12 blz.)

ƒ0,10.

Tischendorf (Constantijn) , De echtheid onzer evangeliën. Voorlezing. Uit het Hoogduitsch vertaald door H. Bleijenberg. Groningen, P. Noordhoff. 8°. (27 blz.) ƒ0,30.

Wet van den 3 October 1843 (Stbl. n°. 47), betreffende het regt van zegel, zooals die door latere wetten gewijzigd is. Schiedam, H. A. M. Roelants. Postf. (39 blz.) ƒ0,20.

Woordenboek (Aardrijkskundig en statistisch) van Nederlandsch Indië, bewerkt naar de jongste en beste berichten. 3e deel, 15e afl. Amsterdam, P. N. van Kampen. Imp. 8°. (blz. 1141—1214 in 2 kol. met 10 blz. voorwerk en omslag). ƒ1,25.

Woordenboek (Periodiek) van administrative en geregtelijke beslissingen, in zake van registratie, zegel, hypotheken, successie-regt, kadaster, notariaat, enz. 2e gedeelte. 1868. Art. 5398—5482. 's Gravenhage, (bij den ontvanger der registratie), ƒ3,—. Per jaargang van 2 dln. ƒ6, .

Ypes (H.), De axonometrische perspectief. Deventer, Jac. van deiMeer. Postf. (24 blz. met 3 uitslaande gelith. platen). ƒ0,60.

Voornaamste Uitgaven in Amerika.

Abbott (Gorham D.), Mexico and the United States: their Mutual Relations and Common Interest. With Portraits on Steel of Juarez and Romero, and coloured Maps. 8°. (New York) London. 20 sh

Balowin (John D.), Pre-Historic Nations; or, Inquiries concerning some of the Great Peoples and Civilisations of Antiquity and their pvobable relation to a still older Civilisation of the Ethiopians or Cashites of Arahia. Crown 8°. (New York). London. 4 sh., 6 d.

Carey (Henry C), Miscellaneons Works. 8°. (Philadelphia) London. 18 sh.

Cremony (J. C), Life among the Apaches. 12°. (San Franciseo).

pp. 332. London. 10 sh. Dodge (E.), The Evidences of Christianity. 12°. (Boston), pp. 244.

London. 7 sh., 6 d. Ewer (F. C), Sermons on the Failnre of Protestantism and on Ca-

tholicity. Fep. 8°. (New York), pp. 168. 4 sh. and 2 sh., 6 d. Freese (Jacob R.), The Old World: Palestine, Syria, etc. 8°.

(Philadelphia). pp. 458. London. 8 sh. Hartshorne (H.), A Conspectus of the Medical Sciences. Ulus. 12°.

(Philadelphia). pp. 1002. London. 21 sh. A Handbook of Hnman Anatomy and Physiology

for Students. Illns. 12°. (Philadelphia). pp. 312. London. 8 sh., 6 d. Motley (J. L.), Historie Progress and American Democracv: an

Address. 8°. (New York), pp. 74. 3 sh.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van : Het oordeel onzer tegenstanders op schoolgebied. Rede gehouden bij de opening der school voor Christelijk" Nationaal Onderwijs te Amersfoort, door J. H. Wiersma, Predikant. (De uitgaaf geschiedt geheel ten voordeele van genoemde school). Amersfoort, A. M. Slothouwer.

• Advcrtentiën-bijblad van de Hollandsche Illustratie. Amsterdam, Gebroeders Binger.

. De knegtelijke wil, verklaart, dat de vrije wil, niet is, tegen D. Ekasmus, van Rotterdam, door Martinus Luther, en D. Erasmus, van Rotterdam, van den vrijen wil, tegen Martinus Luther. Gouda, B. H. Maaskant

ADVERTENTIÈN '

Gevraagde boeken :

944 Eva te Parijs. 2 exx.

945 De Aarde. Ie jaarg. Los of ingenaaid.

946 Geerling , Briefsteller. 2 exx.

947 J. v. n. Honert, Verzameling van arresten. Compleet.

948 P. ueKock, De kleinzoon van Cartouche. Opengesn. mits nieuw kan dienen.

949 E. Laboulaye, Prins Poedel. Idem.

950 Hoe Willie Travers doctor werd. Idem.

951 DiCKENS-editie. Uitg. Roelants. In afl. Nieuw.

952 de Vries en te Winkel, Woordenlijst. Geb. Nienw.

953 Busken Huet, Lidewyde.

954 George, Handwoordenb. der Latijnsche taal, door Schneither. Gebruikt doch zindelijk kan dienen.

955 Eng.-Holl. en Holl.-Eng. woordenboek. 2 dln. (Noorduyn). Idem.

956 Duitsch-Holl. en Holl.-Duitsch woordenboek van Mieg. Idem.

957 Graafland, De Minahassa. 2 dln. Opengesn. doch zindelijk.

958 Encyclopaedie. Uitg. Plantenga. In aflev. Nienw.

Aangeboden boeken : 500 Andersen, Bazar eens dichters. 2 dln. Nieuw. 4 exx. a, 1,30. Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Xos. op te geven aan

den Uitgever. [1189]

Jacob Lultt te Sliedrecht, zoekt voor een prijsje: 1 ex. v. Linschoten, De beeldstormers. — Adama v. Scheltema , De witte mosroos. — Schaberg, Wittenberg, Worms, Wartburg.— de Visser, Buiten. — Idem, In huis. — Benoni. Een verhaal nit de vervolging der Joden. — Schmid, Zeven nieuwe verhalen. — Wildenhahn, Licht en schaduw. — Idem, Geld geen geluk. — v. Horn , De verovering van Mexico door Cortes. — Idem, 't Peruaansch meisje. — v. Koetsveld, Verspreide verhalen. — Andriessen, Groote mannen van Nederland. — Idem, Vijf helden. — Marryat, De kinderen van 't woud. (Ingen.) — Grube, Schetsen uit de middeneeuwen. — Bato. Jaargang 1868. — Schmid, Kleine vertellingen voor kinderen. — Schenkman, RobinsonCrusoë. — J.C.Gewin, Vertellingen. — Stowe, Fabelen en vertellingen. — Hoffmann, De aalmoes.— Oom Diederik, De vaderl. trekschuit. — Idem, Jong gewend, oud gedaan. — Parson, Dengd geeft vreugd. — v. Koetsveld, 's Levens lente. — Stolk, De jonge zeeman. — H. de Ridder, Levensbeelden voor jongens en meisjes.—Johan Gram, Reus en dwergen. — Vergers, Turfdrager van Haarlem. — Goeverneur , Jongenspret. — Idem, Meisjesvrengd. — Macé, Hist. van 2 appeljongens. — B. J. Dekker, Nederl. spreekwoorden. — Oom Diederik, Wandelingen in de natuur.— W. A. Elberts, Merkw. gebeurtenissen uit onze geschiedenis. — Goeverneur, Oude sprookjes op nienw verteld. —Ilpsema Vinckers, Vermaakt er n meê. — J. J. Mackenstein Koning, Twee verhalen voor mijne jeugdige vrienden. — G. v. Sandwijk , Verh. en versjes voor de jeugd. — Idem, Aangenaam en nuttig. — Idem, De nieuwe omnibus. — Idem, De spoorwegwaggon. — Idem, Uit de school en 't huisgezin. — Idem, Uit eigen land en den vreemde. — Idem, Uit Noord en Zuid. — Idem, Uit de natuur en 't leven.— Idem, Narrawatha Dochter d. wildernis. — Idem, Willem Dupnytren, en andere vert. — Idem, Altijd maar recht door, en andere vert. — Idem, Colani, en andere vert. — Idem, Gabriel Adrens, en andere vert. — Idem, De prinsenroof. — W. A. v. d. Bergh , Naar het leven.—R. Koopmans v. Boekeren, In de kooi. — Idem, Mensch en ezel. — J. Ch. Gewin, Inesz en Armande. — Idem, Mijne kleine buren. — Kapt. Mayne Reid , De .scheepsjongen. — Idem, De jonge reizigers. — C. Schmid, Eustachius. — Idem, De kanarie en het duifje. — Idem, Het husarenkind. — Gerdes, De marskramer. — ten Kate, De schepping.

Alles, voor zoover verkrijgbaar, ingenaaid. Opgaven franco en spoedig s. v. p. [1190]

Hvan Lachterop Jr. te Amsterdam, zoekt a cootant: •Zimmermann, DE WONDEREN DER VOORWERELD. Beima, DE AARDE VóóR DEN ZONDVLOED. Cremer, ANNA ROOZE. Zindelijk gelezen kan dienen. Auerbach, OP DE HOOGTE. Idem Spielhagen, BINNEN DE PERKEN. »

Trollope, DE VALSCHE WISSEL » [1191]

GMosmans te 's Bosch, vraagt eenige exemplaren: •BLOEMLEZING van Hooft en Vondel enz. Uitgave v. d.

Hoeven te 's Bosch. Nieuwe exemplaren tegen Boekhandelaarsprijs. [1192]

Ïi Hessel, te Heerenveen, veizoekt rnime toezending vau • Broch ilres enz. [1193]

Bernh. Behrns te Akkrnm vraagt p. c. voor rekening bij de verschijning met 10 % extra raoat: Alle oorspronkelijke ROMANS van Cremer, Schimmel, Keller en andere goede Hollandsche auteurs , welke dit jaar zijn verschenen of nog uitkomen. Ook uit het Engelsch , Dnitsch of Amerikaansch v ertaalde Romans van Dickens , HacklSnder en andere autenrs, die naam hebben, kunnen dienen. Alle VLUGSCHRIFTEN, geschikt voor exportatie naar Java, mits niet orthodox, evenmin welke voor of tegen Keuchenius handelen. NIEUWE PRENTENBOEKEN voor kinderen van allerlei leeftijd. (Hiervan vooraf een exempl. ter inzage met opgaaf van rabat en premiën.) rn94]

STATISTIEK.

HH. Uitgevers van werken over statistiek, of waarin statistische tabellen en dergel. voorkomen, zullen mij verpligten daarvan 1 ex. in commissie of ter inzage te zenden.

'sHage, Junij 1869. Martinus Nijhoff. [1195]

Hvan Lachterop Jr. te Amsterdam, zoekt a cootant: •Zimmermann, DE WONDEREN DER VOORWERELD. Beima, DE AARDE VóóR DEN ZONDVLOED. Cremer, ANNA ROOZE. Zindelijk gelezen kan dienen. Auerbach, OP DE HOOGTE. Idem Spielhagen, BINNEN DE PERKEN.

Trollope, DE VALSCHE WISSEL » [119U

i

Sluiten