Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

EVA 'L'E PARIJS. I

Hoewel nog slechts alleeD geannonceerd door het Wi ak el bil let, der Konfrerie toegezonden, zijn de navragen om exx. van EVA TE PARIJS, zoo voor rekening als in kommissie, zóó talrijk, dat mijn voorraad reeds nu geheel is uitgeput en vele bestellingen op uitvoering wachteu. Ik neem dus de vrijheid, Heeren Konfraters beleefdelijk om terugzending te verzoeken van die exemplaren, welke zij niet denken te plaatsen. Zij zullen mij daardoor een grooten dienst bewijzen! De ingekomen bestellingen heb ik genommerd en zal deze, zoodra ik daartoe in staat ben, successievelijk nitvoeren. Dordrecht, 21 Junij 1869. J. P. Revers. [1196]

HH. Boekhandelaars, die nog le afl. der GLOBE. Album van buitenlandsche Lettervruchten. Jaarg. 1855 ,

mochten hebben, zullen ons met de toezending daarvan bijzonder verpligten.

de Gebr. Abrahams — Middelburg. [H97j

Een geschikt BOEKBINDER kan dadelijk als vaste knecht worden geplaatst. Sneê-vergulden geen vereischte. Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. U 1981

Op eene vrij drukke smoutdrukkerij in Zuid-Holland vraagt men , om dadelijk in dienst te treden, een bekwaam MEESTERKNECHT en twee vlugge LETTERZETTERS.

Nader te bevragen met franco brieven onder het N°. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. [1199j

1 an den Boekhandel wordt, ter voorkoming van abuizen, in het Awarren der namen, vriendelijk, doch dringend verzocht, geene pakjes, brieven enz., geadresseerd aan den ondergeteekende, meer te zenden per couv. den Heer W. J. Gordon , maar voortaan zulks te doen per couv. den Heer A. K. Noorduyn, die zulks bereidwillig toegestaan beeft.

Gorinchem. M. J. Gordon,

Kantoor-Boekhandel. [1200]

üoré, BIJBEL.

Een inteekenaar laat ons met een ex. zitten. Wie heeft lust hetzelve over te nemen of ziet kans tot plaatsing? Wij zijn bereid ons een tamelijk verlies te getroosten.

Amsterdam. Gebroeders Koster. [1201]

MISDRUK.

Wie groot en royaal ongevouwen velijn MISDRUK gebruiken kan, vrage franco, onder 't N°. dezer Advertentie, monsters, en de toezending daarvan geschiedt onmiddelijk. De voorraad is niet groot. [1202]

TE KOOP:

eeue bijna zoo goed als nieuwe, complete SMOUTDRUKKERIJ, met uitmuntend werkende IJZEREN PERS.

Te bevragen met franco brieven, onder 'tN°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1203]

Een JONG MENSCH , P. G., jaren achtereen in den boekhandel werkzaam, bekend met debietzaak en administratie, zag zich gaarne met 1 Augustus of iets later geplaatst.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1204]

Een jong in e n s c h , van de I'. G. , 22 jaren oud , van goede getuigen voorzien , door toevallige omstandigheden buiten betrekking gerakende , zag zich gaarne vóór of op 1 Augustus weder als BEDIENDE geplaatst.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1205j

Ijien Boekhandelaar, bij wien de Binderij de hoofdzaak is, biedt zich IjHH. Boekhandelaren en Uitgevers aan, tot het binden en innaaijen hunner uitgaven, tegen een zeer laag gestelden prijs.

Brieven s. v. p. franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1206]

Wester, BIJBELGESCHIEDENIS.

De ondergeteekende door aankoop uit 't fonds van den Heer H. Guertsema Jr. van bovenstaande eigenaar geworden zijnde, zoo worden HH. Confraters verzocht hunne aanvragen voortaan aan mij te zenden. Gorinchem, Julij 1869. A. K. Noorduin. [1207]

BIJVOEGSEL IN HET ADRESBOEK VOOR DEN BOEKHANDEL.

ROTTERDAM. Pag. 77.

^jeijek. (C. H.) G. c. C. L. Brinkman. Dagel.

Verzoekt prospect., catal. en aanbiedingen.

De fondsartikelen moeten bij den Heer Brinkman worden aangevraagd , die ze voor zijoe rekening aflevert.

Onderstaande kopijen zijn door hem aangekocht: Arthur, Wat een koopman vermag of Sam. Bndgctl geschetst als

een voorbeeld voor allen, die in het maatschappelijk leven wensehen

te slagen. Uit het Eug. door Adama v. Scheltema. 2e druk. (Uit

het fonds van v. Druten & Bleekkr). de Gasparin, Een groot volk dat zich verheft. (Bosch & Zn.) Sieveking, Ter gedachtenis aan mijne jonge vriendinnen. 2e druk.

(Erv. v. Bolhuis Hoitsema). Gerdes, Handboek voor de huiselijke godsdienst. (Sijthoff). Le Rot, De ware leer der verzoening, (v. d. Meer & Verbrugqen). A. O de Zwart, Tafcrcelen uit de geschiedenis der zending. (R. J.

Schierbbek).

Maria, Hoe het kwam dat de kleine Eduard zoo ongelukkig was. (Ib). Dez., De kleine Johanna of boe word ik van de zonde gereinigd. (Ib.). Dez., De diefachtige Anna. (Ib.).

Mieo, Deutsche Handelscorrespondenz. (v. d. Briel). Dez., Die schwarze Galeere. Lesebuch I. (Ib.). Dez., Erzahlungea eines Reisenden. Lesebuch II. (Ib.).

(Witmond) , Verhalen en vertellingen. (Ib.). Dja-Ogot. (Ib ). Geschiedenis van een oud hondje. (Ib.). De oefenschool des geloofs. (Ib.).

[1208]

De ondergeteekenden, Boekdrukkers te Amsterdam, hebben in den avond van den 24en dezer over de post een gedrukt stuk ontvangen, behelzende een «Verslag der buitengewoon algemeene Vergadering op Zondag 20 Junij 1869 gehouden in het Lokaal de Zwaan te Arasterdam, door den Nederlandsehen Typographen-bond en HH. Boekdrukkers-patroons."

In dat stuk worden de ondergeteekenden aangeduid als verzocht om met drie andere Boekdrukkers-patroons leden te zijn eener Commissie, aan wie de «uitvoering" van zeker «algemeen Nederlandsch Tarief voor Zet- en Drukloon" zal worden «opgedragen."

In eene missive, die aan dit Verslag was toegevoegd, wordt gezegd, dat bedoelde «Opdragt" is aangenomen en tegelijk worden aan alle Boekdrukkerspatroons in Nederland twee voorstellen gedaan, die ten doel hebben, «zoo mogelijk met 1 Julij e. k." het dusgenoerad «Alg. Nederl. Tarief" in werking te doen treden.

Deze missive is onderteekend «namens de Hoofd-Commissie D. G. Kröber Jr." Aangezien nu met deze zoogenaamde Hoofd-Commissie niets anders bedoeld kan worden dan de Kommissie van Patronen, die in de hooger aangeduide «buitengewoon algemeope Vergadering" van 20 Juni 11. schijnt benoemd te zijn : maar de ondergeteekenden intusschen zich volstrekt niet bereid hebben verklaard zich die benoeming te laten welgevallen, zoo protesteeren zij bij dezen nadrukkelijk tegen het misbruiken van hunne Firmaas en verklaren aan niemant het recht te hebben gegeven in hunnen naam het aangeduid Tarief goed te keuren, veel minder pogingen te doen, om het bij anderen te akkreditecren.

Amsterdam, C. L. van Langenhuysen.

25 Junij 1869. Erven H. van Munster & Zoon. [1209]

KIN DER-COURANT.

Het le N°. van den nieuwen jaargang zal in de volgende week worden verzonden — de uitvoerige bewerking van de eerste plaat heeft het afdrukken vertraagd. Aan alle Confraters, die exx. plaatsen, zal zoodra mogelijk mede worden gezonden een groot winkelbillet met plaat, benevens 2 exx. van het le blad. — Nieuwe Prospectussen zullen ditmaal tegen October worden gegeven.

Van af 1 Julij zal 's maandelijks bij de KINDER-COURANT verschijnen een advertentieblad, zeker bijzonder geschikt voor aankondigingen van al wat voor de jeugd bestemd is of daarmede in betrekking staat.

Bij het uitgebreide debiet, waartoe dc KINDER-COURANT in deu laatsten tijd raogt klimmen, bijna het dubbel van vroeger, gelooven de Uitgevers op de geschiktheid van adverteren in dit blad oiet te behoeven te wijzen.

Aankondigingen van 1—8 regels 80 cts. Elke regel daarenboven. . . . 5 » Voor groote letters wordt de plaatsruimte berekend. De advertentiën voor het eerst uit te geven blad gelieve men ten spoedigste in te zenden.

i 's Gravenhage, 28 Junij 1869. A. van Hoogstraten & Zn. [1210] M. M.

Wij nemen de vrijheid uwe aandacht te vestigen op de vergrooting en belangrijke prijsvermindering, welke de Provinciale \oordIirabantscbe en '8 Hertogenbossehe Courant ten gevolge van de afschaffing van het zegelregt met 1 Julij ondergaat. Alsdan zullen de abonnementen per drie maanden franco per post kosten ƒ1,80; of netto, na aftrek van 3O0/o rabat van den abonnementsprijs, voor UEd. r"l,50. Wij twijfelen niet of (JEd. zal zonder veel moeite met dien datum eenige nieuwe abonnementen kunnen opgeven.

Tevens veroorloven wij ons UEd. op te merken, dat het adverteren in de Provinciale Noordbrabaotsche en 's Hertogenbossehe Courant sedert wij die uitgeven, meer dan verdriedubbeld is, en dat geen enkele Courant zulk een groot rabat geeft. Met hoogachting

's Bosch, UEd. Dw. Dienaren,

Junij 1869. J. J. Arkestetn & Zoon. [1211]

De p r e ra i e n op : LUCIFER, een Volksboek tot verbreiding van Natuurwetenschap, ouder redactie van Dr. B. Verver,

Sluiten