Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

door mij per circulaire tot 1 Juli bepaald, worden verlencd tot I. Augustus.

De Uitgever,

Leeuwarden. A. Akkeringa. [1212]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler netto a ƒ 1,50 op driemaandelijksche rekening.

Eerstdaags verschijnt bij A. H. Patne, in Leipzig en lever ik voor rekening netto a ƒ 0,20, part. a ƒ0,25, met premie 13/12ILLUSTRIRTER FAMILIEN-KALEN DER FüR 1870. Vierzehnter Jahrgang. Mit einem brillanten Stahlstich: «Die Passt" nach Sondermann. Als Gratis- Beigabe enthalt jedes Exemplar einen vollstiindigen Hand-Atlas bestehend aus 12 colorirten Karten. Inhalt: Weltkarte. Europa. Asien. Afrika. Nord-Amerika. Süd-Amerika. Vereinigte Staaten. Grossbrittanien. Frankreich. Palastina. Nord den tsehland. Süddeutschland.

Groningen, 22 Juni 1869. P. Noordhoff. [1213]

Bij J. G. Broese te Utrecht is ter perse en zal spoedig verschijnen :

VOORBEELDEN MET VERKLARING TER BEOEFENING VAN DE RECRUTEN- EN KOMPAGNIESCHOOL , door G. H. Niermans, le Luit.-Adj. 7e Reg. Infant.

Bij het verschijnen van de BATAILLONSCHOOL , zal ook hiervan spoedig de Voorbeelden met Verklaring volgen. [1214]

Bij P. Noordhoff te Groningen, is ter perse: Tischendorf, DE ECHTHEID ONZER EVANGELIËN Luthardt, DE PERSOON VAN JEZUS CHRISTUS BOUWKUNDIG ALBUM. 3e afl. Gaarne zend ik op aanvrage een ruim getal in commissie.

Van het Bouwkundig Album echter alleen de beide eerste afleveringen. f1215''

Den 22sten Junij verzond ik, — wegens de niet zeer groote voorraad — alleen aan sommige Confraters, in commissie: 1). C. de Haas, HET EVANGELIE VAN JEZUS IN HOOFDTREKKEN GESCHETST, EN NAAR DE MODERNE BESCHOUWING BEHANDELD. Prijs ƒ1,50, netto ƒ1,20. FRISO. Uitspanning en inspanning' voor de Nederlandsche jeugd, onder redactie van H. de Jong. KI. 8°. 280 blz. 60 ct., netto 45 ct.

Wie nog van deze boeken in commissie verlangt, vrage ze s. v pl. aan; terwijl zij, die volstrekt geen nitzigt tot plaatsing hebben, mij met directe terugzending zullen verpligten.

81. Anna-Parochie. j. Kuiken Jz. [1216]

Heden verzond ik N°. 1 van den vierden jaargangWEKELIJKSCHE VOLKS-LEERREDENEN, van Ned.-Herv. Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid prediken: Jezus Christus en dien gekruisigde Per jaargang /"2.08 — ƒ2,60. Premie 12/10. Van den derden jaargang werden enkel door zeven Confraters vijfhonderd exempl. geplaatst. — Een bewijs, dat met eenige moeite, hiervoor menig liefhebber te vinden is.

Niet of te weinig van N°. 1 en van de Prospectus ontvangen hebbende, gelieve men per couv. aan te vragen.

Delft, 1 Jnlij 1869. J. A. Mulder. [1217]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C°. te Amsterdam leveren in weinige uren frisch gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN, bij groote en kleinere hoeveelheden , naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben, waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. F12181

Bij G. Portielje & Zoon te Amsterdam, zijn verschenen de laatste afleveringen van deel II van • GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK IN NEDERLAND IN TAl^EREELEN. Onder redactie van B. ter Haar W Moll en E. B. Swallie; met medewerking van de voornaamste Godgeleerden. Met fraaije platen haar, w. moll

Met deze afl. ^s dit hoogst belangrijk werk compleet, waarvan de prijs is netto ƒ16 40 verk ƒ20,10.

Daar wij het moeijelijk algemeen in comm. kunnen zenden, stellen wij 'tgaarne als'zóódanig ter dispositie voor die er belang in stellen Dit werk vormt met de (Algemeene) Geschiedenis der Chr. Kerk in 5 kapitale deelen a ƒ 39,80 partieMn Si oftchrZi beide werken afzonder ök te bekomen zijn. Op beide werken staat de gelegenheid tot inteekenmg, hetzij bij d eX op venchi lende te m,,nen of bij maandelflksche afleveringen van 50 en 55 cts. open. Die lust heeft er mede"te werken $«,ZlTten*Z>. z.enlijk rabat en de prem.en 4/3-_ 7/6 en 15/12, nog eene fiksche tegemoetkoming voor colportage. ProVafl e z jn te■dispositie .aauTen uïï Iftt^/hT b°ïenStaande **» * ^ ™ ^ » * ^ a ƒ1,15 A*?*?.TtS

De bereids bestelde banden zijn onder handen en volgen spoedig. Dit ter beantwoording der herhaalde «an™».» rio.o-i

Gemengde Berichten.

Mijnheer de Redacteur !

Mag ik nogmaals eenige ruimte verzoeken, om over de levering van dag- en weekbladen een woordje te spreken ?

Niet alleen vinden wij in het Vaderland en het TJtrech/sch Provinciaal en Stedelijk Dagblad advertentiën van de postdirecteuren te Rotterdam en Utrecht, waarin zij zich aanbevelen tot levering van dag- en weekbladen , met prijsopgave, na 1° Julij, mmr men vindt thans hier iD de koffijhuizen Le précurseur , L'Echo de Bruxelles, L'Echo du parlement, L'Indépendance etc. , met het opschrift' »Te bestellen aan het postkantoor te Utrecht» met opgave van prijs.

Ten volle erken ik, dat concurrentie vrij staat en postdirecteuren gelijk hebben , dat zij alles aanwenden om hunnen handel' uit te breiden. Maar ik wilde nogmaals vragen of het nu geen tijd werd om bij den Minister aan te dringen, dat hun dezen handel werd verboden, te meer daar nn vele principalen zullen denken , dat zij alleen bij den postdirecteur teregt kunnen, om zich op dagbladen te abonneren

Een voorstel op de Algemeene Vergadering , om een adres aan den Minister te zenden , onderteekend door de" daar aanwezigen is in mijn oog het beste middel , om van deze concurrentie bevrijd te worden. Utrecht, Jnnij 1869. Dp. G

Naar wij vernemen heeft de firma Gebr. Binger een schrijven namens Z. M. den Koning ontvangen, waarin deze zijne waardeering betuigt van de dienst, door de HH. Binger met hunne uitgave van Vondel's werken aan de Nederlandsche letterkunde bewezen Z M wenscht hun voorts geluk met de voltooiing dezer voor hen zoo eervolle onderneming.

Hoe gevaarlijk het is om bij systematische rangschikking van boeken alleen op den titel af te gaan, blijkt alweder uit de juist verschenen Bibhotheca Geographico-Statistica, 1868, II van Vandenhoeck ond Ruprecht waar «Schuurman, Waarom verlaat ik een niet ongezegenden werkkring m het Moederland en vertrek ik naar Indië?» onder de geographie van Nederland voorkomt.

Arnhem. v D g

Kort geleden verscheen een werk van den heer William Lee

over het leven en de onlangs gevonden brieven van 1716 1729

van Daniël de Foë, den auteur van den algemeen bekenden »Ro-

binson CRUSOë."

Deze geschriften zijn in 1864 gevonden, verschenen eerst in de

ring

London Review met aanteekeningen betreffende de strenge oordeelvellingen over den buitengewonen man, en werden daarna opgenomen in de «Notes and Queries.

Zij toonen in het bijzonder aan dat de Foe's biographen zich vergist hebben, door te meenen dat de Foe zich sedert 1714 aan de staatkunde zon onttrokken hebben, terwijl de heer Lee, die er zijn bijzondere studie aan wijdde, mede talrijke bewijzen gevonden heeft van de Foe's werkzaamheid op letterkundig gebied in een tijdvak, waarvan men meende dat hij geheel en al opgehouden had te schrijven. De vruchten zijner nasporingen heeft de heer Lee in bovengenoemd werk, drie deelen in omvang, verzameld. In deel 2 en 3 vindt men ruim 350 proeven, brieven of verschillende stukken over onderwerpen op zedelijk en godsdienstig gebied, fantasiën, paraphletten enz., benevens een lijst van dk Foe's werken, die uit nie minder dan 250 nummers bestaat.

De oplagen der Berlijnsche nieuwsbladen in het 2e kwartaal 1869 hereiken volgens authentieke mededeelingen de volgende cijfers : Bankund Handels-Zeilung 1784, Börsen-Courier 769, Börsen-Zeitung 6744, Fremden- und Anzeige-Blalt 4493, Oerichts-Zeilung 17261 Preuszische Handels-Zeitung 1273, Intelliaenz-Blatt 6382, Kladderadatsch 32220 , Montaqs-Zeilung 1001, National-Zeilung 8349, Norddeutsche Allgemeine Zeitung 5533 , Post 7000 , Neue Preuszische Zeitung 9491, Publicist 1682, Spener'sche Zeitung 4603 Staatsburger-Zeitung 19880, Tribune 1 5298 , Volks-Zeitung 2177ö' Vossische Zeitung 13990, Wespen 16300, Zukunfi 2186.

Börsenblalt.

Correspondentie.

Aan den Heer J. F. S. wordt bericht, dat zijn stuk om verschillende redenen ongeschikt is om te worden geplaatst. Als hij zijn adres wil opgeven, zal het hem terug gezonden worden.

Red.

In het vorig nummer van ons blad deelden wij mede, dat de Ontvangers van het zegel last bekomen hadden, om tot 1°. Juli ongebruikt gezegeld papier voor gedrukte stukken, voor nieuwe zegels in betaling te nemen. Dit bericht is echter niet geheel juist, want, bij 1 nader onderzoek is gebleken dat daartoe eene speciale vergunning moet aangevraagd worden.

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten