Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 26. 4 Julij. 1 1869.

ZOADAGSBLAD VOOR DE f.EABO\\EERI)E\

OP HET

NIEUWSBLAD YOOR DEK BOEKHANDEL

Uitgever J. M. VARI 'T HAAF F , te 's Qraveahage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van net VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Zes af<jedru.kle bladen zijn vertoond van : Sacristan's (The) household. Uit «Saint Panls." N°.of Jnly 1868 and following. Op 1 Julij 1869, door van Obuten & Bleekeb. Amsterdam, Namens de Commissie,

2 Julij 1S69. C. CaaREI.SEN.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Baabschers (H). Zie: v. n. Veot.

Bekgsma (I,), Klassikale rekenoefeningen. Ie stukje. Hoofdregels met ben. en onben. geheele-getallen. KI. 8°. (24 blz.) — 2e stukje. Tiendeelige breuken. (24 blz.) — 3e stukje. Tiend, breuken. Vlakteen inhoudsmaten. (19 blz.) Meppel, H. Ten Brink. Perstukje ƒ0,07*.

Hetz. 4e stukje. Gewone breuken. (29 blz.) Als boven.

ƒ0,10.

Bernoulli, Vademecum. Een praktisch handboek voor berekeningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde, enz. 3e druk. Met gebruikmaking van de 12e Hoogd. uitgave aanm. verm. en omgewerkt door J. G. van Gcndt Jr. 3e afl. Amsterdam, Ten Brink & de Vries. Post 8°. (blz. 193—288 met gravuren in den tekst). /0,75. Compl. in 6 afl.

Bibliotheek (Natuurhistorische). Dr. T. C. Winkler, Be schatten van den aardbodem. Met eene menigte afbeeldingen. 2e afl. Haarlem, A. C. K ruseman. Gr. 8". (blz. 49—96 met gravuren in den tekst). Geïll. omslag. ƒ0,50.

Bleijenberg (H). Zie: Luthardt. — Tiscbendorf.

Bosman (J. M. H.i. Zie: Kupfius.

Braner (F. G.). Zie: v. Sandwijk.

Brummelkamp (A.). Zie: Kalvijn.

Delinottg (L. Paul), Premiers éléments de grammaire Francaise a 1'usage des commencants. Enseignement Primaire. Zutfen, A. E. C. van Someren. K). 8°. (4 en 124 blz.) ƒ0,55.

Dusseau (Dr. J. L.). Zie: Oppolzer.

Fokker (Mr. G. A.), Stoomvaart op Amerika, 's Gravenhage, Martinns Nijhoff. Gr. 8°. (30 blz.) ƒ0,40.

(Fonssagrives) , De taak der moeder aan het ziekbed harer kindekinderen. Naar het Fransch door Dr. C. P. Ter Kuile. Arnhem, J. Henvelink. Post 8°. (VI, 2 en 200 blz.) ƒ1,40.

Gehdt Jr. (J. G. van). Zie: Bernoulli.

Geschiedenis (De) van ons vaderland van de vroegste tijden tot op heden. Met een voorwoord van W. J. Hofdijk. Afl. 109—112. Amsterdam, F. C. Bührmann. Gr. 8°. (Vlle dl. blz. 305—432).

ƒ0,40.

Gispen (W. H.), De geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde kerk, toegelicht. Kampen , S. van Vclzen Jr. Post 8°. (350 blz.)/1,35. Heusden (Dr. A. A. van). Zie: Vethake. Hofdijk (VV. J.). Zie : Geschiedenis vaderland. Hulstheim (C. van). Zie: Parel.

Jaargetijden (De). Leesboekje voor de middelste klasse eener lagere school. Sneek, T. S. Feenstra. KI. 8°. (64 blz.) ƒ0,20.

Jong (VV. de), Veldbloemen. Gedichten. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Post 8°. (6, VI en 96 blz) ƒ0 90.

Julius (Dr. F. H.). Zie: Ule.

Kalvijn (Johannes), De verklaring op het Nieuwe Testament. Op nieuw uit het latiju vertaald onder toezicht van A. Brummetkamp. De Harmonie der Evangeliën. 13e afl. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. 8°. (3e deel, blz. 97—176). ƒ0,25.

Kuile (Dr. C. P. Ter). Zie: Fonssagrives.

K u n st-a k aderaie? Waar blijven de kunstscholen voor de industrie? Door C. M. Delft, Joh. Ykema. Gr. 8°. (23 blz.) ƒ0,50.

Liedergave geofferd op het altaar der zending. Ten voordeele van het Ned. Zend. Gen. Niet in den handel. Verkrijgbaar bij J. C. Neurdenburg, Director van 't Zend. huis tc Rotterdam en bij S. J. Rutgers, Pred. te Hallnm. Post 8°. (6, VI en 88 blz.) ƒ1,—.

Ij os en vast voor 1869. 2e afl. Leiden, S. C. van Doesburgh. Post 8°. (4 en blz. 107—242). ƒ1,25.

Luthardt (Dr. Chr. E.), De persoon van Jezus Christus. Voorlezing. Uit het Hoogd. vertaald door H. Bleijenberg. Groningen , P. Noordhoff. Gr. 8°. (32 blz.) ƒ0,30.

Maronier (J. H.), Afscheidsrede uitgesproken te Leiden den 13den Juni 1869. Leiden, T. Hooiberg & Zoon. Post8°. (24 blz ) ƒ 0,30.

Meijer (J. H.), Inleiding tot de de beoefening der Engelsche taal, met een overzicht van de regels der uitspraak. Ie stukje. 2e herz. en veel verm. druk. Deventer, A. J. van den Sigteuhorst. Post 8°.

(IV, 238 en II blz.) ƒ1,30. Mina, Hoe het in den »goeden" ouden tijd toeging. Eene donkere

bladzijde uit de geschiedenis van een onzer vadei-landsche steden op

bet einde der zeventiende eeuw. Naar oude familiepapieren opgesteld.

Gorinchem, Rotterdam, G. C. van der Mast, H. T. Heudrikscn.

Gr. 8°. (2 en 141 blz ) ƒ1,25; in verg. linnen band ƒ1,50. Miquel (F. A. Guil.), Annales Musei botanici Lugdnno-Batavi. Tom.

IV. Fasciculus VII. Amstelodami, Traiecti ad Rhennm; C. G.

van der Post, C. van der Post Jm. Folio. (IV en blz. 193—224

met gelith. gekl. plaat IV: 7). ƒ3,—. Nikooemus. Zie: Ziethe.

Oppolzer, Vourlezingen over de ziekten van het hart en der bloedvaten, bewerkt en uitgegeven door Dr. Emil Ritter von Stoffella. In het Nederduitsch bewerkt door Dr. J. L. Dusseau. Utrecht, Amsterdam, C. van der Post Jr. en C. G. van der Post. Gr. 8°. (IV en 356 blz.) ƒ4,—.

Parel. Een Engelsche roman. Vertaald door C. van Hulstheim. Amsterdam, Gebroeders Kraay. Gr. 8°. (8 en 308 blz. met gelith. titelplaat). ƒ2.90.

Robinson (Krederik W.), In verzoeking. Naar het Engelsch. 2 dln. Amsterdam, Gebroeders Kraay. Gr. 8°. (8, 308, III; 4, 313 en III blz. met 2 gelith. titelplaten). ƒ5.75.

Ruppius (Otto), Hier en ginds. Vrij gevolgd door J. M. H. Bosman. Arnhem, J. Heuvelink. Gr. 8°. (4 en 270 blz.) ƒ2,50.

Rijk (J. A. de), Protest tegen bet woord van Mr. C. W. Opzoomer tot zijne katholieke landgenooten. Leiden, J. W. van Leeuwen. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0,15.

Sandwijk (G. van), Hoe de menschen het vuur gebruiken. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Toegelicht en verklaard door F. G. Braner. Met 4 gek!, platen. (Van Sandwijk's prentenmagazijn voor de jeugd. N°.45). Leiden, I). Noothoven vao Goor. Post 8°. (34 blz. met 4 gelith. gekl. platen). Geïll. omslag, ƒ0,50.

ShaKESPEabe (William), Romeo and Juliet. A tragedy. WÏth eiplanatory notes and an introduction, by C. Stoffel. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. Post 8°. (2, X en 118 blz.) ƒ1.—-

Soest (van), Geschiedenis van het kultuurstelsel. 2edeel. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (XI en 254 blz.) ƒ3,40.

Stoffel (C). Zie: Shakespeabe.

Stoffella (Dr. Emil Ritter von). Zie: Oppolzer.

The mis. Regtskundig tijdschrift, door Mr. Dav. H. Levyssohn Norman en anderen. 2e verz. 16e deel, n°. 2. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (blz. 181—336 en 8 blz.) ƒ1,60.

Tisch endorf (Cunstantijn) , De echtheid onzer Evangeliën. Voorlezing. Uit het Hoogduitsch vertaald door H. Bleijenberg. Groningen, P. Noordhoff. Gr. 8°. (27 blz) ƒ0,30.

Ule (Dr. Orro), Populaire natuurkunde, of de leer van de krachten en verschijnselen in de natuur. Voor een ieder bevattelijk verklaard. Met talrijke houtsneden. Uit het Hoogduitsch door Dr. F. H. Julius. Ie afl. Deventer, A. ter Gunne. Post 8°. (blz. 1—96 met grav. in den tekst). ƒ0,60.

Vegt (W.J.van der). Mengelingen voor de jeugd. Leesboekje voor de lagere scholen. Herzien door H. Baarscbcra. Meppel, H. Ten Brink. KI. 8°. (54 hlz.) ƒ0,17».

Verklaring van de systematische namen der maten en gewigten. Assen, De Erven D. H. van der Scheer. (Een half vel schrijf in plano), ƒ0,02; 100 stuks ƒ1,60.

Vethake (H. W.), Korte handleiding tot de kennis der aardrijkskunde, bewerkt voor de lagere klassen naar bet Leerboek der aardrijkskunde van Dr. A. A. van Heusden. Breda, Broese & C°. Post 8°. )VUI en 152 blz.) ƒ0,50.

Vboom (J. B.). Zie: Wet successie.

Wedergeboorte (De). Bijdrage tot de leer vao het spiritisme. Door ***. Leiden, T. Hooiberg & Zoou. Gr. 8°. (39 blz.) ƒ0,50.

Wereldbol (De). De jongste zee- en landreizen, volgens Dr. W. Harnisch, F. Heinzelmann en anderen aan Neêrlands volk verhaald door J. B. Rietstap. Met fraai gekleurde platen. 22e afl. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, .1. Volteleu. Gr. 8°. (3e deel, hlz. 449—528). ƒ0,25.

W et op het regt van successie en van overgang bij overlijden, van den 13 Mei 1859, Stbl. n°. 36, zooals zij luidt na de wijzigingen eu aanvullingen daarin bij de wet van den 28 Mei 1869, Stbl. n°, 95, gebragt, voorzien van een Alph. register en van ecnige korte aanteekeningen en verwijzing-en door J. B. Vroom. 2e verm. druk. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Gr. 8". (48 hlz.) ƒ0,50.

Ziethe (W.), Vrouwenspiegel. I. Anna Jndson. Eene levensgeschiedenis uit de zendingwereld. Uit het Duitsch door Nikodemus. Utrecht, J. J. H. Kemrner. Post 8D. (4 en 156 blz.) ƒ0,60.

| door F. G. Braner. Met 4 gekl. platen. (Van Sandwijk's prenten-

Sluiten