Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

schappen. Afdeeling letterkunde. Xlle deel. 2e stuk. Amsterdam , C fï van der Post. 8°. (blz. 134—260 met een uitslaande gelith. plaat in kleuren.) .Af-

Vïthakk (H. W), Korte handleiding tot de kennis der aardrijkskunde, bewerkt voor de lagere klassen naar het leerboek der aardrijkskunde van A. A. van Heusden. Breda, Broese & C°. KI. 8°. (8 en 152 blz.) j /°'50-

Vierhout (C. H. M.), De dieren , hun dienstbetoon aan den mensen en de natuur. 2e druk. Leyden , A. W. Sythoff. 4°. (8 en 119 blz. " met gelith. platen in kleuren ) In gelith. omslag in kleuren, ƒ1,60.

Wand-spoorweg-gids. Dienst Julij, Augustus, September 1869. Arnhem , J. van Egniond Jr. (1 blad dubbel grootmediaan). ƒ0,10.

Wedergeboorte' (De). Bijdrage tot de leer van het spiritisme. Door *** schrijver van «Een Medium." Leiden, T. Hooiberg & Zoon. Roy.' 8°. (39 blz.) ƒ0,50.

Wet op het regt van successie en van overgang bij overlijden, van den 13 Mei 1859, Stbl. n°. 36, zooals zij luidt na de wijzigingen en aanvullingen daarin bij de wet van den 28 Mei 1869, Stbl. n°. 95, gebragt, voorzien van een alphabetisch register en van eenige korte aantekeningen en verwijzingen door J. B. Vroom. 2e vermeerderde druk. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. (48 blz.) /"-5.0-

ZiETtm (W.), Vrouwenspiegel. I. Anna Judson. Eene levensgeschiedenis uit de zcndingwercld. Uit het Duitsch door Nikodemus. Utrecht, J. J. H. Keinmer. 12°. (4 en 156 blz.) ƒ0,60.

Voornaamste uitgaven in Daitschland.

Brunner, Sebast., Die Mysteriën der Aufklarung in Oesterreich

1770 — 1803. Aus archival. u. andern bisher unbeachteten Quellen.

Gr. 8°. (XXII u. 564 S ) Mainz, Kirchheim. Tlilr. 2, 26 Gr. Ïroiischammeb, J., Das Recht der eigenen Ueherzeugong. Gr. 8°.

(XV u. 238 S.) Leipzig, Fues. Thlr. 1}. Grimm, Jac., Deutsche Grammatik. 2e Ausg. Neuer verin. Abilruck.

lei Thl. Ier Halfte. Gr. 8°. (512 S.) Berlin, Dümmler's Verl.

Thlr. 3.

Harlksz, Dr. G. C. Adf. v., Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands vom J. 1845 au. 2e unveriind. AiiU. Gr. 8°. (IX u. 221 S.) Leipzig, Dnncker u. Hutnblot. Thlr. IJ.

Heusinger, Eu., E. Kónigs Dank. Historischer Roman aus der Zeit d. letzten span. Kiiniirs ans dem Hanse Bourbon. 3 Bde. 8°. (183, 213 u. 204 S.) Leipzig, Rotschke. Thlr. 3.

Hlapp, Mick., Revolutionsbilder aus Spanien. Gr. 8°. (III u. 287 S.) Hannover, Riimpler. Tlilr. I.

Kühn , Dr. Jul. , Die blennorrhoischen Krankheiten d. mannlichen u. weiblichen Gesclilechtes, ihre Erkenntniss n. Behandlg. Gr. 8°. (XVI u. 383 S.) Leipzig, Wartig. Thlr. 2J.

Moack, Ludw. , Tharraqah a. Sunatnith. Das Hohe Lied in seinem geschichtl. u. landschaftl. Hiutergrunde. Gr. 8°. (X u. 210 S.) Leipzig, Fues. Thlr. li.

Paiacky, Franc, Documenta Mag. Joa. Hus vitam , docfrinam, cansam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione in Bohemia annis 1403—1418 motas illuslrantia, qnae partim adhnc incdita, partim mendose vuluata, nnnc ex ipsis fontibus hausta. Gr. 8°. (XVI n. 768 S.) Prag, Tempsky. Thlr. 5.

Hanre's, Leop. v., Geschichte Wallensteins. Gr. 8°. (XII u. 532 S.) Leipzig, Duncker & Humblot. Thlr. 3».

ItÓNscu, Heem., Itala u. Vulgata. Das Sprachidiom der urchristl. Itala u. der kathol. Vulgata nnter Berücksicht. der röm. Volkssprache durch Beispiele erlüiitert. Gr. 8°. (XVI u. 510 S.) Marburg, Elwert in Comm. Thlr. 2ï.

Prospectassen en Inteekenlijsten:

^an: De man zonder- de vrouw met God. Hoogst belangrijke levensgeschiedenis van een Amsterdamscben orgeldraaijer. (Wordt uitgegeven met een liefdadig doel). Middelburg, K. van der Gijp. • Zestal leerredenen van P. J. R. Laan, herder en leeraar te Maassluis. Nijkerk, I. J. Malga.

ADVERTENTIËN.

FONDSVERKOOPINGEN.

Op Dingsdag 10 Augustus 1869 en volgende dagen zal G. Theod. Bom, te Amsterdam, in het Lokaal Diligentia, ^alverstraat, E 274, onder genoodigde Confraters verkoopen :

• De BELANGRIJKE FONDSARTIKELEN, uitgegeven of aangekocht door den lieer

Henorik Fbijlink , te Amsterdam.

• Die van den Heer

G. T. N. Suringar, te Leeuwardeu.

• Onderscheidene AANZIENLIJKE KOPIJEN, uitgegeven door verschillende Confrères.

I De Catalogi zullen in tijds worden verzonden en verder aan herstellenden, op franco aanvrage franco worden toegezonden door G. Theod. Bom. [1233]

c Gevraagde boeken :

J$9 Regtsgel. Bijblad. 1850-1868.

(i'O Hoet, Houbrakkn en Picart, Historiën des O. en N. Test. j'l Hamelsveld, Geschied, d. Bijbels. 1791.

Basnage, Groot waerclds tafereel. J8 Bibel door Abr. Blanckaert. Ceulen 1548. nf* Bunjan, Komst en welkomst. Oude drnk. ,j'^ v. Hasselt, Geldersche bijzonderheden. Ie stuk. '6 Vadcrl. letteroefeningen. 1869. 2 a 3 maanden na uitgave.

977 Siemelink, De eeuwigheid onthuld.

978 Geist, Oplossing. Kempees, Meetkunst. 2 dln.

979 . ld. Stelkunst. 2 dln.

980 Jacobs, Pract. handb. om kinderen leerzaam bezig te houden n. Fröbel.

981 Calcak, Onze ontwikkeling.

982 Winkleb , Boek v. iedereen.

983 Doré, Fabelen la Fontiine. Uitg. Binger.

984 Bijbel. Uitg. Thieme.

985 Gracieuse. 3e kwartaal. Eenige exx.

Aangeboden boeken:

537 Thackeray. Ed. Roelants. Eenige exx a ",19.

538 Kramers, Geograph woordenboek. Geb. Meestbiedende.

539 Engelberts Geruits , Ons vaderland. Deels geb. deels los. Idem.

540 Bourne , Stoomwerktuigknnde. Geb. Idem.

511 Enauld, Reis door Middel-en Zuid-Amerika. Geb. Idem.

542 Zimmerman, De aardbol. Geb. Idem.

543 Jan de Witt en zijn tijd. Idem.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven NIos. op te geven aan

den Uitgever. [1234J

AJ. van Huppel te Utrecht, zoekt: .Scholten, Inleiding in het N. Testament. 2e druk. — Hagenbach, Dogmengeschiedenis. ■— Staatsblad voor Indië. Uitg. Noman, — Kluit, Hollandsche Staatsregering. — Gachard, Actcs des Êtats-Généranx. — Dodt, Archief. 6e deel. — Martinière, Ilistoire de Louis XIV. — Buchholtz, Geschichte des Kurmarks Branden bourg. — Bunsen, Gott in der Geschichte. — Idem, Egyptens Stelle in der Weltgeschichte.

Prijsopgaven franko of per couvert. [1235]

CPet te Hooaeveen, vraagt: .1 LEESKABINET. — 1 VADERL. LETTEROEFENINGEN.— 1 NEDERLAND en 1 TIJDSPIEGEL.

Nos. 1—3 dadelijk en 4—12 drie maanden na de uitgave. Biedt aan i

1 Streckpuss , ALG. GESCH. Voor zoover verschenen.

Brieven franco. [1236]

De ondergeteekende verzoekt nota te nemen geen Schoolboeken in commissie te zenden, daar deze bij hem doelloos liggen, en hij geen gelegenheid heeft tot tusschentijdsche terugzending.

's Gravenhage. A. H. Bakhuijzen. [1237]

Daar ik van de WAND-SPOORWEGGIDS Maandag a. s. op nieuw moet bijdrukken, zal men mij met d i ree te opgaaf franco per post onder kruisband, voor zoover dit nog niet geschied is, bijzonder verpligten. De prijs is 10 cents, met 25% rabat en premiën 7/6 , 15/12, 32/24, 50/40, 100/75. Allée'n voor rekening.

J. van Egmonii Jr. [1238]

Dc ondergeteekende wenscht tegen billijken prijs een PAKI1J1JÈ, PLATEN over te nemen , geschikt om in den winkel te hangen. Aanbiedingen franco aan den Drukker-Uitgever Middelburg, Jnlij. M. S. de Zeeuw. [1239]

Een Boekhandelaar-uitgever zoekt een BOEKHOUDER. Reflecteerenden gelieven opgave te zenden bij wien men thans werkzaam is , ouderdom en welk salaris verlangd wordt.

Adres franco brieven, ouder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1240]

Op een uitgebreide Boekdrukkerij wordt gevraagd een zeer bekwaam MEESTERKNECHT.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1241]

AW. Bkuna te Haarlem biedt den meestbiedenden te koop aan: • v. Lennep, UITHANGTEEKENS, 2 dln. ing. Dickens Editie. (6 Ex.) (gedeeltelijk gebonden). Da Costa, KOMPLEETE DICHTWERKEN , 3 dln. geb. Vondel, GEDICHTEN, geb. \ led. bnd. (Roelants). Haezedroek, KOOKKUNST, bewerkt door Gross. (5 Ex.) Jonckbloet, NED. LETTERKUNDE, dl. I. (4 Kx.)Tennyson , MOLENAARS DOCHTER (prachtband); KUNSTEN HARMONIE (prachtband); KUNSTKROiMJK 1868. Knoop , KRIJGSKUNDIGE GESCHRIFTEN, dl. 1—IV. Offertes franco per post of p. c. V ra agt:

1 J. G. Mulder, LEERBOEK DER SCHEIKUNDIGE WERKTUIGKUNDE. (Ook alleen dl. II kan dienen) Aanbiedingen met opgave van prijs direkt per post. [1242]

MISDRUK.

Aangeboden een partijtje MISDRUK, als: 25 riem (pl. ra.) groot mediaan, velin geschept, ,ü 9 kilo. Voor ƒ2,25 het riem.

e ondergeteekende wenscht tegen billijken prijs een PARTIJTJE

Sluiten