Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

15 riem pos tformaa t, mechanisch, 6J a, 7 kilo. Ferm en stevig papier. Voor ƒ2,— het riem. Monsters verkrijgbaar.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1243]

MISDRUK.

Wie groot en royaal ongevouwen velijn MISDRUK gebruiken kan, vrage franco, onder 't N°. dezer Advertentie, monsters, en de toezending daarvan geschiedt onmiddelijk. De voorraad is niet groot. [1244]

Een Predikantszoon, omstreeks 20 jaren ond, dusver als Leerling in een' grooten Boekhandel werkzaam, wenscht, met 1°. September, daar geplaatst te worden, waar hij salaris genieten kan. Hij schrijft eene goede hand en is met de moderne talen bekend.

Adres, met franco brieven, a8n den Boekhandelaar K. H. Idema te Medemblik, onder letter R. [1245]

Een jongmensch, P. G., 23 jaren ond, met de administratie in den Boekhandel bekend, en ruim 9 jaren daarin werkzaam, zag zich gaarne als BEDIENDE (extern) tegen behoorlijk salaris verplaatst.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1246]

Botterdam, 1 Juli 1869.

Geachte Confrater!

Door dezen heb ik de eer U te berichten dat ik den Boekhandel, sedert 1865 voor mijne privé rekeniDg gedreven onder de firma Hoog & Kruyt, heb overgedaan aan den Heer P. C. Hoog, die denzelven met behulp van een Commanditairen Vennoot, te rekenen van of 1° Januari dezes jaars, zal voortzetten onder dezelfde firma Hoog & Kbuyt.

U dauk zeggende voor het vertrouwen mij geschonken, beveel ik mijne opvolgers met vol vertrouwen in nwe welwillendheid aan. Met achting heb ik de eer te zijn,

UEd. Dw. Dienaar, J. H. Kruyt.

Sollerdam, 1 Juli 1869.

M.t

Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving vraag ik uwe welwillende medewerking in het voortzetten der zaken, waarin ik reeds rnim 13 jaren ben werkzaam geweest.

Ik geef U gaarne de verzekering , dat het mijn streven zal zijn mij uw vertrouwen waardig te maken.

Zendt s.v.p. van al uwe nieuwe uitgaven (Br och u r es niet te vergeten) ruim in commissie; met alles zal flink gewerkt worden.

U verzoekende van mijne handteekening nota te willen nemen, heb ik de eer met achting en aanbeveling te zijn ,

UEd. Dv. Dienaar,

P. C. Hoog. [1247]

De ondergeteekende geeft bij deze kennis, dat hij zich te Enklmizen heeft gevestigd, als BOEKVERKOOPER en BOEKDRUK¬

KER en beveelt zich op nieuw daarvoor hij den Boekhandel aan.

Erkentelijk voor het vertrouwen hem zoo rnim te Nieuwe Niedorp geschonken, betuigd hij daarvoor wel zijnen dank.

Voorloopig wenscht hij van ia commissiezending verschoond te blijven.

Enkhuizen. J. Groot. [1248]

De ondergeteekende is eigenaar geworden uit het fonds van wijlen den Heer H. Geertsema Jr. van: J. F. Jansen en J. C. Sander, PRACTISCH REKENBOEK. Naar een nienw plan bewerkt. 5 stukjes, met de antwoorden.

Schoonhoven, 1 Julij 1869. S. E. van Nooten. [1249]

LEES DIT.

Onvoorzien geroepen om in den boedel van een overleden regtsgeleerde ten spoedigste een Catalogus der Bibliotheek op te maken en voor mijn' nog al uitgebride Boekhandel geheel alleen staande is het mij tot heden onmogelijk geweest alle onverkocht Commissiegoed van AJ. P°. terug te zenden.

HH. Confraters die nog niets terug ontvingen, gelieven nog een paar weken geduld te oefenen.

Oostburg, 2 Julij 1S69. A. J. Bronswijk. [1250]

SEYFEARnr's Boekhandel, te Amsterdam, brengt in herinnering, dat, volgens overeenkomst van Ang. j.1., de Thaler op jaarrekening ad ƒ1,90 met 17^»/o, ƒ1,57 netto, berekend wordt, gelijk staande met eene berekening

op drie maanden ad /"1.50 netto, (*) daar 5°/o steeds bij hem wordt goedgebragt, zoo men 1 Januarij, 1 April, 1 Jnlij en 1 October op de jaarrekening gelden remitteert.

Door de prijsvermindering van Payne's FAMILIENKALENDER voor 1870 wordt ze afgeleverd a 25 cent ordin. met premie 13/12.

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAN1).

Prijsberekening van den ThaIer netto a ƒ 1,50 op driemaandelijksche rekening.

Eerstdaags verschijnt bij A. H. Payne, in Leipzig en lever ik voor rekening netto a ƒ0,20, part. a ƒ0,25, met premie 13/12: ILLUSTRIRTER FAMILIEN-KALEN DER FüR 1870. Vierzehnter Jahrgang. Mit einem brillanten Stahlstich : //Die Passt" nach Sondermann. Als Gra t i s - B ei ga be enthalt jedes Exemplar einen vollstandigen Hand-Atlas bestehend aus 12 colorirten Karten. Inhalt: Weltkarte. Europa. Asien. Afrika. NordAmerika. Süd-Amerika. Vereinigte Staaten. Gr o ssbri t ta nien. Frankreich. Palastina. Norddeutscbland. Süddeutschland.

Groningen, 22 Juni 1869. p. Noordhoff. [1252]

Op verzoek van vele Confraters verlengde ik de per circulaire beloofde premieberekening tot 1°. Augustus, in 't vertrouwen dat daardoor nog eens flink met deze onderneming gewerkt zal worden, te meer daar er, m. i. althans, in geruimen tijd niets nieuws uitkwam dat de moeite van goed werken beloonde. De getallen reeds door enkelen opgegeven, waardoor nu, 14 dagen na de verzending, 't getal inteekenaren boven de 700 gestegen is, bewijzen mij dat er veel mede gedaan kan worden, help mij verder 't debiet bevorderen. Hoewel de premie tot 1°. Augustus opengesteld blijft, zal eene voorloopige opgave van inteekenaren mij aangenaam zijn , de regeling enkeier zaken zou daardoor wijziging kunnen ondergaan. Mijne uitgave in uwe krachtige ondersteuning aanbevelende, inmiddels hoogachtend Leeuwarden, Uw Confrater,

2 Juli 1869. A. Akkeringa. [1253]

(*) In het Zondagsblad van 4 Julij stond abusief: op jaarrekening. [1251]

ADVERTENTIEN-BIJBLAD VAN DE HOLLANDSCIIB ILLUSTRATIE.

Dat het Advertentieblad, hetwelk bij voortdurende deelneming voortaan gratis bij de Hollandsche 111 ast rat ie zal worden uitgegeven , ook voor Aankondigingen van Boekwerken de meeste doel- , matige gelegenheid aanbiedt om op den dunr de beoogde voordeeleu te verschaffen , behoeft geen nitvoerig betoog en ligt, bij eenig nadenken , voor de hand. Niet alleen dat de Hollandsche Ilias- | tratie in schier geen openbaar lokaal meer ontbreekt, maar de meeste ; HH. Boekhandelaren kunnen zeiven nagaan in welk een aantal familiëu zij verspreid moet wezen. Naardien dit blad , sedert de 5 jaren p. m. dat het in onze handen is, ondanks de verbazende oplaag-kosten en den goedkoopen prijs, niet slechts krachtig voortbestaat, maar eene verzekerde toekomst heeft, kan ieder hoekverkooper van ervariDg en practischen blik berekenen, dat het aantal Exemplaren, dat wij er wekelijks van verspreiden, tot vele duizendtallen is opgeklommen. Waar dus een dergelijk blad eene volle week op zóóvele openbare plaatsen op de leestafels blijft liggen , en tevens bij zóóvele familiën , tot in de meest afgelegen gemeenten des lands, voortdurend bewaard wordt, kan geen aankondiging van nieuwe uitgaven zoo algemeen onder de aandacht van het publiek worden gebragt als door ons Advertentieblad, dat geenszins exclusief is, maar bij belijders van alle gezindheden en onder alle partijen met even veel belangstelling wordt ontvangenDe voorwaarden voor aankondigingen van boekwerken stellen wij buitengewoon billijk. Wij berekenen voor een Advertentie van 1—8 regels ƒ1,20.

Elke regel meer 15 cents.

Op eene driemaal geplaatste advertentie geven wij eene vierde plaatsing gratis.

De voorwaarden van abonnement voor aankondigingen van boekwerken zijn:

250 regels, gedurende den loopenden jaargang, a 12'cent per regeb 500 » " » " " " 10 « » "

1000 » » • " » "8 » » »

betaalbaar alle drie maanden , telkens 1/4 gedeelte van het totale bedrag , waarvoor men zich verbonden heeft, terwijl overigens alle andere bepalingen van het Prospectus ook op deze aankondigingen van toepassing blijven.

De Prospectassen en luteekenbiljetten voor particulieren , waarvan een ruimer getal op aanvrage ter beschikking zijn , dienen om ieder Boekhandelaar in de gelegenheid te stellen in zijne gemeente en o<0' liggende plaatsen krachtig mede te werken om Advertentiën en Abonnementen op Advertentiën voor ons blad te verkrijgen bij Winkeliers < Industriëlen, houders van Depóts of Agenturen, Ondernemers van openbare middelen van vervoer, Assuradeurs, Hotel- en Koffljhui9' houders , enz. enz. _

Op zoodanige Advertentiën of Abonnementen verkenen wij deu Boekhandel 20 pCt.

Men gelieve zijne principalen wel opmerkzaam te maken , dat Hollandsche Illustratie geene plaatselijke belangen voorstaat, geene politieke kleur heeft, niet bij een gedeelte der bevolking uitge' sloten, maar dat zij onder alle standen en rigtingen verspreid is, e.° das overal ter hand wordt genomen , derhalve het beste voermiddel^' om ieders bijzondere belangen onder de aandacht van het groote publie te brengen.

Tevens bevelen wij , bij den aanvang van den nieuwen Jaargang^ De Hollandsche Illustratie ten zeerste in de ijverige medewerking van HH. Boekhandelaren aan , tot vermeerdering van 6 getal Inteekenaren. Wij vleijen ons dat het Gratis Bijvoegsel daarto niet weinig zal bijdragen.

Amsterdam, Julij 1869. Gebroeders Binger. l125^-1

Sluiten