Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

205

betaalbaar alle drie maanden , telkens 1/4 gedeelte van het totale bedra", waarvoor men zich verbonden heeft, terwijl overigens alle andere bepalingen van het Prospectus ook op deze aankondigingen van toepassing blijven.

De Prospectussen en Inteekenbiljetten voor particulieren, waarvan een ruimer getal op aanvrage ter beschikking zijn , dienen om ieder Boekhandelaar in de gelegenheid te stellen in zijne gemeente en omliggende plaatsen krachtig mede te werken om Advertentien en Abonnementen op Advertentien voor ons blad te verkrijgen bij Winkeliers, Industriëlen , houders van Dépots of Agenturen, Ondernemers van openbare middelen van vervoer, Assuradeurs. Hotel- en KofHjhuishouders , enz. enz. .. ,

Op zoodanige Advertentien of Abonnementen verleenen wij uen Boekhandel 20 pCt.

Men gelieve zijne principalen wel opmerkzaam te maken , dat de Hollandsche illustratie geene plaatselijke belangen voorstaat, geene politieke kleur heeft, niet bij een gedeelte der bevolking uitgesloten , maar dat zij onder alle standen en rigtingen verspreid is, ea dus overal ter hand wordt genomen , derhalve het beste voermiddel is om ieders bijzondere belangen onder de aandacht van het groote publiek te brengen.

Tevens bevelen wij, bij den aanvang van den nieuwen Jaargang, De Hollandsche Illustratie ten zeerste in de ijverige medewerking van HH. Boekhandelaren aan , tot vermeerdering van het getal Inteekenaren. Wij vleijcn ons dat het Gratis Bijvoegsel daartoe niet weinig zal bijdragen.

Amsterdam, Julij 1809. Gebroeders Binger. [1310]

INTBENATIONALE TENTOONSTELLING in. liet

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT TE AMSTEBDAM.

tv! eerste oplaag van den CATALOGUS zal gereed zijn op den 15den dezer, dus op den dag der opening. D In kommissie zending kan niet geschieden, evenmin kunnen dcpSts, waar ook, gevestigd worden

De prijs van den HOLLANDSCHEN CATALOGUS (ongeveer 19 vel druks in gr. 8°) zal z.jn slechts 50 cent, waarvan 20% rabat aan tien Boekhandel wordt toegestaan. . „ „ , . , , , a ■> l

De FRANSCHE CATALOGUS is in bewerking en zal kort na de opening gereed zijn. De prijs daarvan wordt later bekend gemaakt.

De ondergetekende verzoekt den handel exemplaren voor rekening aan te vragen bij we ke een flink billet gevoegd zal worden.

Dat in elke plaats van dezen Katalogus getallen te verkoopen zullen zijn, behoeft wel geen betoog.

Amsterdam, 12 Juli 1869. K' H" ScBADD; [13U]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGENBOSSCHE COURANT. t J. Arkksteijn 85 Zoon maken hunne geachte collega's opmerkzaam J.op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hunne lusscheckomst geplaatste advertentien in bovengenoemde veel ge ezen Courant. De particuliere prijs is 15 ets. per regel; Boekhandelaren genieten 5 ets. korting per regel. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. [1312j <53" Geen andere Courant geeft sulk een groot ralat.

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7^. ets. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2'. maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10% rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentien tegemoet gezien door de Uitgevers De Gjsbroedkrs vin Clekf, te 'sGravenhage. [1313]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLANI). Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto & ƒ1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op driemaandelijksche rekening.

Eerstdaags verschijnt bij A. H. Patne, in Leipzig en lever ik voor rekening netto i ƒ0,20, part. a ƒ 0,25, met premie 13/12: ILLUSTRIItTER FAMILIËN-KALEN DER FüR 1870. Vierzehnter Jahrgang. Mit einem brillanten Stahlstich: «Die Passt" nach Sondermann. Als Gratis-Beigabe enthalt jedes Exemplar einen vollstandigen Hand-Atlas bestehend aus 12 colorirten Karten. Inhalt: Weltkarte. Europa. Asien. Afrika. Nord-Amerika. Süd-Amerika. Vereinigte Staaten. G rossbrittanien. Frankreich. Paliistina. Norddeutschland. S iid deut sch land.

Groningen, 22 Jnni 1869. P. Noordhoff. [1314]

RUIM 50% RABAT. r\ij gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling te DAmsterdam.

Aanbieding van Seyffardt's Boekh. te Arasterdam.

Prijzen p. Ex. Partieulier. Aanbieding.

Voorheen. Thans. Netto.

Spoorwegkaart v. Nederland. 1869. . ƒ — 50 — 30 —.15

Plan v. Amsterdam — 50 — 25 — 12s

20 Gezichten v. Amsterdam , in couvert. — 50 — 40 — 20

Gids voor Amsterdam en Omstreken . 1 — — 40 — 20

Fransch, Dnitsch of Hollandsch. Bij premie gesorteerd.

(De premien zijn: 7/6, 15/12 enz.) [1315]

Bij mij komt dezer dagen gereed een werkje getiteld : WAT ZEGT JEZUS VAN ZICH ZELVEN? Voor de zoekenden van onzen tijd, van Prof. C. F. W. Help, Dr. Phil. Licent. Theol., door F. W. Stutterheim, Evangelisch-Luthersch Predikant te Stads-Kanaal. Met een woord van aanbeveling van J. H. Gunning Jr., Predikant te 'sGravenhage. Het beslaat ruim 12 vellen druks post 8°. en zal particulier kosten ƒ 1,50. Algemeen wordt het niet in commissie gezonden, — die gelegenheid heeft tot plaatsing gelieve zijne aanvrage per couvert te zenden aan

J. M. van 't Haaef. [1316]

CH. Meijer te Rotterdam, zal uitgeven: .TOONEELEN UIT HET RIJK DER GEESTEN en THEORIE DER GEESTENKUNDE, door Jung-Stilling. In postforrnaat.

Het eerste zal waarschijnlijk op ƒ1,90, het andere op ƒ 1,60 gesteld worden. Bij vooruitbestelling met 25% rabat en 14/12; Aanvragen bij den Heer C. L. Brinkman. [1317]

MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN STAATSSPOORWEGEN.OPENBARE AANI1ESTEDING VAN DRUKWERK.

Bestek en voorwaarden waarnaar op 3 Angustus e. k. bij inschrijving zal worden aanbesteed : de levering van de benoodigde drukwerken, ten behoeve der Maatschappij gedurende drie jaren, op franco aanvrage tegen betaling van vijftig cents te verkrijgen aan het Hoofdbureau"der Maatschappij te 's Gravenhage en bij bare Agenten te Amsterdam en te Rotterdam. [1318]

t)ij A. Jongbloed, Boekdrukker te Leeuwarden, is van de pers Dgekomen eene brochure getiteld :

DB ON DERWIJS-KWESTIE. Een woord in het belang van Gereformeerd schoolonderwijs, door H. op 't Holt,Predikant te Leeuwarden.

Deze brochure, gedrukt voor rekening van den schrijver, wordt niet in commissie gezonden, maar wordt op aanvraag direct voor rekening toegezonden.

Particulier 30, netto 25 cents. Premien 13/12, 28/25.

Ten einde de toezending te bespoedigen , wordt verzocht een | vel druks, met vermelding der firma en getal, toe te zenden. [1319]

NIEUW LOTERIJ-GEZELSCHAPSPEL, bestaande uit 60 gesteendrukte plaatjes, en even zoo veel nommers en prijzen , met reglement in doos.

De ondergeteekenden berigten, dat zij thans weder van dit alom zoo gunstig bekende Loterijspel een partij gereed hebben, zoodat zij thans alle aanvragen onmiddelijk kunnen afzenden.

De HH., welke vroeger aanvragen gedaan hebben, en die niet ontvingen, gelieven hunne orders te hernieuwen.

De prijs is 60 cents particulier; netto 4 ex. ƒ1,40, 7 ex. ƒ 2,40, 15 ex. ƒ4,80, 32 ex. ƒ 9,60.

Rijzenburg, 5 Julij 1869. Petit & C°. [1320]

BOEKBINDERIJ-GEREEDSCHAP.

Walzmachines, Papiersnijmachines, Bordpapiersnijtafels, Snoeimachines enz. Koperen Stempels, Fileten als ook voor de vergnldpers, zijn voorhanden en worden volgens prijscourant, op franco aanvrage verkrijgbaar, afgeleverd door Utrecht. Wed. F. Herfkens & Zn.

Magazijn van fijne Papieren, alle soorten van Leder en Linnen enz. enz.

Klappersje a ƒ 3,25 met naam, qualiteit en woonplaats; met wapens hooger in prijs. [1321]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

Oudkerk Pool & C». te Amsterdam leveren in weinige uren fris ch gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN, bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven, zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen uitdroogen en minder bruikbaar worden. [1322] KASSIERSKANTOOR VOOR DEN BOEKHANDEL van

Hoogstraten & Hoffen te Dordrecht.

Verantwoording met remiessen in Bank- of kortloopend Kassierspapier, zoo spoedig doenlijk, minstens tweemaal per maand. Dagelijks kosteloos gelegenheid tot toezending door tusschenkomst van den Heer H. J. van Kesieren te Amsterdam. [1323j

Sluiten