Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 29. Zes-en-Dertigste Jaargang. 1869.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht ziet, geschiedt door J. M. VAK T HAAPP te '* Gravenkage, aan wien men de Advertentiën , uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

22 Julij 4869.

De Abonnementa-prijs is, met inlegrip van het Zondagsblad, f 1,1 S per 3/m. De prijs der Advert. voor Geahonneerden, van 1—7 regels 50Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Bg de COMMISSIE tot regeling van het VERTAL.IN&S-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

CHARTOV , EDOUARI), Le tour dn monde. 1869. Premier semestre.

Paris 1869. Aangeteekend 14 Jnlij 1869, voor A. C. Kruseman. LECKY, WILI.IaM EDWAltl) HARTPOLE, Historv of Enropean

rnorals. Vol. 1. London 1869. Aangeteekend 14 Julij 1869, voor

Schalkkamp, van de Grampel & Bakker, ten behoeve van

G. H. van der Schuït, te 's Bosch. SPURGEON, C. H., Eveoing by evening. London. Aangeteekend

20 Julij 1869, voor W. H. Kirberger. Tagebuch des Sultans. Erinnernngen an Paris, London, Coblcnz,

Wien. Berlin 1870. Aangeteekend 20 Julij 1S69, voor Jan Leendertz. Zes afi/edrukte bladen zijn vertoond van : TIETZ, FR., Haidekraut und Riedgras. Breslau 1868. Op 14 Jnlij

1869, door P. Engels. Amsterdam, Namens de Commissie,

20 Julij 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Adres aan de WelEcrw. heeren leden van liet classicaal bestuur van 's Gravenhage. (Uitgegeven ten voordeele van de diakonie der Ncderduitsehe hervormde gemeente te 's Gravenhage). 's Gravenhoge, W. P. van Stocknm. 8°. (2 en 16 bias.) ƒ0,15Atlas (Nieuwe geographische) der gehccle aarde, ten gebruike bij «Rietstap, De wereldbol", en geschikt voor alle iarigtingen van onderwijs naar de nieuwste bronnen bewerkt, onder toezicht van I). A. Huberts. Be au. Kaart N». 2 en 7. Groningen, Arnhem; V. Noordhoff, J. Voltelen. 4». (2 bladen 4». iithographie gekleurd). Per ad. ƒ0,20. Bosscha (}.), Neérlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen. Herziene en verbeterde uitgaaf. 7e afl. Leeuwarden, G. T. N. Snringar. Roy. 8». (Deel I, blz. 273—320). ƒ0,40. Capadose (Is.), Eene bladzijde uit de geschiedenis der kerk van Christus, geschetst. Leyden, De Breuk & Smits. Post S°. (94 blz.) ƒ0,60. Catalogus (Algemeene) voor de internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den handwerksman. Amsterdam 1869. Amsterdam, K. H. Schadd. 8*. (LXX, 166 en 48 blz.) r'0,50. Dickbns (Charles) , Selections from a Child's history of England , by — with a vocabnlary for the use of Dutch stndcnts and schools by F. F. A. Busé. Arnhem, J. van Egmond Jr. KI 8°. (4 en 348 ^ blz.) ƒ1,10. Flora Batava; afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen; aangevangen door wijlen Jan Kops, voortgezet door F. W. van Eeden. 209e afl. (14e deel, 3e afl.) Leyden , de Breuk & Smits. Roy. 8°. (plaat 1051 — 1055 met 5 blz. Hollandsellen en 5 blz. Fransehen tekst). Roy. 8°. /"1,25; Roy. 4». Proefdruk ƒ3,—. Gerlings Cz. (H.), Haarlemsche bijdragen. Bijeengebragt door —. Haarlem, Erven F. Bohn. 12». (8 en 159 blz. met een uitslaande gelith. kaart. ƒ1,50. Gigch (.1. van), Beknopte bandleiding voor de beoefening van het Nederlandsche handelsregt, ten behoeve van het onderwijs op de hoogere burgerscholen. 2e herziene en veel vermeerde druk. 's Gravenhage, M. J. V.isser. Post 8°. (166 blz.) ƒ1,10. Gouffé (Jules), Groot practisch kookboek, of het keukenboek bij uitnemendheid. Voor het Nederlandsch bewerkt door A. Kreumn, bevattende het eerste gedeelte de dagelijksche of burgerkeuken, het tweede gedeelte de groote keuken. Beide met hare jniste verhoudingen en bereidingswijze. Geïll. door ruim 100 fraaie houtsneden. 4e afl. Gouda, G. B. van Goor. 83. (blz. 241—320 met houtgravuren). ƒ0,75. Hengeveld (G. J.), Het rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling. Uitgegeven door de Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid. 2e (laatste) deel, le atl. Haarlem, Erven Loosjes. Imp. 8". (blz. 1—32 met een gelith. plaat). ƒ0,55. Herrig (Ludwig), First English reading book. — Eagelsch leesboek voor instituten, gymnasiën en hoogere burgerscholen. Met Nederlandsche woordenlijst. Arnhem, J. Voltelen. Gr. 8°. (8 en 285 blz. in 2 kol) ƒ1,20. Holt (H. Op 't), De onderwijskwestie. Een woord in het belang van gereformeerd school-onderwijs. (Voor rekening van den schrijver). Leeuwarden, A. Jongbloed. 12". (40 blz.) ƒ0,30. Hoorweg (J. L.), Vraagstukken tot oefening in de eerste beginselen der werktuigkunde, benevens de antwoorden. Utrecht, W. F.

Dannenfelser. 12°. (XXXIII, 130 en 48 blz. met in den tekst gedrukte houtsueden). ƒ2,25. De «Antwoorden " af/onderlijk ƒ0,50.

Huberts (W. J. A.), Algemeen overzicht der aardrijkskunde. Zutfcn, W. J. Thieme & Cie. 8°. (4 en 482 blz.) ƒ3,75.

Lennep (J. van), Romantische werken. 51e—53e afl. 's Gravenhage, Leilen, Arnhem; Martinus Mjhoff, A. W. Sijthoff, I). A. Thieme. Imp. 83. (Deel IV, blz. 217 —312 in 2 kol. met het omslag voor deel IV. In geill. omslag voor de ioteekenaren vóór 1 Jan. 1869 gratis; voor de latere per afl. ƒ0,25.

Namen der maten en gewigten, die bij uitsluiting in het rijk mogen worden gebezigd, volgen art. 3 der wet van 7 April 1869 (Stbl. N°. 57). Amsterdam, Blikman & Sartorius. 1 blad Gr. mediaan in plano r*0,20; opgeplakt ƒ0,30.

Ontwerp tot den aanleg van een buurtspoorweg ter verbinding van de Langstraat en haren waterweg de Oude Maas te Drongelen, met den staatsspoorweg en aansluitende lijnen te Tilburg, 's Hertogenbosch, W. C. van Heusden. 8°. (28 blz. met een uitslaande gelith. kaart. ƒ0,25.

Ofzoomer (C. W.), Het burgerlijk wetboek verklaard. Ille deel., le afl. 2e Boek — van Zaken, le en 2e titel. Amsterdam, ,T. H. Gebhard & C°. 8°. (195 blz.) ƒ2,15.

Paleis voor volksvlijt 1869. N°. 1—2. Amsterdam, Gebr. van Es. KI. fol. (blz. 1—8') Per nummer ƒ0,05.

Dit blad verschijnt gedurende de internationale tentoonstelling op ongeregelde tijden.

Polak (Felix), Les fonds Espagnols et leur valenr intrinscqne y compris 1'emprunt 3% de 1000,000,000 de reaux, contracté par le gouvernement provisoire en Avril 1869 avcc la sanction des Cortes. Amsterdam, C. G. van der Post. Roy. 8°. (31 blz.) ƒ 0,50.

Schmal (J.), De jonge handelaar. Leesboek voor school en huis. Amsterdam, S. Folkcrs. KI. 8°. (96 blz.) ƒ0,30.

Sub (Eugèni), De verborgenheden van Parijs. 2e deel, 7e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. (blz. 289—336 in 2 kol.) ƒ0,35.

Trémadeure (Mlle Ulliao de), Etienne en Valentijn, of waarheid en logen. Naar het Fransen. Met plaatjes. Amsterdam , J. D. Sybracdi. Postf. (8 en 167 bladz. met 3 gelith. plaatjes.) Geb. ƒ 1,50.

Tijdschrift voor kweekelingen. Onder redactie vau P. J. Eites, W. ten Entel, Jr. en J. D. R. Moll. Zesde jaargang, le afl. Deventer, W. Brinkgreve. Postf. (blz. 1—40 en 4 blz.) Per jaargang van 4 nos. ƒ1.50.

Veroers(P.), Gods vinger in de geschiedeuis van den tachtigjarigen oorlog. Voor jonge lieden. Met 4 platen. Nieuwe (titel) uitgave, le afl. Utrecht, J. H. van Peursem. Postf. (8 blz. en blz. 1—32 met eeu gelith. plaat in kleuren). ƒ0,25. Compleet in 6 maande], afl.

Vkthake (II. VV.), Repetitie-cursus der cijferkunst, tot herhaling en toepassing van het geleerde in de beginselen der cijferkunst van H. Strootrnan. Breda, Wed. J. Hermans. Postf. (6 en 125 blz.) ƒ0,65.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Brachvogel, A.E., Die Grafeu Barfus. Historischer Homan. 4 Bde. 8°. (VI a. 224; 274; 277 u. 272 S.) Leipzig, Dürr'sche Buchh. Thlr. 5.

Castell, Henriette, Stille Grósze. Eine Miltheilg. aus dem Leben.

Gr. 8'. (III n. 172 S.) (Königsberg, Braun & Weber). 24 Gr. Frihsen, H. Frhr. v., Das Buch : Shakspere v. Gervinns. Ein Wort

üb. dasselbeT Gr. 8°. (IV n. 98 S.) Leipzig, Baensch. Thlr. \. Humbert, Dr. C, Molière, Shakspeare u. die dentsche Kritik. Gr. 8°.

(XX o. 511 S.) Leipzig, Teubner. Thlr. 3. Petzholut, Jul., Versuch e. Dante-Bibliographie von 1865 an.

Gr. 8°. (33 5.) Dregden, (Schönfeld). Thlr. >. Polko, Elise, Schóne Frauen. Handzeichnungen. 2e Reihe. 8°. (III

n. 313 S) Troppau, Kolck. Thlr. lij in engl. Einh. Thlr. 1»._ Kodolphi, E. Camillo, Die Bnchdrucker-Familie Froschauer in

Zürieh 1621 — 1595. Verzeichniss der aus ihrer Officin hervorge-

gangenen Drnck*erka. Gr. 8^. (VII u. 93 S.) Zürieh, Orell, Füs-

sli & C°. Thlr. 1£. Sauppe, Gust. , Lexilogns Xenophontis sive indei Xenophontis grammaticus. Gr. 8°. (IV u. 140 S.) Leipzig, Teubner. Thlr. 1. Sciiaaffhausen , iir. ÏIerm. , üb. die Urform d. mensclilichen Scha-

dels. Gr. 4». (26 S) Bonn, (Weber). Thlr. 1. Schletterer, H.M., Geschichte der geistlichen Dichtnng u. kirch-

lichen Tonkunst in ihrem Zusammenhange m. der politischco u.

socialen Entwickelung, insbesond. d. deutsc'icn Volkes. Ier Bd.

Lei.-8°. (XIV □. 588 S.) Hannover, Riimpler. Thlr. 4. Seidlitz, Dr. Geo., Die Bildungsgesetze der Vogeleier in histologi-

Sluiten