Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

De losse kaartjes ztju ook afzonderlijk te bekomen en kosten 10 ct., netto 7ï et.

Per 25 ex. ƒ1,75; 50 ex. ƒ3,25; 100 stuks ƒ6,—.

Dito op katoen gedrukt in kokertje 25 ct. netto 20 ct.

Per 25 ex. ƒ4,50; 50 ex. ƒ8—; 100 stuks ƒ15,—.

Door hunne duidelijkheid en uitvoerigheid zijn deze Kaartjes zeer aan te bevelen voor reisgebruik.

Groningen. W. R. Casparie. [1365]

Onder den titel van : WANDELINGEN OP DE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING ,

geeft DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE van N°. 4 af een aan bevoegde hand toevertrouwd, in onderhoudenden trant geschreven Overzicht van de Tentoonstelling. De platen desbetreffende zijn onderhanden.

Abonnementsprijs van DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE per geheelen jaargang van 52 nommers:

op gew. papier ƒ3,90 , * beat » - 6,—, voor frankeering per post 60 cent.

AlleInteekenaren ontvangen het ADVERTENTIEN-BIJBLAD gratis. Heeren Boekhandelaren worden verzocht met den pas ingetreden jaargang wederom met nieuwen ijver werkzaam te zijn.

Gebroeders Binger. [1366]

DE SCHUWER. N°. 2 ligt ter verzending gereed. HH., die hiervan een buitengewoon groot aantal in comm. mochten verlangen, gelieven aan te vragen.

Tot naricht dient, dat deze uitgave door den Heer Funee gestaakt is en door mij — evenwel zonder inteekening — wordt voortgezet.

Amsterdam. T. Kouwenaar. [1367]

Bij mij komt dezer dagen gereed een werkje getiteld: WAT ZEGT JEZUS VAN ZICH ZELVEN ? Voor de zoekenden van onzen tijd, van Prof. C. F. W. Held , Dr. Phil. Licent. Theol. Door F. W. Stutterheim , Evangelisch-Lnthersch Predikant te Stads-Kanaal. Met een woord van aanbeveling van J. H. Gunning Jr. , Predikant te 's Gravenhage. Het beslaat ruim 12 vellen druks post 8°. en zal particulier kosten ƒ 1,50. Algemeen wordt het niet in commissie gezonden, — die gelegenheid heeft tot plaatsing gelieve zijne aanvrage per couvert te zenden aan

J. M. van 't Haaef. [1368]

-rk verzond heden een circulaire tot vooruitbestelling van

lin September e. k. bij mij verschijnende boeken :

WALTER SCOTT, zijn leven en werken, door Felix Ebertï.

Met eene voorrede van Mr. C. W. Opzoomer. IETTA. Schetsen en beelden uit een vreemd land, door

Kwamina. Roy. 8°. In één deel compleet.

Beide boeken zijn door inhoud, vorm en aangenamen schrijftrant, zeer geschikt tot debiet zoowel aan Leesgezelschappen als aan particulieren.

HH. Confraters, welke deze circulaire niet mochten ontvangen hebben, worden verzocht die aan te vragen.

De reden dat ik bovenstaande boeken bij voornitbestelling aanbied is deze: dat bij de uitgebreide en telkens uitbreidende verzendlijsten aan algemeene in commissiezending niet te denken is.

In commissiezending kan dus eerst later geschieden, voor zooverre het getal exemplaren dit mogt toelaten.

Amsterdam, 15 Juli 1869. J. H. Gebhard & C°. [1369]

Bij ons verscheen : VERKLARING DER SYSTEMATISCHE NAMEN DER MATEN EN GEWIGTEN. Een half vel schrijf in plano. Zeer doelmatig ingerigt voor school-en kantoorgebrnik. Prijs ƒ 0,02; 100 ex. ƒ1,60.

Aan aanvrage in commissie kan natuurlijk niet voldaan worden. Assen. de Euven D. H. van der Scheer. [1370]

Bij den ondergeteekende is verschenen : BEKNOPTE HERZIENING DER HOOFDGRONDEN VOOR DE SPELLING DER NEDERLANDSCHE TAAL, in verband met de nienwe spelregeling, en gevolgd door eene proeve of aanleiding ter verklaring van enkele verbasterde woorden, door F. W. Schuld, Dz. Prijs netto ƒ0,50; verkoop ƒ0,65.

Daar deze brochure voor rekening des schrijvers is gedrukt, zoo heb ik ze slechts aan eenige Hoofd-Correspondenten te Amsterdam in commissie gezonden.

Confraters , die ze voor rekening of op korten termijn ter inzage verlangen , kunnen ze bij mij bekomen.

Dordrecht, 21 Julij 1869. H. R. van Elk.. [1371]

nij J Beekendonk te Amsterdam, is dezer dagen verschenen: DUET APOSTOLAAT DES GEBEDS, heilig verbond der Christenharten, vereenigd met het H. Hart van Jesus, om de zegepraal der kerk en de zaligheid der zielen te verwerven, door P. H. Ramière S. J. 556 bladz. Postf. ƒ1,50, verk. ƒ1,90.

De vooruitbestelde exemplaren zijn sedert eenige dagen verzonden. Verder alleen op aanvrage wordt het in commissie gezonden. [1372]

Bij J. Stuurop, te Kampen, is van de pers gekomen het beroemde werkje :

DE LÓF DER ZOTHEID, door Erasmus van Rotterdam. Uit het Latijn vertaald. Prijs ƒ1,— part., netto 80 cts., met premiën 4/3£, 7/6, 15/12; — tot 15 Augustus. [1373]

Gemengde Berichten.

Amice Redacteur ! Donderdag middag bragt de post mij het Nieuwsblad dd. 15 Julij , henevens het Verslag van de werkzaamheden van het Bestuur onzer Vereeniging. Daarin vond ik een schrijven aan Z. Exc. den Minister van Finantiën, bevattende klagten over onze concurrenten, de HH. Postdirecteuren.

Hierover wil ik U mijne gedachten mededeelen , vindt Gij ze geschikt om ze in het Nieuwsblad te plaatsen, ik geef er U vrijheid toe; wilt Gij ze in de snippermand doen, ook dat staat U vrij.

Als ik' Minister van Finantiën was, dan zou ik het Bestuur de vraag doen, weet Gij wel Mijnheeren, aan wien de schuld ligt dat HH. Postdirecteuren als Uwe concurrenten optreden? en ik zou er maar terstond het antwoord bijvoegen: bij niemand anders Mijnheeren, dan bij den Boekhandel zelve. Immers wat gebeurt? Gij geeft den HH. Postdirecteuren rabat, houd daarmee op; beschouw die HH. als Particulieren, en Gij zult het ondervinden, HH. Postdirecteuren zullen U geene bestellingen meer doen. De Uitgevers zullen zeggen: maar dan verkoop ik zooveel exemplaren minder, ik zal dit niet tegenspreken, maar üebitanten moeten niet klagen over de handelingen van HH. Postdirecteuren, maar wel over het verkenen van rabat door HH. Uitgevers aan HH. Postdirecteuren.

Hier is weêr, zooals altijd eigenbelang in het spel, nl. het eigenbelang van HH. Uitgevers (ten nadeele van HH. Debitanten).

Zoo zou ik spreken als ik M. v. F. was, en nu noodig ik HH. Uitgevers en Debitanten uit, hierop te repliceren.

L. K.

Vraag.

Waarom zou de Haarlemsche Courant, die vooral daarom lezenswaardig is, dat zij zulke helder gestelde overzichten geeft van wat de pers van den dag al zoo mededeelt, stelselmatig negéren wat Het Vaderland in zijn hoofdartikelen behandelt ? Men mag toch niet onderstellen , dat de redactie der H. Courant het Vaderland niet zou lezen ?

Het ruilstelsel,

hier te lande nog maar zelden aangewend en toch zoo voordeelig voor menigeen , die zijn belang goed begrijpt, is dezer dagen in praktijk gebracht door den heer Mart. Nijhoff te 's Hage. De voor ons liggende Catalogus zijner voortreffelijke fondsartikelen en bij getallen aangekochte boeken belooft dat deze poging tot invoering van den ruilhandel deo Heer Nijhoff wel zal gelukken en dat die manoeuvre weldra bij andere uitgevers navolging zal vinden.

In de Vlugmaren van den Ned. Speel, leest men het volgende :

»Op tafel, ter vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, ging van hand tot hand een zeldzame kwartijn rond, de in 1840 door de Abbotsford's Club in Engeland uitgegeven roman Se Fregus, eenige uitgave van het eenig handschrift van de bibliotheek te Parijs. Dezen begeerde de Maatschappij sints lang , maar altijd te vergeefs, want het boek is niet in den handel en slechts voor de leden van den Club gedrukt. Alle pogingen , zelfs langs diplomatieken weg, waren mislukt, tot dat een handelaar te Harlingen , de Heer Wijger Harmens , dit vernam. Deze wendde zich tot eene zijDer handelsrelatiën in Engeland , en ziet! toevallig was deze secretaris van dien club. Maar, liet deze zijn Harlinger vriend weten, geen mogelijkheid om het boek, met magt van geld zelfs, te krijgen; er is maar één middel, dat ik u mijn eigen exemplaar schenke. De Heer Harmens neemt dit gaarne aan. Telegram uit Engeland : Het boek is verzonden. Telegram uit Harlingen naar een Leidschen bekende van den Heer Harmens : het boek zal komen en ik zal het aan de Leidsche Maatschappij schenken. Telegram een paar dagen daarna terug uit Leiden: best, maar ik ontving niets. Telegram uit Harlingen naaiden Engelschman, dat het boek niet kwam. Telegram van den Engelschman : het is toch verzonden , per die en die gelegenheid. Angst en onzekerheid, nasporing bij de expeditie-kantoren. Uitkomst, het boek was op eene verkeerde stoomboot naar eene verkeerde plaats. Nasporing; het boek komt eindelijk in Harlingen en de Heer Harmens schenkt het aan de Maatschappij , die dankbaar hem het lidmaatschap aanbiedt. Ziedaar de fata van dit libellum , de zonderlinge avonturen, die de in het boek beschreven togten van Ferguutornhet bezit van zijne schoone Galiene op zijde streven."

Uit Weenen wordt door de Nouvelle Presse libre vermeld dat in den Oostenrijkschen keizerstaat binnen kort iets nieuws in het postwezen wordt ingevoerd. Men zal namelijk voortaan aan ieder postkantoor kaartjes kunnen koopen, dubbel zoo groot als een gewoon visitekaartje, en deze kaartjes kunnen gebruiken om op de eene zijde een briefje en op de andere zijde het adres te schrijven ,' en dan a 2 kreutzers (circa 3!. centen) door het geheele land te verzenden.

Aangezien die kaartles niet mogen voorzien worden van krnisband of envelloppe, zal ieder postbeambte naar goedvinden kennis mogen nemen van den inhoud. Zoo het geschrevene soms tegen de welvoegelijkheid of openbare zeden strijdt, wordt het kaartje vernietigd.

Men kan nagaan hoezeer de werking van het postwezen in Oostenrijk zal uitgebreid worden door dien uitmuntende maatregel. Wat b. v. zal niet de boekhandel met zijn duizende bestellingen daar dag

aan dag van profiteren! En welk een verschil tusschen het

Oostenrijksche en Nederlandsche postwezen!

gedrukt bij c. oi.ommendaal.

Sluiten