Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 29.

25 Julij.

1869.

ZOXDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDE\T

OP HET

NIEUWSBLAD

YOOR DEN

BOEKHANDEL.

Uitgever .1. M. VAPÏ 'T HAAFF , te 's Oravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad." Zonder het «Nieuwsblad" ia dit blad niet te bekomen.

Bjj de COBBKSSm tot regeling van het VERTALIHSS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Alte (Der) Eli. Eine einfache Geschichte ans dem Volksleben. Mülhausen und Base) 1869. Aangeteekend 22 Julij 1889, voor Otto Petri, ten behoeve van J. W. & C. F. Swaan, te Arnhem.

MöLLINGER, O., Die Gotlidee der neuen Zeit u. s. w. Zürieh 1869. Aangeteekend 21 Julij 1869, voor J. C. A. Sulpke, ten behoeve van J. Steenmeijer , te Bergen-op-Zoom.

TOURGUENEFF, J., Nouvelles Moscovites. Paris. Aangeteekend 21 Julij 1869, voor A. \V. Sijthoff.

Zet afgedrukte bladen zijn vertoond van :

SCHOEDLER, Dr. FRIEDRICH, Das Buch der Natnr. Brannschweig 1863. Op 23 Julij 1869 , door van Druten & Bleeker.

Amsterdam, 23 Julij 1S69.

Namens de Commissie, C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Arend (Dr. J. P.), Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en ür. W. G. Brill. 3e deel, 5e stnk, 4e afl. Met platen, kaarten en portretten. Amsterdam, C. L. Schleyer & Zoon. Roy. 8°. (blz. 97 — 128 met portret in staal gegraveerd). ƒ0,50.

Baakschprs (H.), Het boekje met een prentje; een vervolg op het gele boekje. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. KI. 8°. (48 blz. met 1 gelith. plaatje). ƒ0,171.

Bemmelen (P. van), Limburg Luxemburg en het Congres te Londen van 1867 het belang van Nederland en de bemoeijingen 2ijner diplomatie, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. (127 blz) n,25.

Briigsha (F. C), Nederland en zijne overzeesche bezittingen, voor school en huis. (Atlas) in 14 kaarten. 6e druk. Groningen, J. B. Wolters. Roy. 8°. (14 gelith. gekl. kaarten in 4°.) /I,—•

Bijdragen (Bouwkundige!, uitgegeven door de Maatschappij: Tot bevordering der bouwkunst. Onder redaktie van J. H. Leliman , H. M. Tetar van Elven en N. S. Calisch. 17e deel. Ie stak. (Blad 1—7). Amsterdam, L. van Bakkenes & C°. Gr. 4°. (kolom 1—112 met uitslaande gelith. plaat I—V). Voor de leden ƒ0,50; voor het publiek ƒ1,50.

DlCKENS-editie. 60e afl. Dombey en Zoon. Schiedam, H. A.M.Roelants. Post 8». (7e deel blz. 161—224). ƒ0,30.

Doedes (J. I.), Zie: van Maanen.

Goeverneur (J. J. A.). Zie: Kinderwereld.

Gunning Jr. (J. H.). Zie: Held.

Hartsen (F. A.), De zielkunde eene natunrwetenschap. Eene populaire uiteenzetting van de grondbeginselen der zielkunde. Voorafgegaan door eeu woord over "Coryfeen" en gevolgd door een antwoord aan J. A. Alberdingk Thym. Gorinchem, G. C. van der Mast. Gr. 8°. (4 en 35 blz.) ƒ0,30.

Held (Prof. C. F. W.), Wat zegt Jezus van zich zeiven? Voor de zoekenden van onzen tijd, door F. W. Stutlerheim. Met een woord van aanbeveling door J. H. Gunning Jr. 's Gravenhage, J. M. van 't Haaff. Post 8°. (XI en 190 blz.) ƒ1,50.

Hoeven (A. van der), Woordenboek van technische termen, aan vreemde talen ontleend. Een handboek ten algemeenen nutte en ten dienste der Hoogere burgerscholen. Amsterdam, J. M. E. Meijer. Post 8°. (8 en 422 blz.) ƒ1,90.

Jono van Rodenburgh (de). Schetsen en tooneelen nit den Atlas en den Aöerès. Arnhem, D. A. Thieme. Gr. 8°. (8 en 311 blz. met 1 houtsneêplaat). ƒ3,40.

Kinderwereld (De zingende) voor school en huisgezin. Kinderliedjes voor eene stem. Woorden van J. J. A. Goeverneur. Bijeengebracht door J. Worp. Groningen , S. B. Woliers. KI. 8D. (32 blz. ƒ0,15.

Lammleth, Berekening van den koopprijs van alle effecten, tegen elke koers. 2e druk. Amsterdam , J. M. E. Meijer. 12°. (4 en 120 blz.) ƒ1,—-

Luttenberg's Chronologische verzameling der wetten en besluiten ,

betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813. Voortgezet door L. N. Schuurman. 1868. Blad 12-16. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Gr. 8^. (blz. 177-246 en VI blz. in 2 kol. met omslag v. d. jnarg. 1868). Compl. /"2,475 ; fr. p. p. ƒ2,75.

Maanen (L. van), Aphorismeu voor den evangeliedienaar op den kansel, in de CatechUatiekamer en in zijn herderlijk werk. Met eeo inleidend woord van Prof. J. I. Doedes. Rotterdam, H. Nijgh. Post 8°. (64 blz.) /0.60.

Macaulay (T. B), Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. 2e drnk. Op nieuw bewerkt door Dr. J. C.' van Deventer. 17e en 18e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Post 8°. (3e dl., blz. 321—455 en VIII blz) Per afl. r"0,45. Compl. in 20 a 24 afl. of 4 dln.

Oosterzee (Prof. J. J. van), De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen. 15e afl. Amsterdam, H.deHoogh. Roy. 8°. (2e deel, blz. 49—96). Bij int. fO,2Z.

Opgaven van het bedrag van 1 tot 100 stuks der verschillende coupons, welke tegen eenen vasten koers in omloop zijn. 2e drnk. Amsterdam, J. M. E. Meijer. 24°. (36 blz.) ƒ0,30.

Roode (P. J. de). Zie Stowe.

Spoorwegkaart van Amsterdam naar Rotterdam. (Holl. Spoorweg). Haarlem naar den Helder.

• Amsterdam Emmerik en van Nijmegen naar

Cleve.

naar Turnhout.

Utrecht naar 's Gravenhage en Rotterdam. Rotterdam naar Antwerpen en Breda. Roosendaal naar Vlissingen. Utrecht naar Zwolle en Kampen.

's Hertogenbosch en Boxtel.

Moerdijk naar Venlo. Venlo naar Maastricht.

Hasselt naar Maastricht en Aken en Tilburg

Eindhoven naar Hasselt.

Arnhem naar Enschede en de Pruissische grens ,

en Almelo Salzbergen.

; Zutfen naar Zwolle en Meppel.

Zwolle naar Leeuwarden.

Harlingen naar Nienwe-Schans.

Meppel naar Groningen.

Amsterdam, C. L. Brinkman. (18 diverse uitslaande gelith. kaartjes in omslag met dienstregeling en plaatsbeschrijving). Per kaartjeƒ 0,10. Te zamen, gebonden met linnen rag ƒ1,80.

Stowe (Mrs. Harriöt Bekchkr) , Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. Ie deel, 4e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. {blz. 129-176). Bij int. ƒ0,24; buiten int. ƒ 0,30.

Stueus (Jhr. Mr. Victor de) , De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers. Bekroond door de Rechtsgeleerde faculteit der Hoogeschool tfi Groningen. Ie deel. Theoretische beschouwingen. Leiden, Jacs. Hazeuberg, Corns.zoon. Gr. 8°. (8 en 143 blz.^ 1,40.

Stutterheim (F. W.). Zie: Held.

Worp (J.). Zie: Kinderwereld.

Zeggelen (W. J. van), Gedichten. Versierd met platen en het portret des dichters. 6e afl. Vroolijke schetsen. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor. Roy. 8°. (102 blz. met 1 gelith. plaat). Geïllustr. omslag. ïl,—.

Zudli, Mietje met de kalfsoogen en andere uitgezochte verhalen. Gorinchem, G. C. van der Mast. Post 8°. (2 en 196 blz.) H,25.

Prospectussen en lnteekenlijsten:

Van : Jaarboekje voor de Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland, voorl870. Vijftiende jaargang. Kampen , S.vanVelzen Jr.

Sluiten