Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

Gevraagde boeken :

1182 v. Lennep, Ferdinand Huyck. (In blaauw baudje).

1183 Koos van Dekama. Idem.

1184 . Elisabeth Mnsch. Idem.

IJ85 Hollandsche Illustratie. 5e jaargang.

1186 üietsche Warande. 5e—8e deel.

1187 De aarde en haar volken. 1865—1868 en de nu loopende jaarg.; van 1865 zoude ook kunnen dienen afl. 1—9.

1188 Onze gevangenschap in Abessinie. Naar het Eng. van H. Blanc. Opengesneden doch zindelijk gelezen.

1189 In verzoeking. Naar het Eng^ van F. W. Eobinson. Idem'.

1190 Parel. Verlaald door Hulstheim. Idem.

1191 de GÉnestet, Gedichten. Nieuwe nitg. (Nieuw). 3 exx.

1192 de Pinto, Hand!. Wetboek van Koophandel. 2e drnk.

1193 „ „ „ Burg. regtsvord. Laatste druk.

1194 Storm Buysingh , Waterbouwkunde.

Aangeboden boeken:

565 G. Vissering, Nieuwe Testament. Geb. in geh. linnen.

(Amsterdam 1859). 3 exx a 1,80.

56(5 T. C. Winkler, Handb. der Geologie enz. (Zalt-Bommel

1863) . 6 exx 2 5Q_

567 Jahresbericht der Chemie von H. Wul-Giese. 1865.

Ie en 2e Heft, 1866 le 2e en 3e Heft - 8,50.

568 Pierre-Marin, Me'thode familière. (Deventer 1863).

9 ex* - «,40.

569 Hklge, De Ned. kindervriend. 2e stukje. (Schiedam

1864) . 100 exx „,15.

570 . Idem. le stukje. 22 exx . „^10.

571 ■ Natuurverschijnselen. 2e stukje. (Amsterdam

1865) . 34 exx „,20.

572 Hemkes, Kekenb. voor jongens enz. 2e eed. (Groningen 1866). 36 exx ..... „,20.

573 Brug, Behand. der dieren. (Deventer 1864). 57 exx. - „^12.

574 Bomhoff, Eng. leesb. le st. Proza. 4e druk. (Arnhem

1856). 12 exx „i5o.

575 Hamelberg, Leerredenen. 3e dr. (Amst. 1861). 7 exx. - „^50.

576 Huisboek voor beschaafde huisgez. (Arnh. 1868). 2 exx. - 1,90.

577 Masman, Nieuwe kerk. reglementen. 2e druk. 7 exx. - „,30.

578 v. Oordt, Overzigt der alg. gesch. (Haarl. 1865). 5 exx. - 1,—.

579 von Humboldt, Kosmos. Compl. in afl. Uitg. Behrns. -10,—

580 Böhnee, Kosmos. Compl. in 16 afl. Nieuw. ... - 9,25.

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Sou. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIËN.

F

A. Brockhaus' Sort. & Antiq. te Leipzig, zoekt a contant: 1 NEDËRLANDSCHE B1BLIOGRAPHIE. Jaare. 1856—ISfin

Aanbiedingen gelieve men ten spoedigste den Heer Mart. Nijhom toe te zenden. r1374]

EJ. Brill te Leiden , zoekt: .1 Cervantes, DON QUICHOT. De Hollandsche vertaling in 2 dln. bij J. C. van Resteren. 1 of meer Brill, HOLLANDSCHE SPBAAKLEER. 1846. 1 Conscience, UE LOTËLING. [13751

ADRESRDEKUN

eeren üitgevers van Adresboeken in de voornaamste steden des lands. worden beleefd »»r,r,»k ï j _ __i

plaar van j'aargang 1869 te doen toekomen.

'sHage, 23 Julij 1869. Gebb_ Belinfante. [1376]

„ij B. H. Maaskant te Gouda, ligt gereed om in Augustus te Uverzenden de eerste afl. van:

m J%^lU^J^^0t M- LuTHER te<^ Erasmus DAT DE VRIJE WIL .NIET IS, en Erasmus VAN DEN VRIJEN WIL tegen M. Luther.

Het werk zal worden nitgegeven in negen afl. k 25 ets. met de Portretten der schrijvers.

Confraters welke tot nog toe hnnne inteekenaren niet hebben opgegeven worden ten vriendelijkste verzocht zulks te doen. Dat er met dit werk veel te doen is, blijkt uit het getal van sommige Confraters ontvangen. Zij die van de le afl. in commissie wenschen^te ontvangen om mede te werken, gelieven zulks per couv. aan te vragen, dewelke ik dan gaarne zend.

Premiën 9/8, 15/13, 30/25; met 20%. r_1377n

COMMISSIEGOED. firma de Erven C. Jennks te Enschedé verzoeken ruime toe¬

zending vau uommissiegoea en duetten voor hunnen win¬

kel, — alsmede zal het hun aangenaam zijn van uwe Prachtuitgaven 1 exempl. ter inzage te ontvangen, ten einde daaruit keuze te kunnen doen. [13781

PROSPECTUSSEN EN INTEEKENLTJSTEN. T J- Boelens Jr. te Noordbroek, verzoekt HH. üitgevers om J.ruime toezending van Prospectussen, Inteekenlijsten enz. enz- [13791

VERLOREN

geraakt een KOPER NAAMKAARTJE, op den 19 Jnnij j. 1. door mij verzonden per couvert de Heeren Schalekamp aan het adres van de Heeren Gebr. Koster te Amsterdam.

Daar hierop bijzonder prijs wordt gesteld, zal men mij verpligten, indien men daarvan eenig narigt kan geven, dit onverwijld per"post te willen doen.

DordrecM. h. r. van Elk. [1380]

SALARIS ƒ400,—. yn een debietzaak in eene der groote Hollandsche steden verlangt lmen een tweede BEDIENDE, hoofdzakelijk voor de administratie. Salaris ƒ400,—met uitzigt op verhooging, buiten kost en inwoning.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. ri381]

GEVRAAGD:

een bekwaam LETTERZETTER; — kan dadelijk vast werk bekomen.

Adres franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1382]

De Directeur der B u rg er - av on dsc h oo 1 alhier, wenscht door onze tusschenkomst een beroep te doen op de welwillendheid van Heeren Uitgevers, tot het zamenbrengen van eene BIBLIOTHEEK VOOR HANDWERKSLIEDEN. — HH. Confraters, die ter bevordering dezer zoo nuttige zaak eenig boekwerk zouden willen afstaan of tegen verminderden prijs beschikbaar stellen, worden beleefd verzocht met hunne opgaaf of inzending te verpligten

Zwolle, HEds. dienstv. Dienaren,

15 Julij 1869. de Erven J. J. Tul. ri383~>

TE KOOP GEVRAAGD: twee goed werkende IJZEREN BOEKDRUKPERSEN.

Prijsopgaven en hoe geconditioneerd franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever deze3. [1384]

Tegen November of Jannarij a. s. wordt de gelegenheid aangeboden, voor een jong mensch, zich als Boekhandelaar te vestigen, in een der voornaamste steden van Zuid-Holland; die over een klein kapitaaltje te beschikken heeft, is deze gelegenheid zeer geschikt.

Brieven franco, onder t N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever

[1385]

MISDRUK.

Aangeboden een partijtje MISDRUK, als: 25 riem (pl. m.) groot mediaan, velin geschept, a 9 kilo. Voor ƒ2,25 het riem. 15 riem postformaat, mechanisch, 6| a 7 kilo. Ferm en stevig papier. Voor ƒ2,— het riem. Monsters verkrijgbaar.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. ' f13861

DE PRAKTIZEERENDE GENEESHEER.

Tian de Heeren Altmann & Roosenburq nam ik deze uitgave over Ven continueer die op denzelfden voet. — De eerste iaaruano- ia nn

aanvrage compleet in commissie te bekomen

's Herlogeniosch. van Heusden

De eerste jaargang is o p

[1387]

B

BOEKEN MAGAZIJN VAN h. G. Bom.

ij de openstelling van zijn Magazijn van oude en nieuwe Boeken in de Warmoesstraat bij de Nienwpnlirni7«tppo- no«mt A„

ondergeteekende de vrijheid hetzelve onder de aandacht' van HH Confraters te brengen met beleefd verzoek om hunne aanvragen geregeld te mogen ontvangen. Een groote voorraad van Plaatsbes c hri, v. ngen, Oude Kronijken , Godsdienstige-, Wetenschappelijke- en Plaatwerken stelt hem in staat aan vele aanvragen te kunen voldoen.

Successivelijk znllen prijs- cat alogu ssen aan belangstellenden worden toegezonden.

Amsterdam , 22 J uli 69.

H. G. Bom. [1388]

Sluiten