Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

EEN STRIK.

Het nieuwst historisch drama van W. J. Hofdijk, komt voor in de 7e afl. van het tijdschrift: WEST FRIESLAND. Onder redactie van G. J. van der Hoeve; met medewerkinq van voorname letterkundigen. In de vodje afleveringen komt o. a. als zeer belangrijk voor: eene West-Friesche novelle van Rosmade, getiteld: VADER EN ZOON. Het volk der West-Friezen in 1256 — 129 6.

De prijs van dit tijdschrift, jaarlijks bevattende 40 vellen roy. 8 . met 4 gelith. pliten, bedraagt f 3,60.

Zij, die met dit belangrijk en goedkoop tijdschrift nog iets kunnen doen, worden verzocht daartoe afleveringen en prospectussen aan te vraaen. Voor de te nemen moeite zal eitra rabat worden verleend.

WEST-FRIESLAND zal voortaRn verschijnen als recenserend tijdschrift; de redacteur noodigd daarom de Uitgevers uit, hunne nieuwste uitgaven die zij daarin beoordeeld willen zien, hem toe te zenden per couvert van den Uitgever

Enkhuhen. J. Groot. [1389]

BF. Kleeuwens & Zoon te Goes, zijn verschenen : OVER DIPHTHEIUTTS NAAR AANLEIDING EENER EPIDEMIE VAN ANGINA DIPHTHERINA; waargenomen door Th. Persant Snoep, Genees-, Heel- en Verloskundige te Kapelle. ƒ1,50.

NB. (Bij totaal gemis aan exemplaren , kunnen wij aan geen enkele commissie voor rekening gevolg geven; wij noodigen de Collega's, die nog exemol. staande hebben, die zij niet denken te plaatsen, uit, ons die per eerste couvert terug te zenden). VERHANDELING OVER DE GENEESKRACHTIGE WERKING DER ZWAVELTHERMEN TB AKEN, IN CONSTITUTIONELE SYPHILIS EN KWIKZII-VERZIEKTEN. Naar eieen waarnemingen door Dr. LunwiG Dieuer. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Kooman Az., Genees-, Heel- en Verloskundige te Goes. ƒ2,—.

WETTEN VAN DEN 7 APRIL EN 27 MEI 1869, (Stbl. n°. 57 en 88) BETREFFENDE DE MATEN, GEWIGTEN EN WEEGWEKKTUIGEN. Met toelichtende aan teeken in gen , door H. G. Hartman Jz., Secretaris der gemeente Goes. ƒ0,60. LEVENSGESCHIEDENIS VAN EEN ZUID-BEVELANDSOHEN WEES. Bijdrage tot kenschetsing van Z uid - Bevelandsclie toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; door een W eezen v r i en d. Uitgeseven ten voordeele van het op te rigten Zuid- en Noord-Bevelandsch Plattelands-Weeshuis.ƒ0,60. (Dit is in 's binders handen, volgt spoedig met blanco quitaucien, waarover dan benevens over de ingeschrevene giften wordt gedisponeerd).

Te koop a contant, eene partij van 16 a 20 riem mooi COURANTENPAPIER (dubbel) van 50'/, 0 bij 30'/IO Ned. duim, met 10°/o beneden inkoopprijs. [1390]

Bij J. G. van Terveen & Zoon te Utrecht, komt van de pers en is heden verzonden: D. G. Mulder, PLAATSELIJKE VERORDENINGEN DER GEMEENTE UTRECHT. Onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders bijeenverzameld, f3,36 netto, verk. ƒ4,20.

De vooruitbestelling is thans gesloten, terwijl het werk niet in commissie kan gegeven worden. Onze Correspondenten de HH. Gebr. Ebert zullen steeds exemplaren voorhanden hebben. [1391]

Bij C. Muojjardt te Brussel en de ondergeteekenden is verschenen : Jj'HOMME MBRVEILl.ES DE LA NATURE HUMAINE,

par le Dr. W. F. A. Zimmermann. Prijs ƒ5,—. Op aanvrage zijn hiervan nog eenige ex. in commissie verkrijgbaar. Verzoeke beleefd terug te mogen ontvansren de ouverkochte ex. van : LOl RELATIVE AUX MESUKES, POIDS ET INSTRUMENTS DE PESAGE.

'sHage, 23 Julij 1869.

Gebr. Belinfante. [1392]

w

y tvrwKERT is u». te Amsterdam, is neden verschenen:

DE TOEKOMST VAN EUROPA ONTSLUIJERD; door Fiik-

i)krik D' 11 arnault. Uit het Fraiiscli. Prijs 40 ct., verk. 50 ct.; met premie van 4/3£, 7/6, 15/12.

Wordt niet in co ui missie verzonden. [1393]

[k verzond heden een circulaire lot vooruitbcstellïng van in September e. k. bij mij verschijnende boeken: WALTER SCOTT, zijn leven en werken, door Felix Eberty.

Met eene voorrede van Mr. C. YV. Ofzoomer. IETTA. Schetsen en beelden uit een vreemd land, door Kwamina. Roy. 8°. In e'én deel compleet.

Beide boeken zijn door inhoud, vorm en aangenamen schrijftrant, zeer geschikt tot debiet zoowel aan Leesgezelschappen als aan particulieren.

HH. Confraters, welke deze circulaire niet mochten ontvangen hebben, worden verzocht die aan te vragen.

De reden dat ik bovenstaande boeken bij vooruitbcstelling aanbied is deze: dat bij de uitgebreide en telkens uitbreidende verzendlijsten aan algemeene in co mm i ssi ez endi n g niet te denken is.

In commissiezending kan das eerst later geschieden, voor zooverre het getal exemplaren dit mogt toelaten.

Amsterdam, 15 Juli 1869. J. H. Gebhard & C°. [1394]

JC. & W. Altorffer, te Middelburg, hebben uitgegeven eu aan ■ HH. Tnteekenaren verzonden: 013 TAPIJT F ABRI EKEN DER XVIe EN" XVIIe EEUW. Gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland; door Mr. J. van de Graft, Lid van het Koninklijk oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Met zeven kopergravuren van Ch. Onghkna Prijs / 2,60 netto, verk. ƒ3,25. Met de platen in portefeuille/2,80 uetto, verk./"3,50. Wegens de beperkte oplaag en den aard der uitgaaf kunnen wij dit werk niet in commissie zenden. Mochten er echter Boekhandelaars zijn die niUicht op plaatsing rneenen te hebben, zoo willen wij op franco aanvraag die gaarne een ex. voor e'éne maand ter bezichtiging toezenden. Een nette behandeling en, bij retour, een zorgvuldige inpakkitig zij beleefdelijk aanbevolen! [1395]

Bij den Boekhandelaar Bergé te Rotterdam, ziet het licht: GEDACHTEN" OVER HET VONNIS GEWEZEN" IN ZAKE JACOB DE VLETTER. Prijs 10 ets. Premie 13/12 met 20%. Wordt niet in commissie gezonden. Tevens voorhanden het PHOTOGRAPHISCH PORTRET h. 25 ct. part. Premie 13/12 met 20%. [1396]

Aan dc Heeren die exempl. in comm. hebben gevraagd van : WAT ZEGT JEZUS VAN ZICH ZELVEN? Van Prof. C. F. W. Held, door Ds. F. W. Stuttrrheim, te Stads-Kanaal, zijn ze heden afgezonden, franco Amsterdam. Confiaters die verzuimden aan te vragen, geven s. v. p. nog op.

j. M. van 't Haaff. [1397]

24 Julij 1869.

RLEURSTEMPEL-INRIGTING van Wed. L. Lazabe & Zoon, 's Gravenhage.

Bestempeling van Papier en Enveloppen met wapens, enkele en geëntrelaceerde naamcijfers, kroonen enz., in alle verlangde kleuren.

Gravure van naamcijfers en wapens op alle metalen en steenen.

Specialiteit van Engelsche en Fransche luxe en fantaisie-postpapieren , fijne albums en m a roq u i ne r i è' n.

[1398]

Gemengde Berichten.

De Drukpers.

Onlang3 heeft te Groningen het licht gezien een academisch proefschrift van den heer L. U. de Sitter, getiteld : de Drukpers als middel tot misdrijf. Ons voornemende daarop later terug te komen, mogen wij niet nalaten daarop al dadelijk de aandacht te vestigen, als eene opmerkelijke proeve tot toelichting van het onderwerp. De schrijver behandelt dit in vijf hoofdstukken, in het eerste waarvan, eene soort inleiding, hij tot het besluit komt, dat men strafregtelijk eerst dan voor zijne gedachten verantwoordelijk kan zijn, wanneer men ze openbaart. In een tweede hoofdstuk worden de begrippen van het woord openhaarheid, die men in andere landen en bij ons huldigt, vrij uitvoerig vermeld, en tevens des schrijvers opvatting, met de gronden daarvoor. In het derde hoofdstuk wordt uiteengezet, wanneer de misdrijven, waarvan hier sprake is, moeten geacht worden voltooid te zijn, te weten: "zoodra er aan het gedrukte publiciteit is gegeven." Voorts wordt aldaar over de leer der poging bij deze soort van misdrijven gehandeld. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de leer der deelneming met het oog op dit onderwerp. In een vijfde en laatste hoofdstuk bespreekt de schrijver de vereischten eener goede drukperswetgeving en beveelt het Engelsch regt ter navolging aan. Achter deze belangrijke dissertatie vindt men dan ook de Engelsche wetten, tot het onderwerp betrekkelijk, afgedrukt.

De schr. bestrijdt o. a. op het einde van zijnen arbeid, de leer van den Hoogen Raad, volgens welke artt. 283, 284 en 289 Code Pcnal bij ons te lande nog verbindende kracht hebben. — Men ziet hieruit reeds, dat de heer de Sitter van een zeer zelfstandig oordeel in zijne proeve blijk geeft.

Van geachte zijde wordt ons ter opname toegezonden het navolgend schrijven:

«Een boekdrukker geeft zijne confraters, wier gezellen hnn werk gestaakt hebben, — wegens het niet voldoen aan hunne buitensporige

Sluiten