Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218

Ramière (P. H.), Het apostolaat des gebeds, heilig verbond der christenharten, vereeoigd met het H. hart van Jezus, om de zegepraal der kerk en de zaligheid der zielen te verwerven. Uit het Fransch vertaald naar de vijfde uitgave. Amsterdam, J. Beerendonk. 12°. (495 blz.) ƒ1,90.

Rodenburgh (de Jong van), Schetsen en tooneelen uit den Atlas en den Aörès. Arnhem , D. A. Thieme. Roy. 8°. (8 , 307 en 3 blz. met een plaat in hontgrav.) ƒ3,40.

Schnijer (De). Aanteekeningen over onderwerpen van den dag. N°. 2. Amsterdam, T. Kouwenaar. 16°. (blz. 33—64.) In geïll. omslag.

ƒ 0,15.

(De inteekenprijs bij het le n°. opgegeven , vervalt.)

Spoorwegkaarten van Nederland, bevattende de spoorwegen van Amsterdam—Rotterdam (Holl.) ; Haarlem—den Helder ; Amsterdam—Rotterdam (Rhijn) ; Amsterdam, Emmerik en Nijmegen — Cleve; Utrecht—'s Hage en Rotterdam; Rotterdam—Antwerpen en Breda; Roosendaal—Vlissingen; Utrecht—Zwolle en Kampen; Utrecht—'s Bosch en Boxtel; Rotterdam—Venlo ; Venlo—Maastricht; Hasselt—Maastricht en Aken en van Tilbarg—Turnhout; Eindhoven—Hasselt; Arnhem—Enschedé en Almelo—Salzbergen ; Zutphen —Zwolle; Zwolle—Leeuwarden; Harlingen—Nieuwe Schans; Meppel—Groningen. Amsterdam, C. L. Brinkman. Per gelith. kaart smal fol. in kl. 8°. omslag, met tekst, afzonderlijk ƒ0,10; te samen met linn. rug ƒ1,80.

Stowe (Mrs. Harriöt Beecher) , Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsen door P. J. de Roode. le deel, 4e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8°. {blz. 129-176). Bij int. ƒ0,24; buiten int ƒ 0,30.

Stuers (Victor de), De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers. Bekroood door de rechtsgeleerde faculteit der hoogeschool te Groningen, le deel. Theoretische beschouwingen. Leiden, Jacs. Hazenberg, Corns.zoon. Roy. 8°. (8 en 143 blz.) ƒ 1,40.

Temmink (Mattheus), Het kromme dat in de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. VII: 13. Na een voorbereidende oefming over Hozea XIV: 10. 4e—5e afl. (Onveranderde uitgave). Zwolle, J. Vlaanderen Oldenzeel. Kl. 4°. (blz. 129—224). Per afl. ƒ0,25.

Tersteeg (D. F.), Officiëele gids voor de bezoekers van Amsterdam , bij gelegenheid van de internationale tentoonstelling in het paleis voor volksvlijt. Zamengesteld in overleg met de commissie tot ontvangst van werklieden. Amsterdam, K. H. Schadd. 16°. (40 blz. met een uitslaande gelith. kaart in kleuren). ƒ0,30.

Thackerat (W. M.), Romantische werken. Herzien door M. P. Lindo. 16e—17e afl. Lotgevallen van Filips , II—III. Schiedam , H. A. M. Roelants. 12°. (Deel I, blz. 65—192). In geill. omslag. Per afl- . /0,30.

Verklaring der systematische namen der maten en gewigten. Assen, Erven D. H. van der Scheer. (Een half vel schrijf in plano), ƒ002100 Ex. Jfi\&0_

Verslag van den landbouw in Nederland, over 1867. Opgemaakt op last van den minister van binnenlaudsche zaken, 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 8°. (314 en 6 blz.) ƒ1, .

Verslagen en mededeelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Ille deel. 3e stuk. Amsterdam, C. G. van der Post. 8°. (blz. 267—383 en blz. 75—90 en met uitslaande gelith. platen en tabellen en 8 blz. voorwerk.) ƒ1,20.

Verzameling van konsulaire en andere berigten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart, uitgegeven door het ministerie van buitenlandsche zaken. Jaargang 1869. Ie deel, 6e—9e afl. 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. Roy. 8°. (blz. 201—360.) ƒ1,40.

Vos (H.), Iets over de algemeene geschiedenis. Groningen, G. J. Reits. Kl. 8". (128 blz.) ƒ0,25.

Vries (M. de) en E. Verwijs, Woordenboek der Nederlandsche spelling. 2e reeks, le afl. (O—Omademen), 's Gravenhage, Leiden Arnhem; Mart. Nijhoff, A. W. Sythoff, D. A. Thieme. Roy 8»' (blz. 1—81 in 2 kol.) ƒ0 87*

Waldmeier (T.) en J. M. Flad, Ons zendingwerk in Abessinië.' Met eene beschrijving der laatste regeeringsjaren van koning Theodorus. Naar het Hoogduitsch. le afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. 8». (blz. 1—48). ƒ0 45

Cpl. in 5 afl. ' '

Zeggelen (W. J. van), Gedichten. Versierd met platen en het portret des dichters. 6e afl. Vroolijke schetsen. 3e druk. Leiden D Noothoven van Goor. Roy. 8°. (102 blz. met een gelith. plaat). In geïll. omsl. ƒ j

Zubli, Mietje met de kalfsoogen en andere uitgezochte verhalen Gonnchem, G. C. van der Mast. 12°. (196 blz) ƒ125

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Dümichen, Johs., Resultate der auf Befehl d. Königs Wilhelm I v. Preussen im Sommer 1868 nach Aegypten entsendeten archaologisch-photographischen Espedition. (In 3 Thln ï 1 er Thlr Vn\ (VII u. 30 S. m 67 Steintaf. in Fol. „. qu. ^ Fol) Berlin , A. Duncker. Cart. Thlr. 25. '

Ebeling, Dr. Heinr. , Griechisch-deutsches Wörterbuch zu Sophokles Kritisches Verzeichniss siimmtl. Stellen der Tragödien u. Fra»mente nebst Erklarg. der schwierigern Stellen. Gr. 8°. (VI u 374 S) Leipzig Hahn. Thlr. 1.

Ebstein, Dr. Wilh., Die Recidive d. Typhns. Ein Beitrag zur Lehre v. den Infections-Krankheiten. Gr. 8°. (75 S.) Breslau Maruschke & Berendt. 12J. Gr.

Fick, Prof. Adf., Die Natnrkrafte in ihrer Wechselbeziehung. Populaere Vortrage. Gr. 8°. (III n. 71 S.) Würzburg, Stahel. 18 Gr.

Gaedertz, Dr. Thdr. , Adrian van Ostade. Sein Leben u.seine Kunst Gr. 8°. (VI u. 207 S.) Lübeck, v. Rohden. Thlr. 1».

Klencke, Dr. H., Die Zahne, ihre Natur, Pflege, Erhaltnug, Krank-

heit u. Heilung. Nebst e. Anh. üb. Kosmetik u. künstl. ZShne.

Mit 38 in den Text gedr. Abbildgn. (in Holzschn.) 8°. (XVI u.

156 S) Leipzig, Weber. Thlr. |. KoDOHTSCH, Major, Die englische Armee in Abyssinien im Feldzuge

1867-1868. Mit 8 (lith.) Taf. (in Fol. u. qn. Fol.) u. 59 (eingedr.)

Holzschn. Gr. 8°. (III u. 252 S.) Wien, Gerold's Sohn. Thlr. 2}. Mevert, Ernst, Der König v. Munster. Gr. 8°. (160 S.) Hamburg, Hoffmann & Campe. Thlr. 1. SoHNïtDER, L., Die preuszischen Orden, Ehrenzeichen u. Auszeich-

nungen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. — Derkönigl. Hausorden

v. Hohenzollern. Gr. 4°. (58 S. m. 2 chromolith. Taf. in Tondr.

Berlin, A. Duncker. Thlr. 2J. Sohrai'p, Dr. Albr., Handbnch der Edelsteinknnde. Mit 43 (eingedr.)

Holzschn. Gr. 8°. (VII u252S.) Wien, Gerold's Sohn. Thlr. 1, 18 Gr. Seïdel, Dr. Max, Die gemeinrechtliche Lehre vom macedonianischen

Senatsbeschlnsse. Gr. 8°. (III n. 59 S.) Würzburg, Stahel. Thlr. >. Wackernagel, Wilh., Voces variae animantium. Ein Beitrag zur

Naturkunde u. zur Gescbichte der Sprache. 2e verm. n. verb. Aufl.

4°. (179 S.) Basel, Bahnmaier. Thlr. 1, 18 Gr.

Prospectussen en lnteekenlijsten:

Van : Jaarboekje voor de Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland, voor het jaar 1870. Vijftiende jaargang. Kampen , S. van Velzen Jr.

ii eene prijsvermindering van het: Nederlandsch constitutioneel archief van alle koninklijke aanspraken, parlementaire adressen enz. Verzameld en uitgegeven door Mr. S. P. Lipman. Van de omwenteling van 1813 tot 1863. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon.

Verkooping:

Van: Boeken in verschillende vakken, atlassen, kaarten, enz., nagelaten door Mr. J. E. Risseevjw, oud-lid der Staten van Zeeland. Op maandag 9 Ang. 1869, door den notaris W. C. de Smidt te Oostburg. Catal. (te verkrijgen bij A. J. Bronswijk , aldaar) 24 blz.

Gevraagde boeken :

1195 v. Lummel, Smidsgezel. Voor een prijsje. 10 exx.

1196 Plakalbums van v. Egmond. Part. ƒ2,80.

1197 L'escole des filles, ofte schoole voor de jonge dochters. Amsterdam 1648 of 1737.

1198 van Lennep's Werken. (Romans en gedichten). Blaauwe bandjes.

1199 Voltaire, Oeuvres. 8°. Gebonden.

1200 NuiJENS, Nederlands beroerten. Compleet. Nieuw.

1201 ■ » ii I. dl. 3 en vervolg. Nieuw.

1202 Parker, De godsdienst en het leven. Nieuw.

1203 Nieiiwenhuis, Woordenb. voor kunsten en wetens. Los ofgeb.

1204 Flora van Nederland. 3e deel. Met platen.

1205 Sue, De verborgenheden van Parijs, le octavo-nitgave.

1206 ten Kate, De schepping. Ingenaaid. Nieuw.

1207 Woordenboek der Nederl. taal van de Vries & te Winkel.

1208 Kunstkronijk. Nieuwe serie. 4e—7e jaarg. 1863—66.

1209 Nederlandsch museum. Jrg. 1851, 1855—57, 1862—69.

1210 Kramer's Dict. de poche. Gebonden. 2e druk.

1211 Jaeger's Taschenwörterbuch. Gebonden. 2e druk.

1212 Masius, Natuurstudiën. Nieuw.

1213 Dickens, Barnaby Rudge. Ed. Kruseman.

1214 Kleine Dora.

1215 Maandbode; bij Günst. Compl. of afz. dln.

1216 Conscience, Werken. In afl. Tot het einde der eerste reeks.

1217 Dubbeltjes vloeiboekje. Eenige exx.

1218 Brinkman's Boekenlijsten. 4°. en 8°.

1219 Brievenboeken. Voor een prijsje.

1220 De duizendkunstenaar, (v. d. Sigtenhorst).

Aangeboden boeken:

581 Felix Batel ou la Holl. a Java. 2 dln 4__.

582 Op de bergen; bij Hoogstr. & Gorter. Compleet . - 2|l0.

583 Jurrius, Aardrijksk. tabellen. 1868 „[go!

584 Winkler, Gesch. dierenrijk. 2 dln j;

585 Meijer, Jonge leeuwen . „ 70.

586 Davidis, Wenken jonge dames

587 Uitspanning voor 'tjonge volkje; bij Couvbe ... - l'—.

588 Koster, Chequeriana. Gebonden

589 Kees Kregel's liefdesavonturen. Gebonden «,'90.'

590 Strauss , Herinneringen moeder. Gebonden .... - «fih.

591 Bloemlezing poëzy; bij Roelants. Gebonden ... - „*85.

592 Thieme, Fransch zakwoordenb. Gebonden . . . . - .^55!

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven aan

den U itgever.

ADV E R T E N T I Ë N.

hoogst betangrtjkTfondsverkoopingen

p Theod. Bom, Boekhandelaar te Amsterdam, zal op Dinsdag U.10 Augustus 1 869 en volgende dagen, in het lokaal Diligentia, Kalverstraat e. 274, te Amsterdam, onder genoodigde Boekhandelaren, verkoopen :

1°. Alle de kopijen of fondsartikelen, uitgegeven of

Sluiten