Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

620 Bloemen voor Neêrl. schoonen. 8 dln. Geb. Nieuw. . - 5,—.

621 Ned. Handelsmagazijn. Fraai gebonden - 2,—.

622 Lamaktink, Reis naar het Oosten. 4 dln. Opeogesn. - 1,40.

623 Blair, Redekunst door Lulofs. 3 dln. Idem . - 2,90.

624 Koninkl. Instituut v. Ingenieurs. 1865—68. ... - 6,—.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven ïïos. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIE N.

Heden overleed tot mijne bittere smart, in den ouderdom van 38 jaren, mijne geliefde echtgeooote Friedericke Leendertz, geb. Raumfelder, mij nalatende drie kinderen, te jong om hun groot verlies te beseffen.

Issum, den 29 Julij 1869. Julius Leendertz.

Eenige kennisgeving. [1423]

HOOGST BELANGRIJKE FONDSVERKOOPINGEN.

GTheod. Bom, Boekhandelaar te Amsterdam, zal op Dingsdag .10 Augustus 1 869 en volgende dagen, in het lokaal Diligentia, Kalverstraat E.274, te Amsterdam, onder genoodigde Boekhandelaren , verkoopen :

1°. Alle de KOPIJEN of FONDSARTIKELEN , uitgegeven of aangekocht door den Heer Hendrik Frijlink , Boekhandelaar te Amsterdam. 2°. Alle de FONDSARTIKELEN, uitgegeven of aangekocht door den Heer G. T. N. Suringar, Drukker en Uitgever te Leeuwarden.

3°. Een aantal BELANGRIJKE KOPIJEN, verschenen bij verschillende Uitgevers. De Catalogi n°. 1 en 2 zijn verzonden en n°. 3 zal spoedig volgen. Belangstellende Boekhandelaren, geen Catalogus ontvangen hebbende, kunnen die, op franco aanvrage, bekomen.

Alle de tafelexemplaren zullen te zien op Vrijdag, Zaturdag en Maandag 6 , 7 en 9 Augustus van 9 tot 3 ure, tea huize van G. Theod. Bom, Kalverstraat, E 10. [1424]

HC. A. Thieme, te Nijmegen, is voornemens eene vertaling uit •te geven van :

Moritz Schwalb, DIE LEHRE JESU NACH DEN DREI ERSTEN EVANGELIËN DARGESTELLT. [1425]

EJ. Brill te Leiden, zoekt: .1 NOVA ACTA LITTERARIA SOCIETATIS RHENO-TRAJECTINAE. Vol. IV. 1 CLEOMEDES edid. J. Bake. L.-B. 1820. 8°.

1 Habting, DE MARCIONE LUCANI EVANG. [1426]

GEVRAAGD:

P. Cramer, DE UITLANDSCHE KAPELLEN. Papillons exotiqnes. [4 vol. gr. 4°. Amsterd. 1775—82. m. gekl. pi.] Het 3e deel compleet en enkele afleveringen van deel 1, 2 en 3.

2 ex. hetzelfde werk. 4 vol. cplt.

Sefp's NEDERLANDSCHE INSEKTEN. Deel VIII.

Snellen v. Vollenh., NEDERL. VLINDERS. Deel I. II.

P. Boddaert, TABLE DES PLANCHES ENLUMINÉE D'OI-

SEAUX de M. Buffon. In-fol. 58 blz. Utrecht 1783. Linné, AMOENITATES ACADEM. 7 vol.

SYSTEMA NATURAE. Fol. Lugd.-B. 1735.

ANNALES ACAD. RH. TRAJECT, p. 1837.

Steiniger, DESCRIPT. GÉOLOG. DU LUXEMBOURG. 4°. Brussel 1828.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROY. DES SCIENCES DE

BRUXELLES. MÉMOIRES COÜRONNÉS d°. Prijsopgaven per post fr. ten spoedigsten aan

R. Friedlünder & Sohn,

Berlin, Friedrichsstr. 101. Verzoeke Auctie- en andere Boek - C ata log en aan hun geregeld en bij tijds toe te zenden. [1427]

De ondergeteekende vraagt de navolgende werken • Wolff (E.), DE NATUURKUNDIGE GRONDSLAGEN VAN DEN AKKERBOUW. Naar het Hoogduitsch door Enklaar. 2 dln. Zwolle, Tjeenk Willink. Thaer (A. D.), GRONDBEGINSELEN VAN DEN WETEN-

SCHAPPELIJKEN LANDBOUW. 4 dln. Als voren Volger (W. F.), CHRONOLOGISCHE TABELLEN DER ALG GESCH. VOOR NEDERL. INGERICHT, door J. van Vloten. Wolbers (J.), GESCH. VAN JAVA. Utrecht, Kemink & Zn Staats Evers (J. W.), BESCHRIJVING VAN ARNHEM. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zn. Ritter (Aug.), ELEMENTAIRE THEORIE EN BEREKENING DER IJZEREN KAP- EN BRÜG-CONSTRÜCTIEN, bewerkt door v Gendt. Amsterdam, ten Brink & de Vries. LeHon'(H.), DE MENSCH IN DE VOORWERELD. Bewerkt door H. M. C. van Oosterzee. Leiden, van den Heuvell & van Santen.

Kuyper (A. C), HANDL. TOT DE BEOEFENING DER NEDERL. TAAL- EN LETTERKUNDE. Breda, Kon. Milit. Akad.

Mulder (G. C.) , HANDL. VOOR HET ONDERWIJS IN HET TEEKENEN. Gevolgd naar Dieffenbach. Leiden, Nootii. van Goor.

Huismans (C. C), GRONDBEG. DER TEEKENKUNST. Amsterdam , P. N. van Kampen.

De boeken knnnen zijn opengesneden, doch alles moet zuiver en net geconditionneerd zijn.

Verzoeke spoedig franco prijsopgave.

Tiel, Julij 1869. Wed. D. R. van Wermeskerken. [1428]

ïvTiettegenstaande mijn beleefd en dringend verzoek om terugzending iider onverkochte commissie-exemplaren:

Kuyper, HET BEROEP OP HET VOLKSGEWETEN, hebben enkele Confraters daaraan nog niet voldaan.

Aangezien ik alle exemplaren, die ik over heb, aan een persoon op een vastgestelden datum moet afleveren, kunnen na 7 Augustus a. s. geene exemplaren meer teruggenomen worden.

Amsterdam, 27 Juli 1869. B. H. Blankenberg Jr. [1429]

BOEKENM AG AZIJN VAN H. G. BOM, Wa r moes straat, H 463, te Amsterdam.

De ondergeteekende voornemens zijnde gedurende de maand Angustns eene GROOTE OPRUIMING te houden tot zeer lage prijzen, noodigt HH. Confraters uit om daarvan gebruik te maken, zoowel tot het doen van voordeelige inkoopen , als tot bijvoeging van een of ander goed werk , dat voor een prijsje weg kan. Brieven en toezendingen franco.

H. G. Bom. [1430]

VERLOREN

geraakt een KOPER NAAMKAARTJE, den 29 Junij 11. in eene kist door den Heer J. P- Revers aan de Heeren Schalekamp ingesloten en geadresseerd aan de Heeren Gebr. Koster te Amsterdam.

Op bedoeld koperen plaatje, ter grootte van een gewoon naamkaartje, wordt groote prijs gesteld en kan de vinder, desverkiezende, de volle waarde er voor bekomen bij

H. R. van Elk,

te Dordrecht. [1431]

Te koop eene LEESBIBLIOTHEEK bestaande uit circa 3500 Hollandsche, 2200 Fransche en desverkiezende ook 900 Engelsche boekdeelen. De voornaamste schrijvers van den laatsten tijd zijn meerendeels compleet bijgehouden tot einde 1868. De boeken zijn in goeden staat.

Nadere informatie adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever deze3. [1432]

Een gehuwd SMOUTWERKZETTER zag zich gaarne verplaatst, kunnende de beste getuigschriften overleggen. Brieven franco, onder 't N". dezer Advertentie, met opgave van conditiën, bij den Uitgever dezes. [1433]

Daar de Heer G. van Peursem zich met mijne H oofd - Correspondentie wel heeft willen belasten, van af 1 Aug. a. s., zoo verzoeke beleefd dit te noteren.

Utrecht. S. Frenkel. [1434]

Seïffardt's Boekhandel te Amsterdam is voornemens om binnen kort een voor Geographie speciaal ingerigt lokaal, als doorloopende tentoonstelling van het beste en nieuwste op dat gebied , te openen.

HH. Uitgevers worden hierop attent gemaakt. [1435]

Verschenen en alom verzonden N". 1, tweede jaargang van de KATHOLIEK-NEDERLANDSCHE-BROCHUREN-VEREENIGING: DE PIUS-FEESTEN TE ROME, 10, 11 en 12 April 1869 , door H. J. A. M. Schaepman.

Confraters die hiervan niet in commissie ontvingen en nogtans daarmede willen werkzaam zijn, gelieven exemplaren aan te vragen. Een fiks getal exemplaren , zoowel van bovengenoemd nummer als van het prospectus, is ter beschikking.

Tot de verschijning van N°. 2 zijn de premiën gesteld als volgt: 8/7^., 13/12, 27/24, 40/36, 58/50, 71/62, 85/74, 98/86, 120/100 enz.

Na de verschijning van N°. 2 worden de exemplaren met 20% en de premiën 13/12 berekend.

Voor zoover de voorraad strekt , kunnen de nieuwe inteekenaren den eersten jaargang bekomen tegen de abonnementsprijs ƒ3,—.

Haarlem, 30 Julij 1869. A. B. van den Heuvel. [1436]

Bij J. H. & G. van Heteren is uitgegeven: WAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR ONZE WERKLIEDEN? door A. Huër, Leeraar aan de Polytechnische school. Prijs ƒ0,25. Confraters, die hiervan exemplaren verlangen, gelieven aan te vragen. [1437]

Bij H. A. Kramers te Rotterdam is verschenen : VAN ROTTERDAM NAAR ZEE, door J. Hudig. Prijs 10 cents. Deze brochure is niet in commissie verzonden, doch bij mijne correspondenten, de HH. C. Ij. Sohleijer & Zn., te Amsterdam voorhanden. [1438]

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten